Treball de final de màster

14/07/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Introducció

L'assignatura corresponent al Treball Final de Màster (d'ara endavant, TFM) té assignat el codi SRM042 en les dues orientacions professionals (Agent d'Igualtat d'Oportunitats de Dones i Homes, i Prevenció de la Violència de Gènere) i compta amb una càrrega acadèmica de 6 ECTS. En l'orientació investigadora compta amb el codi SRM044/045 i una càrrega acadèmica de 12 ECTS.

 

Objectiu

El TFM consisteix en un treball acadèmic extens en el qual es formulen idees, reflexions i explicacions de manera justificada i raonada sobre un tema específic de l'orientació cursada, professional o investigadora, que demostra que s'han integrat suficientment les competències generals del Màster Universitari i les específiques de l'orientació professional o investigadora.

El TFM és el resultat d'un treball personal i autònom de l'estudiantat realitzat sota la tutorització d'un membre del professorat del Màster Universitari.

 

Descripció

El TFM pot ser:

 • un treball acadèmic extens basat en una revisió bibliogràfica sobre un problema o qüestió directament relacionat amb l'orientació professional cursada.
 • un treball acadèmic extens, de tipus professional o analític, susceptible d'aplicació pràctica en una organització pública o privada (projecte d'intervenció, proposta de millora, informe, campanya, protocol, planificació, avaluació, guia, diagnòstic, etc.).
 • si el TFM té una naturalesa aplicada, pot consistir en l'elaboració d'un projecte d'intervenció en el lloc on s'haja realitzat l'estada en pràctiques de l'assignatura SRM041 – Pràctiques professionals. En el cas d'estudiantat amb l'assignatura SRM041 – Pràctiques professionals exempta, l'objecte del TFMpro pot ser l'elaboració d'un projecte d'intervenció en l'organització, la institució o l'empresa en què estiga desenvolupant actualment el seu treball professional.
 • en l'orientació investigadora, un treball original que demostre la capacitat de l'estudiantat per a concebre, dissenyar, posar en pràctica i comunicar una recerca amb serietat acadèmica.

Pot realitzar-se un altre tipus de TFM proposat per la docència o el propi estudiantat, sempre sobre un problema o qüestió directament relacionada amb els continguts de l'orientació professional o investigadora triada.

Les característiques formals que ha de complir el TFM poden consultar-se en la Guia per a l'elaboració del TFM.

 

Requisits

El TFM podrà presentar-se en l'orientació professional quan s'hagen superat 30 ECTS obligatoris (comuns o d'orientació) i 6 ECTS corresponents a l'assignatura SRM041 – Pràctiques professionals. En l'orientació investigadora haurà d'haver-se superat 30 ECTS obligatoris (comuns o d'orientació).

 

Autoria

El TFM serà elaborat de forma individual i autònoma per cada estudiant. La titularitat dels drets de propietat intel·lectual o de propietat industrial del TFM correspon a la seua autora o autor, en els termes i condicions previstes en la legislació vigent.

Una còpia del manuscrit del TFM quedarà dipositada en el repositori institucional de la Universitat Jaume I sota una Llicència Creative Commons.

El plagi, que consisteix a usar el treball d'una altra persona amb la pretensió de considerar-ho com a propi, és il·legítim, està prohibit i es considera una pràctica fraudulenta en la realització de les proves d'avaluació tipificada com a infracció tant per la Normativa d'avaluació com per la Normativa de règim disciplinari de la Universitat Jaume I de Castelló.

 

Coordinació

Quan l'assignatura de TFM s'active, la dinamització del MU remetrà un correu-i a l'estudiantat matriculat perquè comunique la seua proposta de TFM, que haurà de comptar amb el següent contingut: títol provisional del TFM i un resum amb un màxim de deu línies d'extensió.

La coordinació de cada orientació realitzarà l'assignació provisional de la tutora o tutor de TFM. Quan l'assignació siga definitiva, es comunicarà a cada estudiant de manera individual perquè inicie l'elaboració tutoritzada del TFM.

Tant l'estudiantat com el professorat poden sol·licitar de manera motivada a la coordinació de la seua orientació professional o investigadora un canvi en l'assignació definitiva.

Tutorització

El TFM serà elaborat per cada estudiant sota la tutorització d'un membre de l'equip docent del Màster Universitari. La informació sobre el professorat encarregat de la tutorització en cada orientació està disponible en el Sistema d'Informació Acadèmica. La coordinació del Màster Universitari podrà autoritzar la tutorització per personal docent extern, en règim de cotutela juntament amb una/un component del professorat del Màster Universitari.

La tutora o el tutor serà responsable de transmetre a l'estudiantat les característiques generals del TFM, assistir-ho durant la seua elaboració i vetlar per la consecució dels resultats de l'aprenentatge. També mantindrà almenys una videotutoria amb cada estudiant que tutoritze al llarg de la docència en l'assignatura.

La tutorització revisarà almenys quatre entregables elaborats per cada estudiant, amb el següent contingut:

 • I1. L'índex provisional i un llistat de bibliografia bàsica (almenys cinc obres, tres generals i dues monogràfiques, directament relacionades amb l'objecte d'estudi triat). L'estudiantat ha de tenir especialment en compte per a la seua proposta bibliogràfica les recomanacions bàsiques i complementàries contingudes en les assignatures comunes i de la seua orientació professional.
 • I2. Un apartat del TFM desenvolupat per complet, segons la selecció de qui ho tutoritze.
 • I3. L'I2 modificat segons les correccions de la tutorització i dos nous apartats elaborats per complet.
 • I4. L'I3 modificat segons les correccions de la tutorització i la resta d'apartats del TFM elaborats per complet.

Cada tutora o tutor haurà d'emetre un informe d'avaluació del TFM tutoritzat previ a la seua presentació. L'informe de tutorització és desfavorable si la seua qualificació és inferior a 40/80 punts.

 

Presentació

El TFM haurà de presentar-se a través de l'aula virtual de l'assignatura. Els documents que hauran de tramitar-se són:

 • la sol·licitud de defensa del TFM.
 • el TFM en format pdf i qualsevol arxiu o documente annex rellevant utilitzat durant la seua elaboració.
 • el  document d'autorització per a la difusió del TFM per al seu dipòsit en el repositori de la Universitat Jaume I de Castelló.

 

Exposició oral

L'exposició oral del TFM es realitzarà mitjançant videoconferència múltiple en una sala pública d'Hangouts Meet el dia i l'hora assenyalats per la coordinació del Màster Universitari.

L'acte d'exposició oral del TFM tindrà una durada no superior a deu minuts en l'orientació professional i a vint minuts en l'orientació investigadora.

El tribunal avaluador podrà formular preguntes, aclariments, comentaris, observacions, crítiques, etc., sobre el manuscrit del TFM i la seua exposició oral.

Es recomana la lectura de la Guia sobre l'acte d'exposició oral del TFM.

 

Avaluació

El tribunal avaluador de cada TFM estarà format per tres docents, titulars i suplents, del claustre del Màster Universitari, que en cap cas poden coincidir amb qui haja tutoritzat el TFM objecte d'avaluació. En l'orientació investigadora haurà de tenir el grau de Doctora/Doctor.

Un membre del tribunal avaluador podrà ser professorat extern a les universitats Jaume I de Castelló i Miguel Hernández d'Elx.

La qualificació del TFM es realitzarà d'acord amb una puntuació de 0 a 10 punts, amb una ponderació del 80% corresponent a la valoració del manuscrit del TFM i del 20% corresponent a la seua exposició oral.

L'elaboració i presentació del TFM són indispensables per a obtenir el títol de Màster Universitari.

 

Exempció, convalidació i reconeixement del Treball Final de Màster de recerca

Les assignatures SRM042 – Treball Final de Màster i SRM044/045 – Treball Final de Màster de Recerca no poden ser objecte de convalidació o reconeixement.

 

Més informació

Els serveis de dinamització del MU es mantindran actius fins a la finalització del curs acadèmic, podent establir-se la comunicació bé per correu electrònic bé per telèfon.

 

Documentació d'interès

Informació proporcionada per: InfoCampus