UJI

Criteris d'admissió

Títol de diplomatura, de llicenciatura o de grau. L´alumnat procedent d´altres titulacions no afins a l´àmbit de l´empresa hauran d´acreditar coneixements explícits de màrqueting.

L´expedient acadèmic ponderat segons la titulació serà el criteri fonamental per a alumnes recentment llicenciats-graduats o sense experiència professional. La selecció podrà completar-se amb una entrevista, per a valorar el seu nivell de maduresa i aptituds per a desenvolupar la seua activitat professional en l´àmbit del màrqueting i la investigació de mercats.

Professionals en actiu: tindran valoració especial els candidats que complisquen el perfil de “professionals” en actiu, considerant-se com a criteri fonamental la seua vinculació al àmbit del màrqueting i la investigació de mercats, independentment del estudis realitzats.

- Matrícula en el Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: InfoCampus