UJI

Investigació en Cervell i Conducta

Última modificació: 22/03/2021 | Font: InfoCampus

El màster universitari en Investigació en Cervell i Conducta de la Universitat Jaume I forma part de la Network of European Neuroscience Schools (NENS) i té per objecte formar investigadors i investigadores en neurociència de la conducta. El màster permet adquirir els fonaments teòrics i metodològics d’aquesta disciplina i les competències necessàries per a desenvolupar investigació bàsica i clínica.

Una part essencial de la formació es duu a terme en el laboratori, on s’aprenen les diverses tècniques i el mètode investigador, amb l’aplicació a projectes concrets que condueixen al títol de màster i, si es continua amb els estudis de doctorat, a la realització d’una tesi doctoral. La Universitat Jaume I té els recursos humans i tecnològics i les infraestructures adequades per a desenvolupar investigació en neurociències. Els grups d’investigació que participen en el màster tenen una reconeguda trajectòria investigadora d’àmbit nacional i internacional, amb col·laboracions estables en els cinc continents. [Llegir més]

Modalitat: presencial.

 

Pla d'estudis anterior

 

Introducció

Presentació

El màster universitari en Investigació en Cervell i Conducta de la Universitat Jaume I forma part de la Network of European Neuroscience Schools (NENS) i té per objecte formar investigadors i investigadores en neurociència de la conducta. El màster permet adquirir els fonaments teòrics i metodològics d’aquesta disciplina i les competències necessàries per a desenvolupar investigació bàsica i clínica.

Una part essencial de la formació es duu a terme en el laboratori, on s’aprenen les diverses tècniques i el mètode investigador, amb l’aplicació a projectes concrets que condueixen al títol de màster i, si es continua amb els estudis de doctorat, a la realització d’una tesi doctoral. La Universitat Jaume I té els recursos humans i tecnològics i les infraestructures adequades per a desenvolupar investigació en neurociències. Els grups d’investigació que participen en el màster tenen una reconeguda trajectòria investigadora d’àmbit nacional i internacional, amb col·laboracions estables en els cinc continents.

El màster universitari en Investigació en Cervell i Conducta proposa un model amb una sòlida formació comuna de caràcter transversal i metodològic i dos itineraris diferenciats que abasten matèries optatives en investigació bàsica i investigació en humans. La formació multidisciplinària és una de les característiques fonamentals de la nostra oferta formativa. L’estudiantat ha de cursar en el primer semestre 30 crèdits: 16 crèdits obligatoris, 9 optatius i 5 de Treball de Final de Màster (TFM). En el segon semestre, ha de cursar els altres 30 crèdits, distribuïts en 14 obligatoris, 6 optatius i 10 de TFM, per a un total de 60 crèdits ECTS.

Màster interuniversitari

Aquest màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre 2021 / setembre 2022).
Docència presencial: octubre 2021 / maig 2022.

 

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2020/21: 39,27 €/crèdit.

Objectius

L'objectiu fonamental d'aquest màster és habilitar als estudiants com a investigadors competents en l'àmbit de la investigació sobre cervell i la conducta. Aquesta preparació està inspirada en un enfocament científic. S'assumeix que l'adquisició de coneixements i de competències metodològiques sobre neurociències de la conducta facilitarà la comprensió de la funció mental i de les seves alteracions o patologies, contribuint així a una millora de les competències professionals dels estudiants de ciències de la salut. Igualment, el màster constitueix una aproximació a la metodologia en la recerca científica, necessària per a l'inici d'una carrera professional acadèmic-investigadora.

Per a això es persegueix que els estudiants adquirisquen els coneixements, actituds, habilitats i competències necessàries per a la realització de recerques sobre el comportament de les persones i els seus correlats cerebrals, partint de les tècniques, estratègies i metodologies de recerca més actuals per a l'anàlisi del cervell i la conducta en animals d'experimentació i en humans.

De forma més específica, es persegueix que l'alumne adquirisca els coneixements, actituds, habilitats i competències necessàries per a:

 1. La utilització d'instruments i tècniques de recerca per observar, registrar i avaluar la conducta humana i animal en relació amb l'estructura i funció del cervell. Això permetrà abordar les preguntes més actuals sobre neurociències de la conducta.
 2. La identificació de llacunes en el coneixement de les relacions cervell-conducta, l'elaboració de preguntes concretes i la formulació d'hipòtesis plausibles sobre les mateixes contrastables mitjançant la recerca científica.
 3. Determinar la metodologia i disseny experimental més adequats per al contrast de les hipòtesis formulades sobre la conducta humana i animal i del seu substrat neurològic.
 4. Desenvolupament de programes de prevenció i tractaments més eficaços en diferents àmbits professionals basats en els avanços recents de la recerca en cervell i conducta.
 5. Aplicar estratègies i metodologies avançades per a l'anàlisi de dades i interpretar correctament els resultats obtinguts, per ser capaç de redactar informes, articles i documents científics relacionats amb la neurociència de la conducta.
 6. El desenvolupament de judici crític sobre la qualitat de la recerca en projectes i publicacions científiques des de l'ètica professional de l'investigador.

Aquests objectius tindran el seu desenvolupament i consecució a través de les competències bàsiques o generals i específiques contemplades en cadascuna de les matèries del pla d'estudi.

En resum, es pretén proporcionar als estudiants una preparació sòlida i actualitzada en la investigació sobre la conducta i el cervell.

Coneixements previs recomanables

Es recomana tenir coneixements previs sobre fisiologia del Sistema Nerviós Central i sobre els processos psicològics bàsics. No obstant això, els graduats de titulacions alienes a les Ciències de la vida i la salut hauran de cursar complements formatius a fi d'adquirir la formació bàsica en aquests aspectes fonamentals.

Les titulacions d'accés al màster són: Psicologia, Medicina, Infermeria, Logopèdia, Lingüística, Informàtica, Matemàtiques, Biologia, Química, Física, Farmàcia, Bioquímica, Biotecnologia i altres titulacions de l'àmbit de les ciències de la vida i la salut.

Es recomana així mateix tindre com a mínim nivell d'anglés equivalent a B1. L'anglés és la llengua vehicular per a la neurociència, per això tots els materials, les presentacions i altres aspectes de l'entrenament en les competències d'investigació es duen a terme en anglés. 

 

Orientació

L'orientació del màster és investigadora.

Eixides professionals

L’aproximació neurocientífica és la que ha tingut més èxit en els últims anys per a comprendre i tractar la conducta normal i patològica. La transferència des dels centres acadèmics d’investigació a les empreses biotecnològiques o de desenvolupament mèdic és una tendència predominant i cada vegada més creixent en països desenvolupats. La percepció social en tot el món és que, durant els pròxims anys, es generaran descobriments específics sobre el funcionament del cervell que poden millorar el tractament de malalties ara intractables. Aquest aspecte també comença a valorar-se en altres camps com ara l’educació, l’economia o el màrqueting. Un pas necessari per a tindre la capacitat de respondre a aquestes demandes creixents és afavorir la investigació en aquests camps. La neurociència pot jugar un paper clau en aquest desafiament. Molts dels trastorns del sistema nerviós central interfereixen tant amb l’educació com amb la salut, i tenen conseqüències per al desenvolupament econòmic i social d’un país.

Els estudis de màster en Investigació en Cervell i Conducta permeten adquirir les competències inicials que es requereixen per a la formació com a futur investigador o investigadora en neurociència de la conducta i, d’aquesta manera, accedir als estudis de doctorat o vincular-se amb algunes activitats professionals citades anteriorment.

Beques pròpies i ajudes

El màster no té beques pròpies, però pertany a la xarxa Europea d’Escoles de Neurociència que ofereix les anomenades beques d’intercanvi NENS. Aquestes beques d’intercanvi per a estades formatives estan destinades a estudiantat de màster matriculat en els programes de màster dels membres de NENS i cobreixen despeses de viatge i allotjament de fins a 3.000 euros.

Terminis de sol·licitud cada any: 15 d’abril i 15 d’octubre (23.00h, hora de Brussel·les).

https://www.fens.org/Training/Training-Grants-and-Stipends/NENS-Grants/NENS-Exchange-Grants/

Per a sol·licitar una beca d’intercanvi de NENS, heu de llegir atentament els consells per a l’enviament, completar el paquet de sol·licitud disponible per a descarregar i enviar-lo a NENS a través de nens@fens.org

https://www.fens.org/Training/Training-Grants-and-Stipends/NENS-Grants/NENS-Exchange-Grants/Application/

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Els requisits específics establits per al Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta són els següents:

1. Titulacions d'accés: Psicologia, Medicina, Infermeria, Logopèdia, Lingüística, Informàtica, Matemàtiques, Biologia, Química, Física, Farmàcia, Bioquímica, Biotecnologia i altres titulacions de l'àmbit de les ciències de la vida i la salut.

2. Requisits de formació prèvia: anglés (Nivell d'anglés B1 o equivalent). Si no es presenta un certificat d'acreditació oficial es realitzarà un examen avalat pel Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I que permeta a l'estudiant demostrar que ha aconseguit aquest nivell.

La selecció d'estudiants per al màster es realitzarà mitjançant l'aplicació dels següents criteris de valoració de mèrits:

1. Nota mitjana de l'expedient acadèmic en el títol al·legat per accedir al programa (50%).

2. Matèries de l'expedient acadèmic relacionades amb el present màster (25%).

3. Experiència investigadora rellevant en l'àmbit de continguts del màster (10%).

4. Altres títols i mèrits acreditats (5%).

5. Entrevista personal si es considera necessari (10%).

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

Els graduats i les graduades de titulacions alienes a les Ciències de la vida i la salut (Lingüística, Física, Química, Matemàtiques i Informàtica) deuen cursar complements formatius. Aquests complements formatius tenen com a objectiu que els estudiants procedents de graus sense formació en fisiologia del sistema nerviós central i processos psicologics básics adquiriren aquesta formació basica. S'estableix com a complements formatius per a cursar el Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta dues assignatures de formació bàsica impartida per el departament de Psicologia Basica, Clínica i Psicobiologia: PS1004 Fonaments de Neurociència I: Aspectes cel·lulars i PS1003 Fonaments de Neurociència II: Filogènia i Ontogènia del Sistema Nerviós.

Dits estudiants hauran d'assistir com a oïdors a aquestes assignatures. La Comissió Acadèmica de Màster establirà els mecanismes apropiats d'avaluació que garantisquen l'adquisició dels coneixements i les competències requerides.

- Matrícula en el Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Reconeixement de crèdits

L'obtenció de l'acreditació per al treball amb models animals establida i regulada pel Reial decret 53/2013; BOE 8 de febrer de 2013, podrà ser reconeguda pels crèdits corresponents a una assignatura optativa de l'itinerari en investigació experimental amb models animals.

Oferta de places

25 places.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

Competències genèriques

CG01 - Aplicar el codi deontològic, els fonaments de la bioètica i el mètode deliberatiu per a la recerca en cervell i conducta en la pràctica professional.

CG02 - Aplicar els coneixements científics, teòrics i instrumentals sobre la conducta humana, els processos psicològics bàsics i les seves bases neuronals en àmbits professionals a través del treball en equips multidisciplinars.

CG03- Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, utilitzant la capacitat autocrítica necessària per a un acompliment responsable de l'activitat investigadora.

CG04. Aplicar el mètode científic als estudis en cervell i conducta i posseir l'esperit crític requerit per distingir la informació científica rigorosa. 

CG05. Avaluar les aproximacions experimentals i les seves limitacions, així com interpretar resultats científics en les ciències del cervell i la conducta i saber elaborar i redactar informes que els descriguin.

CG06. Explicar el coneixement sobre les ciències de la conducta i el cervell i les seves implicacions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 

Competències específiques

CE01 - Utilitzar els últims desenvolupaments conceptuals i teòrics sobre els processos psicològics bàsics subjacents i el seu substrat neuronal per explicar la conducta humana i plantejar noves hipòtesis de recerca.

CE02 - Precisar i delimitar problemes de recerca de l'àmbit aplicat professional i multidisciplinar, formulant hipòtesi de recerca a nivell conductual i cerebral que permetin contrastar l'experiència aplicada i avançar en la recerca bàsica.

CE03 - Determinar i precisar la metodologia més adequada per a un problema de recerca sobre el cervell i la conducta.

CE04 - Dissenyar experiments per obtenir informació i resoldre problemes definits amb la finalitat de comprendre la conducta humana i el seu substrat neurològic, creant i planejant solucions noves i originals.

CE05 - Aplicar i crear les eines i instruments bàsics necessaris per dissenyar i desenvolupar experiments en l'estudi del cervell i la conducta.

CE06 - Usar les tècniques d'anàlisis sobre dades recollides mitjançant mesures de la conducta i el cervell per obtenir resultats, interpretar-los i treure conclusions justificades en el coneixement científic previ.

CE07 - Redactar informes, articles i documents científics relacionats amb la recerca en cervell i conducta.

CE08 – Conèixer i aplicar els criteris utilitzats per la comunitat científica per avaluar la qualitat de projectes de recerca i de publicacions científiques sobre l'estudi del cervell i la conducta.

Pla d'estudis

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES (30 ECTS)

 • Anàlisi Avançada de Dades (6 crèdits ECTS)
 • Tècniques Experimentals Avançades en Neurociència (12 crèdits ECTS)
 • Comunicació Científica en les Ciències del Cervell i la Conducta (4 crèdits ECTS)
 • Metodologia de la Investigació Clínica i Epidemiològica (4 crèdits ECTS)
 • Genètica i Epigenètica (4 crèdits ECTS)

ASSIGNATURES OPTATIVES (15 ECTS)

L'estudiantat ha de cursar 5 assignatures optatives al llarg dels dos semestres, podent triar centrar-se en un itinerari o matricular-se en assignatures de tots dos.

ITINERARI EN INVESTIGACIÓ HUMANA

 • Música, Cervell i Emoció: Neurobiologia i Aplicacions Clíniques (3 crèdits ECTS)
 • Avanços en Neurociència Cognitiva (3 crèdits ECTS)
 • Factors Biopsicosocials de les Conductes Addictives (3 crèdits ECTS)
 • Neurociència de la Regulació Emocional (3 crèdits ECTS)
 • Psicopatia: Concepte i Bases Neurobiològiques (3 crèdits ECTS)
 • Neurociència del Llenguatge (3 crèdits  ECTS)

ITINERARI EN INVESTIGACIÓ EXPERIMENTAL AMB MODELS ANIMALS

 • Neurobiologia de la Motivació Normal i Patològica (3 crèdits ECTS)
 • Bases Moleculars i Genètiques de les Malalties Neurodegeneratives i Neuromusculars (3 crèdits ECTS)
 • Neurofarmacologia de l'Alcohol (3 crèdits ECTS)
 • Neurobiologia de l'Aprenentatge, la Memòria i els seus Trastorns (3 crèdits ECTS)
 • Neurobiologia Experimental del Comportament Maternal (3 crèdits ECTS)
 • Neurobiotecnologia de la Memòria i l'Emoció (3 crèdits ECTS)

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER (15 ECTS)

Consulteu l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en www.sia.uji.es.

Horaris

La docència del màster s’imparteix de vesprada, de 16 a 20 hores, durant els dos semestres. De manera puntual hi ha activitats de matí, com ara conferències i docència de professorat extern, que es comunicaran a principi de curs.

Continuar la meua formació

Els estudis de màster en Investigació en Cervell i Conducta qualifiquen a l'estudiant per accedir als estudis de doctorat.

Coordinació docent

Conforme a la Normativa dels estudis oficials de màsters universitaris de la Universitat Jaume I la coordinació docent del màster és a càrrec de la Comissió de Titulació del Màster (CTM). Segons aquesta normativa, la Comissió està composta per un mínim de tres professors del màster que tinguen vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet, i per un estudiant o estudianta del màster. En tot cas, en la seua constitució s’ha de cercar una representació adequada dels departaments participants en el màster. La comissió ha de triar d’entre els seus membres un coordinador o coordinadora i un secretari o secretària.

Aquesta comissió assumeix les funcions següents:

 1. Proposar als òrgans competents la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures; calendari d’avaluació; assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.
 2. Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’alumnat.
 3. Resoldre les sol·licituds d’admissió d’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.
 4. Assignar els tutors o tutores a l’alumnat una vegada formalitzada la matrícula.
 5. Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.
 6. Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o personal investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o diversos professors o professores col·laboraren en les activitats formatives del màster.
 7. Indicar a la comissió corresponent, si escau, la necessitat d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.
 8. Demanar, si escau, assessorament a persones i institucions de reconegut prestigi.
 9. Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.
 10. Nomenar el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.
 11. Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de final de màster.
 12. Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.
 13. Gestionar els recursos econòmics del màster.
 14. Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.
 15. Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establert en el títol.
 16. Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.
 17. A més, dins d’aquesta Comissió també s’han d’establir la funció de coordinació de matèries, amb la finalitat de garantir la coordinació, coherència i complementarietat d’activitats i propostes didàctiques entre les diferents matèries que configuren el màster (activitats integrades o interdisciplinàries).
Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Activitats d'ensenyament-aprenentatge

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge contemplades en el Màster s'especifiquen a continuació.

- Ensenyament teòric (hores presencials): Exposició de la teoria per part del professorat, i seminaris d'experts de reconegut prestigi a nivell nacional i internacional amb la participació activa de l'estudiantat (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). Els materials i lectures estan disponibles a l'Aula Virtual.

- Ensenyament pràctic (problemes i laboratori; hores presencials): Classes on l'estudiantat ha d'aplicar continguts apresos en la teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.). Els exercicis i material complementari estan disponibles a l'Aula Virtual.

- Seminaris (hores presencials): Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar experts, etc.).

- Tutories (hores presencials): Treball personalitzat amb un estudiant o grup, a l'aula o en un espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent "d'ús obligatori" per l'estudiant per seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria "asistencial" de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment, la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) i implica l'ús de tècniques com: ensenyament per projectes, supervisió de grups de recerca, tutoria especialitzada, etc. A més de les tutories presencials, la Universitat disposa de la tecnologia més avançada per facilitar la participació de l'estudiant mitjançant l'ús de tutories virtuals, i fòrums habilitats a l'aula virtual.

- Avaluació (hores presencials): Activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant. Totes les assignatures del màster parteixen d'un examen escrit (Test, desenvolupament i / o problemes) sobre els conceptes teòric-pràctics i la complementen l'elaboració de treballs acadèmics i la resolució d'exercicis i problemes. Addicionalment, en algunes assignatures s'inclou com a activitats d'avaluació presentacions orals i observació/execució de tasques i pràctiques.

- Treball personal (hores NO PRESENCIALS): Preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, etc. per exposar o lliurar a les classes tant teòriques com a pràctiques.

- Estudi per als exàmens (hores NO PRESENCIALS): la preparació per als exàmens inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

Proves d'avaluació:

- Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) en les seves diferents versions: (a) Resposta curta: prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seva resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit), de tipus test (prova escrita estructurada amb diversos ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p. ex. emplenar buits) o d'exercicis i problemes (prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment), o (b) Desenvolupament o resposta llarga: prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seva resposta amb un temps limitat però sense quasi limitacions d'espai. Els exàmens es realitzen de manera presencial a un aula de la Facultat de Ciències de la Salut reservada amb antelació per a tal fi.

- Elaboració de treballs acadèmics: Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos. Aquests treballs acadèmics es lliuren en paper i en format, hora i temps establerts al responsable de l'assignatura. En el cas del Treball de Final de Màster es requereix a més una defensa pública del treball davant un tribunal.

- Presentacions orals i pòsters: Exposició i/o defensa pública de treballs per demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seves pròpies experiències. Aquesta exposició es durà a terme de manera presencial en seminaris o aules de la Facultat de Ciències de la Salut habilitades per a tal fi.

- Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques... Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació a l'aula.

- Memòries i informes de pràctiques: Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Aquestes memòries i informes de pràctiques es lliuren en paper i en format, hora i temps establerts al responsable de l'assignatura.

- Resolució d'exercicis i problemes: Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment.

- Diaris i/o quaderns de notes: Informe personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions...

Pràctiques externes

No hi ha pràctiques externes

Mobilitat i programes d'intercanvi

Quant a les accions de mobilitat, l'estudiantat que ho desitge pot desenvolupar el seu TFM de forma parcial o total, en qualsevol altre laboratori en centres d'investigació, segons l'establert en la memòria de verificació.

Treball final de màster

El TFM (15 crèdits) consisteix en una memòria o projecte supervisat per un tutor o tutora del màster, encara que pot ser coordinat per dos tutors. Implica una tasca autònoma i personal de l'estudiant per a la realització d'un treball de revisió sistemàtica o experimental. També pot ser el resultat de treballs equivalents realitzats durant una estada de recerca a una altra universitat, espanyola o estrangera.

 • Marta Miquel
  • The role of the cerebellum in addiction
  • Cocaine-induce plasticity and metaplasticity in the cerebellum
 • Ferran Martinez-García y Carmen de Agustín
  • Investigación del papel de núcleos oxitocinérgicos y vasopresinérgicos en el control de los comportamientos maternales, especialmente en la agresión maternal
 • María de las Mercedes Correa Sanz
  • Pharmacological and behavioral manipulations for the improvement of anergia: involvement of the mesolimbic dopaminergic system.
 • Raúl Pástor y Laura Font
  • Neurofarmacología de las memorias condicionadas inducidas por drogas de abuso
  • Cerebro música y emoción: amusia y anhedonia musical
 • Javier Moltó
  • Bases neurobiológicas de la psicopatía
 • Ana Sánchez y Francisco Olucha
  • Construcción de AAV shRNA para el estudio de la arborización/señalización in vivo de sistemas peptidérgicos (RXFP3 o Insulina)
  • Efectos neuroprotectores de la fitohormona ABA.
  • Comportamientos cognitivos emocionales y sociales modulados por el núcleo incertus y el sistema de señalización del neuropéptido relaxin3
 • Cesar Ávila
  • Neuropsicologia y Neuroimagen funcional
 • Jesús F. Rosel Remírez
  • Diseño y análisis de datos longitudinales
 • Francisco Ros
  • Función de relaxina 3 y su receptor en la patología asociada con la enfermedad de Alzheimer
 • Mamen Pastor
  • Correlatos psicofisiológicos periférico de regulación emocional
 • Julio González Álvarez
  • Neurociencia del lenguaje
 • Ignacio Ribes
  • Personalidad y otros factores biopsicosociales implicados en el desarrollo de síntomas y trastornos del espectro externalizante
 • Juan Vicente Sánchez Andrés
  • Electrofisiología
Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Ávila Rivera, César Carlos Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Catedràtic d'Universitat
Baliño Remiro, Pablo Unitat Predepartamental de Medicina Professor Ajudant Doctor Tipus II
Barneo Muñoz, Manuela Unitat Predepartamental de Medicina
Barrós Loscertales, Alfonso Roberto Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Catedràtic d'Universitat
Castillo Gómez, Esther Unitat Predepartamental de Medicina Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Correa Sanz, María de las Mercedes Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Catedràtica d'Universitat
Font Hurtado, Laura Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Professora Titular d'Universitat
Forn Frias, Cristina Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Professora Titular d'Universitat
González Álvarez, Julio Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Professor Titular d'Universitat
Hernando Fuster, Barbara
Ibáñez Ribes, Manuel Ignacio Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Professor Titular d'Universitat
Martínez Cadenas, Conrado Unitat Predepartamental de Medicina Professor Titular d'Universitat
Martínez García, Fernando Unitat Predepartamental de Medicina Catedràtic d'Universitat
Miquel Salgado-Araujo, Marta Asunta Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Catedràtica d'Universitat
Moltó Brotons, Francisco Javier Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Catedràtic d'Universitat
Oliver Rodríguez, Juan Carlos Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professor Titular d'Universitat
Olucha Bordonau, Francisco Eliseo Unitat Predepartamental de Medicina Professor Titular d'Universitat
Ortet Fabregat, Generós Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Catedràtic d'Universitat
Pastor Verchili, María del Carmen Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Professora Titular d'Universitat
Poy Gil, Rosario Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Professora Titular d'Universitat
Ros Bernal, Francisco de Asís Unitat Predepartamental de Medicina Professor Contractat Doctor
Sánchez Catalán, María José Unitat Predepartamental de Medicina Professora Contractada Doctora
Sanchez Meca, Julio
Universitat: Universidad de Murcia
Doctor:
Categoria: Catedrático de Universidad
Càrrec: Estadística y Metodología de Investigación en Psicología
Adreça de correu electrònic: meca@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctor en Psicología por la Universidad de Murcia (Año 1985) Experiencia académica: Catedrático de Universidad en el área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento desde el año 2004 (Universidad de Murcia). Profesor de estadística y metodología de investigación en Psicología y disciplinas afines desde 1982 hasta la actualidad en la Universidad de Murcia (33 años). Docente de cursos de formación metodológica, másteres y programas de doctorado en Ciencias Sociales y de la Salud. Seis quinquenios docentes reconocidos. Cuatro sexenios de investigación reconocidos (último: 2007-2012). Líneas de investigación: Tamaños del efecto, potencia estadística y tamaños muestral Meta-análisis Evaluación de programas Resultados relevantes: Botella, J. y Sánchez-Meca, J. (2015). Meta-análisis en Ciencias Sociales y de la Salud. Madrid: Síntesis. López-López, J.A., Marín-Martínez, F., Sánchez-Meca, J., van den Noortgate, W. y Viechtbauer, W. (2014). Estimation of the predictive power of the model in mixed-effects meta-regression: A simulation study. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 67, 30-48. Sánchez-Meca, J., López-Pina, J.A. y López-López, J.A. (2013). Some recommended statistical analytic practices when reliability generalization studies are conducted. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 66, 402-425. López-López, J.A., Botella, J., Sánchez-Meca, J. y Marín-Martínez, F. (2013). Alternatives for mixed-effects meta-regression models in the reliability generalization approach: A simulation study. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 38, 443-469. Sánchez-Meca, J. y Marín-Martínez, F. (2008). Confidence intervals for the overall effect size in meta-analysis. Psychological Methods, 13, 31-48. Sánchez-Meca, J., Marín-Martínez, F. y Chacón, S. (2003). Effect-size indices for dichotomized outcomes in meta-analysis. Psychological Methods, 8, 448-467.
Professorat extern Màsters
Sánchez Pérez, Ana Maria Unitat Predepartamental de Medicina Professora Contractada Doctora
Segarra Cabedo, Pilar Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Professora Titular d'Universitat

Comissió de titulació

Membres de la Comissió de titulació: 

Marta Miquel Salgado-Araujo; Alfonso Barrós Loscertales; Cesar Ávila Rivera; Rosario Poy Gil; Ignacio Ibáñez Ribes; Fernando Martínez García; Francisco Olucha Bordonau

Coordinació del màster

Coordinadora: Marta Miquel Salgado-Araujo. Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. UJI

INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Marta Miquel Salgado-Araujo | 964 729834 | miquel@uji.es

Departaments implicats

 • Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
 • Unitat predepartamental de Medicina
 • Departament de Psicologia Evolutiva, Social i Metodologia

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

El màster en Investigació en Cervell i Conducta a causa de la seva orientació investigadora no inclou pràctiques externes. L'entrenament en continguts i competències pràctiques es realitzaran tutoritzats pels professors adscrits al màster.

Coordinació del treball final de màster

A l'inici del curs, es publicarà una llista a l'aula virtual del Treball Fi de Grau amb els professors i les línies d'investigació oferides per a desenvolupar TFM. La coordinació del màster ajudarà a l'estudiantat del màster amb la selecció de la tutora o el tutor. L'adscripció tindrà en compte l'ordre de preferència de l'estudiant, i en cas que hi haja una sola plaça vinculada a un/a tutor/a, però més d'un estudiant, l'adscripció es farà en funció de l'expedient acadèmic.

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Es pot consultar la informació en aquesta adreça http://ujiapps.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/sgiq/

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=42189

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=42189

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus