Guies docents de les assignatures

25/11/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
 • Fonaments i aplicacions de la gestió de la qualitat I i II 

Qualitat i gestió de la qualitat. Enfocaments, models, tècniques i eines per a la millora de la qualitat. Relació de la gestió de la qualitat amb unes altres disciplines

 • Gestió de sistemes de qualitat 

La norma ISO 9001:2000 com a marc de referència per a la implantació d'un sistema de gestió de qualitat. La gestió per processos com a principi bàsic subjacent a la norma ISO 9001:2008 i necessari per a la filosofia de millora contínua. La implantació i certificació d'un sistema de gestió de qualitat ISO 9001. Norma Q del ICTE.

 • Control estadístic de qualitat 

Control estàndard i avançat. Control multivariant. Control de processos. Control de producte acabat. Control de qualitat de serveis.

 • Dimensió econòmica de la qualitat 

Principis de la gestió econòmica de la qualitat. Sistema de costos de qualitat i no qualitat. Càlcul d'indicadors d'eficàcia i eficiència. Disminució dels costos de no qualitat.

 • Metodologia per a la millora de la qualitat dels processos 

Conceptes bàsics en la gestió per processos. Identificació dels processos clau: el mapa de processos, i criteris per a la identificació dels processos clau. Planificació i gestió dels processos clau. Mesurament, anàlisi i millora dels processos clau. Eines qualitatives per a la millora dels processos: les 7 noves eines. Indicadors de qualitat: definició d'objectius i selecció d'indicadors. Disseny d'indicadors de qualitat basats en elements intangibles. Avaluació de fiabilitat i validesa dels indicadors.

 • Seminari pràctic sobre l'aplicació de la metodologia de les 5 ESES 

La metodologia de les 5 ESES. Aplicació pràctica d'aquesta metodologia.

 • Màrqueting, qualitat i satisfacció dels clients 

L'adreça de màrqueting. Màrqueting estratègic i operatiu. Avaluació postcompra del client.

 • Sistemes integrats de qualitat i medi ambient 

Descripció i estudi de les normes ISO 9001 i 14001. La implantació, auditoria i certificació d'un sistema de gestió basat en aquestes normes. La integració dels sistemes de gestió de qualitat i medi ambient.

 • Gestió de la qualitat, gestió del coneixement i innovació 

Introducció a la gestió del coneixement i a la innovació. Integració de polítiques i tècniques de gestió del coneixement amb les polítiques i tècniques de la gestió de la qualitat. Desenvolupament d'aplicacions per a l'estimulació de la innovació des de la gestió de la qualitat.

 • Enfocaments avançats de gestió de la qualitat total i autoavaluació 

La GCT com a filosofia d'adreça empresarial: concepte i principis bàsics. El procés d'implantació de la GCT. Els models dels premis a la qualitat com a marcs de referència per implantar la GCT. L'autoavaluació basada en els models d'excel·lència com a procés de millora contínua del sistema de gestió de l'organització.

 • Seminari pràctic sobre l'aplicació de la metodologia Sis Sigma 

La metodologia Sis Sigma. Aplicació pràctica d'aquesta metodologia.

 • Disseny d'experiments i mètodes Taguchi 

Regressió. Anàlisi de la variància. Disseny d'Experiments. Mètodes Taguchi

 • Qualitat de productes 

Metrologia. Repetibilitat. Reproductibilitat. Calibratge. Sistemes de mesura.

 • Sèrie de seminaris sobre aplicacions de la millora de la qualitat en els principals sectors de producció 

Sèrie de seminaris dirigits a il·lustrar a l'estudiant, a través de casos reals, en la millora de la qualitat en empreses dels principals sectors de producció de la Comunitat Valenciana.

 • Dimensió humana i organitzativa de la qualitat 

Canvi cultural cap a la GC. Característiques i responsabilitats dels líders en les iniciatives de GC. El paper del director de recursos humans en la GC. Implicacions de la GC per a l'estratègia de RRHH. El reclutament i la selecció en la GC. La formació en la GC. L'avaluació del rendiment i la GC. Els sistemes de remuneració adequats a la GC. El disseny de llocs i la GC. Els equips de treball i la GC. La GC i l'estructura organitzativa. Tractament dels aspectes socials de la GC en les normes ISO 9000. Tractament dels aspectes socials de la GC en el Model EFQM d'Excel·lència.

 • Qualitat de serveis 

Disseny del procés del servei. Gestió de relacions amb clients. Qualitat percebuda del servei.

 • Sèrie de seminaris sobre aplicacions de la millora de la qualitat en els principals sectors de serveis 

Sèrie de seminaris dirigits a il·lustrar a l'estudiant, a través de casos reals, en la millora de la qualitat en empreses dels principals sectors de serveis de la Comunitat Valenciana.

Informació proporcionada per: InfoCampus