Pla d'estudis

11/11/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Resum del pla d'estudis

FORMACIÓ COMUNA OBLIGATÒRIA = 30 crèdits ECTS

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL = 30 crèdits ECTS

Agent d'Igualtat (Nombre de crèdits ECTS):

 • Obligatoris teòrics:        10
 • Optatius teòrics:              8
 • Pràctiques:                      6
 • TFM:                                6

 Prevenció de la violència de gènere (Nombre de crèdits ECTS):

 • Obligatoris teòrics:        10
 • Optatius teòrics:              8
 • Pràctiques:                      6
 • TFM:                                6

ORIENTACIÓ INVESTIGADORA = 30 crèdits ECTS

Recerca feminista i de gènere (Nombre de crèdits ECTS):

 • Obligatoris teòrics:        18
 • Optatius teòrics:              6
 • TFM de recerca:              6

 

TOTAL CRÈDITS = 60 crèdits ECTS

 

Pla d'estudis

Assignatures comunes (30 crèdits ECTS) 

(3 ECTS - OB) Historia de les Dones i del Moviment Feminista
(3 ECTS - OB) La Teoria del Sistema Sexe/Gènere
(3 ECTS - OB) Fonaments dels Estudis Feministes i de Gènere
(3 ECTS - OB) Perspectiva de Gènere i Nous Moviments Socials. Noves Masculinitats
(3 ECTS - OB) Dret, Igualtat i Discriminació
(3 ECTS - OB) Gènere i Economia
(3 ECTS - OB) Llenguatges i Sexisme
(3 ECTS - OB) Ètica Feminista i Gènere
(3 ECTS - OB) Les Dones en la Societat del Coneixement
(3 ECTS - OB) Educació no Sexista

Assignatures de l'orientació professional (30 crèdits ECTS)

- Itinerari professional en agents d'igualtat d'oportunitats de dones i homes (30 crèdits ECTS)
(2 ECTS - OB) Dones, Ciutadania i Igualtat en l'Estat Social
(3 ECTS -  OB) Marc Normatiu Específic per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes
(5 ECTS - OB) Les Polítiques Públiques d'Igualtat
(4 ECTS - OP) Eines per a Incorporar la Perspectiva de Gènere
(4 ECTS - OP) Organitzacions en Igualtat
(6 ECTS - PE) Pràctiques Professionals
(6 ECTS - TFM) Treball de Final de Màster

- Itinerari professional en prevenció de la violència de gènere (30 crèdits ECTS)
(2 ECTS - OB) Gènere i Procés Atenció – Salut – Malaltia
(2 ECTS - OB) Marc Normatiu Específic sobre la Violència contra les Dones
(3 ECTS - OB) Indicadors de Violència cap a les Dones. Protocols d'Actuació durant la Intervenció
(3 ECTS - OB) Plans i Programes per Prevenir i Eradicar la Violència i Fomentar la Salut
(4 ECTS - OP) La Violència Social
(4 ECTS - OP) Salut Sexual i Reproductiva
(6 ECTS - PE) Pràctiques Professionals
(6 ECTS - TFM) Treball de Final de Màster

Assignatures de l'orientació en recerca feminista i de gènere (30 crèdits ECTS)
(3 ECTS - OB) Epistemologia i Metodologia dels Estudis Feministes i de Gènere
(3 ECTS - OB) Obres de Referència en la Recerca Feminista i de Gènere
(3 ECTS - OB) El Disseny d'una Recerca amb Perspectiva de Gènere
(3 ECTS - OB) La Transferència de Resultats. La Divulgació Científica. El Finançament de la Recerca
(6 ECTS - OP) Teoria i Tècniques de Recerca sobre Dret, Igualtat i Discriminació
(6 ECTS - OP) Teoria i Tècniques de Recerca sobre Violència de Gènere
(6 ECTS -OP) Tècniques de Recerca i Treball de Final de Màster
(6 ECTS - TFM) Treball de Final de Màster de Recerca

Estudiants a temps complet o a temps parcial.

L'estudiantat pot cursar el Màster Universitari endues modalitats de dedicació temporal: a temps complet o a temps parcial.

L'estudiantat a temps complet és aquell que pot dedicar un total de 37,5 hores de temps de treball acadèmic al Màster Universitari per setmana. En aquesta modalitat l'estudiantat ha de matricular-se com a mínim de 40 crèdits ECTS el primer any d'estudis i en 12 crèdits ECTS en els cursos posteriors.

L'estudiantat a temps parcial és aquell que per raons de treball, familiars, personals o unes altres, no pot cursar el Màster a temps complet. En aquesta modalitat l'estudiant ha de matricular-se com a mínim de 6 crèdits ECTS el primer any d'estudis i de 12 crèdits ECTS en els cursos posteriors. També hi haun límit màxim de matriculació de 40 crèdits ECTS el primer any d'estudis.

La modalitat d'estudis a temps parcial ha de ser tinguda en compte especialment per aquelles persones interessades a cursar el Màster Universitari que no poden dedicar-se a l'estudi en exclusiva.

Informació proporcionada per: InfoCampus