Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat

Deu anys després de l'aprovació de la Llei orgànica per a la igualtat de dones i homes les entitats públiques i privades necessiten comptar amb personal altament qualificat per a elaborar, executar, avaluar i comunicar accions d’igualtat.
El Màster Universitari (MU) en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat ofereix un programa formatiu de postgrau elaborat per equips docents i investigadors especialitzats de la Universitat Jaume I i de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, amb la participació de la Universitat d’Alacant i la Fundació Isonomia. [Llegiu més]

Aquest Màster és interuniversitari amb la Universitat Miguel Hernández d´Elx. Modalitat: a distància.

Pla d'estudis anterior

Introducció

Presentació

Més d'una dècada després de l'aprovació de la Llei Orgànica per a la Igualtat de Dones i Homes les entitats públiques i privades precisen comptar amb personal competent per a elaborar, executar, avaluar i comunicar accions per a la igualtat efectiva de dones i homes.
El  MU en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat ofereix un programa formatiu de postgrau elaborat per equips docents i investigadors especialitzats de la Universitat Jaume I i de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, amb la participació de la Universitat d'Alacant i la Fundació Isonomía. El Màster ofereix al seu estudiantado els següents resultats:

 • Comprendre la perspectiva de gènere i la seua aplicació com a metodologia per a l'anàlisi i transformació de la realitat social discriminatòria.
 • Conèixer la normativa internacional, europea, estatal i autonòmica en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes.
 • Ser competent com a agent d'igualtat.
 • Prevenir i detectar la violència de gènere.
 • Dur a terme auditories d'igualtat en entitats públiques i privades.
 • Especialitzar-se en la prevenció, detecció i atenció de situacions de violència de gènere.
 • Poder dissenyar, finançar, desenvolupar i divulgar una recerca científica en el camp dels estudis sobre les dones, feministes i de gènere.
 • Incrementar les competències informàtiques i la formació autònoma.
 • Accedir al doctorat interuniversitari.

Aquest Màster (que es presenta en la modalitat a distància) ha sigut aprovat pel Consell d'Universitats com a títol oficial de postgrau, amb validesa en tot el territori espanyol. També compta amb l'informe favorable de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació.

La modificació del pla d'estudis del Màster va obtenir l'informe favorable de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació al juliol de 2013.

 

 

Màster interuniversitari

Aquest Màster és interuniversitari amb la Universitat Miguel Hernández d´Elx.

Tipus d'ensenyament

Aquest Màster Universitari s'imparteix completamiente en la modalitat a distància. La docència s'imparteix en línia a través de l'entorn virtual d'aprenentatge MoodleTM.

En l'aula virtua s'accedeix de manera permanent a les Guies Docents, el seu calendari, els recursos bibliogràfics bàsics i complementaris, les proves d'avaluació i els fòrums de debat, la docència de cada assignatura s'ha assignat a professorat universitari i personal professional extern especialitzat en els seus continguts específics.

El Màster Universitari disposa d'una sèrie de serveis la finalitat dels quals és proporcionar suport permanent al llarg del procés d'aprenentatge, tant de manera individual com en grup. Es tracta de:

 • Dinamització. Aquest servei, prestat per la Fundació Isonomia, constitueix un valor afegit que diferencia aquest Màster Universitari d'altres ofertes formatives a distància. La dinamització del Màster informa a l'estudiantado de totes les qüestions relatives al desenvolupament de la docència (períodes d'activació d'assignatures, terminis de tutories i avaluació, etc.). i resol les consultes de l'estudiantado amb la major immediatesa possible.
 • Atenció tècnica. L'atenció tècnica resol tots aquells dubtes o qüestions relacionades amb la part tècnica del curs (funcionament de correu electrònic, enviament d'activitats, obtenció de nom d'usuari i contrasenya, problemes informàtics, etc.). També es compta amb un sistema complementari d'ajudes i guies de suport a la utilització de l'aula virtual.
 • Fòrum participatiu. Aquest servei fomenta la trobada de tota la comunitat d'aprenentatge amb la finalitat de reflexionar conjuntament sobre els continguts teòrics i pràctics, intercanviar bones pràctiques, compartir recursos, proposar activitats conjuntes, resoldre dubtes, etc.
 • Avisos. La coordinació acadèmica, la dinamització i l'atenció tècnica del màster universitari publica regularment avisos amb informació d'interès per a l'alumnat: incidències en l'aula virtual, incidències del professorat, celebració de conferències, congressos o jornades, difusió de documents, convocatòria de beques, premis o concursos, convocatòria de llocs o borses de treball relacionades directament amb el Màster, etc.
 • Vídeo-tutories. El professorat universitari realitza tutories en cada assignatura mitjançant el sistema d'Hangouts que ofereix Google+, al que pot accedir tot el professorat i tot l'alumnat com a membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I.

 

Què és important conèixer?

Durada i calendari

Un curs acadèmic, des de setembre de 2018 fins a setembre de 2019.

Calendari acadèmic

Calendari docent del curs 2018-2019

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Taxes oficials pendents de publicar. Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

En ser un títol oficial, el Màster Universitari es converteix en un producte d'alta qualitat amb preus públics, fixats per la Generalitat Valenciana dins dels límits establits pel Ministeri d'Educació.

D'acord amb les taxes oficials establides per al curs acadèmic 2017/18, el preu del crèdit ha quedat fixat en 42,97 euros (DOCV 28 de juliol de 2017). El preu final del màster pot situar-se al voltant dels 2.500 euros.

Objectius

El MU en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat persegueix tres objectius generals:

 1. Justificar la igualtat efectiva de dones i homes com a valor social, moral, polític, econòmic i jurídic.
 2. Comprendre la perspectiva de gènere com a camp epistemològic i com a metodologia d'anàlisi i transformació de la realitat social discriminatòria.
 3. Capacitar agents d'igualtat d'oportunitats, personal especialista en prevenció de la violència de gènere i personal investigador en estudis feministes, de gènere i sobre les dones.

Els objectius generals indicats es concreten en nou objectius específics amb els seus corresponents subobjectius:

1) Detectar, diagnosticar i resoldre les situacions de desigualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes.

   1.1) Identificar drets i obligacions per garantir la igualtat  efectiva entre dones i homes.

   1.2) Apreciar les obligacions de les administracions públiques, els agents socials i la ciutadania per a fer efectiu el dret d'igualtat.

   1.3) Identificar les necessitats de dones i homes amb perspectiva de gènere.

2) Concebre, elaborar, executar, avaluar, finançar i disseminar polítiques, plans, programes i projectes per a la igualtat efectiva de dones i homes.

   2.1) Aplicar la perspectiva de gènere en la planificació pública i privada.

   2.2) Assessorar en l'elaboració de polítiques públiques amb perspectiva de gènere.

   2.3) Emetre informes d'impacte de gènere.

   2.4) Manejar estadístiques desagregades per sexe.

3) Promoure la coresponsabilitat en l'àmbit públic i privat.

   3.1) Comprovar la presència equilibrada de dones i homes en l'àmbit públic i privat.

   3.2) Manejar instruments per a promoure la presència equilibrada de dones i homes en l'àmbit públic i privat.

   3.3) Apoderar les dones.

   3.4) Prevenir, detectar i abordar situacions de violència de gènere.

4) Conèixer la professió d'agent d'igualtat d'oportunitats de dones i homes (d'ara endavant, AIO).

   4.1) Definir la professió d'AIO

   4.2) Conèixer els antecedents de l'AIO

   4.3) Millorar les aptituds professionals de l'AIO.

5) Coordinar la igualtat efectiva de dones i homes dins de les organitzacions i entre les organitzacions.

   5.1) Coordinar serveis i recursos per garantir la igualtat efectiva de dones i homes.

   5.2) Gestionar xarxes de treball d'AIO.

   5.3) Idear serveis i recursos en una organització o en diverses organitzacions que facen efectiva la igualtat d'oportunitats de dones i homes.

6) Orientar, assessorar, formar i sensibilitzar en igualtat efectiva de dones i homes.

   6.1) Concebre, elaborar, executar, avaluar, finançar i disseminar campanyes, materials i recursos divulgatius que denuncien situacions de discriminació i estereotips sexistes.

   6.2) Transmetre a altres persones coneixements, destreses i habilitats sobre igualtat efectiva de dones i homes.

7) Contribuir en la recerca, innovació i bones pràctiques per a fer efectiva la igualtat de dones i homes.

   7.1) Concebre, elaborar, executar, avaluar, finançar i divulgar estudis sobre la igualtat efectiva de dones i homes amb serietat acadèmica.

   7.2) Planejar estratègies d'innovació en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes.

   7.3) Identificar bones pràctiques d'igualtat efectiva de dones i homes.

Coneixements previs recomanables

El màster està recomanat, principalment, per a:

 • Persones graduades, diplomades i llicenciades en ciències socials, jurídiques, econòmiques, humanitats, educació, comunicació i salut.
 • Persones titulades en altres estudis amb interès a especialitzar-se en igualtat i gènere.
 • Professionals amb experiència acreditada en igualtat.

Orientació

El màster té dues orientacions professional i una investigadora. Ofereix la possibilitat d'orientar la formació en tres intensificacions:

Eixides professionals

 • Agents d'igualtat
 • Assessories i consultories en conciliació de la vida personal, familiar i professional
 • Assessories i consultories en igualtat en els recursos humans
 • Auditories d'igualtat
 • Defensa legal dels drets de les dones
 • Educació social amb dones
 • Formació de professorat en igualtat
 • Gestió de la responsabilitat social empresarial amb igualtat
 • Personal d'atenció i tractament de dones víctimes de violència de gènere
 • Personal investigador en estudis de les dones, feministes i de gènere
 • Personal tècnic d'entitats no lucratives de dones o que treballen a favor de les dones
 • Treball social amb dones

Beques pròpies i ajudes

Podeu consultar informació útil sobre subvencions als estudis, ajudes institucionals i beques pròpies en Beques i ajudes Universitat Jaume I

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Criteris de selecció

L'estudiantat que vulga accedir al màster universitari haurà d'haver finalitzat estudis oficials preferentment en disciplines pertanyents a les ciències humanes i socials, ciències jurídiques i econòmiques, ciències de l'educació i ciències de la comunicació. També pot accedir al màster l'estudiantat d'altres disciplines (ciències de la salut, etc.).

L'estudiantat amb altres titulacions que no pertanyen a l'espai europeu d'educació superior ha d'acreditar la seua homologació o legalització. L'alumnat ha de presentar la documentació original o fotocòpia compulsada que s'ha indicat, oficial i legalitzada per via diplomàtica i, quan siga necessari, amb la traducció corresponent per una traductora o un traductor jurat. Correspon al Rectorat de la Universitat Jaume I, a través de la Comissió Acadèmica del Màster Universitari, autoritzar l'admissió de l'alumnat que es trobe en aquestes circumstàncies. Ha de tenir-se en compte que la legalització d'aquesta documentació és més fàcil si el país de la persona sol·licitant pertany a l'àmbit d'aplicació de les directives del Consell de la Unió Europea sobre reconeixement de títols, del Conveni de l'Haia o del Conveni Andrés Bello. En tots aquests casos, les autoritats públiques o serveis consulars dels països d'origen compten amb tota la informació necessària per a efectuar la legalització de la documentació.

Quan les persones preinscrites superen el nombre de places disponibles en el màster (45 places) s'aplicaran els següents criteris de valoració en la selecció de l'alumnat:

Criteri de valoració:

Únicament seran tinguts en compte aquells mèrits que s'acreditin documentalment en la fase de preinscripció.

 • Expedient acadèmic (≤ 3 punts)
 • Experiència laboral en igualtat i gènere (≤ 3 punts)
 • Coneixements d'informàtica (≤ 1 punt)
 • Idiomes (≤ 1 punt)
 • Altres mèrits preferents (≤ 2 punts)


En cas que s'estime necessari, si hi ha un empat o puntuacions pràcticament idèntiques, podrà realitzar-se una entrevista personal (si escau, a través d'un Hangout múltiple), que tindra una valoració d'1 punt.

Un 10% de les places disponibles (4 places) quedaran reservades a persones sense cap tipus de formació en estudis sobre les dones, feministes i de gènere, i seran aplicable la resta de criteris de selecció enunciats.

Procediment d'admissió

La preinscripció en el màster universitari s'ha de realitzar a la Universitat Jaume I de Castelló d'acord amb les instruccions contingudes en l'apartat Procediment de preinscripció i matrícula.

Si cal aplicar criteris de selecció, serà la Comissió Acadèmica del Màster Universitari l'encarregada de resoldre la valoració dels mèrits d'acord amb els criteris enumerats amb anterioritat. La selecció es publicarà en la pàgina web de la Universitat Jaume I i es comunicarà de forma personalitzada a través de correu electrònic, en que se sol·licitarà la confirmació de la matrícula.

L'estudiantat que no haja sigut seleccionat passarà a formar part d'una llista d'espera ordenada d'acord amb el resultat de la valoració dels mèrits efectuada per la comissió de gestió del màster universitari. En cas de produir-se alguna baixa o renúncia, s'oferirà la possibilitat de matriculació a la primera persona de la llista d'espera, seguint la seua ordenació de manera successiva. En aquest cas, el nou estudiantat podrà inscriure's en els mòduls encara que no estiguen activats, i serà pel seu compte la preparació i l'estudi dels continguts del mòdul (és a dir, sense possibilitat de tutorització del professorat) (vegeu l'apartat Metodologia). A les persones que hagen quedat en llista d'espera i sol·liciten la seua admissió en la següent edició del màster eniversitari se'ls incrementarà en un 0,3 la puntuació obtinguda amb la valoració dels criteris de selecció. 

Una vegada finalitzades les fases del període ordinari de matriculació en el Màster Universitari, la matriculació només podrà efectuar-se de manera documental davant el Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de la Universitat Jaume I de Castelló. La Fundació Isonomía oferirà l'ajuda necessària en la presentació i tramitació de la sol·licitud de matriculació en aquest cas.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la Normativa de permanència; de la qual pot destacar-se la següent informació:

- Matrícula en el MU en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.


Ha de tenir-se en compte els següents advertiments relacionats amb la permanència i el rendiment en el Màster Universitari:

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de Màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40% del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits en els estudis oficials de grau i màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el MU en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 9 crèdits ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional.

 

Oferta de places

El màster universitari ofereix 45 places de nou ingrés cada curs acadèmic.

 

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

Competències bàsiques

 • Saber aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 • Tenir capacitat d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Saber comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
 • Posseir habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Competències genèriques

 • Comprendre i raonar críticament les teories sobre el sistema sexe – gènere
 • Conèixer i aplicar la perspectiva de gènere en la pràctica professional o investigadora en matèria d'igualtat i prevenció de la violència de gènere
 • Ser capaç d'identificar i corregir situacions de discriminació directa o indirecta per raó de sexe
 • Conèixer i emprar adequadament recursos en línia per a la pràctica professional o investigadora en matèria d'igualtat i prevenció de la violència de gènere
 • Aplicar la coresponsabilitat en l'àmbit públic i privat
 • Concebre serveis i recursos per a fer efectiva la igualtat de dones i homes i prevenir la violència de gènere
 • Ser capaç de formular raonaments teòrics i pràctics per a transmetre valors igualitaris a dones i homes

Competències específiques

 • Analitzar la realitat social amb perspectiva de gènere
 • Identificar els models d'anàlisis de la crítica feminista
 • Utilitzar adequadament bibliografia nacional i estrangera sobre gènere, igualtat efectiva de dones i homes i prevenció de la violència de gènere
 • Saber comunicar principis i pràctiques no sexistes
 • Valorar la contribució de les dones a la humanitat
 • Emprar tècniques i instruments d'aprenentatge permanent en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes i prevenció de la violència de gènere
 • Saber emprar les eines adequades per a promocionar la igualtat efectiva de dones i homes i prevenir la violència de gènere
 • Ser capaç d'assessorar sobre igualtat efectiva de dones i homes i prevenció de la violència de gènere
 • Justificar criteris que facen efectiu el principi d'igualtat de dones i homes i que previnguen la violència de gènere

Pla d'estudis

Resum del pla d'estudis

FORMACIÓ COMUNA OBLIGATÒRIA = 30 crèdits ECTS

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL = 30 crèdits ECTS

Agent d'Igualtat (Nombre de crèdits ECTS):

 • Obligatoris teòrics:        10
 • Optatius teòrics:              8
 • Pràctiques:                      6
 • TFM:                                6

 Prevenció de la violència de gènere (Nombre de crèdits ECTS):

 • Obligatoris teòrics:        10
 • Optatius teòrics:              8
 • Pràctiques:                      6
 • TFM:                                6

Recerca feminista i de gènere (Nombre de crèdits ECTS):

 • Obligatoris teòrics:        18
 • Optatius teòrics:              6
 • TFM de recerca:              6

 

TOTAL CRÈDITS = 60 crèdits ECTS

Pla d'estudis

Assignatures comunes (30 crèdits ECTS) (pendent d'actualització)

(3 ECTS - OB) Historia de les Dones i del Moviment Feminista
(3 ECTS - OB) La Teoria del Sistema Sexe/Gènere
(3 ECTS - OB) Fonaments dels Estudis Feministes i de Gènere
(3 ECTS - OB) Perspectiva de Gènere i Nous Moviments Socials. Noves Masculinitats
(3 ECTS - OB) Dret, Igualtat i Discriminació
(3 ECTS - OB) Gènere i Economia
(3 ECTS - OB) Llenguatges i Sexisme
(3 ECTS - OB) Ètica Feminista i Gènere
(3 ECTS - OB) Les Dones en la Societat del Coneixement
(3 ECTS - OB) Educació no Sexista

Assignatures de l'orientació professional en agents d'igualtat d'oportunitats de dones i homes (30 crèdits ECTS)
(2 ECTS - OB) Dones, Ciutadania i Igualtat en l'Estat Social
(3 ECTS -  OB) Marc Normatiu Específic per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes
(5 ECTS - OB) Les Polítiques Públiques d'Igualtat
(4 ECTS - OP) Eines per a Incorporar la Perspectiva de Gènere
(4 ECTS - OP) Organitzacions en Igualtat
(6 ECTS - PE) Pràctiques Professionals
(6 ECTS - TFM) Treball de Final de Màster

Assignatures de l'orientació professional en prevenció de la violència de gènere (30 crèdits ECTS)
(2 ECTS - OB) Gènere i Procés Atenció – Salut – Malaltia
(2 ECTS - OB) Marc Normatiu Específic sobre la Violència contra les Dones
(3 ECTS - OB) Indicadors de Violència cap a les Dones. Protocols d'Actuació durant la Intervenció
(3 ECTS - OB) Plans i Programes per Prevenir i Eradicar la Violència i Fomentar la Salut
(4 ECTS - OP) La Violència Social
(4 ECTS - OP) Salut Sexual i Reproductiva
(6 ECTS - PE) Pràctiques Professionals
(6 ECTS - TFM) Treball de Final de Màster

Assignatures de l'orientació en recerca feminista i de gènere (30 crèdits ECTS)
(3 ECTS - OB) Epistemologia i Metodologia dels Estudis Feministes i de Gènere
(3 ECTS - OB) Obres de Referència en la Recerca Feminista i de Gènere
(3 ECTS - OB) El Disseny d'una Recerca amb Perspectiva de Gènere
(3 ECTS - OB) La Transferència de Resultats. La Divulgació Científica. El Finançament de la Recerca
(6 ECTS - OP) Teoria i Tècniques de Recerca sobre Dret, Igualtat i Discriminació
(6 ECTS - OP) Teoria i Tècniques de Recerca sobre Violència de Gènere
(6 ECTS -OP) Tècniques de Recerca i Treball de Final de Màster
(6 ECTS - TFM) Treball de Final de Màster de Recerca

Estudiants a temps complet o a temps parcial.

L'estudiantat pot cursar el Màster Universitari endues modalitats de dedicació temporal: a temps complet o a temps parcial.

L'estudiantat a temps complet és aquell que pot dedicar un total de 37,5 hores de temps de treball acadèmic al Màster Universitari per setmana. En aquesta modalitat l'estudiantat ha de matricular-se com a mínim de 40 crèdits ECTS el primer any d'estudis i en 12 crèdits ECTS en els cursos posteriors.

L'estudiantat a temps parcial és aquell que per raons de treball, familiars, personals o unes altres, no pot cursar el Màster a temps complet. En aquesta modalitat l'estudiant ha de matricular-se com a mínim de 6 crèdits ECTS el primer any d'estudis i de 12 crèdits ECTS en els cursos posteriors. També hi haun límit màxim de matriculació de 40 crèdits ECTS el primer any d'estudis.

La modalitat d'estudis a temps parcial ha de ser tinguda en compte especialment per aquelles persones interessades a cursar el Màster Universitari que no poden dedicar-se a l'estudi en exclusiva.

Guies docents de les assignatures

Es poden consultar les guies docents de les assignatures a les següents adreçes del SIA: (pendent d'actualització)

Obligatòries:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42169?caracteres=fbasica

Optatives:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42169?caracteres=optativas

Especialitats:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42169/especialidades

Horaris

Continuar la meua formació

 

Encara que totes les orientacions del MU en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat permeten a l'estudiantat accedir al programa de doctorat interuniversitari «Doctorat en estudis interdisciplinaris de gènere», coordinat per la Universitat Autònoma de Madrid, amb la finalitat d'obtenir el títol de doctor o doctora per la Universitat Jaume I de Castell, es recomana optar per l'orientació investigadora posat que s'ajusta més al perfil. 

La informació per a preinscriu-se al període de recerca del programa de doctorat, centrat en el disseny, elaboració i defensa de la tesi doctoral, s'obté en aquest enllaç. La sol·licitud s'ha de presentada en el Registre de la Universitat i dirigida al departament o institut universitari a què pertany qui dirigeix la tesi doctoral de l'estudiant.

Trobareu informació general sobre el programa de doctorat “Estudis interdisciplinaris de gènere” en aquest enllaç. En particular, trobareu informació útil sobre els criteris d'accés, sol·licitud i documentació requerida, terme temporal de les sol·licituds, resolució, període de matriculació i doctorat a temps complet o parcial en aquest enllaç.

Si us sorgeix qualsevol dubte referent a açò, el Negociat de Màster i Doctorat del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de la Universitat Jaume I de Castelló us ajudarà.

Més informació: http://www.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/actual/genere/

Coordinació docent

La direcció i gestió acadèmica del Màster Universitari s’ha de recolzar en els òrgans següents:

a) Direcció de màster: l’encarregat ha de ser professorat universitari d’algun dels departaments en els quals s’imparteix docència en el màster universitari, pertanyent als cossos docents universitaris. L’ha de nomenar el rector/a, a proposta de la Comissió Acadèmica del Màster Universitari.

b) Direcció adjunta del màster: l’encarregat ha de ser professorat universitari d’algun dels departaments en els quals s’imparteix docència en el màster universitari. L’ha de nomenar el rector/a, a proposta de la Direcció del Màster Universitari.

c) Comissió Acadèmica del Màster. Ha d’estar formada per la Direcció i la Direcció Adjunta, que ha de realitzar les funcions de secretaria, i per dos docents d’algun dels departaments en els quals s’imparteix docència en el màster universitari d’acord amb la següent distribució: dos de les ciències jurídiques i econòmiques, dues de les ciències humanes i socials i dues de les línies d’investigació pròpies del màster universitari.

d) Comissió Acadèmica Interuniversitària per a la coordinació, control i seguiment del màster: d’acord amb la clàusula tercera i l’annex I del conveni de col·laboració educativa signat per la Universitat Jaume I i per la Universitat Miguel Hernández d’Elx, a Castelló de la Plana el 25 d’octubre de 2011, la Comissió Acadèmica Interuniversitària per a la coordinació, control i seguiment del màster ha d’estar formada per: un o una representant de la Universitat Jaume I de Castelló, nomenada pel rector/a, que presidirà la Comissió, o persona en qui delegue; la dirección del màster, nomenada per la Universitat Jaume I, i la codirecció del màster en la Universitat Miguel Hernández, nomenat pel seu rector/a; dos representants del professorat del màster, una de cada universitat; dos representants de l’estudiantat matriculat en el màster, triat per i entre l’estudiantat.

Funcions dels òrgans de coordinació docent

1. Funcions de la Direcció del màster. Les seues funcions, que poden ser delegades en la Direcció Adjunta, són:

a) La gestió ordinària dels aspectes acadèmics i econòmics vinculats al màster.

b) Convocar la Comissió Acadèmica del Màster, a iniciativa pròpia o a instàncies de qualsevol membre de la Comissió Acadèmica.

c) Executar els acords de la Comissió Acadèmica.

d) Supervisar l’elaboració de les guies docents de cadascuna de les matèries formatives, així com el seu correcte compliment al llarg del curs acadèmic.

e) Elaborar la proposta de continguts organitzatius i acadèmics i la seua memòria acadèmica.

f) Coordinar, si escau, a les persones responsables de cada matèria, horaris lectius i docents.

g) Elaborar la memòria econòmica del màster.

h) Executar el pressupost del màster.

i) Elaborar la memòria anual del màster, el pressupost i la liquidació pressupostària anuals.

j) Les actuacions requerides per la Comissió Acadèmica.

2. Funcions de la Comissió Acadèmica:

a) Aprovar les guies docents de cadascuna de les matèries formatives, supervisant que la formació respecte els continguts procedents de la memòria de verificació.

b) Aprovar la proposta de continguts organitzatius, acadèmics i la seua memòria acadèmica.

c) Aprovar la memòria econòmica del màster.

d) Gestionar els recursos econòmics del màster, si escau.

e) Aprovar la memòria anual, el pressupost i la liquidació pressupostària anual.

f) Elaborar i aprovar el protocol i el pla per a distribuir i fer publicitat del màster i els criteris d’admissió i selecció d’estudiantat, amb subjecció a la normativa d’aplicació.

g) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologació.

h) Resoldre les sol·licituds d’admissió al màster.

i) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits.

j) Nomenar el professorat i altre personal col·laborador, així com a la resta de personal docent del màster, de conformitat amb la normativa aplicable.

k) Nomenar els tutors o tutores de les pràctiques externes i assignar a l’estudiantat el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Grau.

l) Proposar a la Junta de Centre la programació anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

m) Controlar el desenvolupament de les matèries formatives del màster així com el desenvolupament, seguiment i control de les pràctiques externes i, si escau, resoldre les sol·licituds de canvi de tutor o tutora.

n) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent.

o) Nomenar els tribunals d’avaluació del Treball de Final de Màster.

p) Avaluar els resultats obtinguts i realitzar, si escau, propostes de millora.

q) Responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat del títol.

r) Concedir la certificació prevista en l’article 20 del Reglament, als seus efectes.

s) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

t) Qualsevol altra funció relacionada amb el màster que no estiga regulada en aquest conveni i que, sense ser competència de la Direcció del màster, no estiga assignada legalment a altres òrgans de la Universitat. Les següents funcions de coordinació han de ser assignades entre els seus components:

- Coordinació de pràctiques professionals (estada en empresa).

La funció principal és establir les correctes relacions amb les entitats col·laboradores i vetllar per la qualitat de l’estada en pràctiques de l’estudiantat.

- Coordinació d’orientació. La seua funció principal és garantir la coherència i la complementarietat entre els continguts, el temari, les activitats didàctiques, les proves d’avaluació i els criteris de superació de les assignatures que formen cada orientació professional.

- Coordinació amb la Fundació Isonomia. La seua funció principal és resoldre les incidències de caràcter tècnic o docent que poden esdevenir durant la docència a través de l’aula virtual. D’aquesta forma es garanteix tant la coordinació vertical com la horitzontal del màster.

3. Funcions de la Comissió Acadèmica Interuniversitària de coordinació, control i seguiment del Màster Universitari:

a) Promoure aquelles actuacions de coordinació que es consideren necessàries.

b) Proposar els criteris d’admissió.

c) Proposar la modificació del pla d’estudis.

d) Revisar el correcte funcionament del programa formatiu i assegurar la qualitat del pla d’estudis.

e) Establir el pla docent.

f) Informar sobre totes aquelles qüestions que es consideren necessàries per part dels òrgans de govern de les universitats signatàries.

 

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

El Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat s'imparteix en la modalitat a distància. Els seus continguts teòrics s'imparteixen en línia a través de l'entorn virtual d'aprenentatge MoodleTM. En canvi, les pràctiques es realitzen de manera presencial en els ens cooperadors.

El material docent necessari per a resoldre les activitats que avaluen la consecució dels resultats de l'aprenentatge perseguits en cada assignatura es posa a la disposició de l'alumnat en l'aula virtual del Màster. Els continguts docents es reforcen amb materials complementaris de consulta obligatòria i, en alguns casos, amb materials suplementaris no subjectes a avaluació.

Les assignatures s'activen de manera progressiva d'acord amb el calendari docent del màster universitari

La docència es realitzarà d'acord amb la següent seqüenciació temporal: cada assignatura quedarà activada a partir d'una data determinada (vegeu l'apartat Calendari); l'estudiantat disposarà d'una franja setmanal, calculada en atenció als crèdits assignats a cada assignatura, per a treballar els materials docents i ser tutoritzat pel professorat responsable; l'última setmana d'activació de cada assignatura estarà dedicada a realitzar les proves d'avaluació en primera convocatòria; finalment, el professorat disposarà d'una setmana per a avaluar la consecució per part de l'estudiantat dels resultats de l'aprenentatge de cada assignatura.

Descripció general de les activitats de formació:

 • Seminaris web. Es tracta d'experiències interactives multimèdia dutes a terme en Internet a través del mòdul “Video-classe en directe” de MoodleTM. El seminari és impartit al estudiantat del Màster per personal expert en un determinat contingut d'una assignatura, una vegada el material d'aprenentatge ha estat treballat suficientment pel estudiantat. El estudiantat pot participar des del seu domicili, el seu lloc de treball o una altra universitat, accedint al material d'aprenentatge específic empleat cadal ponent, escoltant les seves explicacions i, en alguns casos, formulant les seues preguntes de manera concurrent.
 • Videotutoríes. Treball personalitzat amb grups d'alumnat o alumnat individualment a través d'un Hangout de Gmail. L'alumnat i el professorat del màster poden accedir a aquest recurs de Gmail perquè formen part de la comunitat educativa de la Universitat Jaume I. Quan compten amb un compte de correu-i universitària, pot realitzar-se una videotutoría grupal amb fins a quinze participants. La videoutoría s'empra com a recurs docent de “ús obligatori” per l'alumnat per a seguir el programa d'aprenentatge –s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumnat, etc.–. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball realitzat, incidir en alguna qüestió particular, etc.). Pot implicar l'ús de tècniques d'ensenyament – aprenentatge com a ensenyament per projectes, supervisió de treball en grup, tutoria especialitzada de Pràctiques o TFM, etc.
 • Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de cuestionarios en línia, tasques en línia o fora de línia –en aquest cas, amb pujada d'arxius a l'aula virtual–, treballs acadèmics pujats a l'aula virtual, resolució de casos pràctics enunciats a l'aula virtual, etc., que s'empren per a valorar i qualificar la consecució dels resultats de l'aprenentatge per l'estudiantat. Es realitza a través del mòdul de tasques o qüestionari de MoodleTM, que es descriuen en l'apartat següent.
 • Treball personal. Preparación per part del estudiantat de forma predominantment autònoma de lectures de materials docents disponibles en línia elaborats pel professorat, materials bibliogràfics bàsics disponibles en línia indicats pel professorat, materials bibliogràfics complementaris disponibles en línia recomanats pel professorat; visionat de vídeos disponibles en línia; consulta de pàgines web; elaboració de treballs acadèmics, realització de tasques o pràctiques, elaboració de diaris o quaderns de notes i de memòries de pràctiques o diaris de pràctiques; confecció del Treball de Final de Màster, etc., com a part del procés d'ensenyament – aprenentatge. El lliurament dels materials elaborats després del treball personal es realitza a través del mòdul de recursos de MoodleTM. Admet la presentació d'un important nombre de contingut digital, Word, Powerpoint, Excel, Flash, vídeo, sons, etc. Els arxius poden pujar-se i manejar-se en el servidor, o poden ser creats sobre la marxa usant formularis web (de text o HTML), poden enllaçar-se aplicacions web per a transferir dades.
 • Treball de preparació dels exàmens: revisió i estudi dels recursos docents per a les proves d'avaluació objectives. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

Les activitats didàctiques es desenvoluparan en grups complets a través de l'aula virtual del Màster. Només excepcionalment es formaran grups reduïts en funció de les particularitats de certes assignaturas (p. ex., Pràctiques o TFM, segons l'orientació triada).

Descripció general de les proves d'avaluació:

Cada assignatura conté activitats que cal resoldre i enviar a cada docent en els terminis establits en el calendari docent. Les proves d'avaluació poden consistir en:

 • Elaboració de treballs acadèmics. Es tracta de l'elaboració d'un treball escrit, que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos. Es realitza a través del mòdul de tasques de MoodleTM. En cada tasca s'especifica la data final de lliurament i la qualificació màxima que se li pot assignar. L'estudiantat pot pujar les seues tasques (en qualsevol format d'arxiu) al servidor i la data en què s'ha pujat queda registrada. Les observacions del personal docent s'adjunten a la pàgina de la tasca de cada estudiant i se li envia un missatge de notificació. Cada docent compta amb la possibilitat de permetre la reexpedició d'una tasca després de la seua qualificació.
 • Entrevista de tutorització. Es tracta d'un testimoniatge escrit per persones professionals i tutors on es valora la competència de l'estudiantat. Es realitza mitjançant videotutories i fòrums a través de Hangout de Gmail+ per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat.
 • Examen escrit (qüestionaris, desenvolupament i/o problemes).
  • Desenvolupament o resposta llarga. Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumnat construeix la seua resposta en un temps limitat però sense moltes restriccions d'espai.
  • Resposta curta. Prova escrita tancada, en la qual l'alumnat construeix la seua resposta en un temps limitat i en un espai molt restringit.
  • Exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.
  • Qüestionaris o tipus test. Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumnat no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p. ex., emplenar buits). Els qüestionaris es qualifiquen automàticament, i poden ser requalificats si es modifiquen les preguntes. Els qüestionaris poden tenir un límit de temps a partir del qual no estaran disponibles. Cada docent pot determinar si els qüestionaris poden ser resolts diverses vegades i si es mostraran o no les respostes correctes i els comentaris, les preguntes i les respostes dels qüestionaris poden ser mesclades (aleatòriament) per a disminuir les còpies entre estudiants. Les preguntes poden comptar amb imatges.
 • Mapa conceptual. Es tracta de la representació d'una xarxa de conceptes claus d'un àrea temàtica amb les seues diferents relacions. Permet avaluar la comprensió. Es realitza a través del mòdul de tasques de MoodleTM.
 • Observació/execució de tasques i pràctiques. Consisteix en una estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el mateix context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser amb base en qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació en l'aula. Es realitza a través del mòdul de tasques de MoodleTM.
 • Resolució d'exercicis i problemes. És una prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Es realitza a través del mòdul de tasques de MoodleTM.
 • Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat amb la funció de informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la " memòria de pràctiques externes" . Es realitza a través del mòdul de tasques de MoodleTM.
 • Diaris i /o quaderns de notes. Informe personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions... Es realitza a través del mòdul diari de MoodleTM. Els diaris constitueixen informació privada entre l'estudiantat i la docència. Cada entrada al diari pot estar motivada per una pregunta oberta, els comentaris de la docència s'adjunten a la pàgina d'entrada del diari i s'envia per correu la notificació. Es realitza a través del mòdul de tasques de MoodleTM.
 • Treball de final de màster. Consisteix en un treball escrit en el qual es formulen idees, teories i explicacions de manera raonada i avaluada sobre un tema específic que demostra que l’estudiantat aplica i desenvolupa correctament les competències específiques del Màster Universitari. El TFM consistirà en l'elaboració d'un projecte d'intervenció que puga ser portat a terme en el lloc de realització de les pràctiques. En el cas d'estudiantat que haja obtingut resolució favorable d'exempció de pràctiques, el Treball de Final de Màster consistirà en l'elaboració d'un projecte d'intervenció que puga ser portat a terme en el lloc on estiguen desenvolupant la seua feina o professió. Es realitza a través del mòdul de tasques de MoodleTM, ja descrit, i ha de ser defensat públicament.
 • Presentacions orals. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals per demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar experiències pròpies. Es circumscriu al TFM.

Cada assignatura la tutoritzarà el professor o professora responsable. Cada assignatura es complementa amb un fòrum temàtic amb participació del professorat responsable i obert a la intervenció de tot l'alumnat del curs.

Pràctiques externes

Objectiu

El Màster Universitari inclou en el seu programa docent un període d'estada en pràctiques perquè l'estudiantat puga aplicar les competències, habilitats i destreses adquirides durant la seua impartició, especialment les corresponents a l'orientació cursada.

Descripció

Les pràctiques acadèmiques externes curriculars constitueixen una assignatura obligatòria, denominada Pràctiques Professionals del Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l'àmbit públic i privat (SRM041).

Durant les pràctiques, l'estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral directament vinculada amb el seu futur professional. Els seus objectius principals són dessenvolupar les competències adquirides (saber, fer, saber ser, saber estar) i iniciar la transició al mercat de treball. D'aquesta manera, encara que tenen caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I finalitza els seus estudis amb una certa experiència prelaboral.

Al llarg de la seua estada en pràctiques l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la universitat (tutorització) i per un o una professional de l'organització en què s'incorpora (supervisió). La durada de les pràctiques és de 6 crèdits ECTS, dels quals 120 hores han de transcórrer en l'ens cooperador.

La durada de l'estada en pràctiques en l'entitat triada s'ha estimat en 120 hores, el temps mitjà  de realització d'aqeustes està previst en un termini aproximat de 5 setmanes –si les hores invertides són 5 hores al dia durant els 5 dies de la setmana–. La resta de càrrega acadèmica temporal (30 hores) ha de dedicar-se a elaborar el projecte formatiu juntament amb la tutoritzación i la supervisió de pràctiques, confeccionar el diari o quadern de notes, mantenir almenys una tutoria de seguiment i redactar la memòria de l'estada en pràctiques.


El calendari per a la seua realització serà acordat entre cada estudiant, la supervisió de l'entitat cooperadora on es realitzen les pràctiques i la tutorització del Màster.

Tota la documentació necessària (normativa, sol·licituds models, etc.) està disponible en:
http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/

Les pràctiques externes es poden realitzar a Espanya o a l'estranger, mitjançant diversos programes de mobilitat. Podeu trobar més informació sobre pràctiques internacionals en:
http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/

Més informació:


Període de matriculació

D'acord amb l'acord de la Junta de Govern de la Universitat Jaume I de Castelló, adoptat el 30 de juny de 1997, la matriculació en el mòdul de pràctiques d'especialització ha de realitzar-se en el primer semestre, al mateix temps que en la resta de mòduls de la línia d'especialitat.

L’estudiantat matriculat pot optar a l’ampliació de matrícula, en el termini que s’establisca, sempre que no tinga rebuts pendents de pagament. En el període d’ampliació de matrícula es poden afegir assignatures de segon semestre i les assignatures Pràctiques professionals i Treball de Final de Màster (vegeu Normativa).

La matriculació és necessària fins i tot en el cas de sol·licitar l´exempció de les pràctiques d'especialització.

L'acta és única, de manera que estarà oberta al llarg de tot el curs acadèmic. A l'efecte de l'expedient acadèmic la convocatòria que constarà serà la primera ordinària, independentment del moment de realització de les pràctiques d'especialització.

Requisits

Després de superar 30 crèdits ECTS obligatoris, comuns o d'orientació, es poden realitzar les pràctiques professionals en un ens cooperador de pràctiques de la Universitat Jaume I de Castelló.

Lloc de realització de l'estada en pràctiques

1) Sol·licitud de estudiants en pràctiques pels ens cooperadors

La Universitat Jaume I de Castelló oferirà a l´alumnat matriculat en les pràctiques d'especialització un llistat dels ens cooperadors (entitats públiques i privades) que hagen sol·licitat estudiantat en pràctiques del Màster Universitari. Ha de tenir-se en compte que la majoria d´ens cooperadors amb els quals s'ha celebrat conveni de pràctiques de postgrau estan situats en l´entorn geogràfic de Castelló.

La informació sobre les sol·licituds de estudiants serà oferida a través de la plataforma IGLU de la Universitat Jaume I de Castellón. Per a entrar en la plataforma cal emprar el nom d'usuari i contrasenya que consta en el document de matriculació de cada estudiant.

El estudiants seleccionarà les seues preferències i la coordinació de pràctiques del Màster Universitari assignarà les ofertes tenint en compte l'expedient acadèmic de cada estudiant i la seua ubicació geogràfica.

 

2) Proposta d'entitat cooperadora per l'estudiantat

L'estudiantat també pot realitzar una proposta d'entitat que es trobe prop del seu lloc de residència o s'adapte més als seus interessos professionals on realitzar les pràctiques professionals. Per a açò, ha de posar-se en contacte abans del mes de novembre amb entitats públiques o privades que desenvolupen labors relacionades directament amb l'orientació professional triada per a conèixer la seua disponibilitat per a acceptar una/un estudiant en pràctiques.

Seguidament, han de posar-se en contacte amb la coordinació de les pràctiques amb la finalitat de comprovar que la proposta compleix els criteris de qualitat requerits (tasques, supervisió, etc.).

La tramitació de la proposta s'efectua de manera en línia a través de la intranet de la Universitat Jaume I (IGLU). Per a accedir a ella l'ens cooperador en pràctiques ha de sol·licitar el nom usuari i contrasenya en aquest enllaç: http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/docs-pe/entitats/sol-claus.pdf. Una vegada obtingut, l'ens cooperador ha d'emplenar totes les dades requerides, entre els quals s'inclouen el nom de la/de l'estudiant i el seu DNI. Les dades requerides poden consultar-se ací: http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/info-estudiantat/proposarentitat/.
Tramitada la sol·licitud, l'ens cooperador apareixerà associat a l'estudiant que ho va proposar en la intranet IGLU. La coordinació de pràctiques del Màster Universitari rebrà un avís automatitzat per a autoritzar la celebració del conveni amb l'entitat cooperadora sol·licitant.

Projecte formatiu

La/l'estudiant coneixerà l'assignació d'una plaça d'estada en pràctiques d'especialització a través de l'IGLU i mitjançant la recepció d'un correu electrònic. Després de conèixer l'assignació ha de posar-se en contacte amb la/el docent responsable de la seua tutoritzación. Abans d'iniciar la seua estada en pràctiques ha d'elaborar, juntament amb les persones responsables de la tutorització i la supervisió, un projecte formatiu (http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/docs-pe/entitats/pf-bilingue.pdf).

En aquest s'han de concretar les tasques que realitzarà i el període de temps acordat amb la supervisió en l'ens cooperador.

La redacció de les tasques pot prendre com a referència les incloses en la Guia orientativa per a les pràctiques.

Al llarg de la realització de l'estada en pràctiques l'estudiantat haurà de realitzar les tutories que haja acordat amb la persona responsable de la tutorització, informant-lo del desenvolupament de l'estada (mitjançant el Diari o Quadern de notes) i de qualsevol incidència que puga afectar el seu normal desenvolupament.

Les responsabilitats que corresponen a l'estudiantat, la tutorització i la supervisió durant la realització de l'estada en pràctiques poden consultar-se en la Guia orientativa per a les pràctiques.

 

Diari/Quadern de notes

Durant la realització de les pràctiques professionals l'estudiantat ha d'elaborar un Diari i/o Quaderns de notes. Es tracta d'un informe personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions… Es realitza a través del mòdul diari de MoodleTM. Els diaris constitueixen informació privada entre l’estudiantat i la tutorització. Cada entrada en el diari pot estar motivada per una pregunta oberta, els comentaris la tutorització s'adjunten a la pàgina de cada entrada del diari i s'envia la notificació per correu electrònic.


Avaluació

Els criteris d'avaluació de les pràctiques d'especialització es troben enumerats en la Guia docent de l'assignatura. Ha de tenir-se en compte que la qualificació final està composta per la suma de les qualificacions assignades per la tutorització i la supervisió, tenint en compte altres aspectes com l'expedient acadèmic de l'estudiantat, l'autoavaluació, etc.

Exempció, convalidació i reconeixement de les pràctiques d'especialització

Les pràctiques d'especialització del màster universitari es declararan exemptes per la coordinació acadèmica quan qui ho sol·licita acredite un mínim de sis mesos d'experiència professional en un lloc de treball relacionat directament amb la línia d'especialitat triada i presente una memòria explicativa dels motius per a reconèixer l'exempció.

L'exempció ha de sol·licitar-se una vegada realitzada la matriculació emprant el model de sol·licitud específic (.pdf), acompanyant-lo d'una memòria explicativa dels motius que justifiquen l'exempció i la documentació acreditativa de l'experiència professional exigida.

La documentació ha de tramitar-se a través del Registre telemàtic de la Universitat Jaume I de Castelló.

La sol·licitud serà resolta per la Comissió Acadèmica del Màster Universitari. La resolució es comunicarà una vegada superats 30 crèdits obligatoris comuns i d'especialitat. En un altre cas, la resolució de la sol·licitud d'exempció de les pràctiques professionals tindrà els seus efectes condicionats a la superació de 30 crèdits ECTS obligatoris, comuns i d'orientació.

Les assignatures de Pràctiques Professionals i Treball de Final de Màster no poden ser objecte de convalidació o reconeixement.

Mobilitat i programes d'intercanvi

Treball de final de màster

L'assignatura Treball de Final de Màster podrà cursar-se quan s'hagen superat 30 crèdits  ECTS obligatoris, comuns o d'orientació, i 6 crèdits ECTS corresponent a les pràctiques professionals. En l'orientació investigadora hauran d'aprovar-se 30 crèdits ECTS obligatoris, comuns o d'orientació.

La càrrega acadèmica del TFM s'ha estimat en 6 crèdits ECTS en les orientacions professionals i en 12 crèdits ECTS en l'orientació investigadora.

Amb caràcter general, el TFM consisteix en un treball escrit en el qual es formulen idees, teories i explicacions de manera raonada i avaluada sobre un tema específic que demostra que l'estudiantat aplica i desenvolupa correctament les competències específiques del Màster Universitari.

El TFM en les dues orientacions professionals tindrà caràcter obligatori i consistirà en l'elaboració d'un projecte d'intervenció en el lloc de realització de les pràctiques en el qual s'apliquen els coneixements teòrics i pràctics adquirits en la intensificació professional, proposat per l'estudiantat i elaborat sota la tutorització d'una/un membre del professorat del màster universitari.

El TFM de recerca tindrà caràcter obligatori i consistirà en el disseny i execució d'una recerca per l'estudiantat que li permeta posar en pràctica suficientment els coneixements, les aptituds i les destreses investigadores en el camp dels estudis feministes i de gènere. El projecte podrà abordar qualsevol objecte propi dels estudis feministes i de gènere. La recerca serà dirigida per un membre del professorat del Màster Universitari especialista en l'objecte d'estudi seleccionat, amb grau de Doctor, i defensada davant una comissió formada per tres membres del professorat del màster o de personal expert extern, igualment amb grau de Doctor.

La presentació i defensa del Treball de Final de Màster i del Treball de Final de Màster de recerca serà pública.

La Universitat Jaume I ha elaborat una Normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM en la Universitat Jaume I. De manera complementària, el Màster Universiari compta amb un document Guia sobre el Treball de Final de Màster.

En la següent adreça es poden consultar les guies docents de Pràctiques professionals i TFM:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42169?caracteres=practicas

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Aguilar Rodenas, María Consol Victoria Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura Catedràtica d'Escola Universitària
Agut Nieto, Sonia Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Titular d'Universitat
Alarcón García, Gloria
Universitat: Universidad de Murcia
Doctor:
Categoria: Profesora Titular del Departamento de Hacienda y Economía del Sector Público
Adreça de correu electrònic: al107934@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctora en Derecho Experiencia académica: Profesora Titular de Universidad, Dpto. Departamento de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad de Murcia. 5 quinquenios y 2 sexenios. Líneas de investigación: Economía y género, Derecho tributario. Resultados relevantes: Alarcón García, Gloria (2012) "¿Son los tributos ambientales una opción para la financiación de las HHPP?: Reflexiones sobre la fiscalidad ambiental autonómica", en Cuides. Lugar de publicación: España. Vol. 9, pp. 205 -229. Alarcón García, Gloria; Beyaert Stevens, Arielle; de Pablos Escobar, Laura (2012) "Fiscal Awareness: a study of the female attitude towards fraud in Spain", en Michael Pickhardt, y Aloys Prinz (ed.) Tax Evasion and the Shadow Economy, Editorial Edward Elgar, EEUU, pp. 61 - 86. Alarcón García, Gloria; Arias Burgos, Carolina; Colino Sueiras, José (2011) "Infraestructuras y género: Análisis del FEIL-2009: población municipal y CCAA", en Revista de Investigaciones Feministas. Vol. 2, pp. 151 - 174.
Professorat extern Màsters
Alcañiz Moscardó, Mercedes Dep. de Filosofia i Sociologia Professora Titular d'Universitat
Arrufat Gallen, Vita
Empresa: Centro de Salud Pública de Castellón
Categoria: Técnica Superior en Programas de Promoción de la Salud en CSP Castelló (Generalitat Valenciana)
Adreça de correu electrònic: al333512@uji.es
Breu currículum: Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: Licenciada en Medicina y Cirugía. Técnica Superior en Programas de Promoción de la Salud en CSP Castelló (Generalitat Valenciana). Méritos laborales: Presentación del Proyecto: Hotel de las mujeres hotel saludable en el XI ETC -PHHP Course on Strategies for Health in Europe: "Evidence based practice in Public Health and Health Promotion. Valencia. July 1 S-27. EVES. (EUMAHP) (2002). Coordina el curso: Promoción de la salud de la mujer en el climaterio. Plan de Formación Continuada Conselleria de Sanitat. IVESP. Centre de Salut Pública Castelló (1999). Docencia impartida: Panel I Retos y propuestas en salud en Derechos sexuales y reproductivos en Andalucía y España. Red de mujeres africanas y españolas por un mundo mejor. Mapa de Salud y derechos sexuales y reproductivos en África y España. 5-7 de julio 2011 Sevilla. UNIFEM (UN Women) Gobierno de España. Difusión de buenas prácticas en el registro de violencia de genero/doméstica en el ámbito sanitario: implantación SIVIO Sistema de información para la detección de casos de violencia de genero/domestica Departamentos de Salud Hospital General y la Plana, 2008.
Professorat extern Màsters
Aznar Marquez, Juana
Universitat: Universidad Miguel Hernández de Elche
Doctor:
Categoria: Profesora Contratada Doctora. Departamento Estudios Económicos y Financieros
Adreça de correu electrònic: aznarj@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctora en Economía y Máster Igualdad de Género en el Ámbito Público y Privado Experiencia académica: Profesor Contratado Doctor, Área de Fundamentos del Análisis Económico, Departamento de Estudios Económicos y Financieros, Universidad Miguel Hernández de Elche. Líneas de investigación: Economía y género, Estudios financieros. Resultados relevantes: J. Aznar-Márquez, I. Belmonte-Martín (2013) Las familias como elemento subsidiario del Estado del Bienestar, en Revista de Sociales y Jurídicas, España. J. Aznar Márquez,A. Marti de Olives,M.J. Navarro-Rios,A. Tellez-Infantes (2009) Desarrollo y Trabajo de las Mujeres en el Mundo Rural. ED. Icaria Economia, BARCELONA. J.M. Azagra-Caro, J.M. Blanco, J. Aznar-Márquez (2008) Interactive vs non-interactive knowlege production by faculty members, en Revista APPLIED ECONOMICS, Vol. 40 (10), Desde 1286 hasta 1297.
Professorat extern Màsters
Ballester Arnal, Rafael Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Catedràtic d'Universitat
Barrère Unzueta, M.ª Ángeles
Universitat: Universidad de País Vasco
Doctor:
Categoria: Catedrática
Càrrec: Departamento Derecho Constitucional, Administrativo y Filosofía del Derecho
Adreça de correu electrònic: barrere@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctora en Derecho Experiencia académica: Catedrática por la ANECA (Resolución de 19 de enero de 2012). Profesora Titular de Universidad, Departamento de Derecho Constitucional, Administrativo y Filosofía del Derecho, Universidad del País Vasco 6 quinquenios y 3 sexenios. Líneas de investigación: Derecho antidiscriminatorio, Igualdad de género. Resultados relevantes: BARRÈRE UNZUETA, Mª. A. (2014). La igualdad de género desde el activismo de las profesiones jurídicas. Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria. (99-100): 513-528. BARRÈRE UNZUETA, Mª. A. (2008) Género, discriminación y violencia contra las mujeres, en LAURENZO COPELLO, P.; MAQUEDA ABREU, M. L.; y RUBIO CASTRO, A. M. (Coords.) y VV. AA. Género, violencia y derecho. Valencia: Tirant Lo Blanch. BARRÈRE UNZUETA, Mª. A. (1997). Discriminación, derecho antidiscriminatorio y acción positiva en favor de las mujeres. Madrid: Civitas.
Professorat extern Màsters
Bosch Fiol, Esperança
Universitat: Universidad de la Islas Baleares
Doctor:
Categoria: Catedrática
Càrrec: Profesora titular.Estudios de Género
Adreça de correu electrònic: ebosch@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctora en psicología Experiencia académica: Catedrática, Facultad de Psicología, Universitat de les Illes Balears. 5 quinquenios y 2 sexenios. Líneas de investigación: Violencia de género; Transmisión histórica del estereotipo femenino; Y Psicología de género y salud. Resultados relevantes: FERRER, V. A.; BOSCH, E. (2013). Del amor romántico a la violencia de género. Para una coeducación emocional en la agenda educativa. Profesorado. revista de currículum y formación del profesorado. 17 (1): FERRER, V. A.; BOSCH, E. (2013). La vieja y la nueva universidad: cambios propuestos desde una perspectiva de género, en II Xornada de innovación en xenero. Docencia e investigación. Vigo: Universidad de Vigo. BOSCH, E. (2010). El problema de la rehabilitación de los maltratadores, en La violencia contra las mujeres. Fundación ISONOMIA. UNIVERSIDAD DE CASTELLÓN.
Professorat extern Màsters
Campos Rubio, María Aranzazu
Universitat: Universidad del País Vasco
Doctor:
Categoria: Profesora titular. Dpto Dcho Constitucional, Admtvo y Filosofía del Derecho
Adreça de correu electrònic: arcampos@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctora en Filosofía Experiencia académica: Profesora Titular de Universidad, Derecho Administrativo, Constitucional y Filosofía del Derecho, Facultad de Derecho, Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. 4 quinquenios y un sexenio. Líneas de investigación: Filosofía, ciencias políticas y género Resultados relevantes: CAMPOS RUBIO, MARIA ARANZAZU (2014) Igualdad y Democracia: el género como categoría de análisis jurídico en La participación de las mujeres en los procesos políticos y la incidencia de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres en la institución democrática de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Ed. Corts Valencianes, Valencia, pp. 143 - 159. CAMPOS RUBIO, MARIA ARANZAZU (2010) La igualdad de mujeres y hombres: 30 años de Parlamento Vasco. La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres, CORTS: ANUARIO DE DERECHO PARLAMENTARIO, Vol I, Nº 23, pp. 19 -45. CAMPOS RUBIO, MARIA ARANZAZU; BARRÈRE UNZUETA, Mª ÁNGELES (2005) Igualdad de oportunidades e igualdad de género: una relación a debate, Editorial Dykinson.
Professorat extern Màsters
Cifre Gallego, Eva Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Titular d'Universitat
Escrig Gil, Gemma
Empresa: Fundación Isonomía
Categoria: Responsable de dirección. Fundación Isonomía
Adreça de correu electrònic: gescrig@uji.es
Breu currículum: Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: Licenciada en Derecho. Master en Mediación en la sociedad de la información: Nuevos perfiles profesionales de intervención social en el siglo XXI. Universidad Jaime I de Castellón. Experiencia profesional destacada: 2014: Docente (4,5 horas) del curso "Formación básica en materia de igualdad de mujeres y hombres" dentro del Plan de formación del PAS de la Universitat Jaume I. 2014: Docente (30 horas) del curso "Comunicación inclusiva" organizado por la Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I. 2013-2014: Docente en el Curso de postgrado Especialista en Agente de Igualdad. 2013-2014: Docente en el Curso de postgrado Especialista en Intervención con hombres en igualdad, género y masculinidades. Publicaciones destacadas: ESCRIG GIL, G. (2010). "Planes de igualdad en las empresas", en VV. AA. Políticas publicas de igualdad. Fundación Isonomia para la igualdad de oportunidades. Universidad Jaime I de Castellón, pp. 217-238. ESCRIG GIL, G. y SALES BOIX, A. (2010). Guía de tratamiento no sexista de la información y la comunicación en la Universidad Jaime I. Fundación Isonomia para la Igualdad de Oportunidades. Universidad Jaime I de Castellón.
Professorat extern Màsters
Esquembre Valdés, María del Mar
Universitat: Universidad de Alicante
Doctor:
Categoria: Profesora Titular Escuela Universitaria. Derecho Constitucional
Adreça de correu electrònic: esquembr@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctora en Derecho por la Universidad de Alicante Experiencia académica: Profesora Titular Universidad, Facultad de Derecho, Universidad de Alicante. 3 quinquenios. Líneas de investigación: Derecho constitucional y género, Políticas públicas de igualdad. Resultados relevantes: TORRES DÍAZ, M.C.; GARAY MONTAÑEZ, N.; ESQUEMBRE VALDÉS, M.; COLLADO MATEO, C.; MONTESINOS SÁNCHEZ, N.; MORAGA GARCÍA, Mª A. (2013). Herramientas básicas para la docencia en Derecho desde la perspectiva de género (II): análisis y ampliación de conceptos, en: XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Retos de futuro en la enseñanza superior: docencia e investigación para alcanzar la excelencia académica / Tortosa Ybáñez, M. T.; Álvarez Teruel, J. D.; Pellín Buades, N. (coords.) / Universidad de Alicante. ESQUEMBRE VALDÉS. M. (2010). Género, ciudadanía y derechos. La subjetividad política y jurídica de las mujeres como clave para la igualdad efectiva. Revista: Corts. Anuario de Derecho Parlamentario. (23): 47-85. SEVILLA, J.; RINCÓN, M.F. DEL; VENTURA, A.; SOLER, M.; ESQUEMBRE, M.; ABA, A.; ARENAS, M.; ASTOLA, J., CERDÁ, P.; ESPINO, C.; FERNÁNDEZ, y.; FIGUERUELO, A.; GARAY, N.; MONTESINOS, N. y otras (2010) Las parlamentarias en la I Legislatura: Cortes Generales (1979-1982). Madrid: Cortes Generales.
Professorat extern Màsters
Ferrer Pérez, Victoria Aurora
Universitat: Universidad de las Islas Baleares
Doctor:
Categoria: Profesora Titular. Psicología Social
Adreça de correu electrònic: ferrerv@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctora Psicología. Experiencia académica: Catedrática acreditada de la Universidad, Universitat de les llles Balears, Departamento de Psicología. 4 quinquenios y 3 sexenios. Líneas de investigación: Análisis psicosocial de la situación de la mujer a través de la historia y en la actualidad, evaluación de factores psicosociales y su influencia en pacientes con dolor crónico y Violencia de género y misoginia. Resultados relevantes: FERRER PÉREZ, V.A. y BOSCH FIOL, E. (2014). La percepción del acoso sexual en el ámbito universitario. Revista de Psicología Social. 29 (3): 480-501. FERRER PÉREZ, V.A. y NAVARRO GUZMÁN, C. (2011). La violencia de género en la formación universitaria: análisis de factores predictores. Anales de Psicología. 27(2):435-446. FERRER PÉREZ, V.A. (2006-2007). Los Feminismos como herramientas de cambio social. Palma: Universitat de les Illes Balears.
Professorat extern Màsters
Ferrús i Batiste, Jordi
Universitat: Universidad Miguel Hernández de Elche
Doctor:
Categoria: Profesor Contratado Doctor, Área de antropología Social,
Adreça de correu electrònic: ferrusi@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctor en Antropología Social Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): Profesor Contratado Doctor, Área de antropología Social, Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Miguel Hernández de Elche. Líneas de investigación: antropología social, historia de las mujeres, teoría y técnicas de investigación. Resultados relevantes: Ferrús Batiste, Jordi (2004). "Ensayo de etnografía en casa de un antropólogo antinuclear", en Experiencias etnográficas / coord. por Anastasia Téllez Infantes, , pp. 55-78. Ferrús Batiste, Jordi (1988). Reproducción del grupo doméstico y de la explotación agrícola familiar a partir de un proceso de industrialización rural. Arxiu d'etnografia de Catalunya revista d' antropologia social. (6): 123-134. Ferrús Batiste, Jordi (1985). La casa pagesa asconenca, (1940-1970): descripció
Professorat extern Màsters
Gámez Fuentes, María José Dep. de Ciències de la Comunicació Professora Titular d'Universitat
García Campá, Santiago Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat Professor Contractat Doctor
Garrigues Giménez, María Amparo Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat Professora Titular d'Universitat
González Esteban, Elsa Dep. de Filosofia i Sociologia Professora Titular d'Universitat
Heras González, Purificación
Universitat: Universidad Miguel Hernández de Elche
Doctor:
Categoria: Profesora Contratada Doctora. Antropología social
Adreça de correu electrònic: heras@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctora en Antropología Social. Máster en Antropología de la Medicina. Experiencia académica: Contratada Doctora, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Miguel Hernández. Líneas de investigación: Antropología de género, Género y proceso atención-salud-enfermedad. Resultados relevantes: Téllez, Anastasia; Ferrús, Jordi; Heras, Purificación; Sánchez, M.M; Martínez, Javier Eloy. (2009). La construcción cultural del tiempo desde la perspectiva de género: de la conciliación a la corresponsabilidad. Ministerio de Igualdad. Téllez, Anastasia; Ferrús, Jordi; Heras, Purificación; Sánchez, M.M; Martínez, Javier Eloy (2009). Mujer y Trabajo en el sector industrial: economía sumergida, violencia y género. Ministerio de Igualdad. Téllez, Anastasia y Heras, Purificación (2008). Representaciones de género y maternidad: una aproximación desde la antropología sociocultural, en Sexualidad, Género, Cambio de roles y Nuevos Modelos de Familia.
Professorat extern Màsters
Jabardo Velasco, Mª Mercedes
Universitat: Universidad Miguel Hernández de Elche
Doctor:
Categoria: Profesora Contratada Doctora
Càrrec: Área Antropología Social
Adreça de correu electrònic: jabardo@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctorado en antropología social. Experiencia académica: Profesora Contratada Doctora, Área de antropología social, Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Miguel Hernández de Elche. 2 quinquenios. Líneas de investigación: antropología social y de género, sociología y ciencia política. Resultados relevantes: JABARDO VELASCO, MERCEDES (2012). Feminismo negro. Una Antología Editorial Traficantes de Sueños, Madrid. MERCEDES JABARDO, PILAR MONREAL Y PABLO PALENZUELA (COORD.) (2008) Antropología de orientación pública: visibilización y compromiso de la antropología, Ed. Ankulegi, Donosti. JABARDO VELASCO, MERCEDES (2005) Migraciones y género. Cuando el continente africano se hace pequeño, en Revista española de desarrollo y cooperación, Nº. 16, pp. 81-97.
Professorat extern Màsters
Lousada Arochena, José Fernando
Empresa: Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Categoria: Magistrado de lo social
Càrrec: Carrera Judicial: Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Adreça de correu electrònic: lousada@uji.es
Breu currículum: Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: Doctor en Derecho. Carrera Judicial: Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (desde el año 2001). Experiencia profesional destacada: Asistencia técnica al Servicio Galego de Igualdade para la elaboración de un borrador de anteproyecto de ley autonómica de igualdad para mujeres y hombres hasta su aprobación como Ley Gallega 7/2004, de 16 de julio, para la igualdad de mujeres y hombres. Asistencias técnicas al Servicio Galego de Igualdade para diversos desarrollos de la Ley Gallega 7/2004, de 16 de julio, para la igualdad de mujeres y hombres. Participación en el Grupo de Informe de Impacto de Género de los anteproyectos de ley y proyectos de decreto autonómicos, organizado por la Universidad de Vigo en convenio con Servicio Galego de Igualdade. Publicaciones destacada: Lousada Arochena, Fernando (2014). El derecho fundamental a la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Valencia: Tirant lo Blanch. Lousada Arochena, Fernando (2012). La integración de la tutela contra la violencia de género en la Seguridad Social, en Lourdes Mella Méndez Violencia de género y Derecho del Trabajo. Estudios actuales sobre puntos críticos, (pp. 701-719) Editorial La Ley, Madrid. Lousada Arochena, Fernando (2008) Permiso de paternidad y conciliación masculina, Editorial Bomarzo, Albacete.
Professorat extern Màsters
Lozano Estivalis, Maria Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura Professora Contractada Doctora
Martínez Guirao, Javier E
Universitat: Universidad Miguel Hernández de Elche
Doctor:
Categoria: Profesor asociado. Antropología social
Adreça de correu electrònic: guirao@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctor en Antropología Social. Experiencia académica: Profesor Asociado, Facultad de Filosofía, Universidad de Murcia. Líneas de investigación: Antropología Social, Diseño de investigación con perspectiva de género. Resultados relevantes: MARTÍNEZ GUIRAO, J. y VV. AA. (2010). Cuerpo y cultura. Ed. ICARIA. MARTÍNEZ GUIRAO, J. y VV. AA. (2010). Actas del I Congreso Internacional de Cultura y Género: La Cultura en el cuerpo. Universidad Miguel Hernández y Ministerio de Igualdad. MARTÍNEZ GUIRAO, J. y MORAL HERRERO E. (2008). Vida y Trabajo: Memoria Visual Desde Una Perspectiva De Género. Ed. Universidad Miguel Hernández.
Professorat extern Màsters
Mateu Carruana, María Josefina Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat Professora Contractada Doctora
Miñarro Yanini, Margarita Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat Professora Titular d'Universitat
Miqueo Miqueo, Consuelo
Universitat: Universidad de Zaragoza. Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia
Doctor:
Categoria: Titular de Universidad
Adreça de correu electrònic: miqueo@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctora en Medicina y Cirugía Experiencia académica: Profesora Titular de Universidad, Dpto. Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia, Unidad de Historia de la Medicina, Facultad de Medicina, Universidad de Zaragoza. 5 quinquenios. Líneas de investigación: Historia de la medicina española contemporánea; estudios de género y androcentrismo; medios de comunicación científica Resultados relevantes: Miqueo, Consuelo (2014) Azar y necesidad: el movimiento por la planificación familiar y la libertad sexual en Zaragoza en: Campo Marín, R. et al. (eds.) Medicina y poder político. XVI Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Medicina, Madrid, SEHM y Universidad Complutense, pp. 247-252. Miqueo, Consuelo. Reseña: Begoña Crespo García, Inés Lareo Martín; Isabel Moskowich-Spiegel Fandiño, eds. (2013) La mujer en la ciencia: historia de una desigualdad. Munich: Lincom Europa [colecc. Studies in Antropology nº 15]; 2011, 155 p. Dynamis; 33 (2), pp. 513-517 Miqueo, Consuelo, Germán Bes C, Fernández Turrado T, Barral Morán M. J. (2011). Ellas también cuentan, científicas en los comités de revistas biomédicas. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza PUZ, 354 págs.
Professorat extern Màsters
Moreno Salas, Julia Dep. de Filosofia i Sociologia Professora Associada Laboral
Navarro Rios, M. Jesus
Universitat: Universidad Miguel Hernández
Doctor:
Categoria: Profesora Contratada Doctora
Càrrec: Área Producción Animal
Adreça de correu electrònic: mrios@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Dra. Ingeniera Agrónoma, Máster en Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado Experiencia académica: Profesora contratada doctora, Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO), Tecnología Agroalimentaria, Área de Producción Animal, Universidad Miguel Hernández. Líneas de investigación: Género y mundo rural. Resultados relevantes: Navarro-Ríos M. (2009) J. El papel de la mujer, clave para un desarrollo rural sostenible, en Aznar Márquez, J., De olives A. M., Tellez Infantes, A. (coord.) y VV. AA. Desarrollo y trabajo de las mujeres en el medio rural. España: Icaria. Navarro-Ríos M. J. (2009). Mujer y trabajo en el mundo rural murciano, en Desarrollo y trabajo de las mujeres en el medio rural. ICARIA. M.J Navarro-Ríos, I. Martínez, A. Martí, J. Aznar. (2008). Situación de la mujer en el Medio Rural de la Región de Murcia. Lugar de publicación: Instituto de la Mujer de la Región de Murcia.
Professorat extern Màsters
Otero Crespo, Marta
Universitat: Universidad de Santiago de Compostela
Doctor:
Categoria: Profesora Constratada Doctora. Derecho Civil
Adreça de correu electrònic: oterom@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctora en Derecho Experiencia académica: Profesora Contratada Doctora en el Área de Derecho civil, Facultad de Derecho, Universidad de Santiago de Compostela. 2 quinquenios y un sexenio. Líneas de investigación: Derecho civil; Derecho privado; Derecho comparado; Derecho de daños; Derecho de contratos; Derecho de sucesiones; Género y Derecho privado. Resultados relevantes: OTERO, CRESPO. M.; HERRERO OVIEDO, M; INFANTE RUIZ, F.J. (2013). "Libertad, violencia, no discriminación", en Tratado de derecho de la persona física / coord. por María del Carmen Gete-Alonso y Calera, Judith Solé Resina, Vol. 2, 2013, pp. 633-709. GARCÍA RUBIO, Ma. P. / VALPUESTA FERNÁNDEZ, Ma. R. (eds); LÓPEZ DE LA CRUZ, L. /OTERO CRESPO, M. (coords) (2011). El levantamiento del velo: las mujeres en el Derecho privado. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch. OTERO CRESPO, M.; GARCÍA RUBIO Mª P. (2006). Apuntes sobre la referencia expresa al ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos en la Ley 15/2005, en Revista jurídica de Castilla y León, Nº. 8, 2006, pp. 69-106.
Professorat extern Màsters
Reche Tello, Nuria
Adreça de correu electrònic: nreche@uji.es
Professorat extern Màsters
Rodríguez Jaume, María José
Adreça de correu electrònic: jaume@uji.es
Professorat extern Màsters
Salazar Benítez, Octavio
Universitat: Universidad de Córdoba
Doctor:
Categoria: Profesor titular Derecho Constitucional
Adreça de correu electrònic: osalazar@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctor en Derecho Experiencia académica: Profesor Titular de Derecho Constitucional, Departamento de Derecho Público y Económico, Universidad de Córdoba 4 quinquenios y 2 sexenios. Líneas de investigación: Partidos Políticos, Representación Política, Participación política de la mujer. Resultados relevantes: SALAZAR, O. (2013). Masculinidades y ciudadanía. Los hombres también tenemos género. Derechos y Libertades. Revista del Instituto Bartolomé de las Casas. 18 (30): 299-306. SALAZAR, O. (2012). Otras masculinidades posibles: Hacia una humanidad diferente y diferenciada. Recerca: revista de pensament i anàlisi. (12): 87-112. SALAZAR, O. (2010). Cartografías de la igualdad: ciudadanía e identidades en las democracias contemporáneas. Valencia: Tirant lo Blanch.
Professorat extern Màsters
Saldaña Díaz, María Nieves
Adreça de correu electrònic: msaldana@uji.es
Professorat extern Màsters
Sales Ciges, María Auxiliadora Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura Professora Titular d'Universitat
Schmal Cruzat, Francisca Nicole
Universitat: Universitat Oberta de Catalunya
Doctor:
Categoria: Psicóloga
Càrrec: Psicóloga consultora
Breu currículum: Nombre y apellidos: FRANCISCA NICOLE SCHMAL CRUZAT Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: PhD student at Universitat de Girona and Team member at Discourse, Gender and Science. (Master Degree) Diploma of Advanced Studies in Social Psychology, Universitat Autònoma de Barcelona (with honors) Experiencia profesional destacada: Specialization: Women as victims of Gender Violence and the risk of Exclusion. Gender Equality Agency. Introducing equal opportunities and gender across the board in all areas of work, study, teaching and research university, University of Girona, Girona, Spain Publicaciones destacada: Schmal, N. and Ruf-Ucar, Helin. Chancen und Grenzen Internationaler Strategischer Prozessführung gegen Gewalt gegen Frauen am Beispiel der Fälle Opuz v. Turkey und 'Campo Algodonero' vs. Mexiko [Chances and limits of international strategic litigation in the field of violence against women. The examples of Opuz v. Turkey and "Campo Algodonero" vs. Mexiko]. Femina Politica 02 2012 21.Jg. S. 62-73 Schmal, N. (2008) Repensando la relación entre la Ley y la violencia hacia las mujeres. Una aproximación a los discursos de los/las agentes del ámbito judicial en relación a la Ley Integral de Violencia de Género. [Rethinking the relationship between Law and Violence aginst Women. An approach to the juridical agents' discurses in relation to the intergal Law of Gender-Based Violence]. Revista Psicoperspectives, VII, 33-58. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.Website:http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/issue/view/7
Professorat extern Màsters
Senent Vidal, María José Dep. de Dret Privat Professora Titular d'Universitat
Sevilla Merino, Julia
Universitat: Universidad de Valencia
Doctor:
Categoria: Profesora Titular. Derecho Constitucional
Adreça de correu electrònic: sevilla@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctora en Derecho Experiencia académica: Profesora Honoraria, Dpto. Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración Facultad de Derecho - Universitat de València-Estudi General. 5 quinquenios y un sexenio. Líneas de investigación: Derecho, género e igualdad, Derecho constitucional, Democracia y paridad. Resultados relevantes: SEVILLA MERINO, Julia (2014) Democracia paritaria y Unión Europea, en Integración europea y género / coord. por María Inmaculada Pastor Gosalbez, Laura Román Martín, Ana Giménez Costa, Ángela Figueruelo Burrieza, 2014, pp.. 155-177. SEVILLA MERINO, Julia (directora), VVAA (2010) Las parlamentarias en la I Legislatura: Cortes Generales (1979-1982), que ha obtenido el Premio "Mujer y Parlamento. Clara Campoamor", Cortes Generales, Ministerio de la Presidencia, Madrid. SEVILLA MERINO, Julia (2010) "De la política de cuotas al derecho de la igualdad en la representación: especial referencia a Les Corts Valencianes", en Corts: Anuario de derecho parlamentario, Nº. 24, 2010 (Ejemplar dedicado a: 25 años de la aprobación de la ley orgánica de régimen electoral general: balance y perspectivas), pp. 279-314.
Professorat extern Màsters
Soler Sánchez, Margarita
Universitat: Universidad de Valencia
Doctor:
Categoria: Profesora Titular. Derecho Constitucional
Adreça de correu electrònic: masoler@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctora en Derecho Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): Titular Universitaria, Departamento de Derecho Constitucional, Facultad de Derecho, Universidad de Valencia. 4 quinquenios y un sexenio. Líneas de investigación: derecho, género e igualdad, derecho constitucional, democracia y paridad. Resultados relevantes: Sevilla Merino, Julia, SOLER SANCHEZ, MARGARITA (2013) "Igualdad, género, transversalidad: las mujeres sujetos del Derecho y de derechos" en José García Añón (editor); Transformaciones en la docencia y el aprendizaje del Derecho. Actas del Quinto Congreso Nacional de Docencia en Ciencias Jurídicas. Valencia, 11-13 de septiembre de 2013, pp. 1215 - 1226. SOLER SANCHEZ, MARGARITA, Martin Cubas, Joaquin (2013) "Artículo 24", en Garrido Mayol (dir), Comentarios al Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana¸ Ed. Tirant lo Blanch, pp. 461 - 472 Ventura Franch, Asunción; SOLER SANCHEZ, MARGARITA (2012) Contextualización y análisis de la participación política de las mujeres en el ámbito rural, en Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, nº pags. 79 (285 - 304), MARRUECOS.
Professorat extern Màsters
Téllez Infantes, Anastasia
Universitat: Universidad Miguel Hernández de Elche
Doctor:
Categoria: Profesora Titular Antropología social
Adreça de correu electrònic: tellez@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctora en Antropología Social Experiencia académica: Profesora titular de Universidad, Área de antropología social, Dpto. de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Miguel Hernández de Elche. 3 quinquenios y un sexenio. Líneas de investigación: Antropología social y cultural, representaciones ideológicas de género, construcción cultural de cuerpo y sexualidad. Resultados relevantes: Téllez Infantes, Anastasia, Martínez Guirao, Javier Eloy, Sánchez Colodrero, Vicente (2014) "Género y diversidad en la educación. La interacción de mujeres con capacidades diferenciadas (mujeres no estándar) en un Centro Público de Educación Infantil y Primaria", en Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia, Nº. 9 (Ejemplar dedicado a: Género, educación y atención a la diversidad), pp. 63-88. Téllez Infantes, Anastasia; Verdú Delgado, Ana Dolores (2011) El significado de la masculinidad para el análisis social, en Revista Nuevas Tendencias en Antropología, Nº2, pp. 80 -103. Martínez Guirao, Javier Eloy, Téllez Infantes, Anastasia (2010) La cultura en el cuerpo, en Cuerpo y cultura, Ed. Icaria.
Professorat extern Màsters
Tobías Olarte, Eva María
Empresa: Consultoria Estrategia y Género
Càrrec: Gerente
Adreça de correu electrònic: tobias@uji.es
Breu currículum: Formación y experiencia profesional vinculada a la asignatura: Máster Oficial en Igualdad y Género en el ámbito público y privado. Especialidad profesional en Políticas Públicas de Igualdad. U. Miguel Hernández de Elche. Experiencia profesional destacada: Gerente de Estrategia y Género, Consultoría de Igualdad. Coordinadora y profesora del Curso de Verano de la Universidad de La Rioja: "Raíces y manifestaciones de la violencia de género" (julio de 2013). Directora técnica y Profesora del Diploma de Especialización en Agente de Igualdad de Género, 2012/2013 Oportunidades de Mujeres y Hombres. Título Propio de la Universidad de La Rioja (UR). 30 ECTS. Formación online. Publicaciones destacadas: TOBÍAS OLARTE, E. (2013). "La perspectiva de género en los planes autonómicos de inmigración" (capítulo de libro) en Suberviola, Iratxe; Fernández, Olaya y Álvarez, Remedios (coords): Vivir entre dos mundos. Mujeres pakistaníes en La Rioja, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos. (en imprenta). TOBÍAS OLARTE, E. (2012).La perspectiva de género en los planes autonómicos de inmigración" (capítulo de libro) en Clavo Sebastián, María José y Goicoechea Gaona, Ángeles (coords): Mujeres que miran a mujeres: la comunidad pakistaní, Logroño, Universidad de La Rioja. TOBÍAS OLARTE, E. (2011). Agentes de Igualdad en la administración pública española y francesa: bases de contratación (artículo de revista) en Revista Brocar, Cuadernos de Investigación histórica, Logroño, Universidad de La Rioja.
Professorat extern Màsters
Torres Palomares, Juan Salvador Dep. de Filosofia i Sociologia Professor Associat Laboral
Tur Ausina, Rosario
Empresa: Universidad Miguel Hernández de Elche
Categoria: Profesora contratada doctora. Derecho Constitucional
Adreça de correu electrònic: rtur@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctora en Derecho Experiencia académica: Profesora Titular de Universidad, Área Derecho Constitucional, Departamento de Arte, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Miguel Hernández de Elche. 3 quinquenios y 2 sexenios. Líneas de investigación: Empoderamiento y participación equilibrada, Tutela multinivel de la igualdad, e igualdad y educación. Resultados relevantes: TUR AUSINA, Rosario (2014). Comunidad Autónoma de las Islas Canarias, en Ventura Franch, A. y Romani, L. (coords.) y VV. AA . El derecho a la participación política de las mujeres. Resultados de la aplicación de la Ley de Igualdad en las elecciones de las Cortes Generales (2004-2008-2011). Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 560-584. TUR AUSINA, Rosario (2014). Los mitos de la participación equilibrada, en Igualdad y Democracia. El genero como categoria de anàlisis jurídico - Libro Homenaje a la Prof.a Julia Sevilla Merino, Corts, Valencia, pp. 671-685. TUR AUSINA, Rosario (2013). Leyes de participación ciutadana. Las experiencias canaria y valenciana, Revista Aragonesa de Administración Pública, nº 14, pp. 203-232.
Professorat extern Màsters
Vara Martín, Celia
Empresa: Eulen
Categoria: Psicóloga en violencia de género
Adreça de correu electrònic: vara@uji.es
Breu currículum: Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: PhD Student Communication Studies, Concordia University. Supervisor: Krista Lynes 82013). Master Degree Equality and Gender in Public and Private Area (60 ECTS). University Jaume I Castellon (Spain) (2009). Publicaciones relevantes: VARA MARTÍ, Celia (2015) Violeta Esperanza feral feminisms.com Toronto (Canada) (http://feralfeminisms.com/violeta-esperanza/). VARA MARTÍ, Celia (2014) Los inicios del video arte feminist: antecedentes y estado de la cuestión. II International Conference Gender and Communication, Libro de actas, Eds. Juan Carlos Suárez Villetas et al. I.S.B.N. 978-84-9085-030-5. VARA MARTÍ, Celia (2014) Los inicios del video feminist, Congreso Universitario Internacional sobre la Comunicación en la Profesión y la Universidad de Hoy: Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia, Ediciones Universitarias Mc Graw Hill, Ed. McGraw Hill. Video Performances: 2015 Tripas de Corazón, Camagüey (Cuba). 2013 Violeta Esperanza, Alicante (Spain). 2013 Puentes/Bridges, Alicante (Spain). 2012 Life after Life (Feminist Media Art Festival, Studio XX Montreal) with Micha Cardenas, University of Southern California. 2008 De la Reina Libertad, el Despertar (Selected by Fine Arts Faculty, University of Valencia, Spain). DVD edited.
Professorat extern Màsters
Ventura Franch, Asunción Dep. de Dret Públic Professora Titular d'Universitat
Vicente Pachés, Fernando Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat Professor Titular d'Universitat

Coordinació del màster

Direcció acadèmica

 • Senent Vidal, M.ª José (Coordinadora a la Universitat Jaume I de Castelló)
 • Téllez Infantes, Anastasia (Coordinadora a la Universitat Miguel Hernández d'Elx)

 

 • Agut Nieto, Sonia (Ciències Socials i Humanitats)
 • De Vicente Pachés, Fernando (Ciències Jurídiques i Econòmiques)
 • Gámez Fuentes, Mª José (Investigació)
 • García Campá, Santiago (Investigació)
 • Lozano Estívaliz, María (Investigació)
 • Martí Gual, Ana M.ª (Ciències Socials i Humanitats)
 • Senent Vidal, M.ª José (Coordinadora)
 


Comisió interuniversitària de coordinació i seguiment

Universitat Jaume I de Castelló

 • García Campá, Santiago
 • Senent Vidal, M.ª José

Universitat Miguel Hernández d'Elx

 • Téllez Infantes, Anastasia
 • Heras González, Purificación

Estudiantat

 • Catherine Boix Boyer
 • Inés Soler Julve


Equip tècnic

Sales Boix, Anna (F. Isonomia)

 
 

Departaments implicats

 • Departament de Dret Públic
 • Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social, i Eclesiàstic i de l'Estat
 • Departament de Filosofia i Sociologia
 • Departament de Dret Privat
 • Departament d´Educació
 • Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
 • Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia
 • Departament de Ciències Socials i Humanes de la Universitat Miguel Hernández d'Elx

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

La coordinació de l'assignatura de pràctiques correspon al professor Santiago García Campá (gcampa@uji.es)

Coordinació del treball final de màster

La coordinació de TFM correspon al següent personal docent:

 • Orientació d'agents d'igualtat: M.ª José Senent Vidal (senent@uji.es)
 • Orientació de prevenció de la violència de gènere: Jordi Ferrús Batiste (jferrus@umh.es)
 • Orientació investigadora feminista i de gènere: Anastasia Téllez Infantes (atellez@umh.es)

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Es pot consultar la informació en aquesta adreça: http://ujiapps.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/sgiq/

 

 

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=1000011

 

 

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=1000011

Altres

Notícies

/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fcje/igualtat-2013/bin/noticies/

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat (Pla de 2013)

DELS ESTUDIS

1. Com es pot accedir al Màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

2. Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

3. Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

4. Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

5. Quan pagaré el Màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

6. A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací.

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

7. On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

8. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

9. Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

10. En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

11. Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

12. Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

13. Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

14. Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


15. Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

16. On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

17. Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

18. On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16