Competències genèriques i específiques

12/05/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Competències Generals

 1. Correcció en l'expressió oral i escrita en el llenguatge tècnic.
 2. Domini d'una llengua estrangera.
 3. Domini de les TIC.
 4. Aptitud per a aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (multidisciplinaris) dins de la seua àrea d'estudi.
 5. Capacitat per a integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 6. Capacitat per a comunicar les pròpies conclusions - i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 7. Posseir habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant de manera autodirigit o autònom.
 8. Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels drets humans i als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 9. Capacitat de treball en equip.
 10. Capacitat de gestió adequada de la informació.

Competències específiques (CE)

 1. Coneixement de les característiques, esquemes conceptuals i procediments del sistema de justícia penal.
 2. Coneixement de les diferents perspectives d'abordatge del comportament antisocial.
 3. Coneixement de la diferència entre comportament antisocial i amb rellevància jurídic-penal.
 4. Aprehensió dels elements del concepte penal de delicte.
 5. Partió de grans grups delicitius.
 6. Coneixement del sistema de sancions penals.
 7. Comprensió dels fonaments del sistema punitiu.
 8. Diferenciació entre la resolució pacífica i adversarial de conflictes.
 9. Comprensió de l'estructura del procés penal.
 10. Coneixement de mecanismes tendents a la desvictimatzació.
 11. Comprensió de factors incidents en el procés de victimatzació.
 12. Coneixement de les teories de la criminalitat.
 13. Destresa en l'ús de mètodes de recerca criminològic-empírics.
 14. Destresa en l'ús de metodologia de recerca jurídica.
 15. Adquisició de consciència crítica en l'anàlisi del sistema penal.
 16. Capacitat per a assessorar sobre les possibles respostes a un problema jurídic-penal.
 17. Coneixement dels factors que incideixen en el disseny de les polítiques criminals.
 18. Coneixement de les especificitats pròpies de la criminalitat d'empresa.
 19. Coneixement del tractament jurídic de la violència de gènere.
Informació proporcionada per: InfoCampus