Coordinació docent

23/05/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La direcció i gestió acadèmica del Màster Universitari s’ha de recolzar en els òrgans següents:

a) Direcció de màster: l’encarregat ha de ser professorat universitari d’algun dels departaments en els quals s’imparteix docència en el màster universitari, pertanyent als cossos docents universitaris. L’ha de nomenar el rector/a, a proposta de la Comissió Acadèmica del Màster Universitari.

b) Direcció adjunta del màster: l’encarregat ha de ser professorat universitari d’algun dels departaments en els quals s’imparteix docència en el màster universitari. L’ha de nomenar el rector/a, a proposta de la Direcció del Màster Universitari.

c) Comissió Acadèmica del Màster. Ha d’estar formada per la Direcció i la Direcció Adjunta, que ha de realitzar les funcions de secretaria, i per dos docents d’algun dels departaments en els quals s’imparteix docència en el màster universitari d’acord amb la següent distribució: dos de les ciències jurídiques i econòmiques, dues de les ciències humanes i socials i dues de les línies d’investigació pròpies del màster universitari.

d) Comissió Acadèmica Interuniversitària per a la coordinació, control i seguiment del màster: d’acord amb la clàusula tercera i l’annex I del conveni de col·laboració educativa signat per la Universitat Jaume I i per la Universitat Miguel Hernández d’Elx, a Castelló de la Plana el 25 d’octubre de 2011, la Comissió Acadèmica Interuniversitària per a la coordinació, control i seguiment del màster ha d’estar formada per: un o una representant de la Universitat Jaume I de Castelló, nomenada pel rector/a, que presidirà la Comissió, o persona en qui delegue; la dirección del màster, nomenada per la Universitat Jaume I, i la codirecció del màster en la Universitat Miguel Hernández, nomenat pel seu rector/a; dos representants del professorat del màster, una de cada universitat; dos representants de l’estudiantat matriculat en el màster, triat per i entre l’estudiantat.

Funcions dels òrgans de coordinació docent

1. Funcions de la Direcció del màster. Les seues funcions, que poden ser delegades en la Direcció Adjunta, són:

a) La gestió ordinària dels aspectes acadèmics i econòmics vinculats al màster.

b) Convocar la Comissió Acadèmica del Màster, a iniciativa pròpia o a instàncies de qualsevol membre de la Comissió Acadèmica.

c) Executar els acords de la Comissió Acadèmica.

d) Supervisar l’elaboració de les guies docents de cadascuna de les matèries formatives, així com el seu correcte compliment al llarg del curs acadèmic.

e) Elaborar la proposta de continguts organitzatius i acadèmics i la seua memòria acadèmica.

f) Coordinar, si escau, a les persones responsables de cada matèria, horaris lectius i docents.

g) Elaborar la memòria econòmica del màster.

h) Executar el pressupost del màster.

i) Elaborar la memòria anual del màster, el pressupost i la liquidació pressupostària anuals.

j) Les actuacions requerides per la Comissió Acadèmica.

2. Funcions de la Comissió Acadèmica:

a) Aprovar les guies docents de cadascuna de les matèries formatives, supervisant que la formació respecte els continguts procedents de la memòria de verificació.

b) Aprovar la proposta de continguts organitzatius, acadèmics i la seua memòria acadèmica.

c) Aprovar la memòria econòmica del màster.

d) Gestionar els recursos econòmics del màster, si escau.

e) Aprovar la memòria anual, el pressupost i la liquidació pressupostària anual.

f) Elaborar i aprovar el protocol i el pla per a distribuir i fer publicitat del màster i els criteris d’admissió i selecció d’estudiantat, amb subjecció a la normativa d’aplicació.

g) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologació.

h) Resoldre les sol·licituds d’admissió al màster.

i) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits.

j) Nomenar el professorat i altre personal col·laborador, així com a la resta de personal docent del màster, de conformitat amb la normativa aplicable.

k) Nomenar els tutors o tutores de les pràctiques externes i assignar a l’estudiantat el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Grau.

l) Proposar a la Junta de Centre la programació anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

m) Controlar el desenvolupament de les matèries formatives del màster així com el desenvolupament, seguiment i control de les pràctiques externes i, si escau, resoldre les sol·licituds de canvi de tutor o tutora.

n) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent.

o) Nomenar els tribunals d’avaluació del Treball de Final de Màster.

p) Avaluar els resultats obtinguts i realitzar, si escau, propostes de millora.

q) Responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat del títol.

r) Concedir la certificació prevista en l’article 20 del Reglament, als seus efectes.

s) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

t) Qualsevol altra funció relacionada amb el màster que no estiga regulada en aquest conveni i que, sense ser competència de la Direcció del màster, no estiga assignada legalment a altres òrgans de la Universitat. Les següents funcions de coordinació han de ser assignades entre els seus components:

- Coordinació de pràctiques professionals (estada en empresa).

La funció principal és establir les correctes relacions amb les entitats col·laboradores i vetllar per la qualitat de l’estada en pràctiques de l’estudiantat.

- Coordinació d’orientació. La seua funció principal és garantir la coherència i la complementarietat entre els continguts, el temari, les activitats didàctiques, les proves d’avaluació i els criteris de superació de les assignatures que formen cada orientació professional.

- Coordinació amb la Fundació Isonomia. La seua funció principal és resoldre les incidències de caràcter tècnic o docent que poden esdevenir durant la docència a través de l’aula virtual. D’aquesta forma es garanteix tant la coordinació vertical com la horitzontal del màster.

3. Funcions de la Comissió Acadèmica Interuniversitària de coordinació, control i seguiment del Màster Universitari:

a) Promoure aquelles actuacions de coordinació que es consideren necessàries.

b) Proposar els criteris d’admissió.

c) Proposar la modificació del pla d’estudis.

d) Revisar el correcte funcionament del programa formatiu i assegurar la qualitat del pla d’estudis.

e) Establir el pla docent.

f) Informar sobre totes aquelles qüestions que es consideren necessàries per part dels òrgans de govern de les universitats signatàries.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus