panoramica UJI

Gestió de la Qualitat

El Màster Universitari en Gestió de la Qualitat té l’objectiu de formar professionals i tècnics en gestió de la qualitat. Entre els coneixements que aporten aquests estudis podem destacar: implantació de sistemes de gestió de la qualitat, ús de models de referència per a aquesta implantació, aplicació del control estadístic de processos, identificació i traducció de les necessitats del client en característiques de disseny, o la integració del sistema de qualitat amb altres sistemes de gestió empresarial (mediambiental i de gestió del coneixement). [Llegir més]

Aquest màster és presencial.

Introducció

Presentació

El Màster Universitari en Gestió de la Qualitat té l’objectiu de formar professionals i tècnics en gestió de la qualitat. Entre els coneixements que aporten aquests estudis podem destacar: implantació de sistemes de gestió de la qualitat, ús de models de referència per a aquesta implantació, aplicació del control estadístic de processos, identificació i traducció de les necessitats del client en característiques de disseny, o la integració del sistema de qualitat amb altres sistemes de gestió empresarial (mediambiental i de gestió del coneixement).

Interès acadèmic, científic o professional: des de la perspectiva del seu impacte social i econòmic, l'aplicació creixent de la gestió de la qualitat per part de les organitzacions de països desenvolupats i amb economies emergents s'ha convertit en un dels motors de la seva competitivitat. A més, a Europa s'ha estès no només en les empreses privades sinó també, en els últims anys, en sectors poc proclius tradicionalment a introduir innovacions en la gestió, com són els serveis de salut, universitats i centres educatius, així com l'administració pública.

Aquesta ampliació en l'àmbit d'aplicació de la gestió de la qualitat ens dóna una primera idea de la potència i utilitat d'aquesta forma de gestió i, com a conseqüència, de l'existència d'oportunitats professionals en aquest camp, la qual cosa està en íntima relació amb l'existència de demanda per al postgrau que aquí presentem.

La difusió de l'aplicació de la gestió de la qualitat s'ha facilitat i estimulat enormement per l'aplicació de l'estàndard de referència conegut com a Norma ISO 9001. Aquest model, orientat a facilitar la implantació d'un sistema de gestió que facilite la millora contínua i la satisfacció del client, s'està convertint en un requisit imprescindible perquè les organitzacions puguen participar als mercats desenvolupats tant a nivell nacional com a internacional, sobretot quan es tracta de subministrar béns i serveis a altres organitzacions. D'altra banda, a Europa destaca també la labor de difusió de la gestió de la qualitat realitzada per la European Foundation for Quality Management que, a partir del Model EFQM d'Excel·lència, ha aconseguit que es conegua i aplique àmpliament el seu enfocament avançat de gestió de qualitat total. Aquest enfocament incorpora una perspectiva estratègica que subratlla la importància de la satisfacció del client, el lideratge, els recursos humans, i la millora dels processos i el disseny de productes. Els avantatges que es deriven de la seva aplicació són millores en l'atenció al client, major capacitat directiva, més compromís de directius i empleats, i major consideració de la importància de l'aprenentatge, indispensable per a la millora contínua.

Colaboradores M.U. en Gestión de la Calidad

Màster interuniversitari

Aquest màster és interuniversitari amb la Universitat de València.

Universitat coordinadora: Universitat de València.

Tipus d'ensenyament

Modalitat presencial. S´imparteix en: Facultat d´Economia, Campus Tarongers, València.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre 2018 / setembre 2019)

Docència presencial (octubre 2018 / abril 2019).

Crèdits i import

 60 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Segons taxes oficials pendents de publicar. Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

Objectius

Formar professionals i tècnics en gestió de la qualitat aportant coneixements en implantació de sistemes de gestió de la qualitat, l'ús de models de referència per a aquesta implantació, l'aplicació del control estadístic de processos, la identificació i traducció de les necessitats del client en característiques de disseny, o la integració del sistema de qualitat amb altres sistemes de gestió empresarial (mediambiental i de gestió del coneixement). Aquesta formació obligatòria es completa amb les matèries que configuren les dues especialitzacions del màster: gestió de la qualitat en la producció i gestió de la qualitat en els serveis.

Coneixements previs recomanables

Persones en possessió d'una diplomatura, llicenciatura o enginyeria amb interès a especialitzar-se en gestió de la qualitat.

Orientació

El màster tindrà una orientació professional i està dissenyat per oferir dues especialitats diferents:

 • Gestió de la qualitat en la producció.
 • Gestió de la qualitat en els serveis.

Eixides professionals

El màster cerca, mitjançant el període de pràctiques, incorporar als estudiants al mercat laboral i mantenir oberta una borsa de treball amb les empreses col·laboradores per a ajudar en el procés d'integració laboral dels egressats.

Beques pròpies i ajudes

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Els criteris d'admissió es poden consultar en la web específica del màster: http://postgraueconomia.es/MGQ/inicio/.

No obstant l'anterior aquests criteris se centren en 4 aspectes o àrees bàsiques, tal com queda reflectit en la taula de baremació que més a baix s'inclou:

1. La titulació amb la qual l'estudiant accedeix al màster
2. L'expedient acadèmic de l'estudiant
3. El nivell de formació de l'estudiant en algun contingut relacionat amb la gestió de la qualitat
4. I el nivell d'idiomes que l'aspirant posseeix

L'òrgan encarregat de realitzar l'admissió serà la Comissió de Coordinació Acadèmica del màster. Aquesta comissió està integrada per representants de totes les universitats participants en el títol i la seua composició concreta pot trobar-se referenciada en la web del màster (http://postgraueconomia.es/MGQ/inicio/ menú de la dreta a baix).

L'admissió es fa de manera personalitzada, tenint en compte el currículum i l'expedient de la persona sol·licitant i d'acord amb els paràmetres globals que estableixen les normes vigents. També es tenen en compte els criteris específics determinats per la Comissió de Coordinació Acadèmica.

Dins dels criteris d'admissió cap assenyalar que aquelles persones interessades a accedir a aquest màster, la llengua materna del qual no siga el castellà, han de justificar un nivell de coneixement de la llengua que els permeta el seguiment òptim de les classes. En aquest sentit, requerim que aquells estudiants que es troben en aquesta situació acrediten un nivell de castellà B1.

Aquells estudiants que en el moment de la matrícula no puguen acreditar aquest nivell, hauran de passar una prova i aportar el certificat acreditatiu al llarg del curs acadèmic.

Pel que fa al criteri de grau d'afinitat al títol de Màster de la titulació de procedència, es consideren com a titulacions afins tots aquells graus o altres titulacions en les quals el candidat haja cursat matèries de qualitat. Amb caràcter general, aquestes solen ser: la Llicenciatura i/o Grau en Administració i Direcció d'Empreses, la Diplomatura i/o Grau en Turisme, la Diplomatura en Ciències Empresarials, la Diplomatura i/o Grau en Relacions Laborals, les Enginyeries Superiors i la Llicenciatura en Administració Pública.

A tenor de l'exposat i atenent als diferents criteris establits s'adjunta la taula de baremació de les diferents sol·licituds rebudes utilitzada per les Comissions de Coordinació Acadèmica del Títol en cada universitat.

Taula de baremació (Criteris i Puntuacions)

Criteri: Formació de partida (títol amb el qual s'ingressa i uns altres)
Puntuació: Fins a 5 punts

Criteri: Qualificació mitjana de l'expedient de la titulació d'accés (1-aprovat, 2- Notable, 3-Excel·lent i 4 Excel·lent MH)
Puntuació: Fins a 4 punts

Criteri: Experiència professional acreditada en qualitat
Puntuació: Fins a 0,2 punts

Criteri: Idiomes acreditats
Puntuació: Fins a 0,8 punts

Aquests criteris pretenen homogeneïtzar el perfil dels candidats a cursar el màster.

Procediment d'admissió

L'estudiant, com a pas previ a la seua matrícula de postgrau, haurà de sol·licitar l'admissió en els serveis administratius que cada universitat participant en el mateix designe. El procediment concret que s'ha de seguir per a dur a terme la sol·licitud d'admissió pot trobar-se en els següents enllaços:

- Matrícula en el Màster Universitari en Gestió de la Qualitat

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Oferta de places

S´ofereixen 40 places.  25 a través de la Universitat de València i 15 a través de la Universitat Jaume I de Castelló.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

Les competències que el programa del Màster desenvolupa en els alumnes són:

Competències bàsiques: 

 •  CB1: Que els/les estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB2: Que els/les estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB3: Que els/les estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB4: Que els/les estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • CB5: Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Competències generals: 

 • CG1: Ser capaços de buscar, ordenar, analitzar i sintetitzar la informació, seleccionant aquella que resulta pertinent per a la presa de decisions.
 • CG2: Saber treballar en equip amb eficàcia i eficiència.
 • CG3: Ser capaços de prendre decisions tant individuals com col·lectives en la seva labor professional i/o investigadora.
 • CG4: Ser capaços d'integrar les noves tecnologies en la seva labor professional i/o investigadora.
 • CG5: Saber redactar i preparar presentacions per posteriorment exposar-les i defensar-les.
 • CG6: Analitzar de forma crítica tant el seu treball com el dels seus companys.
 • CG7: Construir una actitud proactiva davant els possibles canvis que es produeixin en la seva labor professional i/o investigadora.

Competències específiques: 

 • CE1: Capacitat per poder aplicar i utilitzar de manera eficaç i eficient el control estadístic de processos.
 • CE2: Capacitat per dissenyar, implantar i millorar contínuament un sistema de gestió de la qualitat, ja sigui en una empresa de producció com en una organització del sector serveis.
 • CE3: Capacitat per desenvolupar una actitud de crítica constructiva i de millora contínua cap a les pràctiques i el funcionament de l'organització.
 • CE4: Saber identificar i traduir a especificacions de producte o servei, segons el cas, les necessitats i expectatives dels clients d'una organització.
 • CE5: Saber com adaptar i integrar la política de qualitat amb l'estratègia de negocis de l'organització
 • CE6: Saber realitzar les labors pròpies de la seva professió, tant en empreses privades com en organismes públics.
 • CE7: Integrar el sistema de gestió de qualitat amb la resta de sistemes de gestió de l'organització (medi ambient, coneixement, prevenció de riscos laborals).
 • CE8: Aplicar el treball en equip com a mecanisme bàsic per a la millora contínua del sistema de gestió de la qualitat.
 • CE9: Adaptar a les característiques peculiars d'una organització els requisits i recomanacions dels models de referència per a la implantació d'un sistema de gestió de qualitat.
 • CE10: Aplicar la gestió basada en processos usant el disseny d'indicadors, l'anàlisi de la informació, i eines per a la presa de decisions i millora contínua.
 • CE11: Comprendre el procés de desenvolupament d'auditories de qualitat tant internes com de tercera part.
 • CE12: Conèixer el Model EFQM d'Excel·lència i utilitzar diverses eines per aplicar l'autoavaluació basada en aquest model.
 • CE13: Construir i interpretar eines per al mesurament de la satisfacció del client d'una organització.
 • CE14: Mesurar i estimar els costos de qualitat i no qualitat d'una organització, així com proposar estratègies per a la seva millora.
 • CE15: Comprendre els mecanismes que faciliten la innovació i la gestió del coneixement en una organització.
 • CE16: Conèixer i comprendre l'aplicació d'algunes metodologies organitzatives com les 5S o el 6 Sigma i la seva vinculació amb la gestió de la qualitat.
 • CE17: Aplicar el disseny d'experiments a situacions concretes en l'àmbit productiu.
 • CE18: Conèixer tècniques de calibratge i control d'equips de mesura i ser capaç d'utilitzar-les de forma adequada en cada context.
 • CE19: Identificar les polítiques de RRHH que recolzin i facilitin el desenvolupament d'una cultura organitzativa basada en la gestió de la qualitat.
 • CE20: Ser capaços de prendre decisions, desenvolupar accions i resoldre problemes en gestió de la qualitat.
 • CE21: Redactar documents i informes en temes relatius a la gestió de la qualitat.
 • CE22: Presentar documents i informes en temes relatius a la gestió de la qualitat.

 

Pla d'estudis

PRIMER SEMESTRE

 •     Fonaments i dimensions organitzatives de la gestió de la qualitat - Obligatòria - 3 ECTS
 •     Sistemes de gestió de la qualitat - Obligatòria - 5 ECTS
 •     Control estadístic de qualitat - Obligatòria - 4 ECTS
 •     Dimensió econòmica de la qualitat - Obligatòria - 2 ECTS
 •     Metodologies de millora contínua - Obligatòria - 4 ECTS
 •     5 Esses - Obligatòria - 1 ECTS
 •     Orientació i satisfacció del client - Obligatòria - 2 ECTS
 •     Auditories de qualitat - Obligatòria - 3 ECTS
 •     Models d’excel·lència i autoavaluació - Obligatòria - 6 ECTS

SEGON SEMESTRE

 •     Sistemes integrats de qualitat i medi ambient - Obligatòria - 4 ECTS
 •     Gestió de la qualitat, gestió del coneixement i innovació - Obligatòria - 3 ECTS
 •     6 sigma - Obligatòria - 1 ECTS

Especialitat en gestió de la qualitat en la producció

 •     Disseny d’experiments i mètodes Taguchi - Optativa - 4 ECTS
 •     Metodologies per a la qualitat de la producció - Optativa - 2 ECTS
 •     Seminaris sobre qualitat en producció - Optativa - 1 ECTS

Especialitat en gestió de la qualitat en els serveis

 •     Dimensió humana i organitzativa de la qualitat - Optativa - 3 ECTS
 •     Metodologies per a la qualitat en els serveis - Optativa - 3 ECTS
 •     Seminaris sobre qualitat en els serveis - Optativa - 1 ECTS

Pràctiques en empresa - 9 ECTS
Treball Final de màster - 6 ECTS

Guies docents de les assignatures

 • Fonaments i aplicacions de la gestió de la qualitat I i II 

Qualitat i gestió de la qualitat. Enfocaments, models, tècniques i eines per a la millora de la qualitat. Relació de la gestió de la qualitat amb unes altres disciplines

 • Gestió de sistemes de qualitat 

La norma ISO 9001:2000 com a marc de referència per a la implantació d'un sistema de gestió de qualitat. La gestió per processos com a principi bàsic subjacent a la norma ISO 9001:2008 i necessari per a la filosofia de millora contínua. La implantació i certificació d'un sistema de gestió de qualitat ISO 9001. Norma Q del ICTE.

 • Control estadístic de qualitat 

Control estàndard i avançat. Control multivariant. Control de processos. Control de producte acabat. Control de qualitat de serveis.

 • Dimensió econòmica de la qualitat 

Principis de la gestió econòmica de la qualitat. Sistema de costos de qualitat i no qualitat. Càlcul d'indicadors d'eficàcia i eficiència. Disminució dels costos de no qualitat.

 • Metodologia per a la millora de la qualitat dels processos 

Conceptes bàsics en la gestió per processos. Identificació dels processos clau: el mapa de processos, i criteris per a la identificació dels processos clau. Planificació i gestió dels processos clau. Mesurament, anàlisi i millora dels processos clau. Eines qualitatives per a la millora dels processos: les 7 noves eines. Indicadors de qualitat: definició d'objectius i selecció d'indicadors. Disseny d'indicadors de qualitat basats en elements intangibles. Avaluació de fiabilitat i validesa dels indicadors.

 • Seminari pràctic sobre l'aplicació de la metodologia de les 5 ESES 

La metodologia de les 5 ESES. Aplicació pràctica d'aquesta metodologia.

 • Màrqueting, qualitat i satisfacció dels clients 

L'adreça de màrqueting. Màrqueting estratègic i operatiu. Avaluació postcompra del client.

 • Sistemes integrats de qualitat i medi ambient 

Descripció i estudi de les normes ISO 9001 i 14001. La implantació, auditoria i certificació d'un sistema de gestió basat en aquestes normes. La integració dels sistemes de gestió de qualitat i medi ambient.

 • Gestió de la qualitat, gestió del coneixement i innovació 

Introducció a la gestió del coneixement i a la innovació. Integració de polítiques i tècniques de gestió del coneixement amb les polítiques i tècniques de la gestió de la qualitat. Desenvolupament d'aplicacions per a l'estimulació de la innovació des de la gestió de la qualitat.

 • Enfocaments avançats de gestió de la qualitat total i autoavaluació 

La GCT com a filosofia d'adreça empresarial: concepte i principis bàsics. El procés d'implantació de la GCT. Els models dels premis a la qualitat com a marcs de referència per implantar la GCT. L'autoavaluació basada en els models d'excel·lència com a procés de millora contínua del sistema de gestió de l'organització.

 • Seminari pràctic sobre l'aplicació de la metodologia Sis Sigma 

La metodologia Sis Sigma. Aplicació pràctica d'aquesta metodologia.

 • Disseny d'experiments i mètodes Taguchi 

Regressió. Anàlisi de la variància. Disseny d'Experiments. Mètodes Taguchi

 • Qualitat de productes 

Metrologia. Repetibilitat. Reproductibilitat. Calibratge. Sistemes de mesura.

 • Sèrie de seminaris sobre aplicacions de la millora de la qualitat en els principals sectors de producció 

Sèrie de seminaris dirigits a il·lustrar a l'estudiant, a través de casos reals, en la millora de la qualitat en empreses dels principals sectors de producció de la Comunitat Valenciana.

 • Dimensió humana i organitzativa de la qualitat 

Canvi cultural cap a la GC. Característiques i responsabilitats dels líders en les iniciatives de GC. El paper del director de recursos humans en la GC. Implicacions de la GC per a l'estratègia de RRHH. El reclutament i la selecció en la GC. La formació en la GC. L'avaluació del rendiment i la GC. Els sistemes de remuneració adequats a la GC. El disseny de llocs i la GC. Els equips de treball i la GC. La GC i l'estructura organitzativa. Tractament dels aspectes socials de la GC en les normes ISO 9000. Tractament dels aspectes socials de la GC en el Model EFQM d'Excel·lència.

 • Qualitat de serveis 

Disseny del procés del servei. Gestió de relacions amb clients. Qualitat percebuda del servei.

 • Sèrie de seminaris sobre aplicacions de la millora de la qualitat en els principals sectors de serveis 

Sèrie de seminaris dirigits a il·lustrar a l'estudiant, a través de casos reals, en la millora de la qualitat en empreses dels principals sectors de serveis de la Comunitat Valenciana.

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic del curs 2018-2019 ací.

Continuar la meua formació

Els estudiants que finalitzen amb èxit el Màster en Gestió de la Qualitat tenen la possibilitat de continuar els seus estudis de Doctorat.

Coordinació docent

Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA): és la responsable del correcte funcionament del màster i hi ha d’estar integrats representants de totes les universitats que aporten professionals docents al màster.

Coordinador o coordinadora de matèries obligatòries: s’ha de nomenar una persona  responsable de la coordinació i seguiment de les activitats realitzades dins d’aquest àmbit.

Coordinador o coordinadora de matèries d’especialitat: s’ha de nomenar una persona responsable de la coordinació i seguiment de les activitats realitzades dins d’aquest àmbit.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Classes presencials impartides per professorat de reconegut prestigi i per experts professionals en cada matèria amb una forta èmfasi en els aspectes pràctics. Hi haurà una avaluació amb proves específiques orals i/o escrites per a cada mòdul en funció dels seus continguts, i un període de pràctiques en empresa del que cada estudiant haurà de realitzar una memòria personal final. A més, s'haurà de realitzar una tesi màster.

 

Pràctiques externes

Presentació:

Aquest master té com a objectiu formar a tècnics amb una visió innovadora i estratègica dels reptes que afronta l'empresa, i les solucions que es poden implantar des de les tècniques i models més actuals de la gestió de la qualitat. 

Les pràctiques en empreses no tenen caràcter laboral, sinó acadèmic. La seua finalitat és que l'estudiant conega la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn en l'àmbit de la seua professió, i al mateix temps obtinga una valuosa experiència professional. La riquesa de matisos de la realitat empresarial mai podrà ser igualada per les típiques restriccions de l'aula, per aquest motiu es pretén que l'estudiant obtinga una experiència edificant en empreses privades i institucions públiques, que li permeta aplicar els seus coneixements previs i ampliar les seues aptituds. 

Unida a aquesta formació tècnica, i no menys important, els estudiants enriquiran les seues relacions interpersonals gràcies a l'estreta convivència amb els membres d'aquestes organitzacions. Obtindran una instructiva i decisiva impressió dels valors socioculturals que imperen en el teixit industrial valencià i aprendran a desembolicar-se personalment en les diverses situacions que es poden presentar. 

Donat el caràcter universitari i de postgrau d'aquests estudis, les pràctiques en empreses han de respondre al rigor dels mateixos, distingint les activitats a desenvolupar per aquests alumnes d'aquelles que són pròpies d'altres nivells de formació. 

Per aquest motiu, en aquest programa es realitza una breu descripció de quins podrien ser algunes de les tasques a realitzar pels alumnes, entre les quals s'evidencia la possibilitat de realitzar estudis sobre temes específics simultàniament a la realització dels quefers propis de l'entitat col·laboradora.

 

Estructura i contingut de les pràctiques: 

L'assignatura són 9 crèdits de caràcter obligatori. L'assignatura consta de dues parts clarament diferenciades: l'estada en a l'empresa i la realització d'una 

memòria de pràctiques.

 

Estada en l'empresa: L'assignatura permetrà a l'alumne la realització d'una estada en pràctiques en una organització per a realitzar un determinat projecte en la mateixa, dirigit simultàniament per un tutor acadèmic i una persona de referència en l'empresa.  La durada mínima serà de 180 h. de permanència en les dependències de l'ens col·laborador. La pràctica es desenvoluparà en un període a determinar entre'ls mesos d'abril i juliol. Les dates establides es consideren com un màxim a respectar, i es podran reduir en funció de la disposició de l'ens col·laborador i de l'estudiant per a cas particular. No obstant açò, s'haurà d'observar estrictament el compliment de la durada anteriorment establida.

 

Memòria de pràctiques: L'alumne després de l'estada en l'empresa realitzarà i lliurarà un a memòria que arreplegue la seua participació en el projecte de gestió de qualitat que duu a terme l'empresa. El treball personal de l'alumne s'estima en 45 hores.

 

Empreses col·laboradores i projectes

El requisit a complir per les empreses que acullen  als alumnes en pràctiques  és, que vagen a implantar o hagen implantat un pla de gestió de la qualitat. 

La selecció de les empreses col·laboradores es realitza a través de l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques de la Universitat Jaume I, o el seu homòleg en la Universitat de València, sent supervisat tot el procés per les responsables de l'assignatura.

Consulta les entitats cooperadores.

Existeix la possibilitat que  alumne, que així ho vaig desitjar i manifeste a les  coordinadores, propose  una empresa on realitzar les pràctiques. Per a açò a l'empresa proposada haurà de  sempre que complir amb els requisits que contemplats en la guia docent de l'assignatura i l'alumne haurà de presentar al coordinador una carta d'acceptació de l'entitat acollidora juntament amb un pla de treball que descriga alguna/s de les tasques a desenvolupar en alguna de les propostes de projecte que arreplega la guia docent de l'assignatura, on es presenten diferents propostes de projectes a desenvolupar pels estudiants. 

 

Estructura de la memòria

L'estructura  general per a l'elaboració de la memòria que els alumnes del Màster hauran de desenvolupar una vegada finalitzat el seu projecte de pràctiques en empresa és la següent:

 1. Introducció (fitxa tècnica de l'empresa)
 2. Descripció del departament on s'han realitzat les pràctiques
 3. Situació del sistema de gestió de qualitat, si és el cas
 4. Emmarcar i descriure les activitats que duu a terme l'alumne dins del projecte de Gestió de Qualitat que està duent a terme l'empresa
 5. Resultats i conclusions

Com s'indica, es tracta d'una estructura general sobre la qual es poden introduir modificacions. Aquestes modificacions hauran d'estar supervisades i consensuades amb el tutor acadèmic que s'haja assignat a l'alumne. Així mateix, cal recordar que el projecte de pràctiques en empresa ha de dur-se a terme amb l'aprovació dels dos tutors assignats a cada estudiant, a saber, el tutor acadèmic i el tutor en l'empresa.

 

Mètode d'avaluació 

Per a superar l'assignatura de pràctiques en empresa l'estudiant ha de presentar la memòria esmentada anteriorment en la Secretaria del Departament d'Adreça d'empreses a l'atenció de Laura Fuster. La memòria del projecte realitzat ha d'estar signada per l'estudiant, pel tutor acadèmic i pel tutor de l'empresa. També ha de presentar una carta que acompanye a la memòria. Aquesta carta haurà d'estar signada pel tutor de l'empresa, i la mateixa ha d'acreditar que l'estudiant ha realitzat en l'empresa un mínim de 180 hores presencials.

Els terminis per a la finalització de les pràctiques i lliurament de la memòria s'anuncien en l'horari a la disposició de tots els alumnes al començament del curs. 

La nota de l'assignatura estarà constituïda per la valoració del tutor de l'empresa, la valoració del tutor acadèmic i la puntuació obtinguda en la memòria.

Més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2018/estudio/42123/eep

Mobilitat i programes d'intercanvi

Treball final de màster

El RD1393/2007 de 29 d'octubre, modificat pel RD 861/2010 de 2 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials a Espanya, indica que els ensenyaments conduents a l'obtenció del títol de Màster conclouran amb l'elaboració i defensa pública d'un Treball Final de Màster (TFM), que tindrà entre 6 i 30 crèdits, d'acord amb el que estableixi el pla d'estudis corresponent.

Concepte

Els treballs final de màster consistiran en la realització d'una memòria o projecte sota la supervisió d'un tutor o tutora en la qual es posen de manifest els coneixements i competències adquirides per l'estudiant al llarg de la titulació.

Aquests treballs constituiran una tasca autònoma i personal de l’estudiantat.
Els treballs hauran de realitzar-se d'acord amb el que es disposa en la memòria de verificació del títol.
Les Comissions de Coordinació Acadèmica de cada màster podran establir directrius específiques i fixar criteris d'avaluació per procurar homogeneïtzar l'elaboració i avaluació dels treballs de final de màster. En aquest cas, les Comissions de Coordinació Acadèmica hauran de remetre una còpia d'aquestes directrius a la Comissió d'Estudis de Postgrau amb la finalitat de vetllar per que el seu contingut sigui compatible amb aquest reglament.

Modalitats

Les modalitats que podran presentar els treballs de final de màster són les següents:
a) Treballs acadèmics de revisió i recerca bibliogràfica, o experimentals.
b) Treballs coordinats amb la realització de pràctiques en empreses o institucions.
c) Treballs equivalents realitzats com a resultat d'una estada a una altra universitat, espanyola o estrangera.
d) Altres treballs no inclosos en les modalitats anteriors, segons s'especifique en el pla d'estudis verificat.

En qualsevol cas es materialitzaran en una memòria o projecte en forma escrita que s'acompanyarà, si escau, del material que s'estime pertinent.

Matrícula

La matrícula del treball final de màster es realitzarà en el període ordinari d'acord amb el que s'estableixi al calendari acadèmic anual.
La matrícula del treball final de màster donarà dret a dues convocatòries oficials d'examen en el curs acadèmic.
El preu públic de la matrícula en cap cas serà “sense docència”, encara que l'estudi es trobe en extinció.

Tutorització
Els treballs de final de màster contaran almenys amb un tutor o tutora que supervise la tasca de l'alumnat.
Per tutoritzar els treballs de final de màster serà necessària la condició de Doctor o Doctora excepte en els casos en què així ho autoritzi la Comissió d'Estudis de Postgrau.
Si el treball final de màster es realitza en una institució, organisme o empresa diferent a la Universitat de València o Universitat Jaume I s'haurà de nomenar a un cotutor o cotutora extern. Aquest haurà de col·laborar juntament amb el tutor o tutora acadèmic en la definició del contingut del treball final de màster i el seu desenvolupament.
En el cas de màsters interuniversitaris conduents a l'obtenció d'un títol conjunt, podrà nomenar-se tutor o tutora qualsevol docent Doctor o Doctora de les universitats participants.
La tutorització del treball es reflectirà en el POD del professor i serà reconeguda en els termes establerts en les disposicions normatives de la universitat. Si la tutorització es comparteix entre més d'un professor o professora de la universitat, el reconeixement es repartirà entre tots ells.
Cada Comissió de Coordinació establirà si els estudiants dels programes de mobilitat poden realitzar el treball finalització de màster al centre de destinació. En tot cas, el projecte de treball haurà de tenir la conformitat de la Comissió de Coordinació Acadèmica, i se li assignarà un tutor en la Universitat de València o en la Universitat Jaume I.

Assignació del treball i tutor o tutora

El tema del treball s'establirà de comú acord entre l'estudiant i el seu tutor o tutora. En qualsevol cas, la Comissió de Coordinació Acadèmica organitzarà i garantirà l'assignació de tema i tutor o tutora pera  tot l’estudiantat matriculat.

Dipòsit del treball i format

En la fase final del pla d'estudis l'estudiant haurà de dipositar el seu treball final de màster en la secretaria del centre al que estigui adscrit el màster a l'efecte de gestió administrativa.
Els treballs es presentaran almenys en format electrònic.

El tutor o tutora enviarà al President del Tribunal avaluador amb caràcter previ a la defensa pública del treball finalització de màster un informe sobre el mateix.
Els treballs avaluats positivament formaran part del corpus bibliogràfic de la Universitat Jaume I i a aquest efecte, s'incorporaran a el “REPOSITORI INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I” com a resultat de la producció acadèmica universitària, salvaguardant-se sempre els drets d'autoria i previ consentiment de l'estudiant. A aquests efectes s'habilitarà un procediment per al seu dipòsit electrònic en el repositori.

Defensa i avaluació

L'estudiant haurà de procedir a la defensa pública del treball final de màster davant el corresponent tribunal avaluador en les condicions que estableixi la comissió de coordinació acadèmica del màster.

La defensa es realitzarà dins del curs acadèmic en el qual l'alumne s'ha matriculat.

El treball final de màster tindrà dues convocatòries per curs acadèmic i diversos períodes de defensa.

1ª Convocatòria: 15 de juliol de 2016.
2ª Convocatòria: 5 de setembre de 2016.

La qualificació de totes les persones presentades en cada període de defensa es recollirà en un acta conjunta que es generarà per la secretaria del centre i que haurà d'estar emplenada abans dels 5 dies següents a la finalització de cada període.

Tribunal avaluador

Cada Tribunal avaluador estarà integrat per tres membres que seran nomenats per acord de la respectiva Comissió de Coordinació Acadèmica entre professorat dels departaments amb docència en el màster.

Els membres seran doctors, excepte aquelles titulacions en què així ho autoritzi expressament i de manera justificada la Comissió d'Estudis de Postgrau.
En cap cas, el tutor o tutora del treball final de màster podrà formar part del tribunal en què s'avaluï el treball de l'alumne tutoritzat.
El Tribunal estendrà un acta per cada defensa de treball final de màster, en la qual es reflectirà el dia i hora en la qual ha tingut lloc l'acte, la qualificació, així com si ha estat proposat per a matrícula d'honor. Aquest document es farà arribar al centre que custodia els expedients i s'incorporarà a l'expedient de l'alumne.

Qualificació

La qualificació del treball final de màster podrà ser impugnada d'acord amb el reglament d'impugnació de qualificacions vigent en la Universitat de València i en la Universitat Jaume I.
Les matrícules d'honor seran assignades entre els i les estudiants que hagin estat proposats per a aquesta qualificació per cada tribunal avaluador. A aquest efecte, i una vegada finalitzada la defensa dels treballs final de màster, s'assignaran les matrícules d'honor en una reunió de la comissió de coordinació acadèmica.
L'assignació de les matrícules d'honor només es podrà realitzar una vegada finalitzades les presentacions de l'última data prevista per a la defensa de cadascuna de les convocatòries.

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Bou Llusar, Juan Carlos Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Catedràtic d'Universitat
Escrig Tena, Ana Belén Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Titular d'Universitat
Gras Llopis, Matias Alberto Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Professor Associat Laboral
Roca Puig, Vicente Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Titular d'Universitat
Segarra Ciprés, Maria Mercedes Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Titular d'Universitat

Coordinació del màster

Dr. Juan Carlos Bou Llusar i Dra. Inmaculada Beltrán Martín
Departament d´Administració d´empreses i Màrqueting. UJI

Universitat coordinadora: Universitat de València.

Departaments implicats

 • Departament d'Administració d'empreses i Márqueting de l'UJI 
 • Departament Adreça d'empreses en UV. 

Professorat

El professorat del màster està format per professors doctors de les universitats Jaume I, Universitat de València (estudi General), i la Universitdad Politècnica de València amb àmplia experiència en gestió de la qualitat. Així mateix, professionals rellevants en Gestió de la Qualitat i professors convidats d'altres universitats impartiran algunes sessions del programa.


Més informació: http://postgraueconomia.es/MGQ/profesorado/

 

Departaments implicats

 • Departament d'Administració d'empreses i Márqueting (Universitat Jaume I)
 • Departament d'Ingenieria de Sistemes Industrials i Disseny (Universitat Jaume I)
 • Departament Adreça d'empreses (Universitat de València).

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Dr. Juan Carlos Bou Llusar i Dra. Inmaculada Beltrán Martín Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting. UJI 

Més informació:
http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42123/asignatura/SRC119/profesores

Coordinació del treball final de màster

Dr. Juan Carlos Bou Llusar i Dra. Inmaculada Beltrán Martín Departament d'Administració d'empreses i Màrqueting. UJI

Més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42123/asignatura/SRC118/profesores

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=42123

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=42123

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Gestió de la Qualitat

DELS ESTUDIS

1. Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

2. Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

3. Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

4. Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

5. Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

6. A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací.

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

7. On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

8. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

9. Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

10. En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

11. Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

12. Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

13. Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

14. Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


15. Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

16. On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

17. Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

18. On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16