UJI
 • UJI
 • Estudis
 • Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management

Direcció d'Empreses / Master in Management

Última modificació: 30/11/2021 | Font: InfoCampus

El món empresarial necessita professionals que siguen capaços d’assumir els reptes de direcció actuals i futurs en un entorn cada vegada més internacionalitzat i innovador. Als perfils directius de les empreses i organitzacions se’ls exigeix un coneixement profund i especialitzat de les matèries que constitueixen el contingut d’aquest estudi.

Així doncs, aquest màster ofereix l’oportunitat d’adquirir i desenvolupar coneixements i competències avançades en direcció general. S’ha dissenyat per a persones interessades a liderar organitzacions i empreses i se centra en una perspectiva innovadora i internacional sobre management. S’imparteix en anglès i permet a l’estudiantat l’oportunitat de cursar un semestre en una universitat estrangera (la Universitat de Salford, al Regne Unit, o la Universitat Carlo Cattaneo, Itàlia, entre altres) i de dur a terme pràctiques en empreses internacionals.

Modalitat: presencial.

Idioma de docència: anglès

Vídeo complet de la presentació del màster a la Setmana d'Orientació

 

Introducció

Màster interuniversitari

Aquest Màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Presencial

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Durada: un curs acadèmic (octubre 2019 / gener 2021)
Docència presencial: octubre 2019 / gener 2021.

Crèdits i import

90 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2021/22: 39,27 €/crèdit.

Objectius

L'objectiu general d'aquest màster és proporcionar als estudiants una formació avançada en el camp de el “management” o la direcció d'empreses i organitzacions. Aquesta formació reinvindica, a més d'un contingut innovador en direcció d'empreses i organitzacions, la utilització de l'anglès, tant en classes magistrals, com en lectures, casos o informes.

El món empresarial necessita professionals que siguen capaços d'assumir els reptes d'adreça actuals i futurs en un entorn cada vegada més internacionalitzat i innovador. Als directius de les empreses i organitzacions se'ls exigeix un coneixement profund i especialitzat de les matèries que constitueixen el contingut d'aquest Màster en Direcció d'Empreses / Master in Management.

Es pretén que els titulats en el nostre màster siguen capaços de desenvolupar la seua activitat directiva en qualsevol àrea funcional de l'empresa, que siguen capaces de planificar, organitzar, dirigir i controlar les empreses i organitzacions. A més, el titule també està orientat a la formació de professionals que puguen prestar els seus serveis a empreses i persones en l'àmbit de la consultoria sobre direcció general de l'empresa. Molts d'aqueixos serveis també són precisos en l'àmbit de les administracions públiques, organitzacions no lucratives i altres entitats, amb el que l'àmbit d'actuació professional dels titulats en aquest màster no es limita únicament al món empresarial.

Els objectius generals d'aquest màster poden concretar-se o resumir-se en els següents:

 • Fomentar una formació avançada de postgrau sobre Management als graduats en Administració d'empreses, Economia, Finances-Comptabilitat, Turisme, i Relacions Laborals-Recursos Humans a l'entorn de la Universitat Jaume I.
 • Ser el mecanisme que propicie la formació d'investigadors a partir d'estudiants dels graus anteriorment esmentats.
 • Proporcionar a la societat directius innovadors, amb una visió internacional, i altament qualificats. Aquests directius posseiran una formació avançada i específica en els diversos camps de el “management” o administració i direcció d'empreses i organitzacions tant de tipus teòric, com a pràctic i metodològic. D'altra banda, aquests directius seran capaços de transferir a empreses i altres organitzacions el coneixement i competències adquirits en el Màster. D'aquesta forma, es pretén tenir un efecte directe sobre el comportament de les empreses i organitzacions, per a millorar-les i desenvolupar-les.

Coneixements previs recomanables

Graduats amb un nivell mitjà alt d'anglès i interessats a liderar empreses i organitzacions

Orientació

El màster té dues orientacions professional i investigadora.

Eixides professionals

Es pretén que els titulats en el nostre màster siguen capaços de desenvolupar la seua activitat directiva en qualsevol àrea funcional de l'empresa, que siguen capaces de planificar, organitzar, dirigir i controlar les empreses i organitzacions. A més, el titule també està orientat a la formació de professionals que puguen prestar els seus serveis a empreses i persones en l'àmbit de la consultoria sobre direcció general de l'empresa. Molts d'aqueixos serveis també són precisos en l'àmbit de les administracions públiques, organitzacions no lucratives i altres entitats, amb el que l'àmbit d'actuació professional dels titulats en aquest màster no es limita únicament al món empresarial.

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

El procés d'admissió d'estudiants presencials al Màster consistirà en les següents fases:

 • Presentació de la sol·licitud d'admissió. Les dades i documentació sol·licitats als alumnes és: nom i cognoms, fotocòpia compulsada del DNI/Passaport, certificat del títol amb el qual accedeix al Màster on conste l'expedient, certificat acreditatiu del nivell lingüístic d'anglès, i currículum vitae abreujat on conste l'experiència laboral. En cas de títols estrangers s'aplicarà la normativa de la Universitat.
 • Avaluació del perfil i baremació de CV. Els criteris de selecció del Màster són:
  • Perfil de l'estudiantat: Llicenciats/as o graduats/as en ADEM, Economia, Finances-Comptabilitat, Turisme, Relacions Laborals-Recursos Humans i Ciències del Treball. Així com altres llicenciatures o graus similars on l'estudiantado reba formació relacionada amb l'administració o la gerència, el màrqueting, l'economia, la comptabilitat i les finances. I que a més tinga un nivell mitjà alt d'anglès.
  • Baremació de sol·licituds: la comissió gestora del Màster realitzar una baremació de sol·licituds atenent a diferents criteris: Currículum vitae (70%) que inclou expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al Màster, nivell d'anglès, experiència professional en el camp de la Direcció d'empreses i altres mèrits dels candidats/as.
 • Procés d'entrevistes personals: en cas necessari, es realitza una entrevista personal (30%). Consisteix en una entrevista semiestructurada de motivació (que es duu a terme de manera presencial, per telèfon, o skype). Aquesta entrevista es basa en una guia prèviament elaborada que inclou els següents apartats:

  Publicació dels criteris i procés d'admissió: Els criteris i el procés d'admissió dels estudiants són públics i es descriuran amb claredat en els diferents mitjans de difusió:

  (1) Web oficial de la Universitat Jaume I (https://www.uji.es/perfils/futurs/postgraus/),
  (2) Díptics oficials elaborats pel Servei de Comunicació de la Universitat Jaume I.
  (3) Jornades informatives dutes a terme en la Universitat Jaume dirigides a estudiants potencials, tant presencials com a distància.
  (4) Altres fòrums, per exemple, xarxes socials.

  • Currículum vitae o Formació prèvia: 7 punts.
   • Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al Màster: fins a 3,5 punts.
   • Nivell d'anglès: fins a 2 punts.
   • Experiència professional en el camp de l'Adreça d'empreses: fins a 1 punt.
   • Altres mèrits dels candidats/as: fins a 0,5 punts.
  • Motivació i habilitats dels candidats: 3 punts.
   • Motivació a cursar el Màster: fins a 1 punt.
   • Competències concordes amb el Màster (2 punts): socials fins a 1 punt i oratòria fins a 1 punt.
  A més, aquesta entrevista també permet solucionar els possibles dubtes pel que fa al Màster i sobre aspectes de matrícula que puguen manifestar els candidats.
 • Publicació de la resolució d'alumnes admesos pel Departament d'Administració d'empreses i Màrqueting.

Perfil de l'estudiantado:

Llicenciats/as o graduats/as en ADEM, Economia, Finances-Comptabilitat, Turisme, Relacions Laborals-Recursos Humans, Ciències del Treball, Enginyeries, Humanitats, etc. Aquests graduats o llicenciats han de tenir almenys un nivell mitjà avançat d'anglès (B2).

- Matrícula en el Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Oferta de places

40 places

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
CB7 - Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
CB8 - Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
CB9 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüedats
CB10 - Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
E1 - Ser capaç de dissenyar plans estratègics per a la internacionalització i innovació de l'empresa
E2 - Ser capaç de programar reformulacions i canvis d'estratègies en organitzacions amb un enfocament innovador i global
E3 - Ser capaç d'establir mètodes i procediments de treball nous per a la implantació d'estratègies innovadores i globals
E4 - Ser capaç d'elaborar models explicatius i Comprehensivos del context empresarial per a organitzacions innovadores i globals
E5 - Ser capaç de planejar intervencions en contextos organitzatius innovadors i globals
E6 - Ser capaç d'instituir propostes de creació d'empreses a través de projectes innovadors i amb un enfocament d'aplicació global.
E7 - Ser capaç de proposar sistemes de direcció de recursos humans que maximitzen la innovació i la creativitat en les organitzacions
E8 - Ser capaç de promoure els estils de lideratge adequats en contextos innovadors i globals
E9 - Ser capaç de gestionar el comportament, emocions i actituds d'individus i grups en les organitzacions
E10 - Ser capaç de confeccionar i implantar programes (procediments, metodologies) per al desenvolupament organitzatiu i dels recursos humans
E11 - Ser capaç d'escollir i fonamentar sistemes d'informació innovadors
E12 - Ser capaç d'escollir els sistemes d'operacions més adequats per a empreses innovadores i amb un enfocament internacional
E13 - Ser capaç de proposar processos d'innovació de producte i de procés en les organitzacions
E14 - Ser capaç d'analitzar, categoritzar i aplicar els diversos mètodes i tècniques quantitatives (ex. equacions estructurals) i qualitatives (ex. estudi de casos) per a la recerca organitzativa o empresarial
E15 - Fer ús dels enfocaments teòrics rellevants en l'administració d'empreses per a plantejar projectes de recerca
E16 - Ser capaç d'explicar propostes d'assessorament a les organitzacions per a millorar el seu funcionament i resultats

Pla d'estudis

Tres semestres:

Semestre 1:

 • Direcció Estratègica: Planificació i Formulació avançada / Strategic Management: Advanced Planning and Formulation (7,5 crèdits ETCS - Obligatòria)
 • Anàlisi de l'entorn empresarial en organitzacions innovadores / Business Environment Analysis in innovative organizations (7,5 crèdits ETCS - Obligatòria)
 • Direcció de Recursos Humans i Comportament Organitzatiu / Human Resource Management and Organizational Behaviour (7,5 crèdits ETCS - Obligatòria)
 • Direcció d'Operacions / Operations Management (7,5 crèdits ETCS - Obligatòria)

Semestre 2:

 • Direcció Estratègica: Implantació en contextos específics / Strategic Management: Implementation in specific contexts (7,5 crèdits ETCS - Obligatòria)
 • Indústries, xarxes, i contextos innovadors / Industry, Networking and Innovative Contexts (7,5 crèdits ETCS - Obligatòria)
 • Desenvolupament Organitzatiu i dels Recursos Humans / Organizational and Human Resource Development (7,5 crèdits ETCS - Obligatòria)
 • Direcció de Sistemes de Informació / Information Management (7,5 crèdits ETCS - Obligatòria)


Semestre 3:

 • Recerca i metodologia en Direcció d'Empreses / Research and Methodology in Management (15 crèdits ECTS - Optativa)
 • Pràctiques en Empreses / In company placement (15 crèdits ECTS - Optativa)
 • Treball Final de Màster / Management Project (15 crèdits ECTS - TFM)

Continuar la meua formació

Màster en Direcció d'Empreses / Master in Management dóna accés al Programa de Doctorat en Economia i Empresa de la Universitat Jaume I, sempre que es curse l'assignatura Recerca i Metodologia en Direcció d'Empreses / Research and Methodology in Management.

Coordinació docent

La direcció i gestió acadèmica del màster té els òrgans següents:

a) Direcció de màster: la persona responsable de la Direcció ha de ser un professor o professora universitari del Departament d’Economia de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, pertanyent als cossos docents universitaris i que ha de ser designat pel rector, a proposta de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I.

b) Comissió de Titulació del Màster: té la composició següent:

1. La Direcció del màster

2. Un mínim de tres membres del personal docent i investigador que imparteix docència en el màster que tinguen vinculació permanent amb l’UJI i dedicació a temps complet, triats d’entre el professorat del màster.

3. Una representació de l’estudiantat.

En aquesta composició ha de procurar-se que existisca representació dels departaments participants. La comissió ha de triar la persona que ha d’exercir de secretari o secretària.

1. Funcions de la Direcció del màster:

a) La gestió ordinària dels aspectes acadèmics i econòmics vinculats al màster.

b) Convocar la Comissió Acadèmica del Màster, a iniciativa pròpia o a instàncies de qualsevol membre de la Comissió Acadèmica.

c) Executar els acords de la Comissió Acadèmica.

d) Supervisar l’elaboració de les guies docents de cadascuna de les matèries formatives, així com el seu correcte compliment al llarg del curs acadèmic.

e) Elaborar la proposta de continguts organitzatius i acadèmics i la memòria acadèmica.

f) Coordinar, si escau, els responsables de cada matèria, horaris lectius i professorat.

g) Elaborar la memòria econòmica del màster.

h) Executar el pressupost del màster.

i) Elaborar la memòria anual del màster, el pressupost i la liquidació pressupostària anuals.

j) Les actuacions que li siguen requerides per la Comissió Acadèmica.

2. Funcions de la Comissió Acadèmica:

a) Aprovar les guies docents de cadascuna de les matèries formatives.

b) Supervisar que la formació respecte els objectius previstos en la guia docent.

c) Aprovar la proposta de continguts organitzatius, acadèmics i la seua memòria acadèmica.

d) Aprovar la memòria econòmica del màster.

e) Gestionar els recursos econòmics del màster, si escau.

f) Aprovar la memòria anual, el pressupost i la liquidació pressupostària anual.

g) Elaborar i aprovar el protocol i el pla per a distribuir i fer publicitat del màster i els criteris d’admissió i selecció d’estudiants, amb subjecció a la normativa d’aplicació.

h) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologació.

i) Resoldre les sol·licituds d’admissió al màster.

j) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits.

k) Nomenar els professorat i altre personal col·laborador, així com la resta de personal docent del màster, de conformitat amb la normativa aplicable.

l) Nomenar els equips de tutors de les pràctiques externes i assignar a l’estudiantat el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

m) Proposar a la Junta de Centre la programació anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

n) Controlar el desenvolupament de les matèries formatives del màster així com el desenvolupament, seguiment i control de les pràctiques externes i, si escau, resoldre les sol·licituds de canvi de tutor o tutora.

o) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent.

p) Nomenar els tribunals d’avaluació del Treball de Final de Màster.

q) Avaluar els resultats obtinguts i realitzar, si escau, propostes de millora.

r) Responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat del títol.

s) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

t) Qualsevol altra funció relacionada amb el màster que no estiga regulada en aquest conveni i que, sense ser competència de la Direcció del màster, no estiga assignada legalment als òrgans de la Universitat.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Descripció general de les activitats de formació:

 • Ensenyament Teòric: Exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren anotacions o bé amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).
 • Ensenyament pràctic (problemes): Classes on l'estudiantat ha d'aplicar continguts apresos en les sessions teòriques. Inclou tant classes de problemes i exercicis, implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, ordinadors, treball cooperatiu, etc.
 • Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes i casos, anàlisis de lectures, presentació i debat sobre treballs d'aprofundiment de la matèria, diàleg sobre els tòpics plantejats en l'ensenyament teòric).
 • Tutories: Treball personalitzat amb grups d'alumnes, en l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de “ús obligatori” per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) (implica l'ús de tècniques com: ensenyament per projectes, supervisió de grups de recerca, tutoria especialitzada, etc.).
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiant.
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant de forma individual o grupal de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en els seminaris.
 • Treball de preparació dels exàmens: Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

D'acord amb les particularitats de cada assignatura tal com consta en la descripció de les matèries i els seus continguts, la grandària dels grups s'adequarà a les mateixes. Les activitats formatives es desenvoluparan en grups complets o reduïts en funció de les particularitats de cada assignatura.

Descripció general de les proves d'avaluació:

 1. Per a comprovar la consecució de les competències i resultats d'aprenentatge dels alumnes/as s'han proposat les següents proves d'avaluació en el títol:
  • Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes):
  • Desenvolupament o resposta llarga: Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense amb prou faenes limitacions d'espai.
  • Resposta curta: Prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.
  • Tipus test: Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits).
  • Exercicis i problemes: Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.
 2. Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació en l'aula.
 3. Resolució de Casos: Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces.
 4. Elaboració de treballs acadèmics: Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos.
 5. Presentacions orals i pòsters: Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències
 6. Memòries i informes de pràctiques: Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la “memòria de pràctiques externes”.

Pràctiques externes

Les Pràctiques en Empreses és una assignatura optativa, on es pretén aconseguir l'aprenentatge professional en el context laboral a través de la immersió del/de l'alumne/a en empreses en què s'orienta el seu perfil professional, amb l'objectiu de posar en pràctica, valorar i avaluar els coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg dels seus estudis. Els coneixements previs recomanables són els exigits per a l'admissió en el màster.

Han de contribuir, per tant, a aconseguir l'objectiu del màster de formar professionals capaços d'exercir tasques de gestió, assessorament i avaluació en tota mena d'organitzacions (públiques, privades, industrials o de serveis). Aquestes tasques es poden desenvolupar en l'àmbit global de l'organització o en les diferents àrees funcionals: producció, administració, recursos humans, màrqueting, etc. Així mateix, han d'estar en condicions de contribuir amb la seua activitat al bon funcionament de l'organització i a la millora dels seus resultats. La immersió de l'alumnat en la situació real d'una empresa pretén contribuir a la qualificació professional.

D'acord amb l'anterior, les eixides professionals poden ser: Director General o Gerent, Subdirector General, Director de Gestió de la Innovació, Cap d'Administració, Consultor de Recursos Humans, Director Comercial o de Màrqueting, Director d'Exportació, Cap d'Investigació Comercial, Director de Comunicació, Director de Logística, Director o Responsable de Compres, Director de Qualitat, entre altres. També les eixides estan relacionades amb l'emprenedoria i amb càrrecs en empreses dins de l'Economia Social. Finalment, la docència i investigació en els àmbits de les Ciències Econòmic-Empresarials poden ser una alternativa professional per als titulats en el Màster en Management.

Les pràctiques tindran una duració de 300 hores presencials en l'empresa on es realitzen. La valoració final d'aquestes pràctiques es realitzarà a partir de la mitjana ponderada de la nota obtinguda en dues proves: 1) Valoració del supervisor de l'empresa (40%) i 2) Valoració del tutor de l'UJI d'acord amb el seguiment del pla de treball convingut amb l'alumne, incloent el lliurament d'informes i el contingut de la memòria final (60%). Per a superar l'assignatura serà necessari obtenir almenys 5 punts, en una escala sobre 10, en la suma de totes les proves d'avaluació.

Consulta les entitats cooperadores:

 

El/la alumne/a podrà optar per sol·licitar les diferents beques que existeixen en l'UJI com la Beca Erasmus + per a realitzar les seues pràctiques (curriculars o extracurriculars) associades al Màster.

La coordinadora d'aquesta assignatura és:

- M. Teresa Martínez Fernández (tmartine@uji.es, Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting)

Els tutors de l'UJI són professors a temps complet de la Universitat Jaume I que impartisquen classe en el màster i són els següents:

- Rafael Lapiedra Alcamí (lapiedra@uji.es, Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting).

- F. Xavier Molina Morales (molina@uji.es, Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting)

- Luis Martínez Chafer (chafer@uji.es, Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting)

- Ànima M. Rodríguez Sánchez (alrodrig@uji.es, Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting)

- Ana Belén Escrig Tena (escrigt@uji.es, Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting)

- F. Fermín Mallén Broch (fmallen@uji.es, Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting)

- M. Mercedes Segarra Ciprés (msegarra@uji.es, Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting)

- M. Teresa Martínez Fernández (tmartine@uji.es, Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting)

Pots consultar la guia docent de l'assignatura en el següent enllaç:

Guia Docent

 

Mobilitat i programes d'intercanvi

El màster se centra en dos elements clau: la innovació i la internacionalització. Per açò, les possibilitats de mobilitat internacional dels estudiants del màster són molt importants. De moment, hem signat un acord amb la Universitat de Salford a Regne Unit i amb la Universitat Carlo Cattaneo a Italia. No obstant açò, anem a signar més convenis amb Universitats que imparteixen màsters similars en anglès perquè els nostres estudiants puguen cursar 6 mesos, el segon semestre, en un màster similar en un altre país.

El procés de selecció d'alumnes vindrà dau pel seu expedient acadèmic en el primer semestre del màster, el seu nivell lingüístic i una entrevista, valorant-se cada apartat en un 50%, 30% i 20% respectivament. Ens acollirem a les ajudes Erasmus per a estudiants de Màster; amb açò els alumnes triats rebran una beca per a cursar els seus estudis en aquestes universitats estrangeres.
 

Treball final de màster

Objectiu del TFM

L'objectiu de l'assignatura de Treball Fi de Màster és la reflexió per part de l'estudiantat de les competències desenvolupades al llarg del màster en general, tant en el seu
vessant professional com d'investigació (en funció de l'itinerari triat). Per tant aquesta assignatura es relaciona amb la resta d'assignatures del màster perquè es proveeix dels continguts i metodologies que s'imparteixen en la resta de les assignatures del pla d'estudis.

Metodologia

La metodologia està basada en el treball individual per part de l'alumne, que al seu torn serà supervisat pel director. La missió del director serà guiar a l'estudiant, amb la finalitat que aquest puga aconseguir els objectius acadèmics necessaris per a superar l'assignatura.

Avaluació

L'avaluació del treball fi de màster es realitzarà per mitjà de dos elements d'avaluació necessaris tots dos per a la superació de l'assignatura:

- Elaboració del treball científic o professional escrit: 70% (mínim per a superar l'assignatura 35%)

- Presentació oral del treball: 30% (mínim per a superar l'assignatura 15%)

Les dues parts són de caràcter obligatori.

La defensa oral es realitzarà davant un tribunal, de manera individual, pública i oral, presencial o en línia, i tindrà una duració màxima de 20 minutos (10 minuts màxim la presentació per part de l'estudiant, i 10 minuts màxim de discussió).

Les defenses es podran realitzar en 3 moments temporals: Sessions d'avaluació:

 • 1ª sessió o convocatòria ordinària: Finals de Gener
 • 2ª sessió o convocatòria ordinària:  Finals de Juny
 • 3ª sessió o convocatòria extraordinària: Finals d'Octubre

Tribunal:

 • El treball serà avaluat i qualificat per un tribunal format per tres membres, que seran professorat amb docència en el màster.
 • En cap cas podrà formar part del tribunal el tutor o tutora del treball.

Tutors

L'estudiant podrà proposar el tutor/a, entre aquells/as que impartisquen docència en el màster. 

L'assignació es realitzarà mitjançant la plataforma virtual de selecció i assignació de tutors (dins de l'IGLU). El procés serà monitorat i validat per el/la coordinador/a de l'assignatura de TFM.

El llistat de tutors per al curs 2020-2021 són els següents:

 • Montserrat Boronat
 • Marisa Flor
 • Rafael Lapiedra
 • Miguel Angel Lopez
 • Fermín Mallén
 • Xavier Molina
 • Ànima Rodríguez
 • Mercedes Segarra

 

 

 

 

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Alegre Vidal, Joaquin
Universitat: Universidad de Valencia
Doctor:
Categoria: Catedrático de organización de Empresas
Adreça de correu electrònic: alegrev@uji.es
Breu currículum: Tanto su docencia como su investigación se centran en el fenómeno de la innovación dentro de las organizaciones. Cómo aprenden y gestionan el conocimiento las organizaciones para generar nuevos productos, nuevos procesos de producción o nuevos procedimientos de trabajo constituye el hilo conductor de su actividad académica. Ha sido profesor visitante en INSEAD (Francia), en la Universidad Paris- Ouest (Francia), en BI Norwegian Business School (Noruega) y en la Universidad de Sussex (Reino Unido). Algunas de sus publicaciones figuran en la lista de artículos más citados en revistas de alto impacto como Technovation, International Business Review o Management Learning. Es Editor Asociado de European Management Journal. Actualmente, junto con Ricardo Chiva, preside la comunidad científica OLKC (Organisational Learning, Knowledge and Capabilities).
Professorat extern Màsters
Algora Sebastiá, Enrique
Empresa: TAU Ceramica
Categoria: Responsable del Laboratorio de Innovación (I+D+i)
Càrrec: Responsable del Laboratorio de Innovación - TAU cerámica
Adreça de correu electrònic: al113266@uji.es
Breu currículum: Implicado en la creación y confección de inHedit. Colaborador (CO-) activo en su Diseño y CO-Planificación de las líneas estrátegícas. CO-Gestión y coordinación de los proyectos de inHedit. Dirección de proyectos finales y técnico en dar inteligencia a los objetos cotidianos. Experiencia en la dirección y seguimiento de proyectos. Experiencia en la gestión de proyectos de innovación. Interés en mejorar la calidad de vida de las personas con espacios y sistemas inteligentes adaptados y personalizados. Técnico en el desarrollo de sistemas constructivos inteligentes que mejoran el bienestar de las personas. Responsable del. Laboratorio de Innovación (I+D+i), Oficina Técnica de Sistemas Constructivos Inteligentes. TAU Ceramica. Desarrollo de sistemas constructivos y productos innovadores. Dirección de Proyectos integrales.Gestión y Desarrollo de proyectos de I+D+i con organismos públicos (CDTI, IMPIVA,etc.) y proyectos de carácter interno. Se formó en la Universidad de Valencia, en la Universitat Jaume I y en la Universidad de Alcalá. Co-inventor de varias patentes Nacionales y Europeas sobre sistemas de colocación en seco en superficies horizontales como verticales. Sistemas mixtos de pavimentos. Co-diseñador de diseños industriales de pavimentos para personas con deficiencia visual. Publicaciones de artículos de revistas científicas y libros, sobre pavimentos en entornos urbanos, pavimentos ergonómicos.
Professorat extern Màsters
Belso Martínez, José Antonio
Universitat: Universidad Miguel Hernández
Doctor:
Categoria: Profesor Titular del Departamento de Estudios Económicos y Financieros de la UMH
Càrrec: Profesor Titular del Departamento de Estudios Económicos y Financieros de la UMH director de un grupo de investigación consolidado en la misma universidad.
Adreça de correu electrònic: belso@uji.es
Breu currículum: Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (1994), Master en D. Comercial y Marketing por la Universidad de Alicante, MBA por el Instituto de Empresa de Madrid y Doctor en Dirección y Tributación de la Empresa por la Universidad Miguel Hernández. Actualmente es Profesor Titular del Departamento de Estudios Económicos y Financieros de la UMH y director de un grupo de investigación consolidado en la misma universidad. Su actividad investigadora se ha centrado especialmente en diferentes aspectos de las concentraciones geográficas de empresas y el empresario. El carácter de la misma es eminentemente transversal. En total posee 67 publicaciones científicas en diversas plataformas, destacando 18 artículos incluidos en revistas internacionales de elevado impacto. Así mismo, ha realizado 41 intervenciones en congresos y seminarios científicos, siendo 18 de ellos de carácter internacional. Estos resultados le han permitido conseguir 2 sexenios de investigación y 4 premios otorgados por FUNCAS, Asociación de Ciencia Regional, GIKA-Journal of Business Research o la propia UMH. Se ha involucrado sistemáticamente en proyectos y actividades de transferencia al sector productivo. Ha participado en 12 proyectos de investigación y contratos, en la mayoría de las ocasiones como responsable principal. En total, ha llevado a cabo 15 informes científico-técnicos para Organismos públicos, Institutos tecnológicos o empresas, 1ha sido invitado a participar en 15 seminarios o jornadas empresariales, ha diseñado cursos para equipos directivos y participado en la creación de Joint-Ventures y empresas de spin-off. Durante 20 años, ha impartido docencia en la UMH, la Universidad de Alicante y la Cardenal Herrera-CEU. Desde el año 2004, imparte docencia en los doctorados en Dirección y Tributación de la Empresa y Doctorado en Marketing y Dirección de la Empresa (UMH). También forma parte del claustro de profesores del programa Doctoral en Desarrollo local y Cooperación Internacional organizado por el Instituto Inter-universitario de Desarrollo Local y el Master en Innovación e internacionalización de la Universitat Politècnica de Valencia. Además de atender a congresos de carácter docente, he participado en proyectos y realizado publicaciones innovadoras en esta materia, destacando los realizados con la editorial Pearson Educación. Ha editado y publicado en repetidas ocasiones manuales o capítulos de libro de carácter teórico y práctico en editoriales internacionales de prestigio como PEARSON. Así mismo ha sido profesor visitante en IPAG Ecole Supérieure de Commerce (Francia) y en Fachhochschule Oldenburg-Ostfriesland-Wilhelmshaven (Alemania). En lo que respecta a su experiencia profesional ha sido director comercial y marketing de empresas relacionadas con los sectores manufactureros tradicionales de la Comunidad Valenciana. También he participado como ponente o colaborador en eventos y programas televisivos o en prensa de repercusión regional.
Professorat extern Màsters
Beltrán Martín, Inmaculada Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Titular d'Universitat
Berlanga Clavijo, Jose Guillermo Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Associat Laboral
Bertolin Olmos, Juan Antonio
Empresa: ESPAITEC
Categoria: Jefe de innovación y proyectos
Càrrec: Jefe de innovación y proyectos - ESPAITEC
Adreça de correu electrònic: bertolin@uji.es
Breu currículum: Jefe de innovación y proyectos ESPAITEC. Licenciado en Ciencias Físicas por la Universitat de València, Master en Dirección de Empresas de la Universitat Oberta de Catalunya y Master en Gestión y Promoción de Desarrollo Local de la Universitat Jaume I de Castelló. Miembro del consejo asesor de IASP (International Association of Science Technology parks and Areas of Innovation), del European Network of Living Labs (ENoLL), y del Project Management Institute PMI (USA) y experto en el Directorate-General for Regional Policy - European.
Professorat extern Màsters
Boronat Navarro, Montserrat Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Contractada Doctora
Broto Ruiz, Olga Mercedes Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Associada Laboral
Callarisa Fiol, Luis Jose Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Titular d'Universitat
Calvo Rufanges, Jorge
Empresa: Centre d'estudis per la pau JM Delàs
Doctor:
Categoria: Coordinador-Investigador del Centre de la Pau JM Delas
Càrrec: Coordinador-Investigador del Centre de la Pau JM Delas
Adreça de correu electrònic: rufanges@uji.es
Breu currículum: Profesor/a: Jordi Calvo Rufanges Fecha: 24 de junio de 2015 - Descripción de la situación (categoría) profesional Es coordinador e investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz, ONG dedicada al estudio del militarismo y el armamentismo desde una visión de cultura de paz y desarme. Es doctor en Paz, Conflictos y Desarrollo en la CEs coordinador e investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz, ONG dedicada al estudio del militarismo y el armamentismo desde una visión de cultura de paz y desarme. Es Máster en Acción Internacional Humanitaria (Universidad de Deusto) y Máster Internacional en estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo (UJI). Es profesor de grado en la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Profesor en el Máster Internacional en estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo de la UJI, y profesor de master online de la Universitat Oberta de Catalunya y de la Universitat de Barcelona. - Descripción breve del perfil investigador (principales líneas o línea, aportaciones, ...) Ha realizado buena parte de su investigación en el campo de los movimientos sociales y las ONG, con una tesis doctoral y varias publicaciones sobre el Foro Social Mundial, la globalización y los movimientos sociales como agentes de cambio sistémico. la cooperación al desarrollo y acción humanitaria y la paz y el desarme. Desarrolla su principal investigación en el campo de la paz y el desarme, prestando especial atención al impacto de la economía de defensa en la conformación y perpetuación de conflictos armados. Ha especializado su investigación en el ciclo económico-militar, especialmente en los aspectos de gasto militar, ,comercio de armas y financiación de la industria militar. - Descripción del perfil docente (tipo y calidad de docencia) Profesor de conflictos, economía de defensa, desarme, cooperación al desarrollo, acción humanitaria, movimientos sociales y cultura de paz en varias universidades (UJI, URL, UB, UOC) así como en cursos de ONG. Experiencia en docencia en la Universitat Ramon Llull, en la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna, como profesor-tutor del seminario de Análisis de Conflictos, del Grado de Relaciones Internacionales (2014 y 2015) y de Sistemas de Cooperación Internacional al Desarrollo del Grado de Relaciones Internacionales (2015). Universitat Jaume I de Castelló. Profesor de la asignatura Análisis de conflictos internacionales en el Master por la Paz, Conflictos y Desarrollo de la UJI (2013 - actualidad) Experiencia en docencia online en la Universitat Oberta de Catalunya. Consultor-profesor de la asignatura Economía y conflicto. Máster en conflictología. (2012- actualidad) y en la Universitat de Barcelona, Profesor del módulo sobre movimientos sociales y transformación social en el Máster Educación, Globalización y Transformación Social (2013 y 2014) Fundación Apy Solidaridad y ONG Solidaridad Internacional. Ayuda humanitaria en situaciones de conflicto, nuevos factores de conflicto derivados de la globalización (2007, 2008, 2012, 2014); Paz y cultura de paz (2005, 2007, 2008, 2012, 2015). - Aspectos relativos a actividades profesionales (si hay) Trabajo en paz y desarme en el Centro de Estudios por la Paz JM Delàs como coordinador e investigador en seguridad, defensa, militarización, armamentismo y cultura de paz. (2010 – actualidad), y en Justícia i Pau, como coordinador e investigador de campañas de paz y desarme, (2007 – 2015) en Barcelona Trabajo humanitario en terreno: Médicos Sin Fronteras-España: Coordinador de Proyecto en República Centroafricana. (2012). Nigeria (2011); República Democrática del Congo (2010); Zambia (2006); Asistente Coordinador General en República
Professorat extern Màsters
Chiva Gómez, Ricardo Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Catedràtic d'Universitat
Coughlan , Paul
Universitat: Trinity College of Dublin
Doctor:
Categoria: Professor
Càrrec: Professor
Adreça de correu electrònic: coughlan@uji.es
Professorat extern Màsters
De Marchi , Valentina
Universitat: Università degli studi di Padova
Doctor:
Categoria: Profesora Titular
Càrrec: Profesora Titular
Adreça de correu electrònic: demarchi@uji.es
Professorat extern Màsters
del Corte Lora, Víctor Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Ajudant Doctor Tipus II
del Líbano Miralles, Mario
Universitat: Universidad de Burgos
Doctor:
Categoria: Ayudante Doctor
Càrrec: Ayudante Doctor
Adreça de correu electrònic: libano@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctor en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo por la Universitat Jaume I de Castellón Experiencia académica: Ayudante doctor en la Universidad de Burgos. Coordinador del grado de Terapia Ocupacional. 2 trienios. Líneas de investigación: Adicción al trabajo, engagement, autoeficacia laboral, emociones y nuevas tecnologías Resultados relevantes: Del Líbano, M., Llorens, S., Salanova, M., & Schaufeli, W.B. (2010). Validity of a brief workaholism scale. Psicothema 22, 143-150. ISSN: 0214-9915. Del Líbano, M., Llorens, S., Salanova, M., & Schaufeli, W.B. (2012). About the bright and dark sides of self-efficacy: Work engagement and workaholism. The Spanish Journal of Psychology, 15, 688-701. ISSN: 1138-7416. De la Poza, E., Del Líbano, M., García, I., Jodar, L. & Merello, P. (2014). Predicting Workaholism in Spain: a discrete mathematical model. International Journal of Computer Mathematics, 91, 233-240 Salanova, M., Del Líbano, M., Schaufeli, W.B, & Llorens, S. (2014). Engaged, Workaholic, Burned-out or just 9-to-5? Towards a typology of employee well-being. Stress & Health, 30, 71-81. Calvo, M. G., Gutiérrez, A., & Del Líbano, M. (in press). Sensitivity to Emotional Scene Content outside the Focus of Attention. Acta Psychologica.
Professorat extern Màsters
Devece Carañana, Carlos Alberto
Universitat: Universitat Politècnica de València
Doctor:
Categoria: TU Departamento de Organización de Empresas
Càrrec: Profesor Titular de Universidad
Breu currículum: El curriculum del solicitante está marcado por su doble perfil, tanto técnico (Ingeniero de Telecomunicación), como de organización de empresas (doctor en gestión empresarial). Su actividad docente e investigadora, a tiempo completo desde 2000 hasta la fecha en dos universidades públicas (Dpto. de Administración de Empresas y Márketing de la Universitat Jaume I, 1998-2010 y Dpto. de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia, 2010-hasta la fecha), ha estado centrada en la utilización de los sistemas de información y las TI en el ámbito empresarial, especialmente en los procesos de producción del sector servicios y la gestión de conocimiento. También ha analizado el uso de las TI y su efecto en la competitividad en sectores específicos, como en el turístico. Comentar que para la realización de la tesis se hizo una estancia predoctoral de 6 meses, entre 2002 y 2003, dentro del programa de movilidad del profesorado de la Universitat Jaume I, en el Information Systems Department de la Haskayne School of Business de la University of Calgary, Canada. Otra estancia especialmente relevante es la estancia de investigación de 6 meses en 2006 en el Department of Management and Global Business de la Rutgers University (EEUU). Entre los 9 proyectos de investigación en los que ha participado el solicitante cabe destacar por su relevancia, tanto económica como por su duración en el tiempo, el proyecto CICYT "Principios y prácticas organizativos creadores de competencias dinámicas basadas en la innovación, el conocimiento y el aprendizaje" (2003-2006), y el proyecto de investigación de la Generalitat Valenciana "Relevancia de la dirección del conocimiento, las tecnologías de la información y las comunicaciones y las competencias directivas como antecedentes clave de los resultados empresariales" (2007-2008) y el proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación "Antecedentes y efectos de los modelos de organizacion de la producción: Análisis en base a la noción de complementariedad" (2010-2012). Además he participado en otros 8 contratos de investigación de concurso público, 4 contratos de investigación con la Fundación Universitat Jaume I - Empresa.
Professorat extern Màsters
Domínguez Escrig, Emilio Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Ajudant Doctor Tipus II
Escrig Tena, Ana Belén Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Catedràtica d'Universitat
Expósito Langa, Manuel
Universitat: Universitat Politècnica de València
Doctor:
Categoria: Profesor Titular
Càrrec: Profesor Titular
Adreça de correu electrònic: mexposit@uji.es
Professorat extern Màsters
Flor Peris, María Luisa Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Titular d'Universitat
Forés Julián, Beatriz Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Titular d'Universitat
García Domínguez, Miriam
Empresa: Yanfeng Spain Atomotive interiors Sytems, S.L.
Categoria: Profesional
Càrrec: Regional Operations Controller South Europe
Adreça de correu electrònic: midoming@uji.es
Professorat extern Màsters
García Juan, Beatriz Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Gimeno Navarro, Miguel Ángel Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Contractat Doctor
Grandío Botella, Antonio Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Titular d'Escola Universitària
Guerras Martin, Luis Angel
Universitat: Universidad Rey Juan Carlos
Doctor:
Categoria: Catedrático de Organización de Empresas
Càrrec: Catedrático de Organización de Empresas
Adreça de correu electrònic: guerras@uji.es
Breu currículum: . Experto en cuestiones relacionadas con la estrategia empresarial y la organización, habiendo dirigido diferentes proyectos de investigación y tesis doctorales sobre estos temas. Las áreas preferentes de investigación son: diversificación empresarial, cooperación entre empresas, responsabilidad social de la empresa e implantación estratégica. Es autor de varios libros tales como "El Diseño Organizativo de la Empresa", "La Dirección Estratégica de la Empresa. Teoría y Aplicaciones" y "Casos de Dirección Estratégica de la Empresa", siendo estos dos últimos (escritos junto con el profesor José Emilio Navas) manuales de referencia en el panorama universitario nacional de docencia en Dirección Estratégica. Asimismo ha publicado numerosos artículos sobre estrategia y organización en revistas tales como Research Policy, Internacional Journal of Technology Management, Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, Papeles de Economía Española, Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, Universia Business Review, Boletín de Estudios Económicos, Dirección y Organización
Professorat extern Màsters
Guinot Reinders, Jacob Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Contractat Doctor
Lapiedra Alcamí, Rafael Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Catedràtic d'Universitat
Llopis Córcoles, Oscar
Universitat: Universitat de València
Doctor:
Categoria: Professor Ajudant Doctor/A
Càrrec: Professor Ajudant Doctor/A
Adreça de correu electrònic: ollopis@uji.es
Professorat extern Màsters
López Muñoz, José Fernando Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Associat Laboral
López Navarro, Miguel Angel Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Titular d'Universitat
Mallén Broch, Francisco Fermín Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Contractat Doctor
March Chorda, Isidre
Universitat: Universitat de València Dpto. Dirección de Empresas
Doctor:
Categoria: Catedrático de Organización de Empresas
Càrrec: Catedrático de Organización de Empresas
Adreça de correu electrònic: imarch@uji.es
Breu currículum: Director de la línea de investigación en "Gestión de la Innovación" desde 1995. Director del Master oficial en Creación y Gestión de Empresas Innovadoras Coordinador y profesor de la asignatura "Entrepreneurship" del Grado en ADE. Autor de artículos publicados en revistas indexadas en JCR como Technovation, Journal of Business Research, Management Decision, Technology Analysis and Strategic Management, Drug Discovery Today, Revista de Economía Mundial. Visiting Scholar en UC Berkeley en 2014, invitado por el Center for Entrepreneurship and Technology. Profesor invitado en 2012 por la Universita de Siena y en 2004 por la Université de Montreal. Líneas de investigación o campos de especialización 1. Gestión de la Innovación: análisis del comportamiento empresarial ante la innovación. Indicadores de innovación a nivel empresarial y territorial. Distritos tecnológicos y aglomeraciones de empresas innovadoras. Parques científicos y tecnológicos. 2. Entrepreneurship y start-ups: Estudio de las características, funcionamiento, performance y modelos de negocio de las compañías start-up, con especial referencia a las nuevas empresas creadas en sectores de tecnología avanzada 3. Performance empresarial: Análisis del impacto de la innovación y la estrategia sobre el desempeño empresarial.
Professorat extern Màsters
Martínez Cháfer, Luis Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Titular d'Universitat
Megias Roig, José Eduardo
Empresa: EMRDATA
Categoria: Profesional
Càrrec: CEO
Adreça de correu electrònic: megias@uji.es
Professorat extern Màsters
Miralles Armenteros, Sandra Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Ajudanta Doctora Tipus I
Molina Gonzalez, José Luís
Universitat: Universidad Autónoma de Barcelona
Doctor:
Categoria: Titular de Universidad
Càrrec: Titular de Universidad del Departamento de Antropología Social y Cultural
Adreça de correu electrònic: jomolina@uji.es
Breu currículum: Titular de Universidad del Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su docencia actual se centra en el análisis de redes sociales. Se define como un antropólogo económico interesado en la aparición de estructuras socioeconómicas, especialmente enclaves étnicos y campos transnacionales. Su enfoque se basa en la utilización de métodos mixtos, con énfasis en la etnografía y el análisis de redes personales. El sudeste de Europa y Rumania, en particular, son sus principales áreas de interés.
Professorat extern Màsters
Molina Morales, Francesc Xavier Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Catedràtic d'Universitat
Moreno López, Abel
Empresa: Grupo FRUPALE
Categoria: Director
Càrrec: Director de Administración y Finanzas - Grupo FRUPALE
Adreça de correu electrònic: abmoreno@uji.es
Professorat extern Màsters
Navarro Rios, M. Jesus
Universitat: Universidad Miguel Hernández
Doctor:
Categoria: Profesora Contratada Doctora
Càrrec: Profesora Contratada Doctora. Centro Interdisciplinar de Estudios de Género.
Adreça de correu electrònic: mrios@uji.es
Professorat extern Màsters
Oltra Mestre, María José Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Titular d'Universitat
Ortega Colomer, Francisco Javier
Universitat: Universitat de València
Doctor:
Categoria: Professor Ajudant Doctor/A
Càrrec: Professor Ajudant Doctor/A
Adreça de correu electrònic: ortegaf@uji.es
Professorat extern Màsters
Ortiz Beltrán, Jesús
Empresa: Orbelgrupo S.A.
Categoria: CEO
Càrrec: CEO
Adreça de correu electrònic: jeortiz@uji.es
Breu currículum: -Licenciado en Dirección y Gestión de Empresas (UJI) -Máster en Innovación y Creatividad (IESE Business School) -Máster en Business Angels (EDEM Escuela de Empresarios) -CEO de Almacar International (2010-actualidad), Yxcon Ideas y Proyectos (2005-actualidad) y Orbel (2020-actualidad) -Corporate Advisor en ZEUS - Smart Visual Data (2019-actualidad)
Professorat extern Màsters
Peiró Palomino, Jesús
Empresa: Universitat de València
Categoria: Investigador postdoctoral Departamento de Estructura Económica
Càrrec: Investigador postdoctoral Departamento de Estructura Económica
Adreça de correu electrònic: peiroj@uji.es
Breu currículum: Investigador postdoctoral Departamento de Estructura Económica Universitat de València. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Master en Economía Internacional Doctor en Economía Universitat Jaume I de Castelló Universitat Jaume I de Castelló. Áreas de especialización: El desarrollo económico, la integración económica, la economía regional, técnicas estadísticas no prarmétricas y el capital social. Docencia universitaria en métodos cuantitativos y fundamentos econométricos.
Professorat extern Màsters
Puig Denia, Alba Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Contractada Doctora
Robledo Camacho, Marco Antonio
Universitat: Universitat de les Illes Balears.
Doctor:
Categoria: Profesor Titular de Universidad Departamento de Economía y Empresa. Área Organización de Empresas.
Càrrec: Profesor Titular de Universidad, Director del Master Universitario en dirección de empresas (MBA).
Adreça de correu electrònic: robledo@uji.es
Breu currículum: Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la U.I.B. (Universitat de les Illes Balears). Tesis doctoral: "Modelos de medición de la Calidad de Servicio: Su Aplicación a Empresas de Transporte Aéreo". (1998.) Licenciado en Ciencias Empresariales y Económicas por la U.I.B. (1991). M.B.A. (Master of Business Administration: Managing in Europe) en Middlesex University (Londres) (1992). "Certificate in Advanced Hotel Marketing" por la Cornell University (EEUU). (1994). Certificate Program in Airline Marketing. Otorgado por la Embry-Riddle Aeronautical University (EE.UU.). (1998). Profesor de diversos estudios de licenciatura, grado y postgrado de la UIB. Las últimas asignaturas impartidas son "Management Skills" común en el Grado de turismo y el de Administración de Empresas y "Gestión de la calidad" en el Grado de turismo. Por otro lado ha sido Profesor invitado de numerosas universidades y centros como Sheffield Hallam University, University of Wisconsin-Stout, Universidad de la Plata, Universidade Luterana do Brasil, Bethlehem University, Notre Dame Center in Jerusalem, Universidad de Vigo. Shanghai Normal University, Universidad de Jinan, etc. Investigador especializado en temas relacionados con la gestión de la calidad y la teoría integral de empresas. Ha publicado en diversas revistas de ámbito nacional e internacional como Annals of tourism research, Managing Servide Quality, European Management Journal y Journal of Integral Theory and Practice, y Cuadernos de Economía y dirección de la Empresa, así como diversos capítulos de libro. También ha dirigido tesis doctorales y participado en diversos proyectos de investigación competitivos. Así mismo, es autor de libros como ¨Marketing Relacional Hotelero: El Camino de la Fidelidad¨ y "D3D: Un enfoque integral de la dirección de empresas" En el pasado ha sido decano de la Facultad de turismo y director y subdirector de la Escuella Universitaria de Turismo de la UIB
Professorat extern Màsters
Rodríguez Sánchez, Alma María Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Titular d'Universitat
Salas Vallina, Andrés
Sánchez García, Javier Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Catedràtic d'Universitat
Segarra Ciprés, Maria Mercedes Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Titular d'Universitat
Tomas Miguel, Jose Manuel
Universitat: Universidad de Valencia
Doctor:
Categoria: CU
Càrrec: CU
Adreça de correu electrònic: miguelj@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctor en Psicología Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): Catedrático de Metodología de las CC del Comportamiento de la Universidad de Valencia. Cuatro quinquenios y tres sexenios Líneas de investigación: Envejecimiento activo, Efectos de Método, Aplicación de Modelos de Ecuaciones Estructurales Avanzados (Multinivel y Longitudinal) a investigación en promoción de calidad de vida Resultados relevantes (selección de 5-6 publicaciones): Tomás, J. M.; Oliver, A.; Galiana, L.; Sancho, P.; Lila, M. (2013). Explaining method effects associated to negatively worded items in trait and state global and domain-specific self-esteem scales. Structural Equation Modeling-a Multidisciplinary Journal 20, 299-313. Galiana, L; Oliver, A.; Sancho, P.; Tomás, J. M. (2014). Dimensionality and Validation of the Dispositional Hope Scale in a Spanish Sample. Social Indicators Research, 29, 346-370. Tomás, J. M.; Sancho, P.; Gutiérrez, M.; Galiana, L. (2014). Predicting Life Satisfaction in the Oldest-Old: A Moderator Effects Study. Social Indicators Research, 117, 601-613. Tomás, J. M.; Sancho, P.; Meléndez, J. C.; Mayordomo, T. (2012). Resilience and coping as predictors of general well-being in the elderly: a structural equation modeling approach. Aging & Mental Health, 16, 317-326. Tomas, J.M., Melendez, J.C., Sancho, P. y Mayordomo, T. (2012). Adaptation and Initial Validation of the BRCS in an Elderly Spanish Sample. European Journal of Psychological Assessment, 28, 283-289. Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura (para profesorado del máster no universitario): Codirector proyecto longitudinal sobre Active Aging MINECO 2014-17. Profesor de metodología cuantitativa en postgrados además de en UJI en Universitat de Valencia en contextos multiculturales de cooperación en América Latina (Perú) y Caribe (Universidad Autónoma de Santo Domingo). Mantiene estrecha colaboración con diferentes universidades en Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, Visiting Professor en Loughborough University, UK.
Professorat extern Màsters
Ureña Camino, José Antonio
Empresa: ROCERSA
Categoria: Director de Operaciones
Càrrec: Director de Operaciones
Adreça de correu electrònic: urenaj@uji.es
Professorat extern Màsters
Vera Perea, María
Empresa: Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Instituto Tecnológico Cordillera en Quito (Ecuador)
Doctor:
Càrrec: Directora
Adreça de correu electrònic: mvera@uji.es
Breu currículum: Desde 2010 Doctora en Psicología especializada en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, con premio extraordinario de doctorado por la Universitat Jaume I. Ha trabajado como docente e investigadora en la Universitat Jaume I y Universidad de Burgos. Desde 2012 forma parte del grupo de investigación MPAGER (Multidimensional Psychological Approach to Gender and Emotion Regulation) centrado principalmente en el estudio de la Regulación Emocional. En la actualidad trabaja como directora del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Instituto Tecnológico Cordillera en Quito (Ecuador)
Professorat extern Màsters

Coordinació del màster

Comissió de titulació:

Ricardo Chiva Gómez (coordinador)

Rafael Lapiedra Alcamí (coordinador)

Juan Carlos Bou Llusar

Francesc Xavier Molina Morales

Delegat del curs (estudiant)

Informació acadèmica:
Rafael Lapiedra Alcamí
Telf.: +34 964 38 71 12
lapiedra@uji.es

Departaments implicats

El departament d'Administració d'empreses i Màrqueting.

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Rafael Lapiedra Alcamí

lapiedra@uji.es 

Coordinació del treball final de màster

Alma Rodriguez Sanchez, Professora Ajudant Doctor tipus II

alrodrig@uji.es

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Es pot consultar ací

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=42185

Altres
Normatives

 

Informació proporcionada per: InfoCampus