UJI
 • UJI
 • Estudis
 • Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar (Pla de 2014)

Intervenció i Mediació Familiar

Última modificació: 09/06/2021 | Font: InfoCampus

Aquest estudi de postgrau està centrat en l’adquisició de coneixements, destreses i actituds que, mitjançant la utilització d’estratègies preventives i d’intervenció-mediació familiar basades en la investigació científica, promoguen els processos de desenvolupament de les persones al llarg de la vida en contextos familiars diversos, convencionals o no convencionals, en situacions de transició, estrès, vulnerabilitat, maltractament i/o risc. El professorat i estudiantat d’aquest màster procedeix de diferents àmbits curriculars i s’orienta a camps molt diversos, ja que el treball amb la família és necessàriament interdisciplinari. Aquest màster ha sigut seleccionat en el rànquing d’El Mundo en diferents edicions, com un dels cinc millors màsters d’Espanya en la categoria de salut. [Llegir més]

Modalitat: presencial. 

Membre de la Conferència Universitària Internacional per a l'Estudi de la Mediació i el Conflicte (CUEMYC)

Logotip Conferència Universitària per a l'Estudi de la Mediació i el Conflicte.

Participa en The European Family Support Network (EurofamNet)
Eurofam

 

Introducció

Presentació

Aquest estudi de postgrau està centrat en l’adquisició de coneixements, destreses i actituds que, mitjançant la utilització d’estratègies preventives i d’intervenció-mediació familiar basades en la investigació científica, promoguen els processos de desenvolupament de les persones al llarg de la vida en contextos familiars diversos, convencionals o no convencionals, en situacions de transició, estrès, vulnerabilitat, maltractament i/o risc. El professorat i estudiantat d’aquest màster procedeix de diferents àmbits curriculars i s’orienta a camps molt diversos, ja que el treball amb la família és necessàriament interdisciplinari. Aquest màster ha sigut seleccionat en el rànquing d’El Mundo en diferents edicions, com un dels cinc millors màsters d’Espanya en la categoria de salut.

Reconeixements:

-       Activitat científica declarada d'interès social per la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana.

-       Seleccionat entre els 250 millors màsters impartits a Espanya en totes les especialitats científiques (rànquing elaborat pel periòdic El Mundo. Edició 2014).

-       Premi a la Innovació Educativa pel Projecte de Millora Educativa “Intervenció Familiar: Creació de Relacions d'Ajuda” (Concedeix: Universitat Jaume I. Financia: Banco Santander. Curs 2013/14).

Màster interuniversitari

Aquest màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un any acadèmic (octubre 2021 / setembre 2022), amb possibilitat de realització en dos o més anys.

Calendari curs 2021-2022

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2021/22: 39,27 €/crèdit.

Objectius

En línia amb els descriptors de Dublín, el màster es proposa que els egressats siguen capaços d'integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis professionals adequats entorn de l'àmplia temàtica que abasta la intervenció i la mediació familiar; que tinguen capacitat per a aplicar els seus coneixements i habilitats en els contextos i problemàtiques actualment plantejats, així com en les noves realitats al fet que la família haurà de fer front; que siguen capaços de comunicar les seues conclusions i coneixements als potencials usuaris dels seus serveis, siguen aquestes institucions o individus; que estiguen en condicions d'enfrontar-se a la generació de coneixements a través de la investigació, particularment en el cas d'els qui es proposen desenvolupar una tesi de doctorat; i que adquirisquen els coneixements i habilitats que permeten seguir aprenent i aprofundint en tot el relacionat amb la intervenció i la mediació familiar.

 

Coneixements previs recomanables

 • Es recomana que l'alumnat siga: diplomat, graduat i/o llicenciat en Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia, Dret, Treball social, Graduats Socials, Educació Social, Magisteri, Sociologia, Antropologia, Medicina, Infermeria.
 • Professionals amb experiència en l´àmbit de la intervenció i la mediació familiar.
 • Altres titulats amb interès a especialitzar-se en intervenció i mediació familiar.

Orientació

El Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar té dos orientacions, professional i investigadora.

Eixides professionals

Les sortides professionals són àmplies i diverses, tant des de la perspectiva de millora en l'acompliment de treball actual, com de generació de nous llocs de treball vinculats de forma específica a l'àmbit de la intervenció i mediació familiar. El Màster capacita per nombroses professions i / o àmbits laborals. Així, els titulats del Màster podran exercir les seves activitats en / com Serveis Socials especialitzats d'atenció a la família, punts de trobada familiar, Serveis de protecció de menors, Serveis de mesures judicials, Serveis d'atenció a la dona objecte de violència domèstica, Serveis d'Atenció a les Víctimes, Consultories de Mediació familiar, Serveis d'Atenció a l'Immigrant, Perit judicial, mediador familiar, Educador de centres de menors, Educador familiar, Educador en prevenció, Orientador familiar, Psicòleg escolar, tècnic d'atenció primerenca, Tècnic en discapacitat , Psicogerontólogo, Advocat de Família, jutges de Família, ....

Beques pròpies i ajudes

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Els perfils i formació prèvia que es consideren més adequats per a superar amb èxit el programa de Màster són: llicenciat/a, diplomat/a i graduat/a en Psicologia, Dret, Treball social, Graduat social, Educació social, Criminologia, Psicopedagogia, Pedagogia, Magisteri, Sociologia, Antropologia, Humanitats Medicina i Infermeria. No obstant això, el Màster està obert a altres perfils acadèmics i professionals, sempre que mostren interès, experiència prèvia o activitat professional vinculada amb els interessos formatius del màster.

El sistema d'admissió i els criteris de valoració de mèrits tindran en compte l'expedient acadèmic en la titulació de procedència i altres formacions que acredite, i l'experiència professional i investigadora dels aspirants. A més, els alumnes realitzaran una entrevista amb membres de la Comissió de Titulació en la qual tindran l'oportunitat de mostrar la seua motivació per a cursar el màster, la vinculació del màster amb la seua trajectòria acadèmica i professional i el grau en què el màster els pot ajudar per a complir el seu projecte de futur.

Els ítems que són objecte de valoració en la fase d'admissió són:

1) Expedient (50%)
2) Experiència professional (10%)
3) Experiència investigadora (10%)
4) Formació complementària (10%)
5) Carta de presentació (tindrà caràcter prioritari) (20%)

En l'admissió de l'alumnat amb títols a l'estranger i amb alumnes amb necessitats educatives s'actuarà tal com es disposa en el Reial decret 1393/2007.

 

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Intervención y Mediación Familiar

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent. 
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis. 
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

NOVETAT IMPORTANT (Preinscripcions Segona Fase): El dia 7 de setembre finatliza la segona fase de preinscripció i el dia 11 de setembre, el màster publicarà en el apartat de novetats de la web http://www.masterfamilia.uji.es/  el llistat d'alumnat admès i exclòs de la 2ª fase de preinscripció,  ja que la presentació del màster és el dia 18 de setembre i considerem molt important que les persones tinguen constància del seu estat abans d'aquesta data, amb independència de la data oficial de publicació de dita llistada, el 16 d'Octubre. D'aquesta forma l'alumnat admès podrà incorporar-se amb normalitat el mateix dia 18 de setembre a la presentació del màster i a l'inici de les classes.

Oferta de places

40 places

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007: 

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació 
 • CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi. 
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida autònoma. 

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

 • CG01 - Definir l'actuació professional en l'àmbit de la família com la creació de contextos d'ajuda, en el qual les relacions es caracteritzen per mostrar competència professional, comunicació, confiança, respecte, equitat i compromís. 
 • CG02 - Treballar en equip i fer aportacions significatives en el treball d'equips interdisciplinaris en l'àmbit propi de la intervenció i la mediació familiar. 
 • CG03 - Comunicar eficaçment les pràctiques professionals i d'investigació i els seus resultats (divulgar, informar, sensibilitzar als actors socials i als usuaris, assessorar i supervisar a altres professionals, i promoure canvis socials). 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

 • CE01 - Formular les metes i objectius de la funció a realitzar, a partir dels principals conceptes i models teòrics, de les demandes i recursos dels sistemes professionals i familiars. 
 • CE02 - Interpretar adequadament el context social i les seues conseqüències sobre els individus i les famílies. 
 • CE03 - Analitzar críticament els principis i garanties del sistema judicial espanyol per a la seua aplicació pràctica en els processos civil i penal. 
 • CE04 - Administrar instruments de detecció, diagnòstic, avaluació i peritatge per a l'anàlisi dels factors de risc i de protecció dels contextos familiars i de les necessitats i recursos els seus membres. 
 • CE05 - Utilitzar productes i serveis, tècniques i recursos, adequats per a la intervenció i la mediació familiar i comunitària. 
 • CE06 - Discriminar bones pràctiques que ajuden a sistematitzar la seua pràctica professional en un moviment de millora contínua i de col·laboració amb els usuaris i altres professionals. 
 • CE07 - Decidir actuacions i programes de prevenció, protecció, intervenció, i mediació que milloren les condicions de vida d'individus, famílies i grups. 
 • CE08 - Valorar la diversitat familiar i cultural dels usuaris dels serveis d'intervenció i mediació familiar. 
 • CE09 - Avaluar programes d'intervenció i mediació familiar, que contribuïsca a generar coneixements, tècniques, productes i serveis. 

Pla d'estudis

PLA D'ESTUDIS DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN INTERVENCIÓ I MEDIACIÓ FAMILIAR

Matèries obligatòries (25 crèdits ECTS)

 • Aspectes Jurídicosocials de la Intervenció i Mediació Familiar (5 crèdits ECTS)
 • Anàlisi dels Contextos Familiars (5 crèdits ECTS)
 • Formació i Suport a Pares i Mares i Cooperació amb l'Escola i Altres Contextos (5 crèdits ECTS)
 • Desenvolupament Personal i Sentit Vital en Projectes d'Intervenció Familiar (5 crèdits ECTS)
 • Mediació Familiar: Concepte, Evolució i Models (5 crèdits ECTS)

Matèries optatives (15 crèdits ECTS)

 • Disseny i Anàlisi de Dades en l'Àmbit de la Intervenció Familiar i Social (10 crèdits ECTS)
 • Menors en Risc: Protecció i Reforma (5 crèdits ECTS)
 • Suport a Famílies no Convencionals (5 crèdits ECTS)
 • Suport a Famílies en Situació de Transició o d'Estrès (5 crèdits ECTS)
 • Suport a Famílies amb Membres en Situacions de Vulnerabilitat (5 crèdits ECTS)
 • Maltractament i Família (5 crèdits ECTS)
 • Mediacions Familiars (5 crèdits ECTS)
 • Mediacions Comunitàries (5 crèdits ECTS)

Treball de Final de Màster (8 crèdits ECTS)

A més, s'ha d'escollir una de les següentes matèries:

 • Iniciació a la Investigació (12 crèdits ECTS)
 • Pràctiques Externes (12 crèdits ECTS)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

Guies docents de les assignatures

Les guies docents de les assignatures poden consultar-se en el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), en el següent enllaç:

Assignatures obligatòries:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2021/estudio/42171?caracteres=fbasica

Assignatures optatives:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2021/estudio/42171?caracteres=optativas

Pràctiques externes i treball de final de màster:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2021/estudio/42171?caracteres=practicas

Horaris

Les classes s'impartiran de dilluns a divendres a la tarda.

L'horari efectiu de les sessions serà: de 16.30 a 18.30 i de 18.30 a 20.30. 

En el moment d'elaborar el calendari/horari es consideraran les festivitats i els períodes de vacances .

Calendari curs 2021-2022

Continuar la meua formació

En el següent enllaç es pot consultar la informació relacionada amb el programa de doctorat en Psicologia: http://ujiapps.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/actual/psicologia/

A més, des del màster es potència la formació complementària a realitzar durant el propi màster a través de: 

 • Laboratori de Família, amb els àmbits de potenciació i mediació familiar. 
 • Els Dilluns en Família, Cicle de Conferències d'experts. 
 • Sessions formatives sobre Cerca bibliogràfica i Base de dades. 


Per a qualsevol consulta, dirigeixi's a masterfamilia@uji.es

Coordinació docent

MECANISMES DE COORDINACIÓ DOCENT

 • Comissió de titulació (CT)

Òrgan màxim de gestió del màster. La comissió acadèmica és l’encarregada de proposar per a la seua posterior aprovació per Junta de Facultat qüestions relatives a l’admissió d’alumnes, el pla d’organització docent, el calendari acadèmic i horaris, l’organització de l’ensenyament, i de totes les normes necessàries per al bon funcionament del màster. Les seues funcions i el funcionament els regula la normativa de la Universitat.

Pel que fa a la docència, dos documents tracten de regular el funcionament del màster:

 1. El cronograma posa en dates els esdeveniments més importants del màster, des de la presentació a la cloenda, de les reunions de principi de curs a les d’avaluació del curs, les dates d’exàmens, d’entrega de treball, etc.
 2. El calendari-horari estableix els dies de classe del màster, indica els espais i indica els períodes d’entrega dels treballs, les dates de lliurament de notes pels professors, els períodes d’avaluació docent pels alumnes, etc.

Quan en una mateixa matèria participa més d’un professor o professora, un d’ells actua de coordinador de la matèria, i s’incorpora a la comissió de coordinació docent del màster. En el cas de les pràctiques, de l’assignatura d’Iniciació a la Recerca i del TFM, atès el nombre tan ampli de professors que hi participen com a directors de recerca i/o tutors de pràctiques, s’ha fet necessari nomenar un coordinador o coordinadora de l’assignatura d’Iniciació a la Recerca i un coordinador o coordinadora de pràctiques, i elaborar normatives que regulen les funcions del professorat en aquestes matèries. El TFM el coordina la direcció del màster.

 • Comissió de coordinació

És l’òrgan delegat de la CT responsable d’afavorir el màxim de coordinació entre les matèries impartides en el màster. Està formada pel coordinador/a de cada assignatura.

Es reuneix almenys dues vegades a l’any, al principi i al final de curs.

 • Coordinació de les estades en pràctiques externes

Les Pràctiques Externes tenen un coordinador o una coordinadora, qui en col·laboració de la direcció del màster i la comissió de titulació organitza el desenvolupament de les estades en pràctiques: gestió de convenis, elaboració de la normativa del Pràcticum, oferta de places, adjudicació de places, presidir la comissió de defensa pública del TFM, etc. La normativa de les estades en pràctiques està accessible en l’aula virtual.

 • Coordinació de l’assignatura d’Iniciació a la Recerca

L’assignatura té un coordinador o una coordinadora, qui en col·laboració de la direcció del màster i la comissió de titulació, organitza el desenvolupament del treball d’Iniciació a la Recerca: elaboració de normativa, informació a l’alumnat, adjudicació de directors o directores de treball de recerca, coordinació del programa de doctorat, difondre les línies de recerca del professorat del màster, etc. La normativa d’Iniciació a la Recerca està accessible en l’aula virtual de l’assignatura.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Activitats d'ensenyament-aprenentatge 

Les competències del màster en el seu conjunt es desenvolupen a partir d'un conjunt d'activitats formatives de diferent tipus que donen coherència als continguts i resultats d'aprenentatge previstos: 

 • Ensenyament teòric: Exposició de la teoria per part del professorat, amb la participació activa de l'estudiantat (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). 
 • Ensenyament pràctic: Classes on l'estudiantat ha d'aplicar continguts apresos en les sessions teòriques. Inclou tant classes de problemes i exercicis (resolució de problemes, casos, simulacions, ordinadors, treball cooperatiu, etc.) i pràctiques externes en contextos laborals.
 • Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics). Implica l'ús de tècniques com a tallers monogràfics, experts convidats, desplaçaments a entitats, etc. Aquests espais poden ser propis d'una sola assignatura o proposar-se de forma coordinada entre diverses matèries, en forma d'activitat integrada o interdisciplinària. 
 • Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de “ús obligatori” per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) i implica l'ús de tècniques com a ensenyament per projectes, supervisió de grups d'investigació, tutoria especialitzada, etc. 
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i dels resultats de l'aprenentatge de l'estudiant. 
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per a exposar en les classes tant teòriques com a pràctiques o per a lliurar en forma d'informe escrit o una altra modalitat. 
 • Preparació de l'examen: la preparació per als exàmens inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc. 

La metodologia d'ensenyament és activa. Se cerca promoure la participació de l'alumnat de forma contínua, sistemàtica i variada, promovent tant aprenentatges guiats com a aprenentatges autònoms. La participació en una matèria es pot realitzar tant abans, com durant o després de la sessió de classe presencial. Participar en una matèria és tota activitat que comporte aprendre els continguts propis d'aquesta matèria. Però solament se sap que un alumne està actiu quan proporciona senyals observables que està realitzant una activitat educativa. La metodologia d'ensenyament orienta les activitats, els aprenentatges i els processos d'avaluació. 

L'encreuament entre les activitats formatives propostes i el moment en el qual tenen lloc proporciona el següent patró de participació de l'alumnat: 

 1. Realització d'activitats prèvies: Són obligatòries i estan preparades per a ajudar als alumnes a estar actius i així facilitar el seu aprenentatge. Aquestes activitats són importants en molts sentits: per a estar en millor condició de participar en classe, per a preparar-se per a la classe i poder entendre millor la presentació del professor, per a obtenir un coneixement que no serà tractat de forma explícita en classe, per a poder fer algun dels exercicis que es proposaran en classe, per a poder realitzar activitats de síntesis, anàlisis i reflexió que requereixen un temps i que no és possible utilitzar en classe,… Tenen data i hora límit de lliurament (l'hora en la qual s'entra en classe). 
 2. Sessions presencials de classe: fent els exercicis, participant, sol·licitant aclariments, aportant les seues experiències i coneixements, preparant-se per a entendre i aportar, ajudant a un company.... 
 3. Realització supervisada de la Tasca: Abans i després de les classes, amb la participació activa en les tutories, en les consultes sobre la tasca, en la reflexió sobre els suggeriments que se li fan arribar per part del professorat en relació a la seua TASCA,... 

Proves d'avaluació 
Totes les matèries que s'imparteixen en el Màster, a excepció de les Pràctiques externes, de la Iniciació a la investigació i del Treball de Final de Màster que tenen una organització pròpia, segueixen un mateix esquema d'avaluació: 

 • La part més important de l'avaluació és l'avaluació contínua i formativa. Aquesta avaluació suposa el 80% del total i es duu a terme en cada matèria combinant diverses de les proves d'avaluació que es comenten més a baix, i comprèn l'avaluació de les activitats prèvies que l'alumne realitza abans de començar la classe, de les quals realitza durant la classe i de la realització d'una o diverses activitats, que coneixem com a TASQUES que l'alumne realitza com a treball personal amb la tutorització del professorat. Els alumnes tenen dret al fet que el professorat els faça almenys una revisió completa, escrita o oral, del treball realitzat per l'alumne, per a poder modificar els seus informes o memòries d'acord amb les indicacions del professor abans que la qualificació final. Els temps de lliurament de treballs i de correcció, revisió i difusió de les qualificacions en cada assignatura estan establits des del principi de curs. 
 • El 20% restant s'avalua mitjançant una prova escrita.

Les proves d'avaluació contínua de l'aprenentatge contemplades com a pròpies del màster es distribueixen en tres moments durant cadascuna de les matèries: 

 1. Realització d'activitats prèvies a les classes presencials: 
 2. Participació en classe. 
 3. Elaboració tutoritzada de tasques complexes. 

Aquestes proves d'avaluació adquireixen diferents formats: 

A) Activitats prèvies 

 • Síntesi de Textos professionals i/o científics. Consisteix a realitzar un resum, identificar les idees principals o fer valoracions sobre un text escrit. 
 • Resolució d'exercicis i problemes. Consisteix en activitats relativament breus com contestar preguntes sobre un text, cas o problema, cercar exemples sobre una determinada realitat o concepte, contestar qüestionaris, fer un inventari de qüestions que no s'entenen, cercar lectures complementàries, anàlisis de taules de dades, preparar la participació en classe, visionat de vídeos, etc.. 

B) Participació en classe 

 • Resolució de Casos. Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces. 
 • Resolució d'exercicis i problemes. Els alumnes contestaren oral o per escrit a petites activitats plantejades pel professor. El procediment d'elaboració pot ser individual, per parelles o en petits grups. 
 • Participació en debats. A propòsit d'un debat programat pel professor, o d'una qüestió que sorgeix en classe per iniciativa del professor o de l'alumne. 
 • Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències. 
 • Observació/execució de tasques i pràctiques. El professor o un alumne modela conductes que són observades pels altres alumnes i a continuació els alumnes individual o en petit grup practiquen aquestes conductes. 

c) Realització de tasques complexes 

 • Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos. 
 • Projectes. Situacions en les quals l'alumne ha d'explorar i treballar un problema pràctic aplicant i integrant coneixements interdisciplinaris. 
 • Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències. 
 • Entrevistes de tutorització. Consisteixen en sessions entre el professor i un alumne (o equip d'alumnes) en la qual l'alumne informa sobre l'evolució del seu treball, exposa les dificultats i els reptes i el professor tracta d'ajudar-li al fet que aconseguisca les seues metes. 

A més de les quals proves d'avaluació que acabem de comentar, tant en les Pràctiques externes com en Iniciació a la investigació i en Treball de Final de Màster, per la seua especial consideració, es realitzen proves específiques d'avaluació: 

1. Avaluació de les pràctiques externes. L'avaluació es realitzarà de forma conjunta pels tutors de la Universitat, els supervisors dels Centres i els alumnes, d'acord als següents criteris: 

 • Informe-entrevista del supervisor. Es realitzaran entrevistes de seguiment entre el supervisor i el tutor de pràctiques. A més el supervisor emplenarà un qüestionari d'avaluació. 
 • Informe-entrevista del tutor (consulta tutories, seguiment). El tutor realitzarà un seguiment periòdic de l'alumne en diferents escenaris. També emplenarà un qüestionari d'avaluació. 
 • Autoinforme de l'alumne. A més de les reunions de seguiment amb supervisor i amb tutor, l'alumne emplenarà un qüestionari d'autoavaluació. 
 • Valoració de la carpeta d'aprenentatge o portafoli de l'alumne: El portafoli de l'alumne inclourà els següents apartats: Breu introducció teòrica, dades del centre, funcions del professional, material de treball, instruments d'avaluació i intervenció, diari de camp, desenvolupament d'evidències - observació d'una reunió entre professionals, observació d'una entrevista del professional amb una família, síntesi de textos especialitzats, realització d'un inventari dels recursos professionals, institucionals i privats-comentari crític i conclusions, referències bibliogràfiques. 

2. Avaluació de la Iniciació a la Investigació. Es tindrà en compte: 

 • Revisió bibliogràfica i síntesi de textos 
 • Projecte d'investigació. L'alumne realitzarà un projecte d'investigació que inclourà la fonamentació teòrica sobre un tema o qüestió i la proposta de la metodologia d'investigació. 
 • Assistència a un congrés 
 • Informe del director sobre les competències adquirides per l'estudiant en el desenvolupament del seu treball de recerca, així com altres tasques com a revisions bibliogràfiques, participació en jornades o seminaris, etc. 
 • Informe d'un expert nomenat a aquest efecte per la comissió de titulació. 

3. Avaluació del Treball Final de Màster: Elaboració autònoma i tutoritzada d'un text professional i/o científic (TFM). L'avaluació es farà conforme a la Normativa dels treballs final de màster de la Universitat Jaume I, i el seu posterior desenvolupament per part de la comissió de titulació:

 • Informe del tutor del TFM (sobre el procés de tutorització i sobre l'elaboració del text professional i/o científic) 
 • Autoinforme raonat de l'alumne
 • Defensa pública davant una comissió de professors del màster (valorant la qualitat del text professional i/o científic presentat i la seva defensa pública) 

Processos d'Avaluació del Màster:

 • Avaluació de la Docència. L'alumnat del Màster col·laborarà en l'avaluació de la docència mitjançant l'emplenament d'enquestes anònimes a través de la plataforma virtual habilitada en la pàgina web de la Universitat Jaume I. A l'inici del curs, s'estableixen les dates d'obertura i tancament de l'avaluació: s'obrin una vegada finalitzada l'avaluació continua de l'assignatura i es manté oberta durant una setmana. D'acord amb la normativa de la Universitat Jaume I l'alumnat avalua la docència de tots els professors que han impartit 1 o més crèdits en una assignatura. En l'Aula Virtual de cada assignatura es facilita un enllaç a la plataforma d'avaluació de la docència i com a recordatori s'envia un correu electrònic als/as alumnes/as. Aquest sistema d'avaluació de la docència serà substituït pel programa DOCENTIA que ja s'aplica en els graus de la Universitat Jaume I. 
 • Sessions d'avaluació. L'adreça del màster organitza dues reunions anuals, obertes a tot el professorat i l'alumnat del màster, per a valorar el funcionament del màster. Aquesta avaluació complementa les realitzades en els òrgans de gestió del Màster, en el procés d'avaluació de la docència, els resultats dels alumnes i altres indicadors. 
 • Procés de seguiment i acreditació del Màster. El Màster com a màster oficial està subjecte als seguiments i avaluacions de la pròpia universitat, de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) i de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). 

Pràctiques externes

El Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar oferta l'assignatura SBD012 Pràctiques Externes, que consisteix en l'estada en pràctiques en un centre extern a la Universitat durant 250 hores, distribuïdes segons necessitats/possibilitats del centre i de l'alumnat. A més, l'alumnat participa en tutories i seminaris amb el seu tutor/a, elabora una memòria de pràctiques, … fins a completar les 300 hores de treball en l'assignatura. Tot el procés està regulat pel cronograma i el programa de l'assignatura disponible a l'Aula virtual una vegada l'alumne es matricule.

L'alumnat també pot proposar centres de pràctiques i sol·licitar l'exempció de les pràctiques per activitats prèvies similars a les que realitzaria durant les pràctiques.

L'oferta de centres i el procés d'adjudicació es realitza durant els primers 40 dies del curs. Les pràctiques es poden iniciar a partir del mes de novembre, encara que cada centre inclou en la seua oferta una data probable d'inici.

Per a l'avaluació es té en compte l'autoinforme raonat de l'alumne/a (10%), informe del supervisor/a (40%), informe del tutor/a (20%) i valoració del portafolio de l'alumne o memòria (30%).

L'alumne per a obtenir el títol és necessari que aprove almenys una de les següents assignatures: SBD012 Pràctiques Externes i SBD013 Iniciació a la Investigació. La SBD013 és aconsellable per als qui desitgen realitzar estudis de doctorat.

Per a saber més, és possible consultar els següents documents:

Per a saber en quins centres es poden realitzar les pràctiques, consultar el document "Centres de pràctiques"

Els tipus d'activitats que l'alumnat sol desenvolupar durant la seua estada en el Pràcticum, sota la supervisió de professionals experts i la coordinació del tutor/a de la Universitat, són:

 • Anàlisi i valoració de demandes, conflictes i riscos familiars.
 • Realització d'entrevistes i protocols d'observació a grups familiars.
 • Administració de proves, instruments i programes.
 • Proposta de programes d'intervenció i mediació en famílies.
 • Implementació de programes d'intervenció i mediació.
 • Confecció d'inventaris de recursos professionals.
 • Participació en els projectes que estiga realitzant l'entitat.

 

Mobilitat i programes d'intercanvi

La mobilitat en el Màster s'aplica a la realització de les pràctiques externes. Entenem que un alumne realitza les seues pràctiques en règim de mobilitat quan l'alumne ha de traslladar la seua residència durant la realització de les pràctiques a un altre lloc diferent al domicili habitual durant el màster o quan el centre de realització de les pràctiques està situat fora de la comunitat valenciana. 

El màster des del seu inici està convocant beques de mobilitat per a facilitar que els alumnes que ho desitgen puguen realitzar les seues pràctiques en centres de reconegut prestigi. Aquests centres són seleccionats perquè són pioners o referències a nivell nacional en activitats professionals i de formació. En concret, els centres on actualment els alumnes poden realitzar les seues pràctiques en règim de mobilitat són: 

- Fundació Gizagune. Es dedica la convivència en àmbit comunitari, participació ciutadana, àrea organitzacional, àrea escolar, àrea formativa i xarxes entre unes altres. L'enllaç a la pàgina web és el següent: http://www.fundaciongizagune.net/

- Escola de Teràpia de Família, Servei de Psiquiatria en l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Es dedica a l'observació, formació i implementació de la teràpia familiar. L'enllaç a la pàgina web és el següent: http://www.etfsantpau.com

De l'anàlisi de l'anterior es deriva la total adequació d'aquests centres, igual que la resta de centres de pràctiques, amb les competències generals del màster. 

Fins a la data, 11 estudiants del màster han realitzat les seues pràctiques externes en aquestes entitats. Amb tots ells s'ha signat conveni de col·laboració en la realització de pràctiques, condició necessària perquè un alumne puga realitzar les seues pràctiques en una determinada entitat. Els convenis estan accessibles via Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP, http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/info-entitats/

El Màster també està obert a la proposta d'entitats de pràctiques realitzades per l'alumnat i per qualsevol entitat que desenvolupe la seua activitat en l'àmbit propi del Màster; prèvia a l'acceptació d'una entitat de pràctiques s'ha de signar el corresponent conveni de pràctiques. 

L'alumnat que decidisca realitzar aquesta estada fora de la Comunitat Valenciana podrà optar a una beca de mobilitat pròpia del Màster. 

Igualment, el Màster ha participat en la convocatòria del Ministeri d'ajudes a la mobilitat de l'estudiantat per a cursar crèdits fora de la comunitat en la qual està la universitat en la qual està matriculat (Castelló). 

També es podrà formar part de qualsevol programa d'estada en pràctiques als quals està adherida la Universitat Jaume I. 

Una altra modalitat de mobilitat i d'acolliment d'estudiants que s'està gestionant des de fa un temps és la que té lloc amb les Universitats amb les quals es comparteix criteris comuns de títol.

Treball final de màster

El Treball Fi de Màster té com a objectiu principal integrar les competències desenvolupades en les diferents assignatures del màster, de manera que la/l'estudiant puga fer una transferència dels coneixements i habilitats adquirits a un àmbit d'investigació professional en el context de la mediació i intervenció familiar.

La realització del TFM està orientat i dirigit per un director/a, especialista en la temàtica seleccionada, assignat/a a cadascun dels alumnes/as participants del màster, que guiarà, estructurarà i supervisarà el treball de la/l'estudiant.

Aquest procés es realitzarà a través de tutories concertades amb la finalitat de garantir la major personalització dels continguts del treball a les inquietuds, competències i desenvolupament de l'alumnat. Segons la mena de treball consensuat pel professor-estudiant es dissenyarà un procés i cronograma de tasques que faciliten tant la realització del treball com el seguiment i supervisió d'aquest. Els continguts de l'assignatura per tant són adaptats segons interessos de l'alumnat, el tipus de treball i l'àrea d'investigació o àmbit d'intervenció professional pel director del treball a través de tutories concertades.

L'oferta de temes d'investigació i el procés d'adjudicació de directors es realitza durant els primers 40 dies del curs. Director/a i alumne/a acordaren un cronograma de tutories per al seguiment del treball.

La realització del TFM consisteix bàsicament en l'elaboració autònoma i tutoritzada d'un text professional i/o científic (TFM) per part de l'alumne/a i la seua posterior defensa pública davant un tribunal d'experts en intervenció i mediació familiar.

L'avaluació es farà conforme a la Normativa dels treballs final de màster de la Universitat Jaume I, i el seu posterior desenvolupament per part de la comissió de titulació del màster, que l'alumnat té disponible en l'AV de l'assignatura. Per a l'avaluació es té en compte l'autoinforme raonat de l'alumne/a (10%), informe del supervisor/a (40%), informe del director/a del TFM sobre el procés de tutorització i sobre l'elaboració del text professional i/o científic (40%), i informe d'una comissió formada per tres professors del màster que valorarà la qualitat del text professional i/o científic presentat per l'alumne/a i la seua defensa pública (40%). Per a superar l'assignatura s'exigeix un 50% del total de la qualificació i almenys un 40% tant en la realització del text científic i/o professional com en la defensa pública.

L'alumne disposa de més informació en el Sistema d'Informació Acadèmica i en l'AV de l'assignatura.

Per a saber més, és possible consultar els següents documents:

Guia docent

Cronograma TFM

Temes de TFM

Iniciació a la investigació

Iniciació a la investigació està especialment recomanada per a l'alumnat que té clar que vol realitzar estudis de doctorat.

Amb aquesta matèria es pretén que l'alumne s'inicie en la investigació, des de les cerques bibliogràfiques fins a la participació en reunions científiques, passant per l'elecció de dissenys i tècniques d'investigació, i que interioritze maneres i actituds investigadores caracteritzades per la curiositat, el rigor i el respecte pel coneixement vàlid i compartit.

La iniciació de la investigació suposa la capacitat de plantejar un disseny d'investigació que complint els criteris científics professionals de la mena de treball seleccionat permeta donar resposta a una pregunta d'investigació rellevant, coherent i plausible en la temàtica seleccionada.

Aquesta matèria no té horari presencial en el calendari del màster. L'assignatura es desenvolupa a través d'un sistema de tutorització personalitzat i presencial amb el director/a assignat/a a cada alumne/a.

Aquesta matèria és independent del TFM, encara que, si l'alumne/a i director el decideixen, es poden combinar totes dues assignatures, sent el disseny d'investigació que l'alumne/a ha realitzat en la Iniciació a la Investigació la base de partida per al TFM. És per això que es planifica que aquesta assignatura puga estar finalitzada al març i s'assigna un mateix director/a per a totes dues matèries.

Per a l'avaluació es té en compte l'assistència a un Congrés o seminari científic/professional (10%), l'informe d'un expert al primer esborrany de disseny d'investigació (30%), les recomanacions de la qual l'alumne/a incorporarà al seu projecte final, que inclourà una revisió comentada de bibliografia i síntesi de textos (20%) i l'Informe del director/a sobre el projecte d'investigació (25%) i el procés de tutorització (15%).

L'alumne disposa de més informació en el Sistema d'Informació Acadèmica i en l'AV de l'assignatura

Per a saber més, és possible consultar els següents documents:

 

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Agost Felip, María Raquel Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Titular d'Universitat
Alcañiz Moscardó, Mercedes Dep. de Filosofia i Sociologia Professora Titular d'Universitat
Alfageme Chao, Alfredo Dep. de Filosofia i Sociologia Professor Titular d'Universitat
Bellés Centelles, María Dolores
Empresa: Generalitat Valenciana
Categoria: Jueza
Càrrec: Jueza de 1º Instancia
Adreça de correu electrònic: bellesma@uji.es
Breu currículum: - Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia. - Ingresó en la Carrera Judicial en el año 1993. -Juez titular del Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de Castellón desde el año 2011 con competencias en materias de Familia y Discapacidad. - Delegada de Discapacidad del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en el Foro de Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). - Miembro judicial del Foro de Justicia y Discapacidad de la Generalitat Valenciana. - Ha impartido ponencias e intervenido en mesas redondas y charlas en diversas materias del ámbito civil y la discapacidad. - Ha realizado colaboraciones con la Universidad de Castellón (UJI), como tutora de prácticas formativas externas de estudiantes de grado de derecho y con la Universidad de Valencia de grado de derecho y doble grado. - Ha participado como coautora, en la elaboración de “la Guía de Buenas Prácticas sobre el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad”, editada por el Consejo General del Poder Judicial en 2021
Professorat extern Màsters
Beltrán Montoliu, Ana Dep. de Dret Públic Professora Titular d'Universitat
Caballero Valentín, Sara
Empresa: Instituto de Resolución de Conflictos Butts and Associates (Madrd)
Categoria: Abogada mediadora familiar
Adreça de correu electrònic: scaballe@uji.es
Breu currículum: Sara Caballero Valentín es Abogada desde el año 2000 y Mediadora en ejercicio desde el año 2005. Inicia su carrera profesional como abogada de familia en el Despacho Caballero y Valentín Abogados y como mediadora con AMIFAM en el Centro de Mediación e Intervención Familiar de Cuenca. Continúa su actividad como asesora jurídica y mediadora familiar con APROME en el Punto de Encuentro Familiar I del Ayuntamiento Madrid, en el Servicio de Mediación Familiar de Fuenlabrada, y en el Centro de Apoyo a las Familias 7 (CAF 7) del Ayuntamiento de Madrid donde ha sido Coordinadora del Programa de Mediación familiar y Coordinadora del Programa de Mediación Intrajudicial del CAF 7 en colaboración con los Juzgados de Familia de Madrid. Desde el año 2010 empieza a compartir su experiencia práctica de la mediación con la docencia en este campo formándose con Thelma Butts. En la actualidad Sara Caballero ejerce como mediadora familiar en el ámbito privado, y es experta en mediación en ruptura de pareja. Como docente hoy es Coordinadora y docente del módulo de mediación del Máster de Intervención y Mediación Familiar de la Universidad Jaume I de Castellón, forma parte del elenco del profesorado de mediación y ha impartido clases en el Colegio de Abogados de Madrid, Colegio de Abogados de Valencia, Colegio de Arquitectos de Madrid, Colegio de Administradores de fincas de Valencia, es coach de los cursos de mediación civil y mercantil impartidos por Butts Associates International Conflict Management and Dispute Resolution a los Colegios profesionales de Notarios y Cámaras de Comercio de Madrid y otras provincias. Y ha sido profesora en el Máster de Mediación de la Universidad de Huelva y en el Programa de Formación a Secretarios Judiciales organizado por el Ministerio de Justicia de España, en diversas provincias de España en el año 2011.
Professorat extern Màsters
Carrero Planes, Virginia Elena Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Titular d'Universitat
Cordero Cutillas, Iciar Dep. de Dret Privat Professora Titular d'Universitat
Cuervo Gómez, Keren Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Titular d'Universitat
Delhom Peris, Iraida Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Associada Laboral
García Bacete, Francisco Juan Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Catedràtic d'Universitat
García Castellar, Rosa Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Titular d'Universitat
Garcia Molina, Irene Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Marande Perrin, Ghislaine Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Contractada Doctora
Mata Calvo, María Rosario
Empresa: Centro de Mediación del Colegio de abogados de Valencia
Categoria: Mediadora
Adreça de correu electrònic: matama@uji.es
Breu currículum: Empresa: Instituto Internacional ProMediación (Delegación Valencia). CMICAV. Categoría: Abogada y Mediadora Dirección de correo electrónico: matama@uji.es Breve currículum: María Rosario Mata Calvo es Licenciada en Derecho, Experta en Resolución de Conflictos y Mediadora en ejercicio, inscrita en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia. Ha ejercido como abogada especializada en derecho administrativo, urbanístico, civil y de familia en un Despacho profesional de Abogados en Valencia, formándose y especializándose en prácticas restaurativas y métodos de resolución de conflictos colaborativos y no adversariales. Además de la formación universitaria, se ha formado con los creadores de las principales Escuelas de Mediación y referentes, como Sara Cobb, Joseph P. Folger, Marinés Suarez, Antonio Tula, Fernando Diez, Aldo Morrone, Johan Galtung, Jean Schmitz, entre otros. En la actualidad ejerce como Mediadora en el Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Valencia (CMICAV) donde participa en el Programa de Mediación Intrajudicial y realiza mediaciones en el ámbito familiar, civil, mercantil y comunitario. Es Mediadora del Programa de colaboración con la Diputación de Valencia de Mediación Civil y Familiar y del Programa de Mediación Comunitaria del Barrio de Benimaclet en Valencia. Como Delegada en Valencia y Castellón del Instituto Internacional ProMediación, se ha especializado en mediaciones dentro del ámbito familiar y en empresas familiares. Forma parte de la Institución de mediación AOH Mediadores. Forma parte del equipo del Punto Neutro Para la Mediación PNPM de Valencia. Ha sido mediadora comunitaria del servicio de Mediación Vecinal de la Confederación de Vecinos de la Comunidad de Valencia (CAVECOVA). Ha participado en la organización del Congreso Internacional de Mediación celebrado en Alicante en 2018 y en varias Jornadas de Mediación. Ha participado como Ponente del Congreso Internacional de Mediación de Alicante, Foro Mundial de Mediación y en varias Jornadas de Mediación y Prácticas Restaurativas. Ha participado en el ciclo de conferencias “los Lunes en Familia” organizadas por la UJI. Como docente ha formado parte del Curso de Experto Universitario de Mediación Familiar de la UJI y en el Laboratorio de Familia. En cursos de formación de mediadores y de métodos de resolución de conflictos organizados por el CMICAV y por la Escuela Profesional ProMediación, entre otros, ha impartido clases en el Colegio de Trabajo Social de Castellón, Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y Castellón.
Professorat extern Màsters
Pastor Verchili, María del Carmen Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Professora Titular d'Universitat
Periago Morant, Juan José Dep. de Dret Públic Professor Ajudant Doctor Tipus II
Planchadell Gargallo, Andrea Dep. de Dret Públic Catedràtica d'Universitat
Sanahuja Miralles, Jorge Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professor Associat Laboral
Sánchez Chiva, Desiré Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Associada Laboral
Serrano Font, Maria Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Associada Laboral
Villanueva Badenes, María Lidón Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Titular d'Universitat

Coordinació del màster

a) DIRECCIÓ DEL MÀSTER:

 • Dr. Francisco-Juan García Bacete, Catedràtic d´Universitat, Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. UJI


b) COMISSIÓ ACADÈMICA DEL MÀSTER:

 • Dr. Francisco-Juan García Bacete, Catedràtic d´Universitat, Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia.
 • Dr. Alfredo Alfageme Chao, Professor Titular d´Universitat, Departament de Filosofia i Sociologia.
 • Dra. Virginia Carrero Planes, Professora Titular d´Universitat, Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia.
 • Dra. Andrea Planchadell Gargallo, Professora Titular d´Universitat, Departament de Dret Públic.
 • Dra. Mª Lidón Villanueva Badenes, Professora Titular d´Universitat, Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia.
 • Estudiant del Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar.


c) COMISSIÓ DE COORDINACIÓ:

Formada pels coordinadors de totes les assignatures del Màster, es poden consultar a les guies docents de cada assignatura (SIA)


d) COORDINACIÓ PRÀCTIQUES EXTERNES:

 • Dra. Mª Lidón Villanueva Badenes, Professora Titular d´Universitat, Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia.


e) COORDINACIÓ TREBALL FI DE MÀSTER:

 • Dra. Virginia Carrero Planes, Professora Titular d´Universitat, Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia.

 

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Francisco Juan García Bacete
Telèfons: 964 72 9556 / 964 72 9549
masterfamilia@uji.es

Departaments implicats

 • Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia (Àrea de Psicologia Evolutiva i d´Educació, Àrea de Psicologia Social, Àrea de Metodologia del Comportament).
 • Departament de Dret Privat (Àrea de Dret Civil, Àrea de Dret Internacional Privat).
 • Departament de Dret Públic (Àrea de Dret Penal, Àrea de Dret Processal).
 • Departament de Filosofia i Sociologia (Àrea de Sociologia).

Coordinació de pràctiques en empresa

Coordinador: Dr. Francisco-Juan García Bacete, Catedràtic d´Universitat, Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. UJI (fgarcia@uji.es).

Coordinació del treball final de màster i iniciació a la investigació

Virginia Elena Carrero Planes (carrero@uji.es)

 

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

El Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar, com a títol universitari oficial, està sotmès cada dos anys, a un procés de seguiment dut a terme per la AVAP (Agència Valenciana d´Avaluació i Prospectiva) a través del protocol aprovat segons Resolució del President de la AVAP, de 15 de Desembre de 2010.

Cada quatre anys, el Màster se sotmet a un procés de verificació i acreditació, que assegure que compleix els criteris de qualitat. El responsable de dur a terme aquest procés és la ANECA (Agència Nacional d´Avaluació de la Qualitat i Acreditació).

Per a assegurar que els resultats de tots dos processos són positius es realitzen les següents accions:

- Revisió semestral del títol (gestió per processos), realitzada per la Comissió Acadèmica del Màster

- Avaluacions obertes, en les quals participen professorat i alumnat per a avaluar el funcionament del Màster

Tot açò en col·laboració amb els serveis de la OPAQ (Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat) i UTH (Unitat Tècnica d´Harmonització Europea).

 

Es pot consultar la informació en aquesta adreça http://ujiapps.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/sgiq/

Consulta dels informes del títol de les agències de qualitat

 

Per a més informació:

http://www.masterintervencionymediacionfamiliar.uji.es/?page_id=1154

Indicadors del títol

No hi ha informació.

Informes de les agències de qualitat

El Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar, com a títol universitari oficial, està sotmès cada dos anys, a un procés de seguiment dut a terme per la AVAP (Agència Valenciana d´Avaluació i Prospectiva) a través del protocol aprovat segons Resolució del President de la AVAP, de 15 de Desembre de 2010.

Cada quatre anys, el Màster se sotmet a un procés de verificació i acreditació, que assegure que compleix els criteris de qualitat. El responsable de dur a terme aquest procés és la ANECA (Agència Nacional d´Avaluació de la Qualitat i Acreditació).

Per a assegurar que els resultats de tots dos processos són positius es realitzen les següents accions:

- Revisió semestral del títol (gestió per processos), realitzada per la Comissió Acadèmica del Màster

- Avaluacions obertes, en les quals participen professorat i alumnat per a avaluar el funcionament del Màster

Tot açò en col·laboració amb els serveis de la OPAQ (Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat) i UTH (Unitat Tècnica d´Harmonització Europea).

 

Es pot consultar la informació en aquesta adreça http://ujiapps.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/sgiq/

Consulta dels informes del títol de les agències de qualitat

 

Per a més informació:

http://www.masterintervencionymediacionfamiliar.uji.es/?page_id=1154

Satisfacció dels grups d'interès

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus