UJI
 • UJI
 • Estudis
 • Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat (Pla de 2013)

Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat

Última modificació: 14/04/2021 | Font: InfoCampus

La igualtat efectiva de dones i homes i la prevenció de la violència de gènere formen part del dia a dia en l'organització i la gestió de les administracions públiques, les empreses i els centres de recerca. Aquestes organitzacions treballen cada vegada més amb personal universitari qualificat per a elaborar, executar, avaluar i comunicar actuacions en aquest ampli camp professional.

Aquest Màster Interuniversitari té com a objectiu justificar la igualtat efectiva de dones i homes com a valor social, moral, polític, econòmic i jurídic. També permet comprendre la perspectiva de gènere i aplicar les seves principals eines: informes, guies, plans, protocols, indicadors, estudis, etc.

Aquest programa oficial de postgrau ofereix tres intensificacions al seu estudiantat: orientació professional en agent d'igualtat d'oportunitats, orientació professional en prevenció de la violència de gènere i orientació en recerca feminista i de gènere. [Llegiu més]

Aquest Màster és interuniversitari amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx.
Modalitat: a distància

Col·labora
Logotip del Ministeri

Introducció

Presentació

L'aplicació de la Llei orgànica per a la Igualtat de Dones i Homes ha fet créixer un terreny professional en el qual les entitats públiques i privades requereixen comptar amb personal altament qualificat per a elaborar, executar, avaluar i comunicar accions d'igualtat.

Aquest Màster Universitari a distància ofereix un complet programa elaborat per equips docents i investigadors especialitzats procedents de la Universitat Jaume I, la Universitat Miguel Hernández d'Elx i de més d'una quinzena d'altres universitats i organitzacions. També compta amb el suport tècnic de la Fundació Isonomia.

Aquest màster ha sigut aprovat pel Consell d'Universitats com a títol oficial de postgrau, amb validesa en tot el territori espanyol. També compta amb l'informe favorable de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació.

El Màster Universitari ha merescut el 2013 i 2019 informe favorable de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva per a la seva reacreditació com a títol oficial.

 El Màster ofereix al seu estudiantado els següents resultats:

 • Comprendre la perspectiva de gènere i la seua aplicació com a metodologia per a l'anàlisi i transformació de la realitat social discriminatòria.
 • Conèixer la normativa internacional, europea, estatal i autonòmica en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes.
 • Ser competent com a agent d'igualtat.
 • Prevenir i detectar la violència de gènere.
 • Dur a terme auditories d'igualtat en entitats públiques i privades.
 • Especialitzar-se en la prevenció, detecció i atenció de situacions de violència de gènere.
 • Poder dissenyar, finançar, desenvolupar i divulgar una recerca científica en el camp dels estudis sobre les dones, feministes i de gènere.
 • Incrementar les competències informàtiques i la formació autònoma.
 • Accedir al doctorat interuniversitari.

Màster interuniversitari

Aquest Màster és interuniversitari amb la Universitat Miguel Hernández d´Elx.

Tipus d'ensenyament

Aquest màster universitari s’imparteix completament en la modalitat a distància. La docència s’imparteix en línia a través de l’entorn virtual d’aprenentatge MoodleTM.

En l’Aula Virtual s’accedeix de manera permanent a les guies docents, el seu calendari, els recursos bibliogràfics bàsics i complementaris, les proves d’avaluació i els fòrums de debat, la docència de cada assignatura s’ha assignat a professorat universitari i personal professional extern especialitzat en els seus continguts específics.

El màster universitari disposa d’una sèrie de serveis, la finalitat dels quals és proporcionar suport permanent al llarg del procés d’aprenentatge, tant de manera individual com en grup. Es tracta de:

 • Dinamització. Aquest servei, prestat per la Fundació Isonomia, constitueix un valor afegit que diferencia aquest màster universitari d’altres ofertes formatives a distància. La dinamització del màster informa l’estudiantat de totes les qüestions relatives al desenvolupament de la docència (períodes d’activació d’assignatures, terminis de tutories i avaluació, etc.). i resol les consultes de l’estudiantat amb la immediatesa més gran possible.
 • Atenció tècnica. L’atenció tècnica resol tots aquells dubtes o qüestions relacionades amb la part tècnica del curs (funcionament del correu electrònic, enviament d’activitats, obtenció de nom d’usuari i contrasenya, problemes informàtics, etc.).
 • Fòrum participatiu. Aquest servei fomenta la trobada de tota la comunitat d’aprenentatge amb la finalitat de reflexionar conjuntament sobre els continguts teòrics i pràctics, intercanviar bones pràctiques, compartir recursos, proposar activitats conjuntes, resoldre dubtes, etc.
 • Avisos. La coordinació acadèmica, la dinamització i l’atenció tècnica del màster universitari publica regularment avisos amb informació d’interès per a l’alumnat: incidències en l’Aula Virtual, incidències del professorat, celebració de conferències, congressos o jornades, difusió de documents, convocatòria de beques, premis o concursos, convocatòria de llocs o borses de treball relacionades directament amb el màster, etc.
 • Videotutories. El professorat universitari realitza tutories en cada assignatura mitjançant el sistema d’Hangouts que ofereix Google+, al qual pot accedir tot el professorat i tot l’alumnat com a membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I.

 

Què és important conèixer?

Durada i calendari

Inici setembre 2021- finalització octubre 2022.

Calendari Curs 2021-22

Planificació docent 2021-22

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Taxes oficials per al curs 2021/22: 39,27 €/crèdit.

En ser un títol oficial, el Màster Universitari es converteix en un producte d'alta qualitat amb preus públics, fixats per la Generalitat Valenciana dins dels límits establits pel Ministeri d'Educació.

El preu final del màster pot situar-se al voltant dels 2.356 euros.

Objectius

El MU en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat persegueix tres objectius generals:

 1. Justificar la igualtat efectiva de dones i homes com a valor social, moral, polític, econòmic i jurídic.
 2. Comprendre la perspectiva de gènere com a camp epistemològic i com a metodologia d'anàlisi i transformació de la realitat social discriminatòria.
 3. Capacitar agents d'igualtat d'oportunitats, personal especialista en prevenció de la violència de gènere i personal investigador en estudis feministes, de gènere i sobre les dones.

Els objectius generals indicats es concreten en nou objectius específics amb els seus corresponents subobjectius:

1) Detectar, diagnosticar i resoldre les situacions de desigualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes.

   1.1) Identificar drets i obligacions per garantir la igualtat  efectiva entre dones i homes.

   1.2) Apreciar les obligacions de les administracions públiques, els agents socials i la ciutadania per a fer efectiu el dret d'igualtat.

   1.3) Identificar les necessitats de dones i homes amb perspectiva de gènere.

2) Concebre, elaborar, executar, avaluar, finançar i disseminar polítiques, plans, programes i projectes per a la igualtat efectiva de dones i homes.

   2.1) Aplicar la perspectiva de gènere en la planificació pública i privada.

   2.2) Assessorar en l'elaboració de polítiques públiques amb perspectiva de gènere.

   2.3) Emetre informes d'impacte de gènere.

   2.4) Manejar estadístiques desagregades per sexe.

3) Promoure la coresponsabilitat en l'àmbit públic i privat.

   3.1) Comprovar la presència equilibrada de dones i homes en l'àmbit públic i privat.

   3.2) Manejar instruments per a promoure la presència equilibrada de dones i homes en l'àmbit públic i privat.

   3.3) Apoderar les dones.

   3.4) Prevenir, detectar i abordar situacions de violència de gènere.

4) Conèixer la professió d'agent d'igualtat d'oportunitats de dones i homes (d'ara endavant, AIO).

   4.1) Definir la professió d'AIO

   4.2) Conèixer els antecedents de l'AIO

   4.3) Millorar les aptituds professionals de l'AIO.

5) Coordinar la igualtat efectiva de dones i homes dins de les organitzacions i entre les organitzacions.

   5.1) Coordinar serveis i recursos per garantir la igualtat efectiva de dones i homes.

   5.2) Gestionar xarxes de treball d'AIO.

   5.3) Idear serveis i recursos en una organització o en diverses organitzacions que facen efectiva la igualtat d'oportunitats de dones i homes.

6) Orientar, assessorar, formar i sensibilitzar en igualtat efectiva de dones i homes.

   6.1) Concebre, elaborar, executar, avaluar, finançar i disseminar campanyes, materials i recursos divulgatius que denuncien situacions de discriminació i estereotips sexistes.

   6.2) Transmetre a altres persones coneixements, destreses i habilitats sobre igualtat efectiva de dones i homes.

7) Contribuir en la recerca, innovació i bones pràctiques per a fer efectiva la igualtat de dones i homes.

   7.1) Concebre, elaborar, executar, avaluar, finançar i divulgar estudis sobre la igualtat efectiva de dones i homes amb serietat acadèmica.

   7.2) Planejar estratègies d'innovació en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes.

   7.3) Identificar bones pràctiques d'igualtat efectiva de dones i homes.

Coneixements previs recomanables

El màster està recomanat, principalment, per a:

 • Persones graduades, diplomades i llicenciades en ciències socials, jurídiques, econòmiques, humanitats, educació, comunicació i salut.
 • Persones titulades en altres estudis amb interès a especialitzar-se en igualtat i gènere.
 • Professionals amb experiència acreditada en igualtat.

Orientació

El màster té dues orientacions professional i una investigadora. Ofereix la possibilitat d'orientar la formació en tres intensificacions:

Eixides professionals

 • Agents d'igualtat
 • Investigació en estudis de les dones, feministes i de gènere
 • Atenció i treball amb les dones víctimes de violència de gènere
 • Assessories i consultories en conciliació de la vida personal, familiar i professional
 • Assessories i consultories en igualtat en els recursos humans
 • Auditories d'igualtat
 • Defensa legal dels drets de les dones
 • Educació social amb dones
 • Formació especialitzada en matèria d'igualtat (empreses, centres educatius i altres administracions públiques…)
 • Gestió de la responsabilitat social empresarial amb igualtat
 • Treball tècnic en entitats no lucratives de dones o que treballen a favor de les dones
 • Treball social amb dones

 

En el marc de la de la "I Jornada: Professionals d'Igualtat de Gènere: Intrusisme, nínxols de mercat i sortides laborals", celebrada el 6 d'octubre de 2021 a la Universitat Miguel Hernández, es va editar aquest vídeo, que recull les opinions de diferents persones professionals en el camp de la Igualtat de gènere sobre els reptes, dificultats i aspiracions de la seva professió. 

 

Beques pròpies i ajudes

Podeu consultar informació útil sobre subvencions als estudis, ajudes institucionals i beques pròpies en Beques i ajudes Universitat Jaume I

Normalment, en el marc de les subvencions destinades a la realització de postgraus d'estudis de gènere de l'Institut de la Dona i per a la Igualtat d'Oportunitats, es convoquen tots els anys, a mitjan curs, ajudes específiques per a l'estudiantat del màster que curse amb aprofitament la totalitat del programa formatiu. 

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Criteris de selecció

L’estudiantat que vulga accedir al màster universitari haurà d’haver finalitzat estudis oficials preferentment en disciplines pertanyents a les ciències humanes i socials, ciències jurídiques i econòmiques, ciències de l’educació i ciències de la comunicació. També pot accedir al màster l’estudiantat d’altres disciplines (ciències de la salut, etc.).

L’estudiantat amb altres titulacions que no pertanyen a l’espai europeu d’educació superior ha d’acreditar la seua homologació o legalització. L’alumnat ha de presentar la documentació original o fotocòpia compulsada que s’ha indicat, oficial i legalitzada per via diplomàtica i, quan siga necessari, amb la traducció corresponent per una traductora o un traductor jurat. Correspon al Rectorat de la Universitat Jaume I, a través de la Comissió Acadèmica del màster universitari, autoritzar l’admissió de l’alumnat que es trobe en aquestes circumstàncies. Ha de tenir-se en compte que la legalització d’aquesta documentació és més fàcil si el país de la persona sol·licitant pertany a l’àmbit d’aplicació de les directives del Consell de la Unió Europea sobre reconeixement de títols, del Conveni de l’Haia o del Conveni Andrés Bello. En tots aquests casos, les autoritats públiques o serveis consulars dels països d’origen compten amb tota la informació necessària per a efectuar la legalització de la documentació.

Quan les persones preinscrites superen el nombre de places disponibles en el màster (45 places) s’aplicaran els següents criteris de valoració en la selecció de l’alumnat:

Criteri de valoració:

Únicament seran tinguts en compte aquells mèrits que s’acrediten documentalment en la sol·licitud de preinscripció.

 • Expedient acadèmic (≤ 3 punts)
 • Experiència laboral en igualtat i gènere (≤ 3 punts)
 • Coneixements d’informàtica (≤ 1 punt)
 • Idiomes (≤ 1 punt)
 • Altres mèrits preferents (≤ 2 punts)

En cas que s’estime necessari, si hi ha un empat o puntuacions pràcticament idèntiques, podrà realitzar-se una entrevista personal (si escau, a través d’un Hangout múltiple), la qual tindrà una valoració d’1 punt.

Un 10% de les places disponibles (quatre places) quedaran reservades a persones sense cap mena de formació en estudis sobre les dones, feministes i de gènere, i seran aplicable la resta de criteris de selecció enunciats.

Procediment d’admissió

La preinscripció en el màster universitari s’ha de realitzar a la Universitat Jaume I de Castelló d’acord amb les instruccions contingudes en l’apartat Procediment de preinscripció i matrícula.

Si cal aplicar criteris de selecció, serà la Comissió Acadèmica del màster universitari l’encarregada de resoldre la valoració dels mèrits d’acord amb els criteris enumerats amb anterioritat. La selecció es publicarà en la pàgina web de la Universitat Jaume I i es comunicarà de manera personalitzada a través de correu electrònic, en què se sol·licitarà la confirmació de la matrícula.

L’estudiantat que no haja estat seleccionat passarà a formar part d’una llista d’espera, ordenada d’acord amb el resultat de la valoració dels mèrits efectuada per la comissió de gestió del màster universitari. En cas de produir-se alguna baixa o renúncia, s’oferirà la possibilitat de matriculació a la primera persona de la llista d’espera, seguint la seua ordenació de manera successiva. En aquest cas, el nou estudiantat podrà inscriure’s en les assignatures, encara que no estiguen activades, i serà pel seu compte la preparació i l’estudi dels continguts (és a dir, sense possibilitat de tutorització del professorat) (vegeu l’apartat Metodologia). A les persones que hagen quedat en llista d’espera i sol·liciten la seua admissió en la següent edició del màster universitari se’ls incrementarà en un 0,3 la puntuació obtinguda amb la valoració dels criteris de selecció.

Una vegada finalitzades les fases del període ordinari de matriculació en el màster universitari, la matriculació només podrà efectuar-se de manera documental davant el Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de la Universitat Jaume I de Castelló. La Fundació Isonomia oferirà l’ajuda necessària en la presentació i tramitació de la sol·licitud de matriculació en aquest cas.

Normativa de permanència

L’estudiantat ha de conèixer la Normativa de permanència; de la qual pot destacar-se la següent informació:

- Matrícula en el MU en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.

L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits.

En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, tret del cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

Es pot autoritzar la modificació del règim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Cal tenir en compte els següents advertiments relacionats amb la permanència i el rendiment en el màster universitari:

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent. 
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis. 
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

L’estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits en els estudis oficials de grau i màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el MU en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat l’estudiantat té l’opció de reconèixer fins a 9 crèdits ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional.

Oferta de places

El màster universitari ofereix 45 places de nou ingrés cada curs acadèmic.

 

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

Competències bàsiques

 • Saber aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 • Tenir capacitat d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Saber comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
 • Posseir habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Competències genèriques

 • Comprendre i raonar críticament les teories sobre el sistema sexe – gènere
 • Conèixer i aplicar la perspectiva de gènere en la pràctica professional o investigadora en matèria d'igualtat i prevenció de la violència de gènere
 • Ser capaç d'identificar i corregir situacions de discriminació directa o indirecta per raó de sexe
 • Conèixer i emprar adequadament recursos en línia per a la pràctica professional o investigadora en matèria d'igualtat i prevenció de la violència de gènere
 • Aplicar la coresponsabilitat en l'àmbit públic i privat
 • Concebre serveis i recursos per a fer efectiva la igualtat de dones i homes i prevenir la violència de gènere
 • Ser capaç de formular raonaments teòrics i pràctics per a transmetre valors igualitaris a dones i homes

Competències específiques

 • Analitzar la realitat social amb perspectiva de gènere
 • Identificar els models d'anàlisis de la crítica feminista
 • Utilitzar adequadament bibliografia nacional i estrangera sobre gènere, igualtat efectiva de dones i homes i prevenció de la violència de gènere
 • Saber comunicar principis i pràctiques no sexistes
 • Valorar la contribució de les dones a la humanitat
 • Emprar tècniques i instruments d'aprenentatge permanent en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes i prevenció de la violència de gènere
 • Saber emprar les eines adequades per a promocionar la igualtat efectiva de dones i homes i prevenir la violència de gènere
 • Ser capaç d'assessorar sobre igualtat efectiva de dones i homes i prevenció de la violència de gènere
 • Justificar criteris que facen efectiu el principi d'igualtat de dones i homes i que previnguen la violència de gènere

Pla d'estudis

Resum del pla d'estudis

FORMACIÓ COMUNA OBLIGATÒRIA = 30 crèdits ECTS

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL = 30 crèdits ECTS

Agent d'Igualtat (Nombre de crèdits ECTS):

 • Obligatoris teòrics:        10
 • Optatius teòrics:              8
 • Pràctiques:                      6
 • TFM:                                6

 Prevenció de la violència de gènere (Nombre de crèdits ECTS):

 • Obligatoris teòrics:        10
 • Optatius teòrics:              8
 • Pràctiques:                      6
 • TFM:                                6

ORIENTACIÓ INVESTIGADORA = 30 crèdits ECTS

Recerca feminista i de gènere (Nombre de crèdits ECTS):

 • Obligatoris teòrics:        18
 • Optatius teòrics:              6
 • TFM de recerca:              6

 

TOTAL CRÈDITS = 60 crèdits ECTS

 

Pla d'estudis

Assignatures comunes (30 crèdits ECTS) 

(3 ECTS - OB) Historia de les Dones i del Moviment Feminista
(3 ECTS - OB) La Teoria del Sistema Sexe/Gènere
(3 ECTS - OB) Fonaments dels Estudis Feministes i de Gènere
(3 ECTS - OB) Perspectiva de Gènere i Nous Moviments Socials. Noves Masculinitats
(3 ECTS - OB) Dret, Igualtat i Discriminació
(3 ECTS - OB) Gènere i Economia
(3 ECTS - OB) Llenguatges i Sexisme
(3 ECTS - OB) Ètica Feminista i Gènere
(3 ECTS - OB) Les Dones en la Societat del Coneixement
(3 ECTS - OB) Educació no Sexista

Assignatures de l'orientació professional (30 crèdits ECTS)

- Itinerari professional en agents d'igualtat d'oportunitats de dones i homes (30 crèdits ECTS)
(2 ECTS - OB) Dones, Ciutadania i Igualtat en l'Estat Social
(3 ECTS -  OB) Marc Normatiu Específic per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes
(5 ECTS - OB) Les Polítiques Públiques d'Igualtat
(4 ECTS - OP) Eines per a Incorporar la Perspectiva de Gènere
(4 ECTS - OP) Organitzacions en Igualtat
(6 ECTS - PE) Pràctiques Professionals
(6 ECTS - TFM) Treball de Final de Màster

- Itinerari professional en prevenció de la violència de gènere (30 crèdits ECTS)
(2 ECTS - OB) Gènere i Procés Atenció – Salut – Malaltia
(2 ECTS - OB) Marc Normatiu Específic sobre la Violència contra les Dones
(3 ECTS - OB) Indicadors de Violència cap a les Dones. Protocols d'Actuació durant la Intervenció
(3 ECTS - OB) Plans i Programes per Prevenir i Eradicar la Violència i Fomentar la Salut
(4 ECTS - OP) La Violència Social
(4 ECTS - OP) Salut Sexual i Reproductiva
(6 ECTS - PE) Pràctiques Professionals
(6 ECTS - TFM) Treball de Final de Màster

Assignatures de l'orientació en recerca feminista i de gènere (30 crèdits ECTS)
(3 ECTS - OB) Epistemologia i Metodologia dels Estudis Feministes i de Gènere
(3 ECTS - OB) Obres de Referència en la Recerca Feminista i de Gènere
(3 ECTS - OB) El Disseny d'una Recerca amb Perspectiva de Gènere
(3 ECTS - OB) La Transferència de Resultats. La Divulgació Científica. El Finançament de la Recerca
(6 ECTS - OP) Teoria i Tècniques de Recerca sobre Dret, Igualtat i Discriminació
(6 ECTS - OP) Teoria i Tècniques de Recerca sobre Violència de Gènere
(6 ECTS -OP) Tècniques de Recerca i Treball de Final de Màster
(6 ECTS - TFM) Treball de Final de Màster de Recerca

Estudiants a temps complet o a temps parcial.

L'estudiantat pot cursar el Màster Universitari endues modalitats de dedicació temporal: a temps complet o a temps parcial.

L'estudiantat a temps complet és aquell que pot dedicar un total de 37,5 hores de temps de treball acadèmic al Màster Universitari per setmana. En aquesta modalitat l'estudiantat ha de matricular-se com a mínim de 40 crèdits ECTS el primer any d'estudis i en 12 crèdits ECTS en els cursos posteriors.

L'estudiantat a temps parcial és aquell que per raons de treball, familiars, personals o unes altres, no pot cursar el Màster a temps complet. En aquesta modalitat l'estudiant ha de matricular-se com a mínim de 6 crèdits ECTS el primer any d'estudis i de 12 crèdits ECTS en els cursos posteriors. També hi haun límit màxim de matriculació de 40 crèdits ECTS el primer any d'estudis.

La modalitat d'estudis a temps parcial ha de ser tinguda en compte especialment per aquelles persones interessades a cursar el Màster Universitari que no poden dedicar-se a l'estudi en exclusiva.

Guies docents de les assignatures

Horaris

Veure informació disponible en  DURACIÓ I CALENDARI

Continuar la meua formació

 

Encara que totes les orientacions del MU en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat permeten a l'estudiantat accedir al programa de doctorat interuniversitari «Doctorat en estudis interdisciplinaris de gènere», coordinat per la Universitat Autònoma de Madrid, amb la finalitat d'obtenir el títol de doctor o doctora per la Universitat Jaume I de Castell, es recomana optar per l'orientació investigadora posat que s'ajusta més al perfil. 

La informació per a preinscriu-se al període de recerca del programa de doctorat, centrat en el disseny, elaboració i defensa de la tesi doctoral, s'obté en aquest enllaç. La sol·licitud s'ha de presentada en el Registre de la Universitat i dirigida al departament o institut universitari a què pertany qui dirigeix la tesi doctoral de l'estudiant.

Trobareu informació general sobre el programa de doctorat “Estudis interdisciplinaris de gènere” en aquest enllaç. En particular, trobareu informació útil sobre els criteris d'accés, sol·licitud i documentació requerida, terme temporal de les sol·licituds, resolució, període de matriculació i doctorat a temps complet o parcial en aquest enllaç.

Si us sorgeix qualsevol dubte referent a açò, el Negociat de Màster i Doctorat del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de la Universitat Jaume I de Castelló us ajudarà.

Més informació: http://www.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/actual/genere/

Coordinació docent

La direcció i gestió acadèmica del Màster Universitari s’ha de recolzar en els òrgans següents:

a) Direcció de màster: l’encarregat ha de ser professorat universitari d’algun dels departaments en els quals s’imparteix docència en el màster universitari, pertanyent als cossos docents universitaris. L’ha de nomenar el rector/a, a proposta de la Comissió Acadèmica del Màster Universitari.

b) Direcció adjunta del màster: l’encarregat ha de ser professorat universitari d’algun dels departaments en els quals s’imparteix docència en el màster universitari. L’ha de nomenar el rector/a, a proposta de la Direcció del Màster Universitari.

c) Comissió Acadèmica del Màster. Ha d’estar formada per la Direcció i la Direcció Adjunta, que ha de realitzar les funcions de secretaria, i per dos docents d’algun dels departaments en els quals s’imparteix docència en el màster universitari d’acord amb la següent distribució: dos de les ciències jurídiques i econòmiques, dues de les ciències humanes i socials i dues de les línies d’investigació pròpies del màster universitari.

d) Comissió Acadèmica Interuniversitària per a la coordinació, control i seguiment del màster: d’acord amb la clàusula tercera i l’annex I del conveni de col·laboració educativa signat per la Universitat Jaume I i per la Universitat Miguel Hernández d’Elx, a Castelló de la Plana el 25 d’octubre de 2011, la Comissió Acadèmica Interuniversitària per a la coordinació, control i seguiment del màster ha d’estar formada per: un o una representant de la Universitat Jaume I de Castelló, nomenada pel rector/a, que presidirà la Comissió, o persona en qui delegue; la dirección del màster, nomenada per la Universitat Jaume I, i la codirecció del màster en la Universitat Miguel Hernández, nomenat pel seu rector/a; dos representants del professorat del màster, una de cada universitat; dos representants de l’estudiantat matriculat en el màster, triat per i entre l’estudiantat.

Funcions dels òrgans de coordinació docent

1. Funcions de la Direcció del màster. Les seues funcions, que poden ser delegades en la Direcció Adjunta, són:

a) La gestió ordinària dels aspectes acadèmics i econòmics vinculats al màster.

b) Convocar la Comissió Acadèmica del Màster, a iniciativa pròpia o a instàncies de qualsevol membre de la Comissió Acadèmica.

c) Executar els acords de la Comissió Acadèmica.

d) Supervisar l’elaboració de les guies docents de cadascuna de les matèries formatives, així com el seu correcte compliment al llarg del curs acadèmic.

e) Elaborar la proposta de continguts organitzatius i acadèmics i la seua memòria acadèmica.

f) Coordinar, si escau, a les persones responsables de cada matèria, horaris lectius i docents.

g) Elaborar la memòria econòmica del màster.

h) Executar el pressupost del màster.

i) Elaborar la memòria anual del màster, el pressupost i la liquidació pressupostària anuals.

j) Les actuacions requerides per la Comissió Acadèmica.

2. Funcions de la Comissió Acadèmica:

a) Aprovar les guies docents de cadascuna de les matèries formatives, supervisant que la formació respecte els continguts procedents de la memòria de verificació.

b) Aprovar la proposta de continguts organitzatius, acadèmics i la seua memòria acadèmica.

c) Aprovar la memòria econòmica del màster.

d) Gestionar els recursos econòmics del màster, si escau.

e) Aprovar la memòria anual, el pressupost i la liquidació pressupostària anual.

f) Elaborar i aprovar el protocol i el pla per a distribuir i fer publicitat del màster i els criteris d’admissió i selecció d’estudiantat, amb subjecció a la normativa d’aplicació.

g) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologació.

h) Resoldre les sol·licituds d’admissió al màster.

i) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits.

j) Nomenar el professorat i altre personal col·laborador, així com a la resta de personal docent del màster, de conformitat amb la normativa aplicable.

k) Nomenar els tutors o tutores de les pràctiques externes i assignar a l’estudiantat el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Grau.

l) Proposar a la Junta de Centre la programació anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

m) Controlar el desenvolupament de les matèries formatives del màster així com el desenvolupament, seguiment i control de les pràctiques externes i, si escau, resoldre les sol·licituds de canvi de tutor o tutora.

n) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent.

o) Nomenar els tribunals d’avaluació del Treball de Final de Màster.

p) Avaluar els resultats obtinguts i realitzar, si escau, propostes de millora.

q) Responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat del títol.

r) Concedir la certificació prevista en l’article 20 del Reglament, als seus efectes.

s) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

t) Qualsevol altra funció relacionada amb el màster que no estiga regulada en aquest conveni i que, sense ser competència de la Direcció del màster, no estiga assignada legalment a altres òrgans de la Universitat. Les següents funcions de coordinació han de ser assignades entre els seus components:

- Coordinació de pràctiques professionals (estada en empresa).

La funció principal és establir les correctes relacions amb les entitats col·laboradores i vetllar per la qualitat de l’estada en pràctiques de l’estudiantat.

- Coordinació d’orientació. La seua funció principal és garantir la coherència i la complementarietat entre els continguts, el temari, les activitats didàctiques, les proves d’avaluació i els criteris de superació de les assignatures que formen cada orientació professional.

- Coordinació amb la Fundació Isonomia. La seua funció principal és resoldre les incidències de caràcter tècnic o docent que poden esdevenir durant la docència a través de l’aula virtual. D’aquesta forma es garanteix tant la coordinació vertical com la horitzontal del màster.

3. Funcions de la Comissió Acadèmica Interuniversitària de coordinació, control i seguiment del Màster Universitari:

a) Promoure aquelles actuacions de coordinació que es consideren necessàries.

b) Proposar els criteris d’admissió.

c) Proposar la modificació del pla d’estudis.

d) Revisar el correcte funcionament del programa formatiu i assegurar la qualitat del pla d’estudis.

e) Establir el pla docent.

f) Informar sobre totes aquelles qüestions que es consideren necessàries per part dels òrgans de govern de les universitats signatàries.

 

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

El Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat s'imparteix en la modalitat a distància. Els seus continguts teòrics s'imparteixen en línia a través de l'entorn virtual d'aprenentatge MoodleTM. En canvi, les pràctiques es realitzen de manera presencial en els ens cooperadors.

El material docent necessari per a resoldre les activitats que avaluen la consecució dels resultats de l'aprenentatge perseguits en cada assignatura es posa a la disposició de l'alumnat en l'aula virtual del Màster. Els continguts docents es reforcen amb materials complementaris de consulta obligatòria i, en alguns casos, amb materials suplementaris no subjectes a avaluació.

Les assignatures s'activen de manera progressiva d'acord amb el calendari docent del màster universitari

La docència es realitzarà d'acord amb la següent seqüenciació temporal: cada assignatura quedarà activada a partir d'una data determinada (vegeu l'apartat Calendari); l'estudiantat disposarà d'una franja setmanal, calculada en atenció als crèdits assignats a cada assignatura, per a treballar els materials docents i ser tutoritzat pel professorat responsable; l'última setmana d'activació de cada assignatura estarà dedicada a realitzar les proves d'avaluació en primera convocatòria; finalment, el professorat disposarà d'una setmana per a avaluar la consecució per part de l'estudiantat dels resultats de l'aprenentatge de cada assignatura.

Descripció general de les activitats de formació:

 • Seminaris web. Es tracta d'experiències interactives multimèdia dutes a terme en Internet a través del mòdul “Video-classe en directe” de MoodleTM. El seminari és impartit al estudiantat del Màster per personal expert en un determinat contingut d'una assignatura, una vegada el material d'aprenentatge ha estat treballat suficientment pel estudiantat. El estudiantat pot participar des del seu domicili, el seu lloc de treball o una altra universitat, accedint al material d'aprenentatge específic empleat cadal ponent, escoltant les seves explicacions i, en alguns casos, formulant les seues preguntes de manera concurrent.
 • Videotutoríes. Treball personalitzat amb grups d'alumnat o alumnat individualment a través d'un Hangout de Gmail. L'alumnat i el professorat del màster poden accedir a aquest recurs de Gmail perquè formen part de la comunitat educativa de la Universitat Jaume I. Quan compten amb un compte de correu-i universitària, pot realitzar-se una videotutoría grupal amb fins a quinze participants. La videoutoría s'empra com a recurs docent de “ús obligatori” per l'alumnat per a seguir el programa d'aprenentatge –s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumnat, etc.–. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball realitzat, incidir en alguna qüestió particular, etc.). Pot implicar l'ús de tècniques d'ensenyament – aprenentatge com a ensenyament per projectes, supervisió de treball en grup, tutoria especialitzada de Pràctiques o TFM, etc.
 • Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de cuestionarios en línia, tasques en línia o fora de línia –en aquest cas, amb pujada d'arxius a l'aula virtual–, treballs acadèmics pujats a l'aula virtual, resolució de casos pràctics enunciats a l'aula virtual, etc., que s'empren per a valorar i qualificar la consecució dels resultats de l'aprenentatge per l'estudiantat. Es realitza a través del mòdul de tasques o qüestionari de MoodleTM, que es descriuen en l'apartat següent.
 • Treball personal. Preparación per part del estudiantat de forma predominantment autònoma de lectures de materials docents disponibles en línia elaborats pel professorat, materials bibliogràfics bàsics disponibles en línia indicats pel professorat, materials bibliogràfics complementaris disponibles en línia recomanats pel professorat; visionat de vídeos disponibles en línia; consulta de pàgines web; elaboració de treballs acadèmics, realització de tasques o pràctiques, elaboració de diaris o quaderns de notes i de memòries de pràctiques o diaris de pràctiques; confecció del Treball de Final de Màster, etc., com a part del procés d'ensenyament – aprenentatge. El lliurament dels materials elaborats després del treball personal es realitza a través del mòdul de recursos de MoodleTM. Admet la presentació d'un important nombre de contingut digital, Word, Powerpoint, Excel, Flash, vídeo, sons, etc. Els arxius poden pujar-se i manejar-se en el servidor, o poden ser creats sobre la marxa usant formularis web (de text o HTML), poden enllaçar-se aplicacions web per a transferir dades.
 • Treball de preparació dels exàmens: revisió i estudi dels recursos docents per a les proves d'avaluació objectives. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

Les activitats didàctiques es desenvoluparan en grups complets a través de l'aula virtual del Màster. Només excepcionalment es formaran grups reduïts en funció de les particularitats de certes assignaturas (p. ex., Pràctiques o TFM, segons l'orientació triada).

Descripció general de les proves d'avaluació:

Cada assignatura conté activitats que cal resoldre i enviar a cada docent en els terminis establits en el calendari docent. Les proves d'avaluació poden consistir en:

 • Elaboració de treballs acadèmics. Es tracta de l'elaboració d'un treball escrit, que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos. Es realitza a través del mòdul de tasques de MoodleTM. En cada tasca s'especifica la data final de lliurament i la qualificació màxima que se li pot assignar. L'estudiantat pot pujar les seues tasques (en qualsevol format d'arxiu) al servidor i la data en què s'ha pujat queda registrada. Les observacions del personal docent s'adjunten a la pàgina de la tasca de cada estudiant i se li envia un missatge de notificació. Cada docent compta amb la possibilitat de permetre la reexpedició d'una tasca després de la seua qualificació.
 • Entrevista de tutorització. Es tracta d'un testimoniatge escrit per persones professionals i tutors on es valora la competència de l'estudiantat. Es realitza mitjançant videotutories i fòrums a través de Hangout de Gmail+ per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat.
 • Examen escrit (qüestionaris, desenvolupament i/o problemes).
  • Desenvolupament o resposta llarga. Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumnat construeix la seua resposta en un temps limitat però sense moltes restriccions d'espai.
  • Resposta curta. Prova escrita tancada, en la qual l'alumnat construeix la seua resposta en un temps limitat i en un espai molt restringit.
  • Exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.
  • Qüestionaris o tipus test. Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumnat no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p. ex., emplenar buits). Els qüestionaris es qualifiquen automàticament, i poden ser requalificats si es modifiquen les preguntes. Els qüestionaris poden tenir un límit de temps a partir del qual no estaran disponibles. Cada docent pot determinar si els qüestionaris poden ser resolts diverses vegades i si es mostraran o no les respostes correctes i els comentaris, les preguntes i les respostes dels qüestionaris poden ser mesclades (aleatòriament) per a disminuir les còpies entre estudiants. Les preguntes poden comptar amb imatges.
 • Mapa conceptual. Es tracta de la representació d'una xarxa de conceptes claus d'un àrea temàtica amb les seues diferents relacions. Permet avaluar la comprensió. Es realitza a través del mòdul de tasques de MoodleTM.
 • Observació/execució de tasques i pràctiques. Consisteix en una estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el mateix context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser amb base en qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació en l'aula. Es realitza a través del mòdul de tasques de MoodleTM.
 • Resolució d'exercicis i problemes. És una prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Es realitza a través del mòdul de tasques de MoodleTM.
 • Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat amb la funció de informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la " memòria de pràctiques externes" . Es realitza a través del mòdul de tasques de MoodleTM.
 • Diaris i /o quaderns de notes. Informe personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions... Es realitza a través del mòdul diari de MoodleTM. Els diaris constitueixen informació privada entre l'estudiantat i la docència. Cada entrada al diari pot estar motivada per una pregunta oberta, els comentaris de la docència s'adjunten a la pàgina d'entrada del diari i s'envia per correu la notificació. Es realitza a través del mòdul de tasques de MoodleTM.
 • Treball de final de màster. Consisteix en un treball escrit en el qual es formulen idees, teories i explicacions de manera raonada i avaluada sobre un tema específic que demostra que l’estudiantat aplica i desenvolupa correctament les competències específiques del Màster Universitari. El TFM consistirà en l'elaboració d'un projecte d'intervenció que puga ser portat a terme en el lloc de realització de les pràctiques. En el cas d'estudiantat que haja obtingut resolució favorable d'exempció de pràctiques, el Treball de Final de Màster consistirà en l'elaboració d'un projecte d'intervenció que puga ser portat a terme en el lloc on estiguen desenvolupant la seua feina o professió. Es realitza a través del mòdul de tasques de MoodleTM, ja descrit, i ha de ser defensat públicament.
 • Presentacions orals. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals per demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar experiències pròpies. Es circumscriu al TFM.

Cada assignatura la tutoritzarà el professor o professora responsable. Cada assignatura es complementa amb un fòrum temàtic amb participació del professorat responsable i obert a la intervenció de tot l'alumnat del curs.

Pràctiques externes

Objectiu
El màster universitari inclou una estada en pràctiques dirigida al fet que l'estudiantat puga aplicar les competències adquirides durant la seua impartició, especialment les corresponents a l'orientació cursada.

Descripció
Les pràctiques acadèmiques externes curriculars constitueixen una assignatura obligatòria, denominada Pràctiques Professionals, del màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat (SRM041).

Durant l'estada en pràctiques, l'estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral directament vinculada amb el seu futur professional. Els seus objectius principals són desenvolupar les competències adquirides (saber, fer, saber ser, saber estar) i iniciar la seua transició al mercat de treball. D'aquesta manera, encara que tenen caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I finalitza els estudis amb certa experiència prelaboral.
Al llarg de l'estada en pràctiques l'alumnat té una doble tutoria: per part de docents de la Universitat (tutorització) i per part de professionals de l'organització en la qual s'incorpora (supervisió). La durada de les pràctiques és de 6 crèdits ECTS, dels quals 120 hores han de transcórrer en l'ens cooperador.

El llistat dels coordinadors i coordinadores de pràctiques i de les persones que poden assumir la seua tutorització es poden consultar en el següent enllaç.
La durada de l'estada en pràctiques en l'entitat triada s'ha estimat en 120 hores, el temps mitjà de realització de les quals està previst en un termini aproximat de 5 setmanes –si les hores invertides són 5 hores al dia durant els 5 dies de la setmana–. La resta de càrrega acadèmica (30 hores) s'ha de dedicar a elaborar el projecte formatiu juntament amb la tutorització i la supervisió de l'estada pràctiques, confeccionar el diari o quadern de notes, mantenir almenys una tutoria de seguiment i redactar la memòria o informe de l'estada en pràctiques.
El calendari de realització s'ha d'acordar entre cada estudiant o estudianta, la persona encarregada de la supervisió de l'entitat cooperadora on es realitzen les pràctiques i el tutor o tutora del màster.

Donades les circumstàncies excepcionals provocada per la pandèmia del *Covid 19, durant el curs 2020/2021poden adoptar-se directrius per a facilitar la realització de les pràctiques de l'estudiantat com la realització de l'estada pràctiques a distància, l'exempció de l'estada en pràctiques i la redacció de Treballs Acadèmicament Dirigits, atenent en la mesura que siga possible les circumstàncies personals, acadèmiques i sanitàries segons la seua evolució.

Tota la documentació necessària (normativa, sol·licituds models, etc.) està disponible en:
http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/

Les pràctiques externes es poden realitzar a Espanya o en l'estranger, mitjançant diversos programes de mobilitat. Més informació sobre pràctiques internacionals en: http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/

Més informació:
    - Consulteu la Guia Docent de l'assignatura.

    - Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP): http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/

 

Les entitats cooperadores i receptores d'alumnat en pràctiques

En general, els tipus d'entitats en les quals l'estudiantat del MU en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat pot realitzar l'estada en pràctiques són els següents:

 • Unitats d'Igualtat d'organismes públics d'Igualtat d'àmbit autonòmic, provincial i local.
 • Forces i cossos de seguretat de l'Estat i policia local.
 • Equips d'intervenció policials, judicials, sanitaris i socials amb dones víctimes de violència de gènere.
 • Serveis socials.
 • Col·legis professionals.
 • Serveis de recursos humans d'empreses privades.
 • Serveis de responsabilitat social corporativa d'empreses privades (mesures de conciliació).
 • Assessories i consultories d'empreses.
 • Entitats sense ànim de lucre de dones o que treballen a favor de les dones.
 • Mitjans de comunicació.
 • Equips investigadors en estudis de les dones, feministes i de gènere.

Els llistats de les entitats cooperadores de les edicions anteriors poden consultar-se en:

Entitats cooperadores 2020-21

Entitats cooperadores 2019-20

Període de matriculació
La matriculació en l'assignatura de Pràctiques Professionals pot realitzar-se en el primer semestre, al mateix temps que en la resta d'assignatures de l'orientació professional.

L'estudiantat matriculat també pot optar per l'ampliació de la matrícula, en el termini que s'establisca (normalment durant el mes de febrer), sempre que no tinga rebuts pendents de pagament. En el període d'ampliació de matrícula es poden afegir assignatures de segon semestre i les assignatures Pràctiques Professionals i Treball de Final de Màster (consulteu la Normativa).

La matriculació és necessària fins i tot en el cas de sol·licitar l'exempció de l'estada en pràctiques.

L'acta és única, de manera que estarà oberta al llarg de tot el curs acadèmic. A l'efecte de l'expedient acadèmic la convocatòria que consta és la primera ordinària, independentment del moment de realització de les pràctiques d'especialització.

Requisits
Després de superar 30 crèdits ECTS obligatoris, comuns o d'orientació, es poden realitzar les pràctiques professionals en un ens cooperador de pràctiques de la Universitat Jaume I.

Lloc de realització de l'estada en pràctiques
1) Sol·licitud d'estudiantat en pràctiques pels ens cooperadors

La Universitat Jaume I ofereix a l'alumnat matriculat en les pràctiques d'especialització un llistat dels ens cooperadors (entitats públiques i privades) que hagen sol·licitat estudiantat en pràctiques del màster universitari. S'ha de tenir en compte que la majoria d'ens cooperadors amb els quals s'ha celebrat conveni de pràctiques de postgrau estan situats en la província de Castelló.

La informació sobre les sol·licituds d'estudiantat s'ofereix a través de la plataforma IGLU de la Universitat Jaume I. Per a entrar en la plataforma cal emprar el nom usuari i contrasenya que consta en el document de matriculació de cada estudiant o estudianta.

L'estudiantat ha de seleccionar les seues preferències i la coordinació de pràctiques del màster universitari assigna les ofertes tenint en compte l'expedient acadèmic de cada estudiant i la seua ubicació geogràfica.

2) Proposta d'entitat cooperadora per l'estudiantat

L'estudiantat també pot realitzar una proposta d'entitat on realitzar les pràctiques professionals, que es trobe prop del seu lloc de residència o s'adeqüe en major mesura als seus interessos professionals. Per a això, ha de posar-se en contacte abans del mes de novembre amb entitats públiques o privades incloses en la tipologia d'entitats i que estiguen relacionades directament amb l'orientació professional triada per a conèixer la disponibilitat per a acceptar estudiantat en pràctiques.

Seguidament, han de posar-se en contacte amb la coordinació de les pràctiques amb la finalitat de comprovar que la proposta compleix amb els criteris de qualitat requerits (tasques, supervisió, etc.).

La tramitació de la proposta s'efectua de manera en línia a través de la intranet de la Universitat Jaume I (IGLU). Per a accedir-hi l'ens cooperador en pràctiques ha de sol·licitar el nom usuari i contrasenya en aquest enllaç: http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/docs-pe/entitats/sol-claus.pdf. Una vegada obtingut, l'ens cooperador ha d'emplenar totes les dades requerides, entre les quals s'inclouen el nom de l'estudianta o estudiant i el seu DNI. Les dades requerides poden consultar-se ací: http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/info-estudiantat/proposarentitat/.
Tramitada la sol·licitud, l'ens cooperador apareix associat a l'estudiantat que el va proposar en la intranet IGLU. La coordinació de pràctiques del màster universitari rep un avís automatitzat per a autoritzar la celebració del conveni amb l'entitat cooperadora sol·licitant.

 

Projecte formatiu electrònic

L'estudiantat s'assabenta de l'assignació d'una plaça d'estada en pràctiques d'especialització a través de l'IGLU i mitjançant la recepció d'un correu electrònic.

Després de conèixer l'assignació ha de posar-se en contacte amb la o el docent responsable de la seua tutorització. Abans d'iniciar l'estada en pràctiques ha d'elaborar, juntament amb les persones responsables de la tutorització i la supervisió, un projecte formatiu (http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/docs-pe/entitats/pf-bilingue.pdf), en el qual s'han de concretar les tasques que ha de realitzar l'estudiant o estudianta, el període de temps acordat amb la supervisió en l'ens cooperador, l'horari de dedicació a l'estada en pràctiques i l'adreça postal del centre on es realitzaran. La redacció de les tasques pot prendre com a referència les incloses en la Guia orientativa per a les pràctiques.
És molt important consignar correctament l'adreça electrònica de la supervisió de les pràctiques.

Una vegada la tutorització haja emplenat el projecte formatiu electrònic, ha d'iniciar el procediment per a la seua signatura electrònica, de tal forma que, primer l'estudiantat i després la persona que supervisa, reben un missatge electrònic per a procedir a la seua signatura electrònica. L'última signatura ha de ser de la tutorització.

Al llarg de la realització de l'estada en pràctiques l'estudiantat ha de realitzar les tutories que haja acordat amb la persona responsable de la tutorització, l'ha d'informar del desenvolupament de la seua estada mitjançant el diari o quadern de notes i de qualsevol incidència que puga afectar al seu normal transcurs.

Les responsabilitats que corresponen a l'estudiantat, la tutorització i la supervisió durant la realització de l'estada en pràctiques poden consultar-se en Guia orientativa per a les pràctiques.

 

Diari/quadern de notes

Durant la realització de les pràctiques professionals l'estudiantat ha d'elaborar un diari i/o quadern de notes. Es tracta d'un informe personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions… Es realitza a través del mòdul diari de MoodleT. Els diaris constitueixen informació privada entre l'estudiantat i la tutorització. Cada entrada en el diari pot estar motivada per una pregunta oberta, els comentaris de la tutorització s'adjunten en la pàgina de cada entrada del diari i també s'envia la notificació per correu electrònic.

 

Avaluació
Els criteris d'avaluació de les pràctiques d'especialització es troben enumerats en la Guia docent de l'assignatura. Ha de tenir-se en compte que la qualificació final està composta per la suma de les qualificacions assignades per la tutorització i la supervisió, tenint en compte altres aspectes com l'expedient acadèmic de l'estudiantat, l'autoavaluació, etc.

Exempció, convalidació i reconeixement de les pràctiques d'especialització
Les pràctiques d'especialització del màster universitari es poden declarar exemptes per la coordinació acadèmica si, qui ho sol·licita, acredita un mínim de 6 mesos d'experiència professional en un lloc de treball relacionat directament amb la línia d'especialitat triada i presente una memòria explicativa dels motius per a reconèixer l'exempció.

L'exempció ha de sol·licitar-se una vegada realitzada la matriculació emprant el model de sol·licitud genèrica disponible en el Registre telemàtic de la Universitat Jaume I de Castelló, dirigit a la coordinació de pràctiques del MU en Igualtat i Gènere en l'UJI, acompanyant-ho d'una memòria explicativa dels motius que justifiquen l'exempció i la documentació acreditativa de l'experiència professional exigida.

La documentació ha de tramitar-se a través del Registre telemàtic de la Universitat Jaume I.

La sol·licitud ha de ser resolta per la Comissió Acadèmica del màster universitari. La resolució s'ha de comunicar una vegada superats 30 crèdits obligatoris comuns i d'especialitat. En un altre cas, la resolució de la sol·licitud d'exempció de les pràctiques professionals té els seus efectes condicionats a la superació de 30 crèdits ECTS obligatoris, comuns i d'orientació.

Les assignatures de Pràctiques Professionals i Treball de Final de Màster no poden ser objecte de convalidació o reconeixement.

 

Com puc conèixer les entitats de pràctiques amb les quals la Universitat Jaume I té signat un conveni per a acollir estudiantat del màster?

La Universitat Jaume I ofereix a l'alumnat matriculat en les Pràctiques Professionals un llistat dels ens cooperadors (entitats públiques i privades) que hagen sol·licitat estudiantat en pràctiques del màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat. Aquest llistat pot consultar-se en l'apartat Informació i gestió en línia (IGLU).

Ha de tenir-se en compte que la majoria d'ens cooperadors amb les quals l'UJI ha establit conveni de pràctiques de postgrau estan situats en l'entorn geogràfic de Castelló i que el conveni no es renova automàticament (per això és possible que la llista siga reduïda).

L'estudiantat ha de seleccionar les seues preferències i la coordinació del màster universitari ha d'assignar les ofertes tenint en compte l'expedient acadèmic de cada estudiant o estudianta i la seua ubicació geogràfica.

L'estudiantat també pot realitzar una proposta d'entitat on realitzar les Pràctiques Professionals que es trobe prop del seu lloc de residència o s'adeqüe en major mesura als seus interessos professionals. Per a això, ha de posar-se en contacte abans del mes de novembre amb entitats públiques o privades que desenvolupen labors relacionades directament amb la línia d'especialitat triada per a conèixer la seua disponibilitat per a acceptar un estudiant o estudianta en pràctiques. Seguidament, han de posar-se en contacte amb la coordinació de les Pràctiques Professionals amb la finalitat de comprovar que la proposta compleix amb els criteris de qualitat requerits (tasques, supervisió, etc.).

La informació sobre el tràmit i l'estat de les sol·licituds de pràctiques de l'estudiantat es pot consultar a través de la plataforma Informació i gestió en línia (IGLU) de la Universitat Jaume I, en l'apartat d'Informació i gestió de la barra d'enllaços dreta de la pàgina inicial de la Universitat Jaume I (www.uji.es).

Per a més informació pots contactar amb la dinamització de pràctiques del màster en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat.

Dinamització de pràctiques professionals

Telèfon: 964 72 91 34 - Correu electrònic formacioisonomia@uji.es

Més informació: Guia orientativa per a les pràctiques

Mobilitat i programes d'intercanvi

Treball de final de màster

Introducció

L'assignatura corresponent al Treball Final de Màster (d'ara endavant, TFM) té assignat el codi SRM042 en les dues orientacions professionals (Agent d'Igualtat d'Oportunitats de Dones i Homes, i Prevenció de la Violència de Gènere) i compta amb una càrrega acadèmica de 6 ECTS. En l'orientació investigadora compta amb el codi SRM044/045 i una càrrega acadèmica de 12 ECTS.

 

Objectiu

El TFM consisteix en un treball acadèmic extens en el qual es formulen idees, reflexions i explicacions de manera justificada i raonada sobre un tema específic de l'orientació cursada, professional o investigadora, que demostra que s'han integrat suficientment les competències generals del Màster Universitari i les específiques de l'orientació professional o investigadora.

El TFM és el resultat d'un treball personal i autònom de l'estudiantat realitzat sota la tutorització d'un membre del professorat del Màster Universitari.

 

Descripció

El TFM pot ser:

 • un treball acadèmic extens basat en una revisió bibliogràfica sobre un problema o qüestió directament relacionat amb l'orientació professional cursada.
 • un treball acadèmic extens, de tipus professional o analític, susceptible d'aplicació pràctica en una organització pública o privada (projecte d'intervenció, proposta de millora, informe, campanya, protocol, planificació, avaluació, guia, diagnòstic, etc.).
 • si el TFM té una naturalesa aplicada, pot consistir en l'elaboració d'un projecte d'intervenció en el lloc on s'haja realitzat l'estada en pràctiques de l'assignatura SRM041 – Pràctiques professionals. En el cas d'estudiantat amb l'assignatura SRM041 – Pràctiques professionals exempta, l'objecte del TFMpro pot ser l'elaboració d'un projecte d'intervenció en l'organització, la institució o l'empresa en què estiga desenvolupant actualment el seu treball professional.
 • en l'orientació investigadora, un treball original que demostre la capacitat de l'estudiantat per a concebre, dissenyar, posar en pràctica i comunicar una recerca amb serietat acadèmica.

Pot realitzar-se un altre tipus de TFM proposat per la docència o el propi estudiantat, sempre sobre un problema o qüestió directament relacionada amb els continguts de l'orientació professional o investigadora triada.

Les característiques formals que ha de complir el TFM poden consultar-se en la Guia per a l'elaboració del TFM.

 

Requisits

El TFM podrà presentar-se en l'orientació professional quan s'hagen superat 30 ECTS obligatoris (comuns o d'orientació) i 6 ECTS corresponents a l'assignatura SRM041 – Pràctiques professionals. En l'orientació investigadora haurà d'haver-se superat 30 ECTS obligatoris (comuns o d'orientació).

 

Autoria

El TFM serà elaborat de forma individual i autònoma per cada estudiant. La titularitat dels drets de propietat intel·lectual o de propietat industrial del TFM correspon a la seua autora o autor, en els termes i condicions previstes en la legislació vigent.

Una còpia del manuscrit del TFM quedarà dipositada en el repositori institucional de la Universitat Jaume I sota una Llicència Creative Commons.

El plagi, que consisteix a usar el treball d'una altra persona amb la pretensió de considerar-ho com a propi, és il·legítim, està prohibit i es considera una pràctica fraudulenta en la realització de les proves d'avaluació tipificada com a infracció tant per la Normativa d'avaluació com per la Normativa de règim disciplinari de la Universitat Jaume I de Castelló.

 

Coordinació

Quan l'assignatura de TFM s'active, la dinamització del MU remetrà un correu-i a l'estudiantat matriculat perquè comunique la seua proposta de TFM, que haurà de comptar amb el següent contingut: títol provisional del TFM i un resum amb un màxim de deu línies d'extensió.

La coordinació de cada orientació realitzarà l'assignació provisional de la tutora o tutor de TFM. Quan l'assignació siga definitiva, es comunicarà a cada estudiant de manera individual perquè inicie l'elaboració tutoritzada del TFM.

Tant l'estudiantat com el professorat poden sol·licitar de manera motivada a la coordinació de la seua orientació professional o investigadora un canvi en l'assignació definitiva.

Tutorització

El TFM serà elaborat per cada estudiant sota la tutorització d'un membre de l'equip docent del Màster Universitari. La informació sobre el professorat encarregat de la tutorització en cada orientació està disponible en el Sistema d'Informació Acadèmica. La coordinació del Màster Universitari podrà autoritzar la tutorització per personal docent extern, en règim de cotutela juntament amb una/un component del professorat del Màster Universitari.

La tutora o el tutor serà responsable de transmetre a l'estudiantat les característiques generals del TFM, assistir-ho durant la seua elaboració i vetlar per la consecució dels resultats de l'aprenentatge. També mantindrà almenys una videotutoria amb cada estudiant que tutoritze al llarg de la docència en l'assignatura.

La tutorització revisarà almenys quatre entregables elaborats per cada estudiant, amb el següent contingut:

 • I1. L'índex provisional i un llistat de bibliografia bàsica (almenys cinc obres, tres generals i dues monogràfiques, directament relacionades amb l'objecte d'estudi triat). L'estudiantat ha de tenir especialment en compte per a la seua proposta bibliogràfica les recomanacions bàsiques i complementàries contingudes en les assignatures comunes i de la seua orientació professional.
 • I2. Un apartat del TFM desenvolupat per complet, segons la selecció de qui ho tutoritze.
 • I3. L'I2 modificat segons les correccions de la tutorització i dos nous apartats elaborats per complet.
 • I4. L'I3 modificat segons les correccions de la tutorització i la resta d'apartats del TFM elaborats per complet.

Cada tutora o tutor haurà d'emetre un informe d'avaluació del TFM tutoritzat previ a la seua presentació. L'informe de tutorització és desfavorable si la seua qualificació és inferior a 40/80 punts.

 

Presentació

El TFM haurà de presentar-se a través de l'aula virtual de l'assignatura. Els documents que hauran de tramitar-se són:

 • la sol·licitud de defensa del TFM.
 • el TFM en format pdf i qualsevol arxiu o documente annex rellevant utilitzat durant la seua elaboració.
 • el  document d'autorització per a la difusió del TFM per al seu dipòsit en el repositori de la Universitat Jaume I de Castelló.

 

Exposició oral

L'exposició oral del TFM es realitzarà mitjançant videoconferència múltiple en una sala pública d'Hangouts Meet el dia i l'hora assenyalats per la coordinació del Màster Universitari.

L'acte d'exposició oral del TFM tindrà una durada no superior a deu minuts en l'orientació professional i a vint minuts en l'orientació investigadora.

El tribunal avaluador podrà formular preguntes, aclariments, comentaris, observacions, crítiques, etc., sobre el manuscrit del TFM i la seua exposició oral.

Es recomana la lectura de la Guia sobre l'acte d'exposició oral del TFM.

 

Avaluació

El tribunal avaluador de cada TFM estarà format per tres docents, titulars i suplents, del claustre del Màster Universitari, que en cap cas poden coincidir amb qui haja tutoritzat el TFM objecte d'avaluació. En l'orientació investigadora haurà de tenir el grau de Doctora/Doctor.

Un membre del tribunal avaluador podrà ser professorat extern a les universitats Jaume I de Castelló i Miguel Hernández d'Elx.

La qualificació del TFM es realitzarà d'acord amb una puntuació de 0 a 10 punts, amb una ponderació del 80% corresponent a la valoració del manuscrit del TFM i del 20% corresponent a la seua exposició oral.

L'elaboració i presentació del TFM són indispensables per a obtenir el títol de Màster Universitari.

 

Exempció, convalidació i reconeixement del Treball Final de Màster de recerca

Les assignatures SRM042 – Treball Final de Màster i SRM044/045 – Treball Final de Màster de Recerca no poden ser objecte de convalidació o reconeixement.

 

Més informació

Els serveis de dinamització del MU es mantindran actius fins a la finalització del curs acadèmic, podent establir-se la comunicació bé per correu electrònic bé per telèfon.

 

Documentació d'interès

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Agut Nieto, Sonia Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Titular d'Universitat
Alarcón García, Gloria
Universitat: Universidad de Murcia
Doctor:
Categoria: Profesora Titular del Departamento de Hacienda y Economía del Sector Público
Càrrec: Profesora Titular del Departamento de Hacienda y Economía del Sector Público
Adreça de correu electrònic: galarcon@uji.es
Professorat extern Màsters
Alcañiz Moscardó, Mercedes Dep. de Filosofia i Sociologia Professora Titular d'Universitat
Arrufat Gallén, Vita de la Ascensió
Empresa: Centro de Salud Pública de Castellón (Generalitat Valenciana)
Categoria: Técnica Superior en Programas de Promoción de la Salud en CSP Castelló (Generalitat Valenciana)
Càrrec: Técnica Superior en Programas de Promoción de la Salud en CSP Castelló
Adreça de correu electrònic: varrufat@uji.es
Professorat extern Màsters
Aznar Marquez, Juana
Universitat: Universidad Miguel Hernández de Elche
Doctor:
Categoria: Profesora Contratada Doctora
Càrrec: Profesora Contratada Doctora. Departamento Estudios Económicos y Financieros
Adreça de correu electrònic: aznarj@uji.es
Professorat extern Màsters
Barrère Unzueta, M.ª Ángeles
Universitat: Universidad de País Vasco
Doctor:
Categoria: Catedrática
Càrrec: Catedrática, Departamento Derecho Constitucional, Administrativo y Filosofía del Derecho
Adreça de correu electrònic: barrere@uji.es
Professorat extern Màsters
Bosch Fiol, Esperança
Universitat: Universidad de la Islas Baleares
Doctor:
Categoria: Catedrática
Càrrec: Catedrática
Adreça de correu electrònic: ebosch@uji.es
Professorat extern Màsters
Campos Rubio, María Aranzazu
Universitat: Universidad del País Vasco
Doctor:
Categoria: Profesora titular
Càrrec: Profesora titular. Dpto Dcho Constitucional, Admtvo y Filosofía del Derecho
Adreça de correu electrònic: arcampos@uji.es
Professorat extern Màsters
Cifre Gallego, Eva Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Titular d'Universitat
Epifanio López, Irene Dep. de Matemàtiques Catedràtica d'Universitat
Escrig Gil, Gemma
Empresa: Fundación Isonomía
Categoria: Responsable de dirección. Fundación Isonomía
Càrrec: Responsable de dirección de la Fundación Isonomía
Adreça de correu electrònic: gescrig@uji.es
Professorat extern Màsters
Esquembre Valdés, María del Mar
Universitat: Universidad de Alicante
Doctor:
Categoria: Profesora Titular Escuela Universitaria
Càrrec: Profesora Titular Escuela Universitaria. Derecho Constitucional
Adreça de correu electrònic: esquembr@uji.es
Professorat extern Màsters
Ferrer Pérez, Victoria Aurora
Universitat: Universidad de las Islas Baleares
Doctor:
Categoria: Profesora Titular
Càrrec: Profesora Titular. Psicología Social
Adreça de correu electrònic: ferrerv@uji.es
Professorat extern Màsters
Ferrús i Batiste, Jordi
Universitat: Universidad Miguel Hernández de Elche
Doctor:
Categoria: Profesor Contratado Doctor
Càrrec: Profesor Contratado Doctor, Área de antropología Social
Adreça de correu electrònic: ferrusi@uji.es
Breu currículum: https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2329049
Professorat extern Màsters
Gámez Fuentes, María José Dep. de Ciències de la Comunicació Catedràtica d'Universitat
García Campá, Santiago Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat Professor Contractat Doctor
GIL JUNQUERO, MÒNICA
Empresa: Ayuntamiento de Quart de Poblet
Categoria: Agente de Igualdad
Càrrec: Agente de Igualdad
Adreça de correu electrònic: junquero@uji.es
Professorat extern Màsters
Giménez García, Cristina Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Professora Contractada Doctora
Gómez Nicolau, Emma Dep. de Filosofia i Sociologia Professora Contractada Doctora
González Esteban, Elsa Dep. de Filosofia i Sociologia Professora Titular d'Universitat
Gonzalez Ramos, Ana María
Universitat: Universidad Pablo de Olavide
Doctor:
Categoria: Profesora Ayudante Doctora
Càrrec: Profesora Ayudante Doctora. Sociología
Adreça de correu electrònic: ramosan@uji.es
Professorat extern Màsters
Heras González, Purificación
Universitat: Universidad Miguel Hernández de Elche
Doctor:
Categoria: Profesora Contratada Doctora
Càrrec: Profesora Contratada Doctora. Antropología social
Adreça de correu electrònic: heras@uji.es
Professorat extern Màsters
Irigoyen Dominguez, Alazne
Universitat: Universidad del País Vasco
Doctor:
Categoria: Investigadora. Derecho Administrativo, Constitucional y Filosofía del Derecho
Càrrec: Investigadora. Derecho Administrativo, Constitucional y Filosofía del Derecho
Adreça de correu electrònic: irigoyen@uji.es
Professorat extern Màsters
Lousada Arochena, José Fernando
Empresa: Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Categoria: Magistrado de lo social
Càrrec: Magistrado de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Adreça de correu electrònic: lousada@uji.es
Professorat extern Màsters
Lozano Estivalis, Maria Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura Professora Contractada Doctora
Martínez Guirao, Javier E
Universitat: Universidad Miguel Hernández de Elche
Doctor:
Categoria: Profesor Asociado
Càrrec: Profesor Asociado. Antropología social
Adreça de correu electrònic: guirao@uji.es
Professorat extern Màsters
Mateu Carruana, María Josefina Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat Professora Contractada Doctora
Mena Tudela, Desirée Unitat Predepartamental d'Infermeria Professora Contractada Doctora
Miñarro Yanini, Margarita Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat Professora Titular d'Universitat
Navarro Rios, M. Jesus
Universitat: Universidad Miguel Hernández
Doctor:
Categoria: Profesora Contratada Doctora
Càrrec: Profesora Contratada Doctora. Centro Interdisciplinar de Estudios de Género.
Adreça de correu electrònic: mrios@uji.es
Professorat extern Màsters
Otero Crespo, Marta
Universitat: Universidad de Santiago de Compostela
Doctor:
Categoria: Profesora Contratada Doctora
Càrrec: Profesora Contratada Doctora. Derecho Civil
Adreça de correu electrònic: oterom@uji.es
Professorat extern Màsters
Pallarés Domínguez, Daniel Vicente Dep. de Filosofia i Sociologia Professor Associat Laboral
Paz Guifarro, Kenia Isabel
Universitat: Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Doctor:
Categoria: Profesora Ciencias Jurídicas
Càrrec: Profesora Ciencias Jurídicas
Adreça de correu electrònic: kpaz@uji.es
Professorat extern Màsters
Pitarch Centelles, Laia
Empresa: Conselleria d’Educació. Generalitat Valenciana
Categoria: Docente educación secundaria
Càrrec: Docente educación secundaria
Adreça de correu electrònic: lpitarch@uji.es
Professorat extern Màsters
Reche Tello, Nuria
Universitat: Universidad Miguel Hernández de Elche
Categoria: Profesora Asociada
Càrrec: Profesora Asociada
Adreça de correu electrònic: nreche@uji.es
Professorat extern Màsters
Ruá Aguilar, María José Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professora Titular d'Universitat
Salazar Benítez, Octavio
Universitat: Universidad de Córdoba
Doctor:
Categoria: Profesor titular Derecho Constitucional
Càrrec: Profesor titular Derecho Constitucional
Adreça de correu electrònic: osalazar@uji.es
Professorat extern Màsters
Saldaña Díaz, María Nieves
Universitat: Universidad de Huelva
Doctor:
Categoria: Profesora Titular
Càrrec: Profesora Titular Derecho Constitucional
Adreça de correu electrònic: msaldana@uji.es
Professorat extern Màsters
Sales Ciges, María Auxiliadora Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura Professora Titular d'Universitat
Sanfélix Albelda, Joan Dep. de Filosofia i Sociologia Professor Associat Laboral
Senent Vidal, María José Dep. de Dret Privat Professora Titular d'Universitat
Sevilla Merino, Julia
Universitat: Universidad de Valencia
Doctor:
Categoria: Profesora Titular
Càrrec: Profesora Titular. Derecho Constitucional
Adreça de correu electrònic: sevilla@uji.es
Professorat extern Màsters
Soler Sánchez, Margarita
Universitat: Universidad de Valencia
Doctor:
Categoria: Profesora Titular
Càrrec: Profesora Titular. Derecho Constitucional
Adreça de correu electrònic: masoler@uji.es
Professorat extern Màsters
Téllez Infantes, Anastasia
Universitat: Universidad Miguel Hernández de Elche
Doctor:
Categoria: Profesora Titular
Càrrec: Profesora Titular Antropología social
Adreça de correu electrònic: tellez@uji.es
Professorat extern Màsters
Traver Martí, Juan Andrés Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura Professor Titular d'Universitat
Tur Ausina, Rosario
Universitat: Universidad Miguel Hernández de Elche
Doctor:
Categoria: Profesora contratada doctora
Càrrec: Profesora contratada doctora. Derecho Constitucional
Adreça de correu electrònic: rtur@uji.es
Professorat extern Màsters
Vara Martín, Celia
Empresa: EULEN
Categoria: Psicóloga
Càrrec: Psicóloga en violencia de género
Adreça de correu electrònic: vara@uji.es
Professorat extern Màsters
Ventura Franch, Asunción Dep. de Dret Públic Professora Titular d'Universitat

Coordinació del màster

Direcció acadèmica

 • Senent Vidal, M.ª José (Coordinadora a la Universitat Jaume I de Castelló)
 • Téllez Infantes, Anastasia (Coordinadora a la Universitat Miguel Hernández d'Elx)

 

 • García Campá, Santiago (Ciències Jurídiques i Econòmiques)
 • Gámez Fuentes, Mª José (Ciències Socials i Humanitats)
 • Lozano Estívaliz, María (Ciències Socials i Humanitats)
 • Gómez Nicolau, Emma  (Ciències Socials i Humanitats) 
 • Agut Nieto, Sonia (Ciències de la Salut)
 • Giménez García, Cristina (Ciències de la Salut)
 • Senent Vidal, M.ª José (Coordinadora)
 • Marc Guia Marín (Estudiant)


Comisió interuniversitària de coordinació i seguiment

Universitat Jaume I de Castelló

 • García Campá, Santiago
 • Senent Vidal, M.ª José

Universitat Miguel Hernández d'Elx

 • Téllez Infantes, Anastasia
 • Heras González, Purificación

Estudiantat

 • Marc Guia Marín


Equip tècnic

Sales Boix, Anna (F. Isonomia)

 

Departaments implicats

 • Departament de Dret Públic
 • Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social, i Eclesiàstic i de l'Estat
 • Departament de Filosofia i Sociologia
 • Departament de Dret Privat
 • Departament d´Educació
 • Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
 • Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia
 • Departament de Ciències Socials i Humanes de la Universitat Miguel Hernández d'Elx

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

La coordinació de l'assignatura de pràctiques correspon al professor Santiago García Campá (gcampa@uji.es)

Coordinació del treball final de màster

La coordinació de TFM correspon al següent personal docent:

 • Orientació d'agents d'igualtat: M.ª José Senent Vidal (senent@uji.es)
 • Orientació de prevenció de la violència de gènere: Jordi Ferrús Batiste (jferrus@umh.es)
 • Orientació investigadora feminista i de gènere: Anastasia Téllez Infantes (atellez@umh.es)
Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Es pot consultar la informació en aquesta adreça: http://ujiapps.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/sgiq/

 

 

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=1000011

 

 

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=1000011

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus