Pràctiques externes

15/01/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Objectiu
El màster universitari inclou una estada en pràctiques dirigida al fet que l'estudiantat puga aplicar les competències adquirides durant la seua impartició, especialment les corresponents a l'orientació cursada.

Descripció
Les pràctiques acadèmiques externes curriculars constitueixen una assignatura obligatòria, denominada Pràctiques Professionals, del màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat (SRM041).

Durant l'estada en pràctiques, l'estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral directament vinculada amb el seu futur professional. Els seus objectius principals són desenvolupar les competències adquirides (saber, fer, saber ser, saber estar) i iniciar la seua transició al mercat de treball. D'aquesta manera, encara que tenen caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I finalitza els estudis amb certa experiència prelaboral.
Al llarg de l'estada en pràctiques l'alumnat té una doble tutoria: per part de docents de la Universitat (tutorització) i per part de professionals de l'organització en la qual s'incorpora (supervisió). La durada de les pràctiques és de 6 crèdits ECTS, dels quals 120 hores han de transcórrer en l'ens cooperador.

El llistat dels coordinadors i coordinadores de pràctiques i de les persones que poden assumir la seua tutorització es poden consultar en el següent enllaç.
La durada de l'estada en pràctiques en l'entitat triada s'ha estimat en 120 hores, el temps mitjà de realització de les quals està previst en un termini aproximat de 5 setmanes –si les hores invertides són 5 hores al dia durant els 5 dies de la setmana–. La resta de càrrega acadèmica (30 hores) s'ha de dedicar a elaborar el projecte formatiu juntament amb la tutorització i la supervisió de l'estada pràctiques, confeccionar el diari o quadern de notes, mantenir almenys una tutoria de seguiment i redactar la memòria o informe de l'estada en pràctiques.
El calendari de realització s'ha d'acordar entre cada estudiant o estudianta, la persona encarregada de la supervisió de l'entitat cooperadora on es realitzen les pràctiques i el tutor o tutora del màster.

Donades les circumstàncies excepcionals provocada per la pandèmia del *Covid 19, durant el curs 2020/2021poden adoptar-se directrius per a facilitar la realització de les pràctiques de l'estudiantat com la realització de l'estada pràctiques a distància, l'exempció de l'estada en pràctiques i la redacció de Treballs Acadèmicament Dirigits, atenent en la mesura que siga possible les circumstàncies personals, acadèmiques i sanitàries segons la seua evolució.

Tota la documentació necessària (normativa, sol·licituds models, etc.) està disponible en:
http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/

Les pràctiques externes es poden realitzar a Espanya o en l'estranger, mitjançant diversos programes de mobilitat. Més informació sobre pràctiques internacionals en: http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/

Més informació:
    - Consulteu la Guia Docent de l'assignatura.

    - Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP): http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/

 

Les entitats cooperadores i receptores d'alumnat en pràctiques

En general, els tipus d'entitats en les quals l'estudiantat del MU en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat pot realitzar l'estada en pràctiques són els següents:

 • Unitats d'Igualtat d'organismes públics d'Igualtat d'àmbit autonòmic, provincial i local.
 • Forces i cossos de seguretat de l'Estat i policia local.
 • Equips d'intervenció policials, judicials, sanitaris i socials amb dones víctimes de violència de gènere.
 • Serveis socials.
 • Col·legis professionals.
 • Serveis de recursos humans d'empreses privades.
 • Serveis de responsabilitat social corporativa d'empreses privades (mesures de conciliació).
 • Assessories i consultories d'empreses.
 • Entitats sense ànim de lucre de dones o que treballen a favor de les dones.
 • Mitjans de comunicació.
 • Equips investigadors en estudis de les dones, feministes i de gènere.

Els llistats de les entitats cooperadores de les edicions anteriors poden consultar-se en:

Entitats cooperadores 2020-21

Entitats cooperadores 2019-20

Període de matriculació
La matriculació en l'assignatura de Pràctiques Professionals pot realitzar-se en el primer semestre, al mateix temps que en la resta d'assignatures de l'orientació professional.

L'estudiantat matriculat també pot optar per l'ampliació de la matrícula, en el termini que s'establisca (normalment durant el mes de febrer), sempre que no tinga rebuts pendents de pagament. En el període d'ampliació de matrícula es poden afegir assignatures de segon semestre i les assignatures Pràctiques Professionals i Treball de Final de Màster (consulteu la Normativa).

La matriculació és necessària fins i tot en el cas de sol·licitar l'exempció de l'estada en pràctiques.

L'acta és única, de manera que estarà oberta al llarg de tot el curs acadèmic. A l'efecte de l'expedient acadèmic la convocatòria que consta és la primera ordinària, independentment del moment de realització de les pràctiques d'especialització.

Requisits
Després de superar 30 crèdits ECTS obligatoris, comuns o d'orientació, es poden realitzar les pràctiques professionals en un ens cooperador de pràctiques de la Universitat Jaume I.

Lloc de realització de l'estada en pràctiques
1) Sol·licitud d'estudiantat en pràctiques pels ens cooperadors

La Universitat Jaume I ofereix a l'alumnat matriculat en les pràctiques d'especialització un llistat dels ens cooperadors (entitats públiques i privades) que hagen sol·licitat estudiantat en pràctiques del màster universitari. S'ha de tenir en compte que la majoria d'ens cooperadors amb els quals s'ha celebrat conveni de pràctiques de postgrau estan situats en la província de Castelló.

La informació sobre les sol·licituds d'estudiantat s'ofereix a través de la plataforma IGLU de la Universitat Jaume I. Per a entrar en la plataforma cal emprar el nom usuari i contrasenya que consta en el document de matriculació de cada estudiant o estudianta.

L'estudiantat ha de seleccionar les seues preferències i la coordinació de pràctiques del màster universitari assigna les ofertes tenint en compte l'expedient acadèmic de cada estudiant i la seua ubicació geogràfica.

2) Proposta d'entitat cooperadora per l'estudiantat

L'estudiantat també pot realitzar una proposta d'entitat on realitzar les pràctiques professionals, que es trobe prop del seu lloc de residència o s'adeqüe en major mesura als seus interessos professionals. Per a això, ha de posar-se en contacte abans del mes de novembre amb entitats públiques o privades incloses en la tipologia d'entitats i que estiguen relacionades directament amb l'orientació professional triada per a conèixer la disponibilitat per a acceptar estudiantat en pràctiques.

Seguidament, han de posar-se en contacte amb la coordinació de les pràctiques amb la finalitat de comprovar que la proposta compleix amb els criteris de qualitat requerits (tasques, supervisió, etc.).

La tramitació de la proposta s'efectua de manera en línia a través de la intranet de la Universitat Jaume I (IGLU). Per a accedir-hi l'ens cooperador en pràctiques ha de sol·licitar el nom usuari i contrasenya en aquest enllaç: http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/docs-pe/entitats/sol-claus.pdf. Una vegada obtingut, l'ens cooperador ha d'emplenar totes les dades requerides, entre les quals s'inclouen el nom de l'estudianta o estudiant i el seu DNI. Les dades requerides poden consultar-se ací: http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/info-estudiantat/proposarentitat/.
Tramitada la sol·licitud, l'ens cooperador apareix associat a l'estudiantat que el va proposar en la intranet IGLU. La coordinació de pràctiques del màster universitari rep un avís automatitzat per a autoritzar la celebració del conveni amb l'entitat cooperadora sol·licitant.

 

Projecte formatiu electrònic

L'estudiantat s'assabenta de l'assignació d'una plaça d'estada en pràctiques d'especialització a través de l'IGLU i mitjançant la recepció d'un correu electrònic.

Després de conèixer l'assignació ha de posar-se en contacte amb la o el docent responsable de la seua tutorització. Abans d'iniciar l'estada en pràctiques ha d'elaborar, juntament amb les persones responsables de la tutorització i la supervisió, un projecte formatiu (http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/docs-pe/entitats/pf-bilingue.pdf), en el qual s'han de concretar les tasques que ha de realitzar l'estudiant o estudianta, el període de temps acordat amb la supervisió en l'ens cooperador, l'horari de dedicació a l'estada en pràctiques i l'adreça postal del centre on es realitzaran. La redacció de les tasques pot prendre com a referència les incloses en la Guia sobre les pràctiques profesionals.
És molt important consignar correctament l'adreça electrònica de la supervisió de les pràctiques.

Una vegada la tutorització haja emplenat el projecte formatiu electrònic, ha d'iniciar el procediment per a la seua signatura electrònica, de tal forma que, primer l'estudiantat i després la persona que supervisa, reben un missatge electrònic per a procedir a la seua signatura electrònica. L'última signatura ha de ser de la tutorització.

Al llarg de la realització de l'estada en pràctiques l'estudiantat ha de realitzar les tutories que haja acordat amb la persona responsable de la tutorització, l'ha d'informar del desenvolupament de la seua estada mitjançant el diari o quadern de notes i de qualsevol incidència que puga afectar al seu normal transcurs.

Les responsabilitats que corresponen a l'estudiantat, la tutorització i la supervisió durant la realització de l'estada en pràctiques poden consultar-se en Guia sobre les pràctiques professionals.

Diari/quadern de notes

Durant la realització de les pràctiques professionals l'estudiantat ha d'elaborar un diari i/o quadern de notes. Es tracta d'un informe personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions… Es realitza a través del mòdul diari de MoodleT. Els diaris constitueixen informació privada entre l'estudiantat i la tutorització. Cada entrada en el diari pot estar motivada per una pregunta oberta, els comentaris de la tutorització s'adjunten en la pàgina de cada entrada del diari i també s'envia la notificació per correu electrònic.

 

Avaluació
Els criteris d'avaluació de les pràctiques d'especialització es troben enumerats en la Guia docent de l'assignatura. Ha de tenir-se en compte que la qualificació final està composta per la suma de les qualificacions assignades per la tutorització i la supervisió, tenint en compte altres aspectes com l'expedient acadèmic de l'estudiantat, l'autoavaluació, etc.

Exempció, convalidació i reconeixement de les pràctiques d'especialització
Les pràctiques d'especialització del màster universitari es poden declarar exemptes per la coordinació acadèmica si, qui ho sol·licita, acredita un mínim de 6 mesos d'experiència professional en un lloc de treball relacionat directament amb la línia d'especialitat triada i presente una memòria explicativa dels motius per a reconèixer l'exempció.

L'exempció ha de sol·licitar-se una vegada realitzada la matriculació emprant el model de sol·licitud genèrica disponible en el Registre telemàtic de la Universitat Jaume I de Castelló, dirigit a la coordinació de pràctiques del MU en Igualtat i Gènere en l'UJI, acompanyant-ho d'una memòria explicativa dels motius que justifiquen l'exempció i la documentació acreditativa de l'experiència professional exigida.

La documentació ha de tramitar-se a través del Registre telemàtic de la Universitat Jaume I.

La sol·licitud ha de ser resolta per la Comissió Acadèmica del màster universitari. La resolució s'ha de comunicar una vegada superats 30 crèdits obligatoris comuns i d'especialitat. En un altre cas, la resolució de la sol·licitud d'exempció de les pràctiques professionals té els seus efectes condicionats a la superació de 30 crèdits ECTS obligatoris, comuns i d'orientació.

Les assignatures de Pràctiques Professionals i Treball de Final de Màster no poden ser objecte de convalidació o reconeixement.

 

Com puc conèixer les entitats de pràctiques amb les quals la Universitat Jaume I té signat un conveni per a acollir estudiantat del màster?

La Universitat Jaume I ofereix a l'alumnat matriculat en les Pràctiques Professionals un llistat dels ens cooperadors (entitats públiques i privades) que hagen sol·licitat estudiantat en pràctiques del màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat. Aquest llistat pot consultar-se en l'apartat Informació i gestió en línia (IGLU).

Ha de tenir-se en compte que la majoria d'ens cooperadors amb les quals l'UJI ha establit conveni de pràctiques de postgrau estan situats en l'entorn geogràfic de Castelló i que el conveni no es renova automàticament (per això és possible que la llista siga reduïda).

L'estudiantat ha de seleccionar les seues preferències i la coordinació del màster universitari ha d'assignar les ofertes tenint en compte l'expedient acadèmic de cada estudiant o estudianta i la seua ubicació geogràfica.

L'estudiantat també pot realitzar una proposta d'entitat on realitzar les Pràctiques Professionals que es trobe prop del seu lloc de residència o s'adeqüe en major mesura als seus interessos professionals. Per a això, ha de posar-se en contacte abans del mes de novembre amb entitats públiques o privades que desenvolupen labors relacionades directament amb la línia d'especialitat triada per a conèixer la seua disponibilitat per a acceptar un estudiant o estudianta en pràctiques. Seguidament, han de posar-se en contacte amb la coordinació de les Pràctiques Professionals amb la finalitat de comprovar que la proposta compleix amb els criteris de qualitat requerits (tasques, supervisió, etc.).

La informació sobre el tràmit i l'estat de les sol·licituds de pràctiques de l'estudiantat es pot consultar a través de la plataforma Informació i gestió en línia (IGLU) de la Universitat Jaume I, en l'apartat d'Informació i gestió de la barra d'enllaços dreta de la pàgina inicial de la Universitat Jaume I (www.uji.es).

Per a més informació pots contactar amb la dinamització de pràctiques del màster en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat.

Dinamització de pràctiques professionals

Telèfon: 964 72 91 34 - Correu electrònic formacioisonomia@uji.es

Més informació: Guia sobre les pràctiques professionals

Informació proporcionada per: InfoCampus