UJI

Criteris d'admissió

Els requisits específics establits per al Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta són els següents:

1. Titulacions d'accés: Psicologia, Medicina, Infermeria, Logopèdia, Lingüística, Informàtica, Matemàtiques, Biologia, Química, Física, Farmàcia, Bioquímica, Biotecnologia i altres titulacions de l'àmbit de les ciències de la vida i la salut.

2. Requisits de formació prèvia: anglés (Nivell d'anglés B1 o equivalent). Si no es presenta un certificat d'acreditació oficial es realitzarà un examen avalat pel Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I que permeta a l'estudiant demostrar que ha aconseguit aquest nivell.

La selecció d'estudiants per al màster es realitzarà mitjançant l'aplicació dels següents criteris de valoració de mèrits:

1. Nota mitjana de l'expedient acadèmic en el títol al·legat per accedir al programa (50%).

2. Matèries de l'expedient acadèmic relacionades amb el present màster (25%).

3. Experiència investigadora rellevant en l'àmbit de continguts del màster (10%).

4. Altres títols i mèrits acreditats (5%).

5. Entrevista personal si es considera necessari (10%).

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

Els graduats i les graduades de titulacions alienes a les Ciències de la vida i la salut (Lingüística, Física, Química, Matemàtiques i Informàtica) deuen cursar complements formatius. Aquests complements formatius tenen com a objectiu que els estudiants procedents de graus sense formació en fisiologia del sistema nerviós central i processos psicologics básics adquiriren aquesta formació basica. S'estableix com a complements formatius per a cursar el Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta dues assignatures de formació bàsica impartida per el departament de Psicologia Basica, Clínica i Psicobiologia: PS1004 Fonaments de Neurociència I: Aspectes cel·lulars i PS1003 Fonaments de Neurociència II: Filogènia i Ontogènia del Sistema Nerviós.

Dits estudiants hauran d'assistir com a oïdors a aquestes assignatures. La Comissió Acadèmica de Màster establirà els mecanismes apropiats d'avaluació que garantisquen l'adquisició dels coneixements i les competències requerides.

- Matrícula en el Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Reconeixement de crèdits

L'obtenció de l'acreditació per al treball amb models animals establida i regulada pel Reial decret 53/2013; BOE 8 de febrer de 2013, podrà ser reconeguda pels crèdits corresponents a una assignatura optativa de l'itinerari en investigació experimental amb models animals.

Informació proporcionada per: InfoCampus