Direcció d'Empreses / Master in Management

El màster universitari en Direcció d’Empreses de la Universitat Jaume I és un màster a temps complet, d’any i mig de durada, que no requereix experiència professional prèvia, que s’imparteix fonamentalment en anglès i que ofereix l’oportunitat d’adquirir i desenvolupar coneixements i competències avançats en direcció general. Dissenyat per a graduats i graduades amb interès en liderar organitzacions i empreses, el màster se centra en una perspectiva innovadora i internacional sobre management i ofereix l’oportunitat d’estudiar un semestre en una universitat estrangera (la Universitat de Salford, al Regne Unit, o la Universitat Carlo Cattaneo, a Itàlia) i de dur a terme pràctiques en empreses internacionals.

El curs s'iniciarà en octubre 2018.

Modalitat: presencial.

Idioma de docència: anglès / espanyol.

Introducció

Presentació

El Màster en Direcció d'Empreses de la Universitat Jaume I és un màster a temps complet, d'any i mig de durada, que no requereix experiència professional prèvia, que s'imparteix fonamentalment en anglès i que ofereix l'oportunitat d'aprendre competències i coneixement avançat en direcció general. Dissenyat per a graduats interessats a liderar empreses i organitzacions se centra en una perspectiva innovadora i internacional d'adreça d'empreses.

Màster interuniversitari

Aquest Màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Presencial

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Durada: un curs acadèmic (octubre 2018 / gener 2020)
Docència presencial: octubre 2018 / gener 2020.

Crèdits i import

90 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Taxes oficials pendents de publicació. Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

Objectius

L'objectiu general d'aquest màster és proporcionar als estudiants una formació avançada en el camp de el “management” o la direcció d'empreses i organitzacions. Aquesta formació reinvindica, a més d'un contingut innovador en direcció d'empreses i organitzacions, la utilització de l'anglès, tant en classes magistrals, com en lectures, casos o informes.

El món empresarial necessita professionals que siguen capaços d'assumir els reptes d'adreça actuals i futurs en un entorn cada vegada més internacionalitzat i innovador. Als directius de les empreses i organitzacions se'ls exigeix un coneixement profund i especialitzat de les matèries que constitueixen el contingut d'aquest Màster en Direcció d'Empreses / Master in Management.

Es pretén que els titulats en el nostre màster siguen capaços de desenvolupar la seua activitat directiva en qualsevol àrea funcional de l'empresa, que siguen capaces de planificar, organitzar, dirigir i controlar les empreses i organitzacions. A més, el titule també està orientat a la formació de professionals que puguen prestar els seus serveis a empreses i persones en l'àmbit de la consultoria sobre direcció general de l'empresa. Molts d'aqueixos serveis també són precisos en l'àmbit de les administracions públiques, organitzacions no lucratives i altres entitats, amb el que l'àmbit d'actuació professional dels titulats en aquest màster no es limita únicament al món empresarial.

Els objectius generals d'aquest màster poden concretar-se o resumir-se en els següents:

 • Fomentar una formació avançada de postgrau sobre Management als graduats en Administració d'empreses, Economia, Finances-Comptabilitat, Turisme, i Relacions Laborals-Recursos Humans a l'entorn de la Universitat Jaume I.
 • Ser el mecanisme que propicie la formació d'investigadors a partir d'estudiants dels graus anteriorment esmentats.
 • Proporcionar a la societat directius innovadors, amb una visió internacional, i altament qualificats. Aquests directius posseiran una formació avançada i específica en els diversos camps de el “management” o administració i direcció d'empreses i organitzacions tant de tipus teòric, com a pràctic i metodològic. D'altra banda, aquests directius seran capaços de transferir a empreses i altres organitzacions el coneixement i competències adquirits en el Màster. D'aquesta forma, es pretén tenir un efecte directe sobre el comportament de les empreses i organitzacions, per a millorar-les i desenvolupar-les.

Coneixements previs recomanables

Graduats amb un nivell mitjà alt d'anglès i interessats a liderar empreses i organitzacions

Orientació

El màster té dues orientacions professional i investigadora.

Eixides professionals

Es pretén que els titulats en el nostre màster siguen capaços de desenvolupar la seua activitat directiva en qualsevol àrea funcional de l'empresa, que siguen capaces de planificar, organitzar, dirigir i controlar les empreses i organitzacions. A més, el titule també està orientat a la formació de professionals que puguen prestar els seus serveis a empreses i persones en l'àmbit de la consultoria sobre direcció general de l'empresa. Molts d'aqueixos serveis també són precisos en l'àmbit de les administracions públiques, organitzacions no lucratives i altres entitats, amb el que l'àmbit d'actuació professional dels titulats en aquest màster no es limita únicament al món empresarial.

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

El procés d'admissió d'estudiants presencials al Màster consistirà en les següents fases:

 • Presentació de la sol·licitud d'admissió. Les dades i documentació sol·licitats als alumnes és: nom i cognoms, fotocòpia compulsada del DNI/Passaport, certificat del títol amb el qual accedeix al Màster on conste l'expedient, certificat acreditatiu del nivell lingüístic d'anglès, i currículum vitae abreujat on conste l'experiència laboral. En cas de títols estrangers s'aplicarà la normativa de la Universitat.
 • Avaluació del perfil i baremació de CV. Els criteris de selecció del Màster són:
  • Perfil de l'estudiantat: Llicenciats/as o graduats/as en ADEM, Economia, Finances-Comptabilitat, Turisme, Relacions Laborals-Recursos Humans i Ciències del Treball. Així com altres llicenciatures o graus similars on l'estudiantado reba formació relacionada amb l'administració o la gerència, el màrqueting, l'economia, la comptabilitat i les finances. I que a més tinga un nivell mitjà alt d'anglès.
  • Baremació de sol·licituds: la comissió gestora del Màster realitzar una baremació de sol·licituds atenent a diferents criteris: Currículum vitae (70%) que inclou expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al Màster, nivell d'anglès, experiència professional en el camp de la Direcció d'empreses i altres mèrits dels candidats/as.
 • Procés d'entrevistes personals: en cas necessari, es realitza una entrevista personal (30%). Consisteix en una entrevista semiestructurada de motivació (que es duu a terme de manera presencial, per telèfon, o skype). Aquesta entrevista es basa en una guia prèviament elaborada que inclou els següents apartats:

  Publicació dels criteris i procés d'admissió: Els criteris i el procés d'admissió dels estudiants són públics i es descriuran amb claredat en els diferents mitjans de difusió:

  (1) Web oficial de la Universitat Jaume I (https://www.uji.es/perfils/futurs/postgraus/),
  (2) Díptics oficials elaborats pel Servei de Comunicació de la Universitat Jaume I.
  (3) Jornades informatives dutes a terme en la Universitat Jaume dirigides a estudiants potencials, tant presencials com a distància.
  (4) Altres fòrums, per exemple, xarxes socials.

  • Currículum vitae o Formació prèvia: 7 punts.
   • Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al Màster: fins a 3,5 punts.
   • Nivell d'anglès: fins a 2 punts.
   • Experiència professional en el camp de l'Adreça d'empreses: fins a 1 punt.
   • Altres mèrits dels candidats/as: fins a 0,5 punts.
  • Motivació i habilitats dels candidats: 3 punts.
   • Motivació a cursar el Màster: fins a 1 punt.
   • Competències concordes amb el Màster (2 punts): socials fins a 1 punt i oratòria fins a 1 punt.
  A més, aquesta entrevista també permet solucionar els possibles dubtes pel que fa al Màster i sobre aspectes de matrícula que puguen manifestar els candidats.
 • Publicació de la resolució d'alumnes admesos pel Departament d'Administració d'empreses i Màrqueting.

Perfil de l'estudiantado:

Llicenciats/as o graduats/as en ADEM, Economia, Finances-Comptabilitat, Turisme, Relacions Laborals-Recursos Humans, Ciències del Treball, Enginyeries, Humanitats, etc. Aquests graduats o llicenciats han de tenir almenys un nivell mitjà avançat d'anglès (B2).

- Matrícula en el Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Oferta de places

40 places

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
CB7 - Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
CB8 - Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
CB9 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüedats
CB10 - Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
E1 - Ser capaç de dissenyar plans estratègics per a la internacionalització i innovació de l'empresa
E2 - Ser capaç de programar reformulacions i canvis d'estratègies en organitzacions amb un enfocament innovador i global
E3 - Ser capaç d'establir mètodes i procediments de treball nous per a la implantació d'estratègies innovadores i globals
E4 - Ser capaç d'elaborar models explicatius i Comprehensivos del context empresarial per a organitzacions innovadores i globals
E5 - Ser capaç de planejar intervencions en contextos organitzatius innovadors i globals
E6 - Ser capaç d'instituir propostes de creació d'empreses a través de projectes innovadors i amb un enfocament d'aplicació global.
E7 - Ser capaç de proposar sistemes de direcció de recursos humans que maximitzen la innovació i la creativitat en les organitzacions
E8 - Ser capaç de promoure els estils de lideratge adequats en contextos innovadors i globals
E9 - Ser capaç de gestionar el comportament, emocions i actituds d'individus i grups en les organitzacions
E10 - Ser capaç de confeccionar i implantar programes (procediments, metodologies) per al desenvolupament organitzatiu i dels recursos humans
E11 - Ser capaç d'escollir i fonamentar sistemes d'informació innovadors
E12 - Ser capaç d'escollir els sistemes d'operacions més adequats per a empreses innovadores i amb un enfocament internacional
E13 - Ser capaç de proposar processos d'innovació de producte i de procés en les organitzacions
E14 - Ser capaç d'analitzar, categoritzar i aplicar els diversos mètodes i tècniques quantitatives (ex. equacions estructurals) i qualitatives (ex. estudi de casos) per a la recerca organitzativa o empresarial
E15 - Fer ús dels enfocaments teòrics rellevants en l'administració d'empreses per a plantejar projectes de recerca
E16 - Ser capaç d'explicar propostes d'assessorament a les organitzacions per a millorar el seu funcionament i resultats

Pla d'estudis

Tres semestres:

Semestre 1:

 • Direcció Estratègica: Planificació i Formulació avançada / Strategic Management: Advanced Planning and Formulation (7,5 crèdits ETCS - Obligatòria)
 • Anàlisi de l'entorn empresarial en organitzacions innovadores / Business Environment Analysis in innovative organizations (7,5 crèdits ETCS - Obligatòria)
 • Direcció de Recursos Humans i Comportament Organitzatiu / Human Resource Management and Organizational Behaviour (7,5 crèdits ETCS - Obligatòria)
 • Direcció d'Operacions / Operations Management (7,5 crèdits ETCS - Obligatòria)

Semestre 2:

 • Direcció Estratègica: Implantació en contextos específics / Strategic Management: Implementation in specific contexts (7,5 crèdits ETCS - Obligatòria)
 • Indústries, xarxes, i contextos innovadors / Industry, Networking and Innovative Contexts (7,5 crèdits ETCS - Obligatòria)
 • Desenvolupament Organitzatiu i dels Recursos Humans / Organizational and Human Resource Development (7,5 crèdits ETCS - Obligatòria)
 • Direcció de Sistemes de Informació / Information Management (7,5 crèdits ETCS - Obligatòria)


Semestre 3:

 • Recerca i metodologia en Direcció d'Empreses / Research and Methodology in Management (15 crèdits ECTS - Optativa)
 • Pràctiques en Empreses / In company placement (15 crèdits ECTS - Optativa)
 • Treball Final de Màster / Management Project (15 crèdits ECTS - TFM)

Guies docents de les assignatures

Horaris

Continuar la meua formació

Màster en Direcció d'Empreses / Master in Management dóna accés al Programa de Doctorat en Economia i Empresa de la Universitat Jaume I, sempre que es curse l'assignatura Recerca i Metodologia en Direcció d'Empreses / Research and Methodology in Management.

Coordinació docent

La direcció i gestió acadèmica del màster té els òrgans següents:

a) Direcció de màster: la persona responsable de la Direcció ha de ser un professor o professora universitari del Departament d’Economia de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, pertanyent als cossos docents universitaris i que ha de ser designat pel rector, a proposta de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I.

b) Comissió de Titulació del Màster: té la composició següent:

1. La Direcció del màster

2. Un mínim de tres membres del personal docent i investigador que imparteix docència en el màster que tinguen vinculació permanent amb l’UJI i dedicació a temps complet, triats d’entre el professorat del màster.

3. Una representació de l’estudiantat.

En aquesta composició ha de procurar-se que existisca representació dels departaments participants. La comissió ha de triar la persona que ha d’exercir de secretari o secretària.

1. Funcions de la Direcció del màster:

a) La gestió ordinària dels aspectes acadèmics i econòmics vinculats al màster.

b) Convocar la Comissió Acadèmica del Màster, a iniciativa pròpia o a instàncies de qualsevol membre de la Comissió Acadèmica.

c) Executar els acords de la Comissió Acadèmica.

d) Supervisar l’elaboració de les guies docents de cadascuna de les matèries formatives, així com el seu correcte compliment al llarg del curs acadèmic.

e) Elaborar la proposta de continguts organitzatius i acadèmics i la memòria acadèmica.

f) Coordinar, si escau, els responsables de cada matèria, horaris lectius i professorat.

g) Elaborar la memòria econòmica del màster.

h) Executar el pressupost del màster.

i) Elaborar la memòria anual del màster, el pressupost i la liquidació pressupostària anuals.

j) Les actuacions que li siguen requerides per la Comissió Acadèmica.

2. Funcions de la Comissió Acadèmica:

a) Aprovar les guies docents de cadascuna de les matèries formatives.

b) Supervisar que la formació respecte els objectius previstos en la guia docent.

c) Aprovar la proposta de continguts organitzatius, acadèmics i la seua memòria acadèmica.

d) Aprovar la memòria econòmica del màster.

e) Gestionar els recursos econòmics del màster, si escau.

f) Aprovar la memòria anual, el pressupost i la liquidació pressupostària anual.

g) Elaborar i aprovar el protocol i el pla per a distribuir i fer publicitat del màster i els criteris d’admissió i selecció d’estudiants, amb subjecció a la normativa d’aplicació.

h) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologació.

i) Resoldre les sol·licituds d’admissió al màster.

j) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits.

k) Nomenar els professorat i altre personal col·laborador, així com la resta de personal docent del màster, de conformitat amb la normativa aplicable.

l) Nomenar els equips de tutors de les pràctiques externes i assignar a l’estudiantat el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

m) Proposar a la Junta de Centre la programació anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

n) Controlar el desenvolupament de les matèries formatives del màster així com el desenvolupament, seguiment i control de les pràctiques externes i, si escau, resoldre les sol·licituds de canvi de tutor o tutora.

o) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent.

p) Nomenar els tribunals d’avaluació del Treball de Final de Màster.

q) Avaluar els resultats obtinguts i realitzar, si escau, propostes de millora.

r) Responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat del títol.

s) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

t) Qualsevol altra funció relacionada amb el màster que no estiga regulada en aquest conveni i que, sense ser competència de la Direcció del màster, no estiga assignada legalment als òrgans de la Universitat.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Descripció general de les activitats de formació:

 • Ensenyament Teòric: Exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren anotacions o bé amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).
 • Ensenyament pràctic (problemes): Classes on l'estudiantat ha d'aplicar continguts apresos en les sessions teòriques. Inclou tant classes de problemes i exercicis, implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, ordinadors, treball cooperatiu, etc.
 • Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes i casos, anàlisis de lectures, presentació i debat sobre treballs d'aprofundiment de la matèria, diàleg sobre els tòpics plantejats en l'ensenyament teòric).
 • Tutories: Treball personalitzat amb grups d'alumnes, en l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de “ús obligatori” per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) (implica l'ús de tècniques com: ensenyament per projectes, supervisió de grups de recerca, tutoria especialitzada, etc.).
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiant.
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant de forma individual o grupal de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en els seminaris.
 • Treball de preparació dels exàmens: Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

D'acord amb les particularitats de cada assignatura tal com consta en la descripció de les matèries i els seus continguts, la grandària dels grups s'adequarà a les mateixes. Les activitats formatives es desenvoluparan en grups complets o reduïts en funció de les particularitats de cada assignatura.

Descripció general de les proves d'avaluació:

 1. Per a comprovar la consecució de les competències i resultats d'aprenentatge dels alumnes/as s'han proposat les següents proves d'avaluació en el títol:
  • Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes):
  • Desenvolupament o resposta llarga: Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense amb prou faenes limitacions d'espai.
  • Resposta curta: Prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.
  • Tipus test: Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits).
  • Exercicis i problemes: Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.
 2. Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació en l'aula.
 3. Resolució de Casos: Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces.
 4. Elaboració de treballs acadèmics: Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos.
 5. Presentacions orals i pòsters: Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències
 6. Memòries i informes de pràctiques: Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la “memòria de pràctiques externes”.

Pràctiques externes

Els estudiants que opten per l'orientació professional realitzaran pràctiques externes en empreses. Si bé la Universitat oferirà les empreses disponibles amb les quals té convenis, és recomanable que siguen els estudiants els que cerquen les empreses en les quals faran les seues pràctiques.

Guia Docent

Consulta les entitats cooperadores

Mobilitat i programes d'intercanvi

El màster se centra en dos elements clau: la innovació i la internacionalització. Per açò, les possibilitats de mobilitat internacional dels estudiants del màster són molt importants. De moment, hem signat un acord amb la Universitat de Salford a Regne Unit i amb la Universitat Carlo Cattaneo a Italia. No obstant açò, anem a signar més convenis amb Universitats que imparteixen màsters similars en anglès perquè els nostres estudiants puguen cursar 6 mesos, el segon semestre, en un màster similar en un altre país.

El procés de selecció d'alumnes vindrà dau pel seu expedient acadèmic en el primer semestre del màster, el seu nivell lingüístic i una entrevista, valorant-se cada apartat en un 50%, 30% i 20% respectivament. Ens acollirem a les ajudes Erasmus per a estudiants de Màster; amb açò els alumnes triats rebran una beca per a cursar els seus estudis en aquestes universitats estrangeres.
 

Treball final de màster

Al final del màster els estudiants realitzaran i presentaran un treball final de màster, que podrà tenir una orientació professional o investigadora, depenent de l'opció triada pels mateixos.

Guia Docent

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Beltrán Martín, Inmaculada Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Titular d'Universitat
Boronat Navarro, Montserrat Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Contractada Doctora
Callarisa Fiol, Luis Jose Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Titular d'Universitat
Chiva Gómez, Ricardo Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Catedràtic d'Universitat
del Corte Lora, Víctor Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Ajudant Doctor Tipus I
Escrig Tena, Ana Belén Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Titular d'Universitat
Flor Peris, María Luisa Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Titular d'Universitat
Forés Julián, Beatriz Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Contractada Doctora
Gimeno Navarro, Miguel Ángel Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Contractat Doctor
Grandío Botella, Antonio Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Titular d'Escola Universitària
Guinot Reinders, Jacob Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Ajudant Doctor Tipus II
Lapiedra Alcamí, Rafael Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Catedràtic d'Universitat
López Muñoz, José Fernando Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Associat Laboral
López Navarro, Miguel Angel Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Titular d'Universitat
Mallén Broch, Francisco Fermín Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Ajudant Doctor Tipus II
Martínez Cháfer, Luis Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Ajudant Doctor Tipus II
Martínez Fernández, María Teresa Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Titular d'Universitat
Molina Morales, Francesc Xavier Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Catedràtic d'Universitat
per contractar UJI000002, Professor/a
Puig Denia, Alba Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Contractada Doctora
Ripollés Meliá, María Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Titular d'Universitat
Rodríguez Sánchez, Alma María Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Contractada Doctora
Sánchez García, Javier Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Catedràtic d'Universitat
Segarra Ciprés, Maria Mercedes Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Titular d'Universitat

Coordinació del màster

Comissió de titulació:

Ricardo Chiva Gómez (coordinador)

Rafael Lapiedra Alcamí (coordinador)

Juan Carlos Bou Llusar

Francesc Xavier Molina Morales

Delegat del curs (estudiant)

Informació acadèmica:
Rafael Lapiedra Alcamí
Telf.: +34 964 38 71 12
lapiedra@uji.es

Departaments implicats

El departament d'Administració d'empreses i Màrqueting.

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Maria Teresa Martínez Fernández, Professora titular d'universitat

tmartine@uji.es 

Coordinació del treball final de màster

Alma Rodriguez Sanchez, Professora Ajudant Doctor tipus II

alrodrig@uji.es

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Es pot consultar ací

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=42185

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management

DELS ESTUDIS

1. Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

2. Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

3. Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

4. Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

5. Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

6. A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací.

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

7. On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

8. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

9. Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

10. En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

11. Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

12. Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

13. Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

14. Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


15. Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

16. On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

17. Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

18. On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16