Direcció d'Empreses / Master in Management

El màster universitari en Direcció d’Empreses de la Universitat Jaume I és un màster a temps complet, d’any i mig de durada, que no requereix experiència professional prèvia, que s’imparteix fonamentalment en anglès i que ofereix l’oportunitat d’adquirir i desenvolupar coneixements i competències avançats en direcció general. Dissenyat per a graduats i graduades amb interès en liderar organitzacions i empreses, el màster se centra en una perspectiva innovadora i internacional sobre management i ofereix l’oportunitat d’estudiar un semestre en una universitat estrangera (la Universitat de Salford, al Regne Unit, o la Universitat Carlo Cattaneo, a Itàlia) i de dur a terme pràctiques en empreses internacionals.

El curs s'iniciarà en octubre 2017.

Modalitat: presencial.

Idioma de docència: anglès / espanyol.

Introducció

Presentació

El Màster en Direcció d'Empreses de la Universitat Jaume I és un màster a temps complet, d'any i mig de durada, que no requereix experiència professional prèvia, que s'imparteix fonamentalment en anglès i que ofereix l'oportunitat d'aprendre competències i coneixement avançat en direcció general. Dissenyat per a graduats interessats a liderar empreses i organitzacions se centra en una perspectiva innovadora i internacional d'adreça d'empreses.

Màster interuniversitari

Aquest Màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Presencial

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Durada: un curs acadèmic (octubre 2018 / gener 2020)
Docència presencial: octubre 2018 / gener 2020.

Crèdits i import

90 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Taxes oficials pendents de publicació. Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

Objectius

L'objectiu general d'aquest màster és proporcionar als estudiants una formació avançada en el camp de el “management” o la direcció d'empreses i organitzacions. Aquesta formació reinvindica, a més d'un contingut innovador en direcció d'empreses i organitzacions, la utilització de l'anglès, tant en classes magistrals, com en lectures, casos o informes.

El món empresarial necessita professionals que siguen capaços d'assumir els reptes d'adreça actuals i futurs en un entorn cada vegada més internacionalitzat i innovador. Als directius de les empreses i organitzacions se'ls exigeix un coneixement profund i especialitzat de les matèries que constitueixen el contingut d'aquest Màster en Direcció d'Empreses / Master in Management.

Es pretén que els titulats en el nostre màster siguen capaços de desenvolupar la seua activitat directiva en qualsevol àrea funcional de l'empresa, que siguen capaces de planificar, organitzar, dirigir i controlar les empreses i organitzacions. A més, el titule també està orientat a la formació de professionals que puguen prestar els seus serveis a empreses i persones en l'àmbit de la consultoria sobre direcció general de l'empresa. Molts d'aqueixos serveis també són precisos en l'àmbit de les administracions públiques, organitzacions no lucratives i altres entitats, amb el que l'àmbit d'actuació professional dels titulats en aquest màster no es limita únicament al món empresarial.

Els objectius generals d'aquest màster poden concretar-se o resumir-se en els següents:

 • Fomentar una formació avançada de postgrau sobre Management als graduats en Administració d'empreses, Economia, Finances-Comptabilitat, Turisme, i Relacions Laborals-Recursos Humans a l'entorn de la Universitat Jaume I.
 • Ser el mecanisme que propicie la formació d'investigadors a partir d'estudiants dels graus anteriorment esmentats.
 • Proporcionar a la societat directius innovadors, amb una visió internacional, i altament qualificats. Aquests directius posseiran una formació avançada i específica en els diversos camps de el “management” o administració i direcció d'empreses i organitzacions tant de tipus teòric, com a pràctic i metodològic. D'altra banda, aquests directius seran capaços de transferir a empreses i altres organitzacions el coneixement i competències adquirits en el Màster. D'aquesta forma, es pretén tenir un efecte directe sobre el comportament de les empreses i organitzacions, per a millorar-les i desenvolupar-les.

Coneixements previs recomanables

Graduats amb un nivell mitjà alt d'anglès i interessats a liderar empreses i organitzacions

Orientació

El màster té dues orientacions professional i investigadora.

Eixides professionals

Es pretén que els titulats en el nostre màster siguen capaços de desenvolupar la seua activitat directiva en qualsevol àrea funcional de l'empresa, que siguen capaces de planificar, organitzar, dirigir i controlar les empreses i organitzacions. A més, el titule també està orientat a la formació de professionals que puguen prestar els seus serveis a empreses i persones en l'àmbit de la consultoria sobre direcció general de l'empresa. Molts d'aqueixos serveis també són precisos en l'àmbit de les administracions públiques, organitzacions no lucratives i altres entitats, amb el que l'àmbit d'actuació professional dels titulats en aquest màster no es limita únicament al món empresarial.

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

El procés d'admissió d'estudiants presencials al Màster consistirà en les següents fases:

 • Presentació de la sol·licitud d'admissió. Les dades i documentació sol·licitats als alumnes és: nom i cognoms, fotocòpia compulsada del DNI/Passaport, certificat del títol amb el qual accedeix al Màster on conste l'expedient, certificat acreditatiu del nivell lingüístic d'anglès, i currículum vitae abreujat on conste l'experiència laboral. En cas de títols estrangers s'aplicarà la normativa de la Universitat.
 • Avaluació del perfil i baremació de CV. Els criteris de selecció del Màster són:
  • Perfil de l'estudiantat: Llicenciats/as o graduats/as en ADEM, Economia, Finances-Comptabilitat, Turisme, Relacions Laborals-Recursos Humans i Ciències del Treball. Així com altres llicenciatures o graus similars on l'estudiantado reba formació relacionada amb l'administració o la gerència, el màrqueting, l'economia, la comptabilitat i les finances. I que a més tinga un nivell mitjà alt d'anglès.
  • Baremació de sol·licituds: la comissió gestora del Màster realitzar una baremació de sol·licituds atenent a diferents criteris: Currículum vitae (70%) que inclou expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al Màster, nivell d'anglès, experiència professional en el camp de la Direcció d'empreses i altres mèrits dels candidats/as.
 • Procés d'entrevistes personals: en cas necessari, es realitza una entrevista personal (30%). Consisteix en una entrevista semiestructurada de motivació (que es duu a terme de manera presencial, per telèfon, o skype). Aquesta entrevista es basa en una guia prèviament elaborada que inclou els següents apartats:

  Publicació dels criteris i procés d'admissió: Els criteris i el procés d'admissió dels estudiants són públics i es descriuran amb claredat en els diferents mitjans de difusió:

  (1) Web oficial de la Universitat Jaume I (https://www.uji.es/perfils/futurs/postgraus/),
  (2) Díptics oficials elaborats pel Servei de Comunicació de la Universitat Jaume I.
  (3) Jornades informatives dutes a terme en la Universitat Jaume dirigides a estudiants potencials, tant presencials com a distància.
  (4) Altres fòrums, per exemple, xarxes socials.

  • Currículum vitae o Formació prèvia: 7 punts.
   • Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al Màster: fins a 3,5 punts.
   • Nivell d'anglès: fins a 2 punts.
   • Experiència professional en el camp de l'Adreça d'empreses: fins a 1 punt.
   • Altres mèrits dels candidats/as: fins a 0,5 punts.
  • Motivació i habilitats dels candidats: 3 punts.
   • Motivació a cursar el Màster: fins a 1 punt.
   • Competències concordes amb el Màster (2 punts): socials fins a 1 punt i oratòria fins a 1 punt.
  A més, aquesta entrevista també permet solucionar els possibles dubtes pel que fa al Màster i sobre aspectes de matrícula que puguen manifestar els candidats.
 • Publicació de la resolució d'alumnes admesos pel Departament d'Administració d'empreses i Màrqueting.

Perfil de l'estudiantado:

Llicenciats/as o graduats/as en ADEM, Economia, Finances-Comptabilitat, Turisme, Relacions Laborals-Recursos Humans, Ciències del Treball, Enginyeries, Humanitats, etc. Aquests graduats o llicenciats han de tenir almenys un nivell mitjà avançat d'anglès (B2).

- Matrícula en el Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Oferta de places

40 places

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
CB7 - Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
CB8 - Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
CB9 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüedats
CB10 - Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
E1 - Ser capaç de dissenyar plans estratègics per a la internacionalització i innovació de l'empresa
E2 - Ser capaç de programar reformulacions i canvis d'estratègies en organitzacions amb un enfocament innovador i global
E3 - Ser capaç d'establir mètodes i procediments de treball nous per a la implantació d'estratègies innovadores i globals
E4 - Ser capaç d'elaborar models explicatius i Comprehensivos del context empresarial per a organitzacions innovadores i globals
E5 - Ser capaç de planejar intervencions en contextos organitzatius innovadors i globals
E6 - Ser capaç d'instituir propostes de creació d'empreses a través de projectes innovadors i amb un enfocament d'aplicació global.
E7 - Ser capaç de proposar sistemes de direcció de recursos humans que maximitzen la innovació i la creativitat en les organitzacions
E8 - Ser capaç de promoure els estils de lideratge adequats en contextos innovadors i globals
E9 - Ser capaç de gestionar el comportament, emocions i actituds d'individus i grups en les organitzacions
E10 - Ser capaç de confeccionar i implantar programes (procediments, metodologies) per al desenvolupament organitzatiu i dels recursos humans
E11 - Ser capaç d'escollir i fonamentar sistemes d'informació innovadors
E12 - Ser capaç d'escollir els sistemes d'operacions més adequats per a empreses innovadores i amb un enfocament internacional
E13 - Ser capaç de proposar processos d'innovació de producte i de procés en les organitzacions
E14 - Ser capaç d'analitzar, categoritzar i aplicar els diversos mètodes i tècniques quantitatives (ex. equacions estructurals) i qualitatives (ex. estudi de casos) per a la recerca organitzativa o empresarial
E15 - Fer ús dels enfocaments teòrics rellevants en l'administració d'empreses per a plantejar projectes de recerca
E16 - Ser capaç d'explicar propostes d'assessorament a les organitzacions per a millorar el seu funcionament i resultats

Pla d'estudis

Tres semestres:

Semestre 1:

 • Direcció Estratègica: Planificació i Formulació avançada / Strategic Management: Advanced Planning and Formulation (7,5 crèdits ETCS - Obligatòria)
 • Anàlisi de l'entorn empresarial en organitzacions innovadores / Business Environment Analysis in innovative organizations (7,5 crèdits ETCS - Obligatòria)
 • Direcció de Recursos Humans i Comportament Organitzatiu / Human Resource Management and Organizational Behaviour (7,5 crèdits ETCS - Obligatòria)
 • Direcció d'Operacions / Operations Management (7,5 crèdits ETCS - Obligatòria)

Semestre 2:

 • Direcció Estratègica: Implantació en contextos específics / Strategic Management: Implementation in specific contexts (7,5 crèdits ETCS - Obligatòria)
 • Indústries, xarxes, i contextos innovadors / Industry, Networking and Innovative Contexts (7,5 crèdits ETCS - Obligatòria)
 • Desenvolupament Organitzatiu i dels Recursos Humans / Organizational and Human Resource Development (7,5 crèdits ETCS - Obligatòria)
 • Direcció de Sistemes de Informació / Information Management (7,5 crèdits ETCS - Obligatòria)


Semestre 3:

 • Recerca i metodologia en Direcció d'Empreses / Research and Methodology in Management (15 crèdits ECTS - Optativa)
 • Pràctiques en Empreses / In company placement (15 crèdits ECTS - Optativa)
 • Treball Final de Màster / Management Project (15 crèdits ECTS - TFM)

Guies docents de les assignatures

Horaris

Continuar la meua formació

Màster en Direcció d'Empreses / Master in Management dóna accés al Programa de Doctorat en Economia i Empresa de la Universitat Jaume I, sempre que es curse l'assignatura Recerca i Metodologia en Direcció d'Empreses / Research and Methodology in Management.

Coordinació docent

La direcció i gestió acadèmica del màster té els òrgans següents:

a) Direcció de màster: la persona responsable de la Direcció ha de ser un professor o professora universitari del Departament d’Economia de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, pertanyent als cossos docents universitaris i que ha de ser designat pel rector, a proposta de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I.

b) Comissió de Titulació del Màster: té la composició següent:

1. La Direcció del màster

2. Un mínim de tres membres del personal docent i investigador que imparteix docència en el màster que tinguen vinculació permanent amb l’UJI i dedicació a temps complet, triats d’entre el professorat del màster.

3. Una representació de l’estudiantat.

En aquesta composició ha de procurar-se que existisca representació dels departaments participants. La comissió ha de triar la persona que ha d’exercir de secretari o secretària.

1. Funcions de la Direcció del màster:

a) La gestió ordinària dels aspectes acadèmics i econòmics vinculats al màster.

b) Convocar la Comissió Acadèmica del Màster, a iniciativa pròpia o a instàncies de qualsevol membre de la Comissió Acadèmica.

c) Executar els acords de la Comissió Acadèmica.

d) Supervisar l’elaboració de les guies docents de cadascuna de les matèries formatives, així com el seu correcte compliment al llarg del curs acadèmic.

e) Elaborar la proposta de continguts organitzatius i acadèmics i la memòria acadèmica.

f) Coordinar, si escau, els responsables de cada matèria, horaris lectius i professorat.

g) Elaborar la memòria econòmica del màster.

h) Executar el pressupost del màster.

i) Elaborar la memòria anual del màster, el pressupost i la liquidació pressupostària anuals.

j) Les actuacions que li siguen requerides per la Comissió Acadèmica.

2. Funcions de la Comissió Acadèmica:

a) Aprovar les guies docents de cadascuna de les matèries formatives.

b) Supervisar que la formació respecte els objectius previstos en la guia docent.

c) Aprovar la proposta de continguts organitzatius, acadèmics i la seua memòria acadèmica.

d) Aprovar la memòria econòmica del màster.

e) Gestionar els recursos econòmics del màster, si escau.

f) Aprovar la memòria anual, el pressupost i la liquidació pressupostària anual.

g) Elaborar i aprovar el protocol i el pla per a distribuir i fer publicitat del màster i els criteris d’admissió i selecció d’estudiants, amb subjecció a la normativa d’aplicació.

h) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologació.

i) Resoldre les sol·licituds d’admissió al màster.

j) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits.

k) Nomenar els professorat i altre personal col·laborador, així com la resta de personal docent del màster, de conformitat amb la normativa aplicable.

l) Nomenar els equips de tutors de les pràctiques externes i assignar a l’estudiantat el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

m) Proposar a la Junta de Centre la programació anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

n) Controlar el desenvolupament de les matèries formatives del màster així com el desenvolupament, seguiment i control de les pràctiques externes i, si escau, resoldre les sol·licituds de canvi de tutor o tutora.

o) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent.

p) Nomenar els tribunals d’avaluació del Treball de Final de Màster.

q) Avaluar els resultats obtinguts i realitzar, si escau, propostes de millora.

r) Responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat del títol.

s) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

t) Qualsevol altra funció relacionada amb el màster que no estiga regulada en aquest conveni i que, sense ser competència de la Direcció del màster, no estiga assignada legalment als òrgans de la Universitat.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Descripció general de les activitats de formació:

 • Ensenyament Teòric: Exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren anotacions o bé amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).
 • Ensenyament pràctic (problemes): Classes on l'estudiantat ha d'aplicar continguts apresos en les sessions teòriques. Inclou tant classes de problemes i exercicis, implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, ordinadors, treball cooperatiu, etc.
 • Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes i casos, anàlisis de lectures, presentació i debat sobre treballs d'aprofundiment de la matèria, diàleg sobre els tòpics plantejats en l'ensenyament teòric).
 • Tutories: Treball personalitzat amb grups d'alumnes, en l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de “ús obligatori” per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) (implica l'ús de tècniques com: ensenyament per projectes, supervisió de grups de recerca, tutoria especialitzada, etc.).
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiant.
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant de forma individual o grupal de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en els seminaris.
 • Treball de preparació dels exàmens: Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

D'acord amb les particularitats de cada assignatura tal com consta en la descripció de les matèries i els seus continguts, la grandària dels grups s'adequarà a les mateixes. Les activitats formatives es desenvoluparan en grups complets o reduïts en funció de les particularitats de cada assignatura.

Descripció general de les proves d'avaluació:

 1. Per a comprovar la consecució de les competències i resultats d'aprenentatge dels alumnes/as s'han proposat les següents proves d'avaluació en el títol:
  • Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes):
  • Desenvolupament o resposta llarga: Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense amb prou faenes limitacions d'espai.
  • Resposta curta: Prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.
  • Tipus test: Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits).
  • Exercicis i problemes: Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.
 2. Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació en l'aula.
 3. Resolució de Casos: Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces.
 4. Elaboració de treballs acadèmics: Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos.
 5. Presentacions orals i pòsters: Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències
 6. Memòries i informes de pràctiques: Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la “memòria de pràctiques externes”.

Pràctiques externes

Els estudiants que opten per l'orientació professional realitzaran pràctiques externes en empreses. Si bé la Universitat oferirà les empreses disponibles amb les quals té convenis, és recomanable que siguen els estudiants els que cerquen les empreses en les quals faran les seues pràctiques.

Guia Docent

Mobilitat i programes d'intercanvi

El màster se centra en dos elements clau: la innovació i la internacionalització. Per açò, les possibilitats de mobilitat internacional dels estudiants del màster són molt importants. De moment, hem signat un acord amb la Universitat de Salford a Regne Unit i amb la Universitat Carlo Cattaneo a Italia. No obstant açò, anem a signar més convenis amb Universitats que imparteixen màsters similars en anglès perquè els nostres estudiants puguen cursar 6 mesos, el segon semestre, en un màster similar en un altre país.

El procés de selecció d'alumnes vindrà dau pel seu expedient acadèmic en el primer semestre del màster, el seu nivell lingüístic i una entrevista, valorant-se cada apartat en un 50%, 30% i 20% respectivament. Ens acollirem a les ajudes Erasmus per a estudiants de Màster; amb açò els alumnes triats rebran una beca per a cursar els seus estudis en aquestes universitats estrangeres.
 

Treball final de màster

Al final del màster els estudiants realitzaran i presentaran un treball final de màster, que podrà tenir una orientació professional o investigadora, depenent de l'opció triada pels mateixos.

Guia Docent

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Aguilar Blanch, Agustín
Empresa: UBE Corporation Europe
Càrrec: Director de Recursos Humans
Adreça de correu electrònic: aaguilar@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Licenciado en Psicología DEA en Psicología del Trabajo y las Organizaciones Master en Dirección de Recursos Humanos Experiencia académica: Profesor del Master de RRHH de la FUE durante 10 años Profesor del Master Oficial de RRHH de la UJI durante 3 años Profesor del Master en RRHH de INEDE Univ. Católica de Valencia durante 3 años Profesor Asociado de la UJI durante 2 años Líneas de investigación: Estilos de liderazgo y bienestar psicosocial de los empleados Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: 02/12–Act. Ube Corporation Europe . Empresa japonesa líder mundial en la industria química cotizada en Nikkei 225. Gestionamos Europa y LatAm, con más de 350 personas y una facturación de alrededor de 400 millones de euros. (www.ube.es) 09/11–01/12 Centro Europeo Coaching Ejecutivo. Consultoría focalizada en procesos de coaching y formación. (www.centrocoaching.es) DIRECTOR EJECUTIVO 03/10–05/11 Suávitas (Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Murcia, Alicante). Empresa líder en el sector retail-sanitario, con 18 tiendas-clínicas médico-estéticas. ( www.suavitas.es ) DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y OPERACIONES 02/06-06/09 Grupo Lubasa (Castellón), empresa promotora y constructora de implantación internacional, con más de 2.300 personas, y una facturación de 1.000 millones anuales. (www.lubasa.es ) DIRECTOR DE GESTIÓN DE PERSONAL JEFE DE RR. HH. DE NEGOCIO JEFE DE RR. HH. DE ZONA 04/05-02/06 Cerámicas Diago (Castellón), empresa líder en producción y comercialización de azulejos y baldosas, con más de 250 personas e implantación internacional (www.diago.es) DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 07/01-07/04 Grupo Basgra (Castellón).Grupo de empresas dedicado a la construcción y promoción inmobiliaria, así como a la comercialización y fabricación de maquinaria para el sector cerámico. 100 empleados aproximadamente, y 7 empresas. ( www.basgra.com ) JEFE DE RECURSOS HUMANOS
Professorat extern Màsters
Alegre Vidal, Joaquín
Universitat: Universidad de Valencia
Doctor:
Categoria: Catedrático de organización de Empresas
Adreça de correu electrònic: alegrev@uji.es
Breu currículum: Tanto su docencia como su investigación se centran en el fenómeno de la innovación dentro de las organizaciones. Cómo aprenden y gestionan el conocimiento las organizaciones para generar nuevos productos, nuevos procesos de producción o nuevos procedimientos de trabajo constituye el hilo conductor de su actividad académica. Ha sido profesor visitante en INSEAD (Francia), en la Universidad Paris- Ouest (Francia), en BI Norwegian Business School (Noruega) y en la Universidad de Sussex (Reino Unido). Algunas de sus publicaciones figuran en la lista de artículos más citados en revistas de alto impacto como Technovation, International Business Review o Management Learning. Es Editor Asociado de European Management Journal. Actualmente, junto con Ricardo Chiva, preside la comunidad científica OLKC (Organisational Learning, Knowledge and Capabilities).
Professorat extern Màsters
Algora Sebastiá, Enrique
Empresa: TAU Ceramica
Categoria: Responsable del. Laboratorio de Innovación (I+D+i
Adreça de correu electrònic: algora@uji.es
Breu currículum: Implicado en la creación y confección de inHedit. Colaborador (CO-) activo en su Diseño y CO-Planificación de las líneas estrátegícas. CO-Gestión y coordinación de los proyectos de inHedit. Dirección de proyectos finales y técnico en dar inteligencia a los objetos cotidianos. Experiencia en la dirección y seguimiento de proyectos. Experiencia en la gestión de proyectos de innovación. Interés en mejorar la calidad de vida de las personas con espacios y sistemas inteligentes adaptados y personalizados. Técnico en el desarrollo de sistemas constructivos inteligentes que mejoran el bienestar de las personas. Responsable del. Laboratorio de Innovación (I+D+i), Oficina Técnica de Sistemas Constructivos Inteligentes. TAU Ceramica. Desarrollo de sistemas constructivos y productos innovadores. Dirección de Proyectos integrales.Gestión y Desarrollo de proyectos de I+D+i con organismos públicos (CDTI, IMPIVA,etc.) y proyectos de carácter interno. Se formó en la Universidad de Valencia, en la Universitat Jaume I y en la Universidad de Alcalá. Co-inventor de varias patentes Nacionales y Europeas sobre sistemas de colocación en seco en superficies horizontales como verticales. Sistemas mixtos de pavimentos. Co-diseñador de diseños industriales de pavimentos para personas con deficiencia visual. Publicaciones de artículos de revistas científicas y libros, sobre pavimentos en entornos urbanos, pavimentos ergonómicos.
Professorat extern Màsters
Balbastre Benavent, Francisco
Universitat: Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
Doctor:
Categoria: Catedrático de Organización de Empresas
Adreça de correu electrònic: balbastr@uji.es
Breu currículum: Luis Ángel Guerras es Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Experto en cuestiones relacionadas con la estrategia empresarial y la organización, habiendo dirigido diferentes proyectos de investigación y tesis doctorales sobre estos temas. Las áreas preferentes de investigación son: diversificación empresarial, cooperación entre empresas, responsabilidad social de la empresa e implantación estratégica. Es autor de varios libros tales como "El Diseño Organizativo de la Empresa", "La Dirección Estratégica de la Empresa. Teoría y Aplicaciones" y "Casos de Dirección Estratégica de la Empresa", siendo estos dos últimos (escritos junto con el profesor José Emilio Navas) manuales de referencia en el panorama universitario nacional de docencia en Dirección Estratégica. Asimismo ha publicado numerosos artículos sobre estrategia y organización en revistas tales como Research Policy, Internacional Journal of Technology Management, Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, Papeles de Economía Española, Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, Universia Business Review, Boletín de Estudios Económicos, Dirección y Organización, etc.
Professorat extern Màsters
Belso Martínez, José Antonio
Universitat: Universidad Miguel Hernández
Doctor:
Categoria: Profesor Titular del Departamento de Estudios Económicos y Financieros de la UMH
Càrrec: director de un grupo de investigación consolidado en la misma universidad.
Adreça de correu electrònic: belso@uji.es
Breu currículum: Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (1994), Master en D. Comercial y Marketing por la Universidad de Alicante, MBA por el Instituto de Empresa de Madrid y Doctor en Dirección y Tributación de la Empresa por la Universidad Miguel Hernández. Actualmente es Profesor Titular del Departamento de Estudios Económicos y Financieros de la UMH y director de un grupo de investigación consolidado en la misma universidad. Su actividad investigadora se ha centrado especialmente en diferentes aspectos de las concentraciones geográficas de empresas y el empresario. El carácter de la misma es eminentemente transversal. En total posee 67 publicaciones científicas en diversas plataformas, destacando 18 artículos incluidos en revistas internacionales de elevado impacto. Así mismo, ha realizado 41 intervenciones en congresos y seminarios científicos, siendo 18 de ellos de carácter internacional. Estos resultados le han permitido conseguir 2 sexenios de investigación y 4 premios otorgados por FUNCAS, Asociación de Ciencia Regional, GIKA-Journal of Business Research o la propia UMH. Se ha involucrado sistemáticamente en proyectos y actividades de transferencia al sector productivo. Ha participado en 12 proyectos de investigación y contratos, en la mayoría de las ocasiones como responsable principal. En total, ha llevado a cabo 15 informes científico-técnicos para Organismos públicos, Institutos tecnológicos o empresas, 1ha sido invitado a participar en 15 seminarios o jornadas empresariales, ha diseñado cursos para equipos directivos y participado en la creación de Joint-Ventures y empresas de spin-off. Durante 20 años, ha impartido docencia en la UMH, la Universidad de Alicante y la Cardenal Herrera-CEU. Desde el año 2004, imparte docencia en los doctorados en Dirección y Tributación de la Empresa y Doctorado en Marketing y Dirección de la Empresa (UMH). También forma parte del claustro de profesores del programa Doctoral en Desarrollo local y Cooperación Internacional organizado por el Instituto Inter-universitario de Desarrollo Local y el Master en Innovación e internacionalización de la Universitat Politècnica de Valencia. Además de atender a congresos de carácter docente, he participado en proyectos y realizado publicaciones innovadoras en esta materia, destacando los realizados con la editorial Pearson Educación. Ha editado y publicado en repetidas ocasiones manuales o capítulos de libro de carácter teórico y práctico en editoriales internacionales de prestigio como PEARSON. Así mismo ha sido profesor visitante en IPAG Ecole Supérieure de Commerce (Francia) y en Fachhochschule Oldenburg-Ostfriesland-Wilhelmshaven (Alemania). En lo que respecta a su experiencia profesional ha sido director comercial y marketing de empresas relacionadas con los sectores manufactureros tradicionales de la Comunidad Valenciana. También he participado como ponente o colaborador en eventos y programas televisivos o en prensa de repercusión regional.
Professorat extern Màsters
Beltrán Martín, Inmaculada Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Titular d'Universitat
Bertolin Olmos, Juan Antonio
Empresa: ESPAITEC
Categoria: Jefe de innovación y proyectos
Adreça de correu electrònic: bertolin@uji.es
Breu currículum: Jefe de innovación y proyectos ESPAITEC. Licenciado en Ciencias Físicas por la Universitat de València, Master en Dirección de Empresas de la Universitat Oberta de Catalunya y Master en Gestión y Promoción de Desarrollo Local de la Universitat Jaume I de Castelló. Miembro del consejo asesor de IASP (International Association of Science Technology parks and Areas of Innovation), del European Network of Living Labs (ENoLL), y del Project Management Institute PMI (USA) y experto en el Directorate-General for Regional Policy - European.
Professorat extern Màsters
Boari , Cristina
Universitat: Universidad de Bolonia
Doctor:
Categoria: Catedrática de Estrategia
Adreça de correu electrònic: cboari@uji.es
Breu currículum: Catedrática de Estrategia de la Universidad de Bolonia, donde fue directora del Departamento de Gestión de noviembre de 2000 hasta octubre de 2006. Coordinadora del programa de doctorado en Estrategia de Organizaciones y Negocios de la Universidad de Bolonia (1999- 2000). En el pasado fue profesora titular en la estrategia de negocios de la Universidad de Florencia (1987-1991) y en la Universidad de Bolonia (1992-1994). Research Fellow en Gestión de la Universidad de Bolonia (1983-1987). OTAN Fellow en el Instituto de Investigación de Negocios de la Universidad Hitotsubashi en Tokio y CNR Junior y Research Fellow en la Escuela de Graduados de Negocios de la Universidad de Wisconsin. Sus actuales intereses de investigación incluyen la rivalidad, la cooperación y el espíritu empresarial, con un enfoque especial en los clusters industriales y las industrias creativas.
Professorat extern Màsters
Boronat Navarro, Montserrat Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Contractada Doctora
Bou Llusar, Juan Carlos Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Catedràtic d'Universitat
Callarisa Fiol, Luis Jose Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Titular d'Universitat
Calvo Rufanges, Jorge
Empresa: Centre d'estudis per la pau JM Delàs
Doctor:
Categoria: Investigador
Càrrec: Investigador Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau (IUDESP)
Adreça de correu electrònic: rufanges@uji.es
Breu currículum: Dr. Jordi CALVO RUFANGES. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses. Professor d'Anàlisi de Conflictes i de Sistema Internacional de Cooperació al Desenvolupament de la URL, professor de Conflictes Armats a la UJI i professor d'Economia i Conflicte a la UOC. És coordinador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau i investigador en economia de defensa, cultura de pau i desarmament. És doctor en pau, conflictes i desenvolupament per la UJI i Investigador del Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau (IUDESP). És màster en Acció Humanitària per la Universitat de Deusto i en Pau, conflictes i desenvolupament per la UJI. Ha treballat com a coordinador de projectes de cooperació al desenvolupament i acció humanitària a Libèria, Costa d'Ivori, Mauritània, Uganda, República Democràtica del Congo, Zàmbia, República Centreafricana i Nigèria. És membre de la junta directiva de la Federació d'Organitzacions per la Justícia Global (antiga FCONG) i del International Peace Bureau. Ha sigut coordinador de campanyes pel desarmament de Justícia i Pau, incloent-hi la campanya contra el comerç d'armes. És autor de diverses publicacions sobre desarmament, economia de defensa, comerç d'armes, finançament de la indústria militar, cultura de pau i moviments socials. Entre les seves darreres publicacions es pot destacar: El Foro Social Mundial, nuevas formas de hacer política, Deusto, 2008; Atlas del Militarismo en España, Icaria, 2009; Globalización capitalista neoliberal y movimientos antisistémicos, Deusto, 2011; La banca armada. Inversiones explosivas de bancos y cajas, Centre Delàs, 2012; Inversiones que son la bomba. Negocios de la banca con empresas españolas de armamento, Setem, 2013; Evolución de la banca armada en España. ¿Cómo reducir la financiación de las empresas de armas?, Centre Delàs, 2013; Banca Armada vs Banca Ética, Dharana 2013; i Drones militares: la guerra de videojuego con víctimas reales, Centre Delàs, 2014.
Professorat extern Màsters
Chiva Gómez, Ricardo Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Catedràtic d'Universitat
Crespo Cepas, Juan Salvador
Empresa: Urban and Regional Research Centre de Utrecht (Holanda)
Categoria: Investigador en Geogrfía Económica
Adreça de correu electrònic: cepas@uji.es
Breu currículum: Licenciado en Económicas por la Universidad de Valencia (España) y doctor en Economía por la Universidad de Toulouse (Francia). Su posición actual es Investigador en Geogrfía Económica desarrollando su trabajo en el Urban and Regional Research Centre de Utrecht (Holanda) dentro de la sección de Geografía Económica. Sus principales áreas de interés en el ámbito investigador son: Clusters y Distritos Industriales, Redes inter-organizaciones de conocimiento y la Economía de la Innovación. Además de su actividad investigadora también es profesor de Macroeconomía y Economía internacional. Sus principales publicaciones y participaciones en proyectos de investigación se pueden consultar aquí: http://econ.geo.uu.nl/crespo/crespo.html
Professorat extern Màsters
Denner Dos Santos Júnior, Carlos
Universitat: Universidad de Brasilia
Categoria: profesor ayudante Departamento de Administración de Empresas (Brasil)
Adreça de correu electrònic: denner@uji.es
Breu currículum: Su investigación estudia la intersección de la gestión estratégica, la tecnología de la información y la informática. Sus estudios se centran en la dinámica de la competitividad entre las organizaciones, la economía y la sociedad digital, desarrollo de software (libre), y la aceptación y / o rechazo de las tecnologías e innovaciones. Utiliza técnicas de análisis estadístico, análisis de redes sociales, minería de datos, entre otras. Sus principales publicaciones y participaciones en proyectos de investigación se pueden consultar aquí: http://carlosdenner.blogspot.com.es/
Professorat extern Màsters
D'Este Cukierman, Pablo
Empresa: INGENIO (CSIC-UPV)
Categoria: INGENIO (CSIC-UPV) como científico titular
Adreça de correu electrònic: deste@uji.es
Breu currículum: licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), y Master en Economía Aplicada por la UAB. Obtuvo su doctorado en SPRU - Science and Technology Policy Research (University of Sussex), con una tesis sobre la heterogeneidad a nivel empresarial en el desarrollo de capacidades tecnológicas en la industria farmacéutica española. Pablo D'Este ha sido profesor ayudante en Economía en la Universidad Autónoma de Barcelona entre 1992 y 1998. Trabajó como Research Fellow en SPRU entre 2002 y 2008, y obtuvo una beca Postdoctoral del Economic and Social Research Council (ESRC, UK) para el período 2004-2005. En 2006, obtuvo un contrato como Advanced Institute of Management (AIM) Research Fellow, en Cranfield School of Management, y mantuvo una doble afiliación en Cranfield School of Management y SPRU (University of Sussex) entre 2006 y 2008. Desde Julio del 2008 forma parte de la plantilla de INGENIO (CSIC-UPV) como científico titular. La investigación de Pablo D'Este abarca los siguientes temas: dinámica industrial e innovación; capacidades tecnológicas y creación de conocimiento en las empresas; relaciones entre universidad y empresa, y el impacto de éstas sobre el desempeño académico y la innovación empresarial; emprendedurismo académico; proximidad y formación de colaboraciones en investigación; fuentes y barreras a la innovación. Sus principales publicaciones y participaciones en proyectos de investigación
Professorat extern Màsters
Devece Carañana, Carlos Alberto
Universitat: Universitat Politècnica de València
Doctor:
Categoria: Contratado Doctor Departamento de Organización de Empresas
Adreça de correu electrònic: devece@uji.es
Breu currículum: El curriculum del solicitante está marcado por su doble perfil, tanto técnico (Ingeniero de Telecomunicación), como de organización de empresas (doctor en gestión empresarial). Su actividad docente e investigadora, a tiempo completo desde 2000 hasta la fecha en dos universidades públicas (Dpto. de Administración de Empresas y Márketing de la Universitat Jaume I, 1998-2010 y Dpto. de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia, 2010-hasta la fecha), ha estado centrada en la utilización de los sistemas de información y las TI en el ámbito empresarial, especialmente en los procesos de producción del sector servicios y la gestión de conocimiento. También ha analizado el uso de las TI y su efecto en la competitividad en sectores específicos, como en el turístico. Comentar que para la realización de la tesis se hizo una estancia predoctoral de 6 meses, entre 2002 y 2003, dentro del programa de movilidad del profesorado de la Universitat Jaume I, en el Information Systems Department de la Haskayne School of Business de la University of Calgary, Canada. Otra estancia especialmente relevante es la estancia de investigación de 6 meses en 2006 en el Department of Management and Global Business de la Rutgers University (EEUU). Entre los 9 proyectos de investigación en los que ha participado el solicitante cabe destacar por su relevancia, tanto económica como por su duración en el tiempo, el proyecto CICYT "Principios y prácticas organizativos creadores de competencias dinámicas basadas en la innovación, el conocimiento y el aprendizaje" (2003-2006), y el proyecto de investigación de la Generalitat Valenciana "Relevancia de la dirección del conocimiento, las tecnologías de la información y las comunicaciones y las competencias directivas como antecedentes clave de los resultados empresariales" (2007-2008) y el proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación "Antecedentes y efectos de los modelos de organizacion de la producción: Análisis en base a la noción de complementariedad" (2010-2012). Además he participado en otros 8 contratos de investigación de concurso público, 4 contratos de investigación con la Fundación Universitat Jaume I - Empresa.
Professorat extern Màsters
Escrig Tena, Ana Belén Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Titular d'Universitat
Escrivá Bahilo, Elena
Adreça de correu electrònic: eescriva@uji.es
Professorat extern Màsters
Flor Peris, María Luisa Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Titular d'Universitat
Forés Julián, Beatriz Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Contractada Doctora
García Domínguez, Miriam
Gil Del Rosal, Elías
Gimeno Navarro, Miguel Ángel Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Contractat Doctor
Gómez Borja, Miguel Ángel
Adreça de correu electrònic: mborja@uji.es
Professorat extern Màsters
Grandío Botella, Antonio Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Titular d'Escola Universitària
Guerras Martin, Luis Angel
Universitat: Universidad Rey Juan Carlos
Doctor:
Categoria: Catedrático de Organización de Empresas
Adreça de correu electrònic: guerras@uji.es
Breu currículum: . Experto en cuestiones relacionadas con la estrategia empresarial y la organización, habiendo dirigido diferentes proyectos de investigación y tesis doctorales sobre estos temas. Las áreas preferentes de investigación son: diversificación empresarial, cooperación entre empresas, responsabilidad social de la empresa e implantación estratégica. Es autor de varios libros tales como "El Diseño Organizativo de la Empresa", "La Dirección Estratégica de la Empresa. Teoría y Aplicaciones" y "Casos de Dirección Estratégica de la Empresa", siendo estos dos últimos (escritos junto con el profesor José Emilio Navas) manuales de referencia en el panorama universitario nacional de docencia en Dirección Estratégica. Asimismo ha publicado numerosos artículos sobre estrategia y organización en revistas tales como Research Policy, Internacional Journal of Technology Management, Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, Papeles de Economía Española, Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, Universia Business Review, Boletín de Estudios Económicos, Dirección y Organización
Professorat extern Màsters
Hakanen , Jari
Universitat: Universidad de Helsinki e investigador del Finnish Institute of Occupational Health
Doctor:
Categoria: Director del Research Collegium of Social Sciences de la Universidad de Helsinki e investigador del Finnish Institute of Occupational Health.
Adreça de correu electrònic: hakanen@uji.es
Breu currículum: director del Research Collegium of Social Sciences de la Universidad de Helsinki e investigador del Finnish Institute of Occupational Health. Jari viene con una ayuda del programa estancias breves docentes para profesorado extranjero para asignaturas en docencia en inglés.
Professorat extern Màsters
HOFFMANN , VALMIR EMIL
Universitat: Universidade de Brasilia (Brasil).
Doctor:
Categoria: Catedrático de la Universidade
Breu currículum: Catedrático de la Universidade de Brasilia (Brasil). Departamento de Administración de Empresas. Doctor en Administración de Empresas Universidad de Zaragoza. Master en Administración de Empresas Universidad Federal de Santa Caterina (Brasil). Licenciado en Ciencias Económicas Universidad de Vale do Itajaí (Brasil). Investigación en los campos de Estrategia empresarial y clusters. Docencia en grados y postgrados de Estrategia empresarial y dirección de tesis y proyectos de investigación
Professorat extern Màsters
Iniesta Bonillo, Mª Ángeles
Universitat: Universidad de Almería.
Doctor:
Categoria: Profesora Titular de Universidad de Comercialización e Investigación de Mercados
Càrrec: Coordinadora del área de Comercialización e investigación de mercados desde 2010
Adreça de correu electrònic: miniesta@uji.es
Breu currículum: Profesora Titular de Universidad de Comercialización e Investigación de Mercados. Departamento de Economía y Empresa. Universidad de Almería. Coordinadora del área de Comercialización e investigación de mercados desde 2010. Coordinadora del Master en Dirección de Empresas. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Almería (2010-2014). Vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Almería (2001-2009). Miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería (2007-2015). Vocal de la Asociación Internacional de Marketing Público y no Lucrativo (AIMPN) en la sección de España. 2 sexenios de Investigación. Períodos: 1999-2004 y 2005-2010. Grupo de Investigación del Plan Andaluz de Investigación (P.A.I.) "Marketing y Estrategia: Investigación e Innovación". Código P.A.I: SEJ254. Desde 1995. Líneas de investigación: comportamiento del consumidor, valor percibido, sostenibilidad y emprendimiento, segmentación de mercados. Participación y dirección de proyectos competitivos de distinto nivel (de la universidad, autonómicos, nacionales y europeos). Ha publicado en revistas como The Service Industries Journal, Journal of Market Research, Journal of Retailing and Consumer Services, Revista Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa (CEDE), International Journal of Market Research, Marketing Theory, International Journal of Service Industry Management, Journal of Business and Psychology, International Journal of Retail & Distribution Management, International Review on Public and Nonprofit Marketing, Revista Española de Investigación de Marketing (ESIC). También ha participado en conferencias y congresos nacionales e internacionales. Imparte docencia en el área de marketing desde el año 1995 tanto en diplomatura como en licenciaturas/grados del área de empresa, así como docencia en asignaturas de doctorado y de máster en la Universidad de Almería y también de Granada y Rovira i Virgili. Las asignaturas fundamentalmente impartidas han estado relacionadas con el comportamiento del consumidor y la investigación de mercados. No obstante, también ha impartido asignaturas como dirección comercial, marketing internacional, o técnicas de comercio exterior, entre otras.
Professorat extern Màsters
Lapiedra Alcamí, Rafael Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Catedràtic d'Universitat
Larrañeta Gómez-Caminero, Bárbara
Universitat: Universidad Pablo de Olavide
Doctor:
Categoria: Profesora Contratada Doctora
Adreça de correu electrònic: larranet@uji.es
Breu currículum: Profesora Contratada Doctora (acreditada Titular de Universidad) en la Universidad Pablo de Olavide. Mi área de investigación se centra en las empresas de nueva creación con una particular atención a la relación entre el conocimiento externo y el desarrollo de las capacidades y estrategias de las nuevas empresas. En concreto, he analizado cómo esas nuevas empresas son capaces de desarrollar habilidades asociadas con la adquisición y asimilación de conocimiento procedente del exterior de la empresa para poder competir (Larrañeta, Zahra y Galán, 2007; Zahra, Larrañeta y Galán, 2010) y el posterior efecto que los procesos de creación y transferencia de conocimiento dentro de grupos organizativos tienen sobre el rendimiento de los mismos (Zahra, Neubaum y Larrañeta, 2007; Zahra, Van de Velde y Larrañeta, 2007). Asimismo, he estudiado el impacto del conocimiento externo en la manera en la que las nuevas empresas desarrollan sus repertorios estratégicos (Larrañeta, Zahra y Galán, 2012) y las consecuencias de dichos repertorios estratégicos para su crecimiento (Larrañeta, Zahra y Galán, 2014). Como continuación de esta línea de investigación, mis proyectos actuales tratan temas relativos al acceso a conocimiento a través de redes sociales y su impacto en el desempeño de sus miembros (Larrañeta y Molina, 2011), así como explorar las conexiones entre la base o características de conocimiento de una industria y el crecimiento y la supervivencia de las nuevas empresas creadas en dicha industria (Zahra, Naldi Larrañeta y Criaco, 2015). Los resultados de mi investigación están publicados en revistas internacionales con índice de impacto, tales como Strategic Management Journal, Journal of Business Venturing, Industrial and Corporate Change, Journal of Business Research y European Management Journal, así como en capítulos de libros, tales como Frontiers of Entrepreneurship Research y Wiley Encyclopedia of Technology and Innovation Management. También he actuado como revisora en varias de las publicaciones mencionadas. Imparto docencia tanto en grado como en posgrado, estando involucrada en seminarios de doctorado. Mis intereses en docencia fundamentalmente se relacionan con las áreas de Iniciativa Emprendedora y Dirección Estratégica.
Professorat extern Màsters
Llorens Orellana, Victoria Maria
Empresa: ARCELORMITTAL SAGUNTO
Categoria: Project Manager
Adreça de correu electrònic: llorensv@uji.es
Breu currículum: Project Manager: (Departamento IT) Gestión de proyectos, mejoras y soporte al proceso de negocio de los departamentos de Adquisiciones y Contratas, Almacenes de Repuestos, Finanzas, Controlling, Mantenimiento, Taller de Cilindros, Logística, Metalurgia, Laboratorio y Producción. Formación: Formación a usuarios de nuevos sistemas implantados en la planta de Sagunto. Experta Sistemas SAP: Participación en la definición y adaptación de distintos módulos del sistema SAP a las distintas plantas de ArcelorMittal en Europa, definición de un sistema unificado junto con un equipo de trabajo a nivel de Europa e implantación de los mismos en la planta de Sagunto. Los grupos de trabajo estaban formados por IT/Key Users de las plantas de ArcelorMittal Europa, reuniones de trabajo para la definición de los sistemas SAP realizadas Gante, Bremen, Fos y Asturias. Conocimiento de los módulos SAP MM,PM,QM,FI/CO,WCM. Diciembre 04 TELEFONICA SOLUCIONES Marzo 06 Jefe de Proyecto dentro de la Gerencia de Sistemas de Facturación y Marketing de Telefónica de España, jefatura de Datos y Empresas. Jefe de proyecto de la aplicación de Históricos de Imágenes desarrollada en Java, html, C, SQL y Script UNIX bajo entornos UNIX y DB2. Gestión del trabajo de 5 personas en Outsorcing que se encargan del mantenimiento correctivo y adaptativo de la aplicación. Responsable directa de todos los proyectos que se realizan en la aplicación. Distribución del trabajo entre los analistas internos a mi cargo. Asistencia a distintas reuniones de trabajo en Madrid como Jefe de Proyecto.
Professorat extern Màsters
López Muñoz, José Fernando Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Associat Laboral
López Navarro, Miguel Angel Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Titular d'Universitat
Mallén Broch, Francisco Fermín Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Ajudant Doctor Tipus II
March Chorda, Isidre
Universitat: Universitat de València Dpto. Dirección de Empresas "Juan José Renau
Doctor:
Categoria: Catedrático de Organización de Empresas
Breu currículum: Director de la línea de investigación en "Gestión de la Innovación" desde 1995. Director del Master oficial en Creación y Gestión de Empresas Innovadoras Coordinador y profesor de la asignatura "Entrepreneurship" del Grado en ADE. Autor de artículos publicados en revistas indexadas en JCR como Technovation, Journal of Business Research, Management Decision, Technology Analysis and Strategic Management, Drug Discovery Today, Revista de Economía Mundial. Visiting Scholar en UC Berkeley en 2014, invitado por el Center for Entrepreneurship and Technology. Profesor invitado en 2012 por la Universita de Siena y en 2004 por la Université de Montreal. Líneas de investigación o campos de especialización 1. Gestión de la Innovación: análisis del comportamiento empresarial ante la innovación. Indicadores de innovación a nivel empresarial y territorial. Distritos tecnológicos y aglomeraciones de empresas innovadoras. Parques científicos y tecnológicos. 2. Entrepreneurship y start-ups: Estudio de las características, funcionamiento, performance y modelos de negocio de las compañías start-up, con especial referencia a las nuevas empresas creadas en sectores de tecnología avanzada 3. Performance empresarial: Análisis del impacto de la innovación y la estrategia sobre el desempeño empresarial.
Professorat extern Màsters
Martínez Cháfer, Luis Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Ajudant Doctor Tipus II
Martínez Fernández, María Teresa Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Titular d'Universitat
Martínez Lucio, Miguel
Universitat: University of Manchester (Manchester Business School, MBS)
Doctor:
Categoria: PhD in Industrial Relations
Càrrec: professor of International Human Resource Management (HRM)
Adreça de correu electrònic: lucio@uji.es
Breu currículum: Is professor of International Human Resource Management (HRM) at University of Manchester (Manchester Business School, MBS). He completed his PhD in Industrial Relations in 1988 with an ESRC scholarship (1984-86) at the Warwick Business School, University of Warwick. He has worked at Cardiff University, Keele University, Leeds University, and Bradford University. The main focus of his research during the past twenty years as an academic has been concerned with the changing patterns of rights and regulation within employment relations and human resource management. Much of this work has a comparative and international perspective. The central concern of much of his work is the position and role of regulation and institutions in the context of globalisation, increasing managerialism, and socio-economic uncertainty. He is currently teaching Contemporary Employment Relations, Human Resource Management (Context and Organisation), International Human Resource Management at the Undergraduate and Posgraduate level, and People Management and Organisations at MBA Level. He is the Director for the Masters in Science International HRM and Comparative IR at MBS and Head of the HRM,Employment Relations and Law Section within MBS. He is also part of the steering committee of the Fairness at Work Research Centre (FairWRC) and an active member of the European Work and Employment Research Centre (EWERC).
Professorat extern Màsters
Mejías García, Ana
Empresa: UGT-PV
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: amejias@uji.es
Breu currículum: Licenciada y Doctora en Derecho, por la Universidad de Valencia. Trabaja como abogada de la Unión General de Trabajadores �PV. Mediadora del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). Árbitro del Tribunal de Arbitraje Laboral. Vocal del INSS. Co- Redactora de las NTP 891 y 892, procedimiento de solución autónoma de conflictos de violencia laboral.
Professorat extern Màsters
Micolau Ginés, Isabel
Adreça de correu electrònic: micolau@uji.es
Professorat extern Màsters
Molas Gallart, Jordi
Empresa: Consejo Español de Investigaciones Científicas (CSIC
Categoria: Profesor de Investigación
Adreça de correu electrònic: molas@uji.es
Breu currículum: Profesor de Investigación del Consejo Español de Investigaciones Científicas (CSIC), del instituto de investigación INGENIO (UPV-CSIC) de la Universidad Politécnica de Valencia. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universitat Autònoma de Bacelona, MA. en Relaciones Internacionales de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Johns Hopkins, y Doctor por SPRU (Universidad de Sussex), con una tesis sobre la relación entre la producción militar y la innovación tecnológica. Áreas de especialización. Evaluación de las políticas de ciencia, tecnología e innovación; el uso de indicadores en la evaluación; la innovación en las industrias de defensa y aeroespacial, la relación entre las tecnologías militares y civiles
Professorat extern Màsters
Molina Gonzalez, José Luís
Empresa: Universidad Autónoma de Barcelona
Categoria: Titular de Universidad
Adreça de correu electrònic: jomolina@uji.es
Breu currículum: Titular de Universidad del Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su docencia actual se centra en el análisis de redes sociales. Se define como un antropólogo económico interesado en la aparición de estructuras socioeconómicas, especialmente enclaves étnicos y campos transnacionales. Su enfoque se basa en la utilización de métodos mixtos, con énfasis en la etnografía y el análisis de redes personales. El sudeste de Europa y Rumania, en particular, son sus principales áreas de interés.
Professorat extern Màsters
Molina Morales, Francesc Xavier Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Catedràtic d'Universitat
Montalva Guaita, Marta
Adreça de correu electrònic: mmontalv@uji.es
Professorat extern Màsters
Moreno Luzón, María Dolores
Universitat: Universitat de València
Doctor:
Categoria: Catedrática de Universidad
Adreça de correu electrònic: mluzon@uji.es
Breu currículum: Catedrática de Universidad, Directora del Máster Oficial Interuniversitarios en Gestión de la Calidad. Ha sido profesora visitante de Aston University (Reino Unido) y de la Universidad de Barcelona, y la Universidad Carlos III de Madrid María Moreno tiene cuatro tramos de experiencia investigadora reconocidos por el Ministerio de Educación. Son destacables sus publicaciones en los últimos años en las siguientes revistas: British Journal of Management (2008), Management Decision (2011), International Journal of Manpower (2013), Total Quality Management & Business Excellence (2013), Industrial Management and Data System (2013) y Journal of Business Research (2014). Ha dirigido 9 tesis doctorales, una de ellas europea, todas las cuales han obtenido la máxima calificación. Ha dirigido 9 proyectos de investigación, dos de ellos financiados por el Ministerio de Ciencias y Tecnología, y uno de ellos en colaboración con seis universidades de diferentes países europeos, financiado por la Comisión Europea y la EFQM. Líneas de investigación: 1. El cambio cultural provocado por la gestión de la calidad total como facilitador y fuente de obstáculos para la innovación incremental y radical. El objetivo de esta investigación es conocer hasta qué punto y en qué circunstancias los valores que promueve la gestión de la calidad total impulsan u obstaculizan la innovación radical. Los resultados de estas investigaciones serán útiles para las organizaciones que persiguen simultáneamente los objetivos de calidad e innovación.
Professorat extern Màsters
Noguero Rodríguez, Adolfo
Empresa: Autoridad Portuaria de Castellón
Càrrec: Director de Recursos Humanos
Adreça de correu electrònic: sa171927@uji.es
Breu currículum: Adolfo Noguero es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Posteriormente ha ampliado su formación con dos Masters de postgrado; uno en "Comercio Exterior" en ESIC y otro en "Dirección para la Gestión Portuaria y Transporte Intermodal" en ICADE. Su carrera profesional abarca ya 20 años en áreas y actividades ligadas a una asociación empresarial. Actualmente es el director del Departamento de Recursos Humanos y Calidad en la Autoridad Portuaria de Castellón, donde coordina la política de recursos humanos y de calidad de la Entidad. Durante estos años cabría resaltar entre otros los siguientes proyectos llevados a cabo con éxito: La implantación de un "Modelo de Gestión por Competencias", el diseño de un "Plan de Comunicación Interna", la obtención del "Primer premio a la Calidad para Empresas Públicas" otorgado por el Ministerio de Administraciones Públicas, el conseguir el "Sello de Excelencia Europeo +500(nivel oro) en el ámbito del modelo E.F.Q.M, las certificaciones en ISO 9001:2008 y OHSAS 18001. Ha desempeñado también tareas relativas al área comercial y de marketing a nivel internacional. A lo largo de su vida profesional he realizado colaboraciones a nivel docente en algunas titulaciones de la Universitat Jaume I de Castellón, como puede ser el Máster en Investigación de Mercados
Professorat extern Màsters
Omeñaca Martínez, Esperanza
Empresa: Grupo Valautomoción, S.L.
Categoria: Directora Financiera
Adreça de correu electrònic: omenaca@uji.es
Breu currículum: Directora Financiera Grupo Valautomoción, S.L., octubre de 2002 - actualidad (13 años) oAdjunta a Dirección Financiera Consorcio Ayuntamiento de Valencia, julio de 1998 - octubre de 2002 (4 años 4 meses) oAdjunta a Director Financiero Grupo Antolin I, septiembre de 1995 - julio de 1998 (2 años 11 meses) oTécnica de Administración y de Marketing Anglia College Enterprise, Ltd., agosto de 1994 - septiembre de 1995 (1 año 2 meses)Chelmsford, Reino Unido Formación académica oLicenciada en CC. Económicas y Empresariales, Universidad de Valencia, 1989 - 1994. Premio Extraordinario de Licenciatura. oCardiff University - Cardiff Business School (Reino Unido), Estudios de licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales, Cardiff Business School, 1992 - 1993.
Professorat extern Màsters
Pasamar Reyes, Susana
Universitat: Universidad Pablo de Olavide
Doctor:
Categoria: Profesora Titular Ärea de Recursos Humanos
Adreça de correu electrònic: pasamar@uji.es
Breu currículum: Su docencia en el área de Recursos Humanos en la Universidad Pablo de Olavide en grados de Administración y Dirección de Empresas y masters. Además, ha sido profesora visitante en Middlesex University (UK). Su principal área de investigación es la conciliación de la vida profesional y personal, así como el aprendizaje organizativo. Ha presentado su trabajo en numerosos congresos nacionales e internacionales, y es autora de un libro y varios capítulos. Sus trabajos se han publicado en revistas de prestigio como Personnel Review, European Management Journal o The International Journal of Human Resource Management.
Professorat extern Màsters
Pozo Marín, Alejandro
Empresa: Miembro del Centro de Estudios de Paz, JM Delás y ENAAC, Barcelona
Doctor:
Categoria: Investigador
Càrrec: Miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP)- UJI
Adreça de correu electrònic: apozo@uji.es
Breu currículum: . Investigador sobre paz y conflictos armados. Es doctor en paz y conflictos por la Universitat Jaume I (2010) con una tesis sobre los cambios experimentados en las guerras modernas y sus factores externos, y se ha formado en paz y conflictos en las universidades de Deusto (Bilbao) y Uppsala (Suecia) (máster) y Bradford (Reino Unido) (doctorado, investigador visitante). Profesor de "Análisis de Conflictos Armados", "Estudios de Paz y Seguridad" y "Geopolítica" en el grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Ramón Llull (Barcelona); y sobre temas relacionados en másteres en las Universitat Jaume I, la Universitat Oberta de Catalunya y la Universidad de Granada. Es asesor sénior de dirección de Médicos Sin Fronteras sobre asuntos relacionados con la seguridad, los conflictos armados y los dilemas ético-humanitarios. Ha coordinado proyectos humanitarios en distintos contextos armados como Somalia, Darfur (Sudán) o los Territorios Ocupados de Palestina (TOP), y realizado trabajos e investigaciones de campo en, entre otros, el Líbano, los TOP, el Sahara Occidental, Kosovo y los Balcanes Occidentales, la República Centroafricana, Sudán del Sur, Etiopía, Turquía (Siria), el Sahel o con las poblaciones afganas desplazadas y con las refugiadas en Pakistán e Irán. Miembro del Centro Delàs de Estudios para la Paz de Barcelona, participa o ha colaborado activamente en otras organizaciones, plataformas y centros de estudio relacionados con la geopolítica, el militarismo o la guerra. También es investigador del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP). Ha realizado diversos estudios, informes y publicaciones sobre militarismo, humanitarismo y conflictos armados y es autor de una quincena de capítulos de libros, además de las publicaciones Defensa, Seguridad y Ocupación como Negocio (director, varios editores, 2014); Piratería en Somalia: ¿excusa u oportunidad geopolítica? (coautor, Centre Delàs, 2012 -con el pseudónimo Loretta P. Martin); España-Israel. Relaciones en materia militar, armamentística y de seguridad (autor, varios editores, 2010); Atlas del Militarismo en España (co-coordinador, Icaria, 2009); el documental Ahimsa. Contra la guerra (co-coordinador, 2009); Alianza de Barbaries. Afganistán 2001-2008 (autor, Centre Delàs, 2009); Deconstruir la Guerra (coautor, Generalitat de Catalunya, 2008); Humanitarismo Militar, Militarismo Humanitario (co-coordinador
Professorat extern Màsters
Puig Denia, Alba Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Contractada Doctora
Ripollés Meliá, María Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Titular d'Universitat
Robledo Camacho, Marco Antonio
Universitat: Universitat de les Illes Balears.
Doctor:
Categoria: Profesor Titular de Universidad Departamento de Economía y Empresa. Área Organización de Empresas.
Càrrec: Director del Master Universitario en dirección de empresas (MBA).
Adreça de correu electrònic: robledo@uji.es
Breu currículum: Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la U.I.B. (Universitat de les Illes Balears). Tesis doctoral: "Modelos de medición de la Calidad de Servicio: Su Aplicación a Empresas de Transporte Aéreo". (1998.) Licenciado en Ciencias Empresariales y Económicas por la U.I.B. (1991). M.B.A. (Master of Business Administration: Managing in Europe) en Middlesex University (Londres) (1992). "Certificate in Advanced Hotel Marketing" por la Cornell University (EEUU). (1994). Certificate Program in Airline Marketing. Otorgado por la Embry-Riddle Aeronautical University (EE.UU.). (1998). Profesor de diversos estudios de licenciatura, grado y postgrado de la UIB. Las últimas asignaturas impartidas son "Management Skills" común en el Grado de turismo y el de Administración de Empresas y "Gestión de la calidad" en el Grado de turismo. Por otro lado ha sido Profesor invitado de numerosas universidades y centros como Sheffield Hallam University, University of Wisconsin-Stout, Universidad de la Plata, Universidade Luterana do Brasil, Bethlehem University, Notre Dame Center in Jerusalem, Universidad de Vigo. Shanghai Normal University, Universidad de Jinan, etc. Investigador especializado en temas relacionados con la gestión de la calidad y la teoría integral de empresas. Ha publicado en diversas revistas de ámbito nacional e internacional como Annals of tourism research, Managing Servide Quality, European Management Journal y Journal of Integral Theory and Practice, y Cuadernos de Economía y dirección de la Empresa, así como diversos capítulos de libro. También ha dirigido tesis doctorales y participado en diversos proyectos de investigación competitivos. Así mismo, es autor de libros como ¨Marketing Relacional Hotelero: El Camino de la Fidelidad¨ y "D3D: Un enfoque integral de la dirección de empresas" En el pasado ha sido decano de la Facultad de turismo y director y subdirector de la Escuella Universitaria de Turismo de la UIB
Professorat extern Màsters
Roca Puig, Vicente Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Titular d'Universitat
Rodríguez Sánchez, Alma María Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Contractada Doctora
Rosel Clemente, Jorge
Adreça de correu electrònic: jrosel@uji.es
Professorat extern Màsters
Salvatore Consoli, Davide Francesco
Empresa: Instituto de Gestión del Conocimiento y la Innovación (INGENIO - CSIC - UPV
Categoria: Investigador Ramón y Cajal
Adreça de correu electrònic: salvator@uji.es
Breu currículum: es Licenciado en Económicas por la universidad de Catania (Italia), Master en Economía (Universidad de Manchester) y Doctor en Economía de la Innovación (Universidad de Manchester). Su posición actual es Investigador Ramón y Cajal desarrollando su trabajo en el Instituto de Gestión del Conocimiento y la Innovación (INGENIO - CSIC - UPV). Sus principales áreas de interés en el ámbito investigador son: Innovación: origenes y consecuencias; Dinámica del conocimiento: creación, uso y difusión; Sistemas de innovación: estructura y dinámica; Demanda e innovación: aprendizaje, patrones de consumo y evolución de los hábitos entre otras. Sus principales publicaciones y participaciones en proyectos de investigación
Professorat extern Màsters
Sánchez García, Javier Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Catedràtic d'Universitat
Sánchez Pérez, Manuel
Universitat: Universidad de Almería.
Doctor:
Categoria: Catedrático por el Área de Comercialización e Investigación de mercados
Adreça de correu electrònic: mansanch@uji.es
Breu currículum: Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Catedrático por el Área de Comercialización e Investigación de mercados en la Universidad de Almería. Ha impartido docencia universitaria reglada de Marketing estratégico, Dirección Comercial, Marketing Agroalimentario, Distribución Comercial, Comportamiento del Consumidor, Investigación de Mercados, entre otras. Ha participado en diversos cursos de postgrado en diversas Universidades españolas y extranjera. Reconocidos positivamente 3 sexenios de investigación por el Ministerio de Educación y Ciencia. Ha dirigido varios proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D+i, así como participados en otros proyectos competitivos y ha realizado diversos estudios y proyectos con empresas e instituciones a través de contratos OTRI. Tiene más de 70 artículos internacionales y nacionales sobre Gestión de Marketing, Comportamiento del Consumidor, Marketing Agroalimentario, Distribución Comercial, Marketing Estratégico e Investigación de Mercados en revistas como International Journal of Market Research, Information and Management, Technovation, European Journal of Marketing, Managing Service Quality, International Journal of Service Industry Management, Service Industries Journal, International Journal of Retail and Distribution Management, Internacional Review of Distribution and Consumer Research, Economía Agraria y Recursos Naturales, Revista Española de Investigación de Marketing-Esic, entre otras. Ha participado en más de 100 ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales.
Professorat extern Màsters
Santos Picazo, Pedro
Adreça de correu electrònic: psantos@uji.es
Professorat extern Màsters
Santos Picazo, Rafael
Adreça de correu electrònic: rsantos@uji.es
Professorat extern Màsters
Segarra Ciprés, Maria Mercedes Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Titular d'Universitat
Tomás Jodar, David
Empresa: Cyberclick Group
Categoria: Director general
Adreça de correu electrònic: dtomas@uji.es
Breu currículum: Emprendedor, Busines Angel y director general de Cyberclick Group, integrada por 5 empresas especializadas en el marketing y la publicidad digital. En 2014, su organización ha sido distinguida con el primer premio del ranking Best Workplaces en la categoría de Pymes, que otorga el Great Place to Work. Habitualmente participa en conferencias y jornadas donde habla sobre lo que para él es la misión prioritaria en su vida: crear la empresa más feliz del mundo. También de qué hacen las mejores compañías para crecer, de cómo están evolucionando las tendencias en el marketing, la publicidad y sobre la cultura empresarial y hacia donde están apostando las organizaciones del futuro para gestionar sus equipos humanos. Es profesor en EADA Business School y en ESIC Business & Marketing School. En el mes de septiembre de 2015 publicará su primer libro titulado "La Empresa Más Feliz del Mundo".
Professorat extern Màsters
Vallet Bellmunt, Teresa María Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Titular d'Universitat
Vera Perea, María
Empresa: Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Instituto Tecnológico Cordillera en Quito (Ecuador)
Doctor:
Càrrec: Directora
Adreça de correu electrònic: mvera@uji.es
Breu currículum: Desde 2010 Doctora en Psicología especializada en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, con premio extraordinario de doctorado por la Universitat Jaume I. Ha trabajado como docente e investigadora en la Universitat Jaume I y Universidad de Burgos. Desde 2012 forma parte del grupo de investigación MPAGER (Multidimensional Psychological Approach to Gender and Emotion Regulation) centrado principalmente en el estudio de la Regulación Emocional. En la actualidad trabaja como directora del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Instituto Tecnológico Cordillera en Quito (Ecuador)
Professorat extern Màsters
Verdecho Sáez, María Jose
Universitat: Universidad Politécnica de Valencia
Doctor:
Categoria: Profesora Departamento de Organización de Empresa
Adreça de correu electrònic: verdecho@uji.es
Breu currículum: Profesora en la Universidad Politécnica de Valencia, pertenece al Departamento de Organización de Empresas e imparte docencia en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Valencia de asignaturas del campo de la Gestión de la Producción/Operaciones. Doctora por la Universidad Politécnica de Valencia y Máster de Ingeniería en Fabricación Integrada por la University of Toronto (Canadá). Tiene experiencia profesional en empresas industriales y de servicios, especialmente en los sectores textil y del automóvil, situadas tanto en territorio nacional como en el extranjero (EEUU, Canadá, Brasil y Argentina). En el ámbito investigador, ha participado en varios proyectos de investigación de ámbito nacional y europeo. Ha realizado estancias de investigación en la École des Mines de Nancy (Francia), la University of Manchester (Reino Unido) y la Universidade Estadual Paulista (Brasil). Sus líneas de investigación son la aplicación de Herramientas/Tecnologías de Análisis de Decisiones Multi-criterio a los Sistemas de Gestión del Rendimiento y a la Gestión de la Cadena de Suministro, la Gestión de relaciones entre empresas en entornos de colaboración y la Gestión de la sostenibilidad en la Cadena de Suministro. Es autora de múltiples artículos de investigación en revistas de prestigio y congresos internacionales en estos campos.
Professorat extern Màsters

Coordinació del màster

Comissió de titulació:

Ricardo Chiva Gómez (coordinador)

Rafael Lapiedra Alcamí (coordinador)

Juan Carlos Bou Llusar

Francesc Xavier Molina Morales

Delegat del curs (estudiant)

Informació acadèmica:
Ricardo Chiva
Telf.: +34 964 387 111
rchiva@uji.es

Departaments implicats

El departament d'Administració d'empreses i Màrqueting.

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Maria Teresa Martínez Fernández, Professora titular d'universitat

tmartine@uji.es 

Coordinació del treball final de màster

Alma Rodriguez Sanchez, Professora Ajudant Doctor tipus II

alrodrig@uji.es

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Es pot consultar ací

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=42185

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16