Pràctiques externes

14/07/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les Pràctiques en Empreses és una assignatura optativa, on es pretén aconseguir l'aprenentatge professional en el context laboral a través de la immersió del/de l'alumne/a en empreses en què s'orienta el seu perfil professional, amb l'objectiu de posar en pràctica, valorar i avaluar els coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg dels seus estudis. Els coneixements previs recomanables són els exigits per a l'admissió en el màster.

Han de contribuir, per tant, a aconseguir l'objectiu del màster de formar professionals capaços d'exercir tasques de gestió, assessorament i avaluació en tota mena d'organitzacions (públiques, privades, industrials o de serveis). Aquestes tasques es poden desenvolupar en l'àmbit global de l'organització o en les diferents àrees funcionals: producció, administració, recursos humans, màrqueting, etc. Així mateix, han d'estar en condicions de contribuir amb la seua activitat al bon funcionament de l'organització i a la millora dels seus resultats. La immersió de l'alumnat en la situació real d'una empresa pretén contribuir a la qualificació professional.

D'acord amb l'anterior, les eixides professionals poden ser: Director General o Gerent, Subdirector General, Director de Gestió de la Innovació, Cap d'Administració, Consultor de Recursos Humans, Director Comercial o de Màrqueting, Director d'Exportació, Cap d'Investigació Comercial, Director de Comunicació, Director de Logística, Director o Responsable de Compres, Director de Qualitat, entre altres. També les eixides estan relacionades amb l'emprenedoria i amb càrrecs en empreses dins de l'Economia Social. Finalment, la docència i investigació en els àmbits de les Ciències Econòmic-Empresarials poden ser una alternativa professional per als titulats en el Màster en Management.

Les pràctiques tindran una duració de 300 hores presencials en l'empresa on es realitzen. La valoració final d'aquestes pràctiques es realitzarà a partir de la mitjana ponderada de la nota obtinguda en dues proves: 1) Valoració del supervisor de l'empresa (40%) i 2) Valoració del tutor de l'UJI d'acord amb el seguiment del pla de treball convingut amb l'alumne, incloent el lliurament d'informes i el contingut de la memòria final (60%). Per a superar l'assignatura serà necessari obtenir almenys 5 punts, en una escala sobre 10, en la suma de totes les proves d'avaluació.

Consulta les entitats cooperadores:

 

El/la alumne/a podrà optar per sol·licitar les diferents beques que existeixen en l'UJI com la Beca Erasmus + per a realitzar les seues pràctiques (curriculars o extracurriculars) associades al Màster.

La coordinadora d'aquesta assignatura és:

- M. Teresa Martínez Fernández (tmartine@uji.es, Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting)

Els tutors de l'UJI són professors a temps complet de la Universitat Jaume I que impartisquen classe en el màster i són els següents:

- Rafael Lapiedra Alcamí (lapiedra@uji.es, Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting).

- F. Xavier Molina Morales (molina@uji.es, Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting)

- Luis Martínez Chafer (chafer@uji.es, Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting)

- Ànima M. Rodríguez Sánchez (alrodrig@uji.es, Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting)

- Ana Belén Escrig Tena (escrigt@uji.es, Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting)

- F. Fermín Mallén Broch (fmallen@uji.es, Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting)

- M. Mercedes Segarra Ciprés (msegarra@uji.es, Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting)

- M. Teresa Martínez Fernández (tmartine@uji.es, Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting)

Pots consultar la guia docent de l'assignatura en el següent enllaç:

Guia Docent

 

Informació proporcionada per: InfoCampus