UJI

Metodologia docent i sistema d'avaluació

El Màster en Sostenibilitat i RSC es va a impartir online, amb tutories virtuals a càrrec dels/les docents del Màster, a través d'eines didàctiques d'ensenyament virtual. Per a això s'utilitzarà la plataforma virtual desenvolupada per la pròpia UNED, i que ja ha provat la seva eficàcia en la pràctica. D'aquesta manera es crea un "aula virtual" que tindrà per objecte realitzar l'avaluació contínua de l'estudiantat, en la qual tindran accés al material didàctic, a biblioteques virtuals i fòrums, enviaran els treballs i es comunicaran amb els professors. La modalitat virtual d'aprenentatge és una forma d'aprenentatge flexible que s'adapta a la disponibilitat de cada estudiant, permetent compaginar estudis amb treball o qualsevol altra activitat.

Per avaluar el nivell d'aprenentatge de cada estudiant, es realitzarà un examen presencial (50% de la nota final) en les convocatòries de febrer, juny i setembre. Per a aquest examen s'utilitzaran els Centres Associats de la UNED i les infraestructures de la Universitat Jaume I.


L'avaluació del Mòdul de Formació Complementària, del Mòdul Metodologia de la Investigació i del Mòdul d'Introducció a la Sostenibilitat i la RSC es farà online.

Els mòduls i assignatures cursades durant el primer quadrimestre s'avaluaran en la convocatòria de febrer.

Els mòduls i assignatures cursades durant el segon quadrimestre s'avaluaran en la convocatòria de juny.

Les dates límit d'entrega del Treball Final de Màster són en les convocatòries de juny, setembre i l'extraordinària de febrer.

En la convocatòria de setembre s'avaluaran els mòduls o assignatures no superades en anteriors convocatòries, així com els treballs no lliurats en l'anterior convocatòria.

D'altra banda, cada docent establirà criteris d'avaluació contínua els quals tindran una puntuació d'un 50% de la nota final del mòdul. Aquesta avaluació es realitzarà a través de la plataforma virtual (participació en la web de l'assignatura, preguntes d'autoavaluació, exercicis d'avaluació a distància, treballs, estudis teòric-pràctics, etc.) i permetrà a cada estudiant anar assimilant els conceptes de forma gradual.
No obstant això, per obtenir el títol del Màster cada estudiant ha de realitzar obligatòriament un treball final de Màster, que haurà de defensar-se públicament davant un tribunal.
La qualificació final de cada estudiant reflectirà la superació de tres aspectes que es consideren fonamentals:

  • La comprensió dels aspectes teòrics relatius a la matèria.
  • La capacitat d'aplicar els coneixements teòrics a supòsits pràctics.
  • L'adopció per part de l'estudiant d'una metodologia d'investigació.

Per a l'obtenció del títol, cada estudiant haurà de superar l'examen i presentar el treball final.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus