UJI

Màrqueting i Investigació de Mercats

Última modificació: 25/11/2016 | Font: InfoCampus

El Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats té com a objectiu general aconseguir que els estudiants aprenguen a desenvolupar les seues funcions en empreses específiques de màrqueting —instituts d’investigació de mercats, agències de publicitat, agències de mitjans i consultores— o d’estadística, i també en els departaments de màrqueting de qualsevol empresa pública o privada. [Llegir més]

Aquest màster és interuniversitari amb la Universitat de València-Estudi General (universitat coordinadora). Modalitat: presencial.

Introducció

Presentació

El Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats té com a objectiu general aconseguir que els estudiants aprenguen a desenvolupar les seues funcions en empreses específiques de màrqueting —instituts d’investigació de mercats, agències de publicitat, agències de mitjans i consultores— o d’estadística, i també en els departaments de màrqueting de qualsevol empresa pública o privada.

Els entorns que envolten les organitzacions són globals des de tots els punts de vista, i a més, podem qualificar-los també com dinàmics, turbulents i competitius. Al mateix temps, els públics objectius han esdevingut grups més informats i qualificats i per tant, més exigents en les seues demandes. Aquestes noves perspectives obliguen les organitzacions a haver d’actuar de manera diferent i a prioritzar el coneixement profund d’aquests públics i les seues exigències per a poder oferir-los una atenció completa, personalitzada i diferenciada.

Màster interuniversitari

Aquest màster és interuniversitari amb la Universitat de València-Estudi General.

(Màster coordinat per la Universitat de València-Estudi General).

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: Un curs acadèmic (octubre 2019 / octubre 2020)

Docència presencial: octubre de 2019 / abril de 2020

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Segons taxes oficials per al curs 2020/21: 39,27 €/crèdit.

Objectius

L´objectiu general del Màster és aconseguir que els estudiants aprenguen a desenvolupar les seues funcions en empreses específiques de màrqueting (com a instituts d´investigació de mercats, agències de publicitat, agències de mitjans i consultores) o d´estadística o en els departaments de màrqueting de qualsevol empresa pública o privada. A nivell més específic, el Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats persegueix:

 1. Formar especialistes competents capaços de desenvolupar les decisions de màrqueting en les empreses i organitzacions no lucratives.
 2. Formar especialistes competents capaços de desenvolupar investigació rigorosa i rellevant en el context nacional i internacional.
 3. Oferir un postgrau d´especialització en màrqueting i investigació de mercats amb multiplicitat d´especialitzacions que responguen a les necessitats empresarials.
 4. Dotar a dites especialistes de les destreses requerides per a la investigació i decisió en màrqueting.
 5. Dotar a dites especialistes de les competències i habilitats socials tant per al treball individual com en equip.
 6. Facilitar la seua inserció laboral en màrqueting amb una adequada comprensió del seu rol i la seua relació amb altres professionals no experts en màrqueting.
   

Coneixements previs recomanables

Titulats en les branques d´economia i empresa. Titulats d´altres branques amb interès a especialitzar-se en màrqueting.
 

Orientació

El Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats té dues orientacions, professional i investigadora.

En l'orientació professional el Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats ofereix quatre especialitats i en l'orientació investigadora el Doctorat.

 • Especialitat Canals de Distribució (UV)
 • Especialitat Comunicació (UV)
 • Especialitat Màrqueting Internacional (UJI)
 • Especialitat Investigació de Mercats (UV)

 

Eixides professionals

En empreses de Màrqueting, agències de comunicació, consultories, empreses d'investigació de mercats o de distribució comercial, entre unes altres… o també, en els departaments de Màrqueting, comunicació, comercials, logística, investigació de mercats, … de qualsevol organització, ja sigui privada o pública, lucrativa o no lucrativa.

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Títol de diplomatura, de llicenciatura o de grau. L´alumnat procedent d´altres titulacions no afins a l´àmbit de l´empresa hauran d´acreditar coneixements explícits de màrqueting.

L´expedient acadèmic ponderat segons la titulació serà el criteri fonamental per a alumnes recentment llicenciats-graduats o sense experiència professional. La selecció podrà completar-se amb una entrevista, per a valorar el seu nivell de maduresa i aptituds per a desenvolupar la seua activitat professional en l´àmbit del màrqueting i la investigació de mercats.

Professionals en actiu: tindran valoració especial els candidats que complisquen el perfil de “professionals” en actiu, considerant-se com a criteri fonamental la seua vinculació al àmbit del màrqueting i la investigació de mercats, independentment del estudis realitzats.

- Matrícula en el Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Oferta de places

120 places en total, de les quals, 40 places a l'UJI.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d´idees, sovint en un context de recerca. 
CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
CB8 Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
CB10 Que els estudiants posseïsquen les habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

 

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1 Ser capaços de cercar, ordenar, analitzar i sintetitzar la informació, seleccionant aquella que resulta pertinent per a la presa de decisions.
CG2 Saber treballar en equip amb eficàcia i eficiència
CG3 Ser capaços de prendre decisions tant individuals com a col·lectives en la seua labor professional i/o investigadora.
CG4 Tenir una actitud proactiva davant els possibles canvis que es produïsquen en la seua labor professional i/o investigadora.
CG5 Ser capaços d'integrar les noves tecnologies en la seua labor professional i/o investigadora.
CG6 Saber redactar i preparar presentacions per a posteriorment exposar-les i defensar-les.
CG7 Ser capaços d'analitzar de forma crítica tant el seu treball com el dels seus companys.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1 Conèixer les eines del màrqueting mix i ser capaç d´utilitzar-les de forma adequada a cada context.
CE2 Ser capaços d'establir els processos de recollida d'informació i el tipus de dades necessàries per a dur a terme la planificació en màrqueting.
CE3 Conèixer els processos i protocols de captació d´informació necessaris per a observar i analitzar de forma correcta el comportament dels consumidors.
CE4 Conèixer les tècniques de negociació i de parlar en públic, entre altres aspectes.
CE5 Ser capaços de millorar la interacció amb altres persones (equip de treball, clients, proveïdors, etc.).
CE6 Ser capaços d´organitzar i planificar les activitats d´un departament de màrqueting en l´àmbit empresarial.
CE7 Saber presentar en públic els objectius del pla de màrqueting i respondre a les crítiques d'uns altres, mitjançant judicis argumentats i defensar-se amb rigor i tolerància.
CE8 Ser capaços de seleccionar i desenvolupar en defecte d´açò eines d´anàlisis del mercat.
CE9 Escollir la tècnica de recerca de mercats adequada al problema plantejat.
CE10 Dissenyar estratègies de màrqueting.
CE11 Ser capaços de prendre decisions, desenvolupar accions i resoldre problemes en màrqueting.
CE12 Dissenyar mecanismes de control sobre les decisions de màrqueting i recerca comercial i implementar possibles mesures correctores.
CE13 Realitzar una adequada segmentació i selecció del públic objectiu.
CE14 Ser capaços de definir l'estratègia de posicionament.
CE15 Dissenyar i executar un pla de recerca de mercats.
CE16 Dissenyar un pla de màrqueting.
CE17 Executar un pla de màrqueting.
CE18 Redactar documents i informes en màrqueting i recerca comercial.
CE19 Presentar documents i informes en màrqueting i recerca comercial.
CE20 Saber realitzar les labors pròpies de la seua professió, tant en empreses privades com en organismes públics.

 

Pla d'estudis

CONTINGUTS OBLIGATORIS (40 crèdits)

Docència en l'UJI

Mòdul 1: Desenvolupament d´habilitats socials i directives i entorn operatiu de màrqueting. 15 crèdits

 • Habilitats directives i d´adreça d´equips (5 crèdits)
 • Disseny del màrqueting operatiu en el llançament d´un nou producte (10 crèdits)

Mòdul 2: Diagnòstic estratègic del Mercat en la planificació del màrqueting 10 crèdits

 • Tècniques multivariables d´Investigació de Mercats (5 crèdits)
 • Anàlisi avançada del consumidor i la competència en el pla de màrqueting (5 crèdits)

Mòdul 3: Estratègia, Simulació i noves tecnologies i projecte fi de màster 15 crèdits

 • Simulació i noves tecnologies (5 crèdits)
 • Decisions estratègiques en Màrqueting (4 crèdits)
 • Projecte fi de máster (6 crèdits)


CONTINGUTS D´ESPECIALITZACIÓ (20 crèdits)

ESPECIALITAT MÀRQUETING INTERNACIONAL

Docència en l'UJI

Especialitat Màrqueting Internacional (I) 10 crèdits

 • Màrqueting Internacional (5 crèdits)
 • Direcció d´empreses internacionals (5 crèdits)

Especialitat Màrqueting Internacional (II) 10 crèdits

 • Fidelització de clients (5 crèdits)
 • Branding en mercats internacionals (5 crèdits)


ESPECIALITAT COMUNICACIÓ

Docència en la UV

Especialitat Comunicació (I) 10 crèdits

 • Comunicació Corporativa (5 crèdits)
 • Comunicació Promocional (5 crèdits)

Especialitat Comunicació (II) 10 crèdits.

 • Direcció Publicitària (5 crèdits)
 • Missatge i Planificació de Mitjans (5 crèdits)


ESPECIALITAT DISTRIBUCIÓ

Docència en la UV

Especialitat Canals (I) 10 crèdits

 • Gestió de les relacions en el canal (5 crèdits)
 • Màrqueting en el punt de venda (5 crèdits)

Especialitat Canales (II) 10 crèdits

 • Logística i distribució física (5 crèdits)
 • Direcció de vendes (5 crèdits)


ESPECIALITAT INVESTIGACIÓ DE MERCATS

Docència en la UV

Especialitat Investigació de Mercats (I)

 • Gestió de Projectes d´Investigació Comercial (5 crèdits)
 • Especialitat Avançada (5 crèdits)

Especialitat Investigació de Mercats (II)

 • Tècniques d´Investigació Comercial (5 crèdits)
 • Dissenys d´Investigació Casual (5 crèdits).

DOCTORAT:

Aquest Màster Universitari també ofereix la versió de doctorat. L´alumne que vulga optar pel Màster Investigador haurà de cursar un mòdul de 30 crèdits al costat dels 60 crèdits del Màster Acadèmic (en total 90 crèdits)

Màrqueting Científic. 15 crèdits

 • Història i Teoria del Màrqueting (2 crèdits)
 • Línies d´Investigació (10 crèdits): Comportament del Consumidor; Estratègia i Gestió de la Distribució Comercial; Producte, Marca i Preu; Publicitat; Noves Tecnologies Aplicades a la Dirección de Vendes; Màrqueting no empresarial i d´oci
 • Anàlisi de dades avançades (3 crèdits)

Treball de recerca 15 crèdits

 • Metodologia d´investigació científica investigadora (3 crèdits)
 • Treball de recerca (12 crèdits)

 

Continuar la meua formació

Els estudiants que finalitzen amb èxit el Màster en Màrqueting e Investigació de Mercats tenen la possibilitat de continuar els seus estudis de doctorat.

Aquest Màster Universitari també ofereix la versió de doctorat. L´alumne que vulga optar pel Màster Investigador haurà de cursar un mòdul de 30 crèdits al costat dels 60 crèdits del Màster Acadèmic (en total 90 crèdits)

Màrqueting Científic. 15 crèdits

 • Història i Teoria del Màrqueting (2 crèdits)
 • Línies d´Investigació (10 crèdits): Comportament del Consumidor; Estratègia i Gestió de la Distribució Comercial; Producte, Marca i Preu; Publicitat; Noves Tecnologies Aplicades a la Direcció de Vendes; Màrqueting no empresarial i d´oci
 • Anàlisi de dades avançades (3 crèdits)

Treball de recerca 15 crèdits

 • Metodologia d´investigació científica investigadora (3 crèdits)
 • Treball de recerca (12 crèdits)

Coordinació docent

Comissió interuniversitària: responsable en última instància de la coordinació docent entre les universitats implicades. Entre les tasques que s’han de fer figuren: definició de competències del títol, estructura, competències de les matèries, horaris, criteris d’avaluació globals, tot el referent al Treball de Final de Màster.

Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA): una per universitat participant. És la responsable del funcionament correcte del màster en la seua universitat. Ha de vetllar pel compliment del dictaminat per la Comissió Interuniversitària. Sota la seua responsabilitat està el coordinador o coordinadora de les matèries obligatòries i cadascun dels coordinadors o coordinadores de les cinc matèries d’especialitat.

Coordinador o coordinadora de matèries obligatòries: s’ha de nomenar una persona  responsable de la coordinació i seguiment de les activitats realitzades dins d’aquest àmbit.

Coordinador o coordinadora per matèria d’especialitat: se n’ha de nomenar un o una per especialitat.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

 • Classes presencials (primer semestre): de dilluns a dijous.
 • Horari de les classes presencials: de 15,00 a 20,00 h.
 • Classes presencials (segon semestre): de dilluns a dijous.
 • Horari de les classes presencials: de 15,00 a 20,00 h.
 • Sessions a càrrec de professionals (seminaris i tallers).
 • Desenvolupament de les classes presencials a través de casos pràctics.
 • Assistència a conferències i jornades.
 • Visites a empreses, fires i altres esdeveniments.

Pràctiques externes

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Mobilitat i programes d'intercanvi

Treball final de màster

Més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2020/estudio/42102?caracteres=practicas

Dates clau:

Primera convocatòria:
DIPÒSIT:
LECTURA I DEFENSA:

Segona convocatòria:
DIPÒSIT: 
LECTURA I DEFENSA:

Convocatòria extraordinària:
DIPÒSIT:
LECTURA I DEFENSA:

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Blesa Pérez, Andreu Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Titular d'Universitat
Callarisa Fiol, Luis Jose Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Titular d'Universitat
Cebrián Fuertes, Alfredo Raúl
Empresa: Cuatroochenta
Categoria: Gerente
Càrrec: Gerente
Adreça de correu electrònic: acebrian@uji.es
Professorat extern Màsters
Cruz Orozco, Pablo Francisco
Adreça de correu electrònic: pcruz@uji.es
Breu currículum: General  Born in Valencia (1961)  Economics graduate (Universidad de Valencia, 1985)  Course on International Trade Management. Impiva-Valencia University (1987) Current position  Institutional Relations & Corporate Manager at UBE Corporation Europe (Castellón) UBE (http://www.ube-ind.co.jp/english/index.htm) is a Japanese chemical manufacturer with activity also in the construction materials, energy, machinery and environmental sectors. Its headquarters for Europe and the Americas are in Castellón. Career history  1998 – 2001 Director (Fecur ,Spanish Tanners Association, Valencia)  1993 –1997 Deputy Director, Tokyo Office (Ivex, Valencia Foreign Trade Institute)  1990 -1992 Japan Representative (Tokyo) Impiva (Institute of Small and Medium-sized Industry of Valencia)  1987 –1989 Sales person, Valencia Region (Electrolux) Internships 1986 Smith College (Northampton, USA) 1985 BP Oil Refinery, (Castellón) 1983 Economic Research Center of Celje, (Slovenia)
Professorat extern Màsters
del Corte Lora, Víctor Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Ajudant Doctor Tipus II
Estrada Guillén, Marta Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Contractada Doctora
Fandos Roig, Juan Carlos Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Contractat Doctor
García Martín, Adrián
Empresa: Desmarca Marketing
Categoria: CMO, Director de Marketing
Càrrec: CMO, Director de Marketing
Adreça de correu electrònic: adgarcia@uji.es
Professorat extern Màsters
Gómez Llorens, Ricardo
Empresa: Desmarca Marketing
Categoria: CEO, Director General
Càrrec: CEO, Director General
Adreça de correu electrònic: rllorens@uji.es
Professorat extern Màsters
Grandío Botella, Antonio Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Titular d'Escola Universitària
Hernández Arenas, Miguel Ángel
Adreça de correu electrònic: arenasm@uji.es
Professorat extern Màsters
Llorens Monzonís, Jaume Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Contractat Doctor
Martínez Peris, Laura Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Associada Laboral
Moliner Tena, Miguel Angel Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Catedràtic d'Universitat
Monferrer Tirado, Diego Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Contractat Doctor
Mora Navarro, Raúl
Empresa: MARZA, S.L.
Categoria: Director Comercial
Càrrec: Director Comercial
Adreça de correu electrònic: ramora@uji.es
Professorat extern Màsters
Moreno López, Abel
Empresa: Grupo FRUPALE
Categoria: Director
Càrrec: Director de Administración y Finanzas
Adreça de correu electrònic: abmoreno@uji.es
Professorat extern Màsters
Narangajavana Kaosiri, Yeamduan Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Noguero Rodríguez, Adolfo
Empresa: Autoridad Portuaria de Castellón
Càrrec: Director de Recursos Humanos
Adreça de correu electrònic: sa171927@uji.es
Breu currículum: Adolfo Noguero es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Posteriormente ha ampliado su formación con dos Masters de postgrado; uno en "Comercio Exterior" en ESIC y otro en "Dirección para la Gestión Portuaria y Transporte Intermodal" en ICADE. Su carrera profesional abarca ya 20 años en áreas y actividades ligadas a una asociación empresarial. Actualmente es el director del Departamento de Recursos Humanos y Calidad en la Autoridad Portuaria de Castellón, donde coordina la política de recursos humanos y de calidad de la Entidad. Durante estos años cabría resaltar entre otros los siguientes proyectos llevados a cabo con éxito: La implantación de un "Modelo de Gestión por Competencias", el diseño de un "Plan de Comunicación Interna", la obtención del "Primer premio a la Calidad para Empresas Públicas" otorgado por el Ministerio de Administraciones Públicas, el conseguir el "Sello de Excelencia Europeo +500(nivel oro) en el ámbito del modelo E.F.Q.M, las certificaciones en ISO 9001:2008 y OHSAS 18001. Ha desempeñado también tareas relativas al área comercial y de marketing a nivel internacional. A lo largo de su vida profesional he realizado colaboraciones a nivel docente en algunas titulaciones de la Universitat Jaume I de Castellón, como puede ser el Máster en Investigación de Mercados
Professorat extern Màsters
Portolés Ibáñez, Javier
Empresa: TAULELL, S.A. TAU
Categoria: director de Innovación, Dirección de Productos y Mercados, Desarrollo de Nuevos Negocios y Dirección de la División S3
Càrrec: director de Innovación, Dirección de Productos y Mercados, Desarrollo de Nuevos Negocios y Dirección de la División S3
Adreça de correu electrònic: ibanezj@uji.es
Professorat extern Màsters
Ripollés Meliá, María Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Titular d'Universitat
Rodríguez Artola, Rosa María Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Contractada Doctora
Sánchez García, Javier Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Catedràtic d'Universitat
SASTRE MARTIN, JAVIER
Empresa: Sastre & Asociados Consultoría de Dirección S.L.
Categoria: Socio-director en Sastre & Asociados y especialista en innovación y estrategia
Càrrec: Socio-director en Sastre & Asociados y especialista en innovación y estrategia
Adreça de correu electrònic: sastrej@uji.es
Professorat extern Màsters
Sellés Calabuig, J.Antoni
Empresa: VASAVA
Categoria: Ejecutivo
Adreça de correu electrònic: jselles@uji.es
Professorat extern Màsters
Soldevila Matias, Luís
Empresa: BRANDMANIC
Categoria: CEO, Director General
Adreça de correu electrònic: lsoldevi@uji.es
Professorat extern Màsters
Suárez Burguet, Celestino Dep. d'Economia Catedràtic d'Universitat
Tortosa Edo, Vicente Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Associat Laboral
Vallet Bellmunt, Teresa María Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Titular d'Universitat

Coordinació del màster

Dra. Rosa María Rodríguez Artola, Dep. d´Administració d´Empreses i Márqueting. UJI

Dr.Juan Carlos Fandos Roig, Dep. d´Administració d´Empreses i Márqueting. UJI

Altres membres de la Comissió de titulació:

Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Luis Callarisa Fiol, Miguel Ángel López Navarro

INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Rosa María Rodríguez Artola
Telèfon: 964 387 120 | artola@uji.es

 

Departaments implicats

Universitat Jaume I:

 • Departament d´Administració d´Empreses i Màrqueting.
 • Departament d´Economia.

Universitat de València:

 • Departament de Comercialització i Investigació de Mercats.

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques.

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

La informació referent al sistema de garantia de qualitat es pot consultar  en el present enllaç.

Consulta dels informes del títol de les agències de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària poden consultar els indicadors del títol i tota la informació  corresponent en aquest enllaç

Informes de les agències de qualitat

La informació referent al sistema de garantia de qualitat es pot consultar  en el present enllaç.

Consulta dels informes del títol de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=42102

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus