Treball final de màster

El Treball de Final de Màster (TFM) ha de suposar un exercici reflexiu i integrador que comporte aplicar coneixements, habilitats i actituds adquirits en les diferents matèries cursades. És per açò que és imprescindible que en el treball es demostre una adquisició de coneixements, habilitats i actituds concordes amb els objectius concrets de formació propis del màster. Les metes de les activitats en el TFM se situen en el nivell superior de la taxonomia de Bloom, com són integrar coneixements teòrics, procedimentals i actitudinals, comunicar-se de forma escrita i oral, proposar, argumentar i defensar punts de vista, anàlisi crítica, avaluació de procediments i programes.

El TFM consisteix en la realització d'una memòria escrita que tindrà la  forma  d'un text professional-científic en el que l'alumnat podrà demostrar el seu grau de maduresa i d'assimilació dels continguts estudiats en el títol. L'avaluació final del TFM es realitzarà mitjançant una defensa pública davant una comissió de professorat del màster. Així en el TFM els mecanismes de comunicació i d'avaluació externa adquireixen especial rellevància.

D'aquesta manera es pretén fomentar la transferència dels coneixements teòric-pràctics impartits en el màster a propostes d'intervenció professional i recerca amb la finalitat de desenvolupar en l'estudiant competències relacionades amb l'adaptació de coneixements a l'àmbit d'intervenció professional, desenvolupament i disseny de propostes i reflexió critica sobre les diferents àrees en intervenció social i familiar.

Els TFM podran ser un treball d'aplicació professional o una investigació de caràcter teòric o empíric en l'àmbit de la intervenció i la mediació familiar.

El TFM ha de representar una aportació original en l'àmbit de la intervenció professional/ recerca amb caràcter científic-professional i hauria de tenir una significació i rellevància social (impacte social) en una problemàtica o temàtica que requerisca ser atesa.

Guia docent

Cronograma TFM

Temes de TFM 

 

Iniciació a la Recerca

Guia docent Iniciació a la Recerca

Cronograma Iniciació a la Recerca

Elecció Temes Recerca

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16