UJI

Coordinació docent

Última modificació: 14/06/2016 | Font: InfoCampus

Comissió interuniversitària: responsable en última instància de la coordinació docent entre les universitats implicades. Entre les tasques que s’han de fer figuren: definició de competències del títol, estructura, competències de les matèries, horaris, criteris d’avaluació globals, tot el referent al Treball de Final de Màster.

Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA): una per universitat participant. És la responsable del funcionament correcte del màster en la seua universitat. Ha de vetllar pel compliment del dictaminat per la Comissió Interuniversitària. Sota la seua responsabilitat està el coordinador o coordinadora de les matèries obligatòries i cadascun dels coordinadors o coordinadores de les cinc matèries d’especialitat.

Coordinador o coordinadora de matèries obligatòries: s’ha de nomenar una persona  responsable de la coordinació i seguiment de les activitats realitzades dins d’aquest àmbit.

Coordinador o coordinadora per matèria d’especialitat: se n’ha de nomenar un o una per especialitat.

Informació proporcionada per: InfoCampus