Pràctiques externes

20/01/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Presentació:

Aquest master té com a objectiu formar a tècnics amb una visió innovadora i estratègica dels reptes que afronta l'empresa, i les solucions que es poden implantar des de les tècniques i models més actuals de la gestió de la qualitat. 

Les pràctiques en empreses no tenen caràcter laboral, sinó acadèmic. La seua finalitat és que l'estudiant conega la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn en l'àmbit de la seua professió, i al mateix temps obtinga una valuosa experiència professional. La riquesa de matisos de la realitat empresarial mai podrà ser igualada per les típiques restriccions de l'aula, per aquest motiu es pretén que l'estudiant obtinga una experiència edificant en empreses privades i institucions públiques, que li permeta aplicar els seus coneixements previs i ampliar les seues aptituds. 

Unida a aquesta formació tècnica, i no menys important, els estudiants enriquiran les seues relacions interpersonals gràcies a l'estreta convivència amb els membres d'aquestes organitzacions. Obtindran una instructiva i decisiva impressió dels valors socioculturals que imperen en el teixit industrial valencià i aprendran a desembolicar-se personalment en les diverses situacions que es poden presentar. 

Donat el caràcter universitari i de postgrau d'aquests estudis, les pràctiques en empreses han de respondre al rigor dels mateixos, distingint les activitats a desenvolupar per aquests alumnes d'aquelles que són pròpies d'altres nivells de formació. 

Per aquest motiu, en aquest programa es realitza una breu descripció de quins podrien ser algunes de les tasques a realitzar pels alumnes, entre les quals s'evidencia la possibilitat de realitzar estudis sobre temes específics simultàniament a la realització dels quefers propis de l'entitat col·laboradora.

 

Estructura i contingut de les pràctiques: 

L'assignatura són 9 crèdits de caràcter obligatori. L'assignatura consta de dues parts clarament diferenciades: l'estada en a l'empresa i la realització d'una 

memòria de pràctiques.

 

Estada en l'empresa: L'assignatura permetrà a l'alumne la realització d'una estada en pràctiques en una organització per a realitzar un determinat projecte en la mateixa, dirigit simultàniament per un tutor acadèmic i una persona de referència en l'empresa.  La durada mínima serà de 180 h. de permanència en les dependències de l'ens col·laborador. La pràctica es desenvoluparà en un període a determinar entre'ls mesos d'abril i juliol. Les dates establides es consideren com un màxim a respectar, i es podran reduir en funció de la disposició de l'ens col·laborador i de l'estudiant per a cas particular. No obstant açò, s'haurà d'observar estrictament el compliment de la durada anteriorment establida.

 

Memòria de pràctiques: L'alumne després de l'estada en l'empresa realitzarà i lliurarà un a memòria que arreplegue la seua participació en el projecte de gestió de qualitat que duu a terme l'empresa. El treball personal de l'alumne s'estima en 45 hores.

 

Empreses col·laboradores i projectes

El requisit a complir per les empreses que acullen  als alumnes en pràctiques  és, que vagen a implantar o hagen implantat un pla de gestió de la qualitat. 

La selecció de les empreses col·laboradores es realitza a través de l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques de la Universitat Jaume I, o el seu homòleg en la Universitat de València, sent supervisat tot el procés per les responsables de l'assignatura.

Consulta les entitats cooperadores

Existeix la possibilitat que  alumne, que així ho vaig desitjar i manifeste a les  coordinadores, propose  una empresa on realitzar les pràctiques. Per a açò a l'empresa proposada haurà de  sempre que complir amb els requisits que contemplats en la guia docent de l'assignatura i l'alumne haurà de presentar al coordinador una carta d'acceptació de l'entitat acollidora juntament amb un pla de treball que descriga alguna/s de les tasques a desenvolupar en alguna de les propostes de projecte que arreplega la guia docent de l'assignatura, on es presenten diferents propostes de projectes a desenvolupar pels estudiants. 

 

Estructura de la memòria

L'estructura  general per a l'elaboració de la memòria que els alumnes del Màster hauran de desenvolupar una vegada finalitzat el seu projecte de pràctiques en empresa és la següent:

  1. Introducció (fitxa tècnica de l'empresa)
  2. Descripció del departament on s'han realitzat les pràctiques
  3. Situació del sistema de gestió de qualitat, si és el cas
  4. Emmarcar i descriure les activitats que duu a terme l'alumne dins del projecte de Gestió de Qualitat que està duent a terme l'empresa
  5. Resultats i conclusions

Com s'indica, es tracta d'una estructura general sobre la qual es poden introduir modificacions. Aquestes modificacions hauran d'estar supervisades i consensuades amb el tutor acadèmic que s'haja assignat a l'alumne. Així mateix, cal recordar que el projecte de pràctiques en empresa ha de dur-se a terme amb l'aprovació dels dos tutors assignats a cada estudiant, a saber, el tutor acadèmic i el tutor en l'empresa.

 

Mètode d'avaluació 

Per a superar l'assignatura de pràctiques en empresa l'estudiant ha de presentar la memòria esmentada anteriorment en la Secretaria del Departament d'Adreça d'empreses a l'atenció de Laura Fuster. La memòria del projecte realitzat ha d'estar signada per l'estudiant, pel tutor acadèmic i pel tutor de l'empresa. També ha de presentar una carta que acompanye a la memòria. Aquesta carta haurà d'estar signada pel tutor de l'empresa, i la mateixa ha d'acreditar que l'estudiant ha realitzat en l'empresa un mínim de 180 hores presencials.

Els terminis per a la finalització de les pràctiques i lliurament de la memòria s'anuncien en l'horari a la disposició de tots els alumnes al començament del curs. 

La nota de l'assignatura estarà constituïda per la valoració del tutor de l'empresa, la valoració del tutor acadèmic i la puntuació obtinguda en la memòria.

Més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2021/estudio/42123/eep

Informació proporcionada per: InfoCampus