UJI

Cooperació al Desenvolupament

Última modificació: 13/04/2021 | Font: InfoCampus

L’Agenda 2030, i la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), ha accelerat l’interès d’organismes Internacionals, Estats i entitats del tercer sector a incorporar professionals disposats a participar en l’assoliment d’una societat més justa.

Amb la finalitat de respondre a aquesta demanda, el MCAD/UJI, en la seua modalitat a distància, imparteix l’Especialitat en Cooperació i Polítiques de Desenvolupament. [Llegir més]

Aquest màster és interuniversitari.

Modalitat: a distància.

 

Contacte: master_mcad@uji.es 

 https://www.facebook.com/M%C3%A1ster-Universitario-en-Cooperaci%C3%B3n-al-Desarrollo-Universitat-Jaume-I-125864787599733/             https://twitter.com/mcaduji
 
Introducció

Presentació

L’Agenda 2030, i la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), ha accelerat l’interès d’organismes Internacionals, Estats i entitats del tercer sector a incorporar professionals disposats a participar en l’assoliment d’una societat més justa.

Amb la finalitat de respondre a aquesta demanda, el MCAD/UJI, en la seua modalitat a distància, imparteix l’Especialitat en Cooperació i Polítiques de Desenvolupament. Des d’un enfocament d’educació en línia, on la incorporació de materials docents hipermèdia, la interdisciplinarietat i multiculturalitat del professorat i alumnat, possibilita un acostament a la realitat del desenvolupament dels pobles des d’una perspectiva holística i transformadora. 

Davant la complexitat i la creixent preocupació per les qüestions del desenvolupament i la pobresa, aquest postgrau ofereix des de fa quinze anys una formació d’alt nivell amb accés a estudis de doctorat; basada en nous enfocaments de desenvolupament i d’acord amb la demanda actual d’investigadors investigadores i professionals dedicats al sector de la cooperació al desenvolupament.
 

Entitats col·laboradores i participants

Logos entitats col·laboradores i participants

Màster interuniversitari

El Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament és Interuniversitari i s'imparteix conjuntament entre la Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat d´Alacant, Universitat Miguel Hernández i Universitat Jaume I.

El MCAD-UJI, es troba regulat per l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament local (IIDL) de la Universitat de València i la Universitat Jaume I.

Logos universitats

Tipus d'ensenyament

Modalitat a distància: Tronc comú i Especialitat Cooperació i Polítiques de Desenvolupament

S'imparteix a través de l'Entorn Virtual d'Aprenentatge Interactiu "EVAI" (iidl.evai.net)

Què és important conèixer?

Durada i calendari

1,5 cursos acadèmics (tres quadrimestres). Amb possibilitat de cursar-ho a temps parcial.

Primer curs acadèmic (60 ECTS): amb caràcter docent, cobreix el període entre octubre i juny.

 • 1r quadrimestre: Octubre - Gener (24 ECTS de Tronc Comú)
 • 2r quadrimestre: Febrer - Juny/Julio (36 ECTS d'Especialitat)


Segon curs acadèmic (30 ECTS): amb caràcter tutoritzat, s'estén des d'octubre a febrer, dedicat a les matèries triades segons l'orientació del Màster escollida Investigadora o Professional (a triar una).

 • 3r quadrimestre: setembre-febrer (30 ECTS)


a) Orientació investigadora: Pràctiques Externes I (10 ECTS) + Assignatura Iniciació a la recerca (10 ECTS) + Treball Final de Màster (10 ECTS)
b) Orientació professional: Pràctiques Externes II (20 ECTS) + Treball Final de Màster (10 ECTS).
 


Estudis a temps parcial
De cara a facilitar la realització del màster per part de professionals en actiu, el calendari i estructura acadèmica estan concebuts per a poder cursar les assignatures amb docència presencial en dos anys acadèmics. L'estudiantat té la possibilitat de cursar el màster a temps parcial. Els futurs alumnes i alumnes hauran de sol·licitar l'estudi a temps parcial en realitzar la preinscripció al màster.

Crèdits i import

90 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Segons taxes oficials pendents de publicar. Preu en el curs 2020/2021: 39,27 €/crèdit.

Objectius

El marc en què es desenvolupen actualment les activitats de cooperació al desenvolupament exigeix que els recursos humans implicats tinguin una formació professional, humana i solidària d´alt nivell.

En aquest sentit, els objectius del màster són:

 • Incrementar els coneixements sobre les forces econòmiques, socials i polítiques que expliquen i provoquen l´existència de la pobresa, la desigualtat (amb especial atenció a les desigualtats econòmiques, socials i de gènere) i les problemàtiques territorials i mediambientals dels països en desenvolupament, les causes del subdesenvolupament i el paper dels països desenvolupats des d´una perspectiva global.
 • Aportar criteris d´anàlisis de la realitat política, social, econòmica i cultural en la qual es contextualitzen els enfocaments i temes de la nova cultura de la cooperació que promouen els organismes i les convencions internacionals.
 • Aprofundir des d´una perspectiva crítica en les estratègies operatives sobre la qualitat i l´eficàcia del concepte de cooperació al desenvolupament i de l'acció humanitària internacional.
 • Desenvolupar habilitats per al disseny, planificació, gestió i avaluació d´intervencions de desenvolupament a nivell de polítiques, plans, programes i projectes.

Coneixements previs recomanables

No són necessaris coneixements previs.  Aquests estudis tenen caràcter interdisciplinari i poden cursar-se des de qualsevol titulació. Professionals amb experiència en la cooperació al desenvolupament i persones amb interès en l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament, i en l'acció humanitària internacional.

Orientació

En el Màster Universitari en Cooperació i Desenvolupament s’imparteixen dues especialitats:

 • Acció Humanitària Internacional (presencial)*
 • Cooperació i Polítiques de Desenvolupament (en línia)

 

Ambdues donen accés a dues orientacions possibles:

 • Orientació investigadora: dirigida a l’estudiantat que vulga aprendre les tècniques qualitatives i quantitatives de recerca en el camp de la cooperació al desenvolupament. És molt recomanable cursar-la per a les persones interessades a cursar estudis de doctorat en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional (interuniversitari).

Per a realitzar aquesta orientació cal matricular-se en el tercer quadrimestre, segon any en: Pràctiques Externes I (10 ECTS) + assignatura Iniciació a la Recerca (10 ECTS)+ Treball de Final de Màster (10 ECTS).

 • Orientació professional: dirigida a l’estudiantat que vulga aprendre les tècniques, metodologies i experiències en el treball pràctic de la cooperació al desenvolupament. On es recull tant un enfocament de competències, com de capacitats. Aquesta orientació contempla 500 hores de pràctiques en terreny, tant en organitzacions espanyoles, com a entitats de diferents països dels cinc continents.

Per a realitzar aquesta orientació cal matricular-se en el tercer quadrimestre (segon any) en: Pràctiques Externes II (20 ECTS)+ Treball de Final de Màster (10 ECTS)

*Especialitat no activada.

Eixides professionals

El màster universitari en Cooperació al Desenvolupament ofereix, des d’una perspectiva crítica i internacional, la possibilitat d’accedir a una formació d’alt nivell, interdisciplinari, especialitzada i basada en nous enfocaments de desenvolupament, adaptada a la demanda de professionals de la cooperació.

 • Personal investigador en estudis sobre el desenvolupament i en educació per al desenvolupament. Accés al doctorat interuniversitari en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional.
 • Personal tècnic expert en cooperació internacional i en educació per al desenvolupament en entitats no lucratives, agències oficials de cooperació i organismes internacionals.
 • Consultories i assessories en programes i projectes en cooperació internacional per al desenvolupament i d’educació per al desenvolupament.
 •  Avaluadors de programes i projectes en cooperació internacional per al desenvolupament i d’educació per al desenvolupament.
 •  Formació específica per a personal de l’administració pública (serveis socials, cooperació per al desenvolupament, centres educatius, etc.).

Beques pròpies i ajudes

 • L’alumnat podrà optar a les diverses beques que, per a estudis de postgrau oficial, ofereixen el Ministeri, la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament de Castelló de la Plana i la Universitat Jaume I. Es pot trobar informació sobre aquest tema en aquesta pàgina.
 • Per a consultes i gestions sobre aquestes ajudes, els i les futures alumnes s’han de dirigir a Infocampus.
 • Es recomana paral·lelament la cerca d’altres beques i ajudes oferides per altres entitats públiques i privades.
Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Les persones sol·licitants han d'estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d'algun dels següents títols:

 1. Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 2. Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 3. Grau.
 4. Títol superior no universitari.
 5. Títol estranger d'una institució d'educació superior pertanyent a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
 6. Títol estranger d'una institució d'educació superior no pertanyent a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
 7. Títol d'educació superior estranger homologat.

D'acord amb la legislació vigent (Reial decret 1393 de 27 d'Octubre de 2007), per a accedir al Màster Universitari és necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster. També poden accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'EEES sense necessitat d'homologació dels seus estudis, sempre que acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés als ensenyaments de postgrau.

És la Comissió Acadèmica del Màster la que proposa els criteris qualitatius i quantitatius, basats principalment en l'expedient acadèmic i en l'afinitat dels estudis cursats amb la temàtica del màster, que s'utilitzaran per a analitzar les sol·licituds presentades i seleccionar als candidats i la que realitza el procés de valoració de mèrits i admissió dels alumnes en el màster. La comissió acadèmica decidirà també els complements de formació, per a aquells alumnes que tinguen manques en algunes matèries.

Per accedir al Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament, els estudiants hauran de presentar el seu Currículum vitae i una carta manuscrita de motivació. Posteriorment se'ls convocarà a una entrevista on els aspirants expressaran els motius pels quals vol desenvolupar els continguts del Màster i s'indagarà en el fil conductor (projecció) que aquests poden tenir en el camp de la cooperació al desenvolupament.

Tindran un cert grau de prioritat els qui hagen realitzat algun tipus d'activitat relacionada amb els camps d'estudis encara que, l'experiència com tal no s'utilitze com a criteri excloent.

Criteris de puntuació

1. Projecció: Que és la capacitat del sol·licitant per a aplicar els coneixements adquirits durant el curs en l'àmbit de cooperació per al desenvolupament, en funció del seu càrrec, la seua ocupació, la seua situació, etc. Es poden valorar els efectes multiplicadors de cada sol·licitant entre 0 i 10.
2. Motivació: Valorada a partir del manuscrit i de la participació del sol·licitant en activitats relacionades amb la cooperació. Indica la predisposició del sol·licitant a dedicar els seus coneixements i el seu temps a favor de la cooperació per al desenvolupament. Puntuable entre 0 i 10.
3. Experiència: Valorada entre 0 i 10, també en funció de l'experiència esmentada en el currículum en temes de solidaritat i/o camp social.
4. Formació prèvia i expedient acadèmic: Valorada entre 0 i 10, en funció de l'excel·lència acadèmica i l'adequació de la formació prèvia als objectius del màster.

Fórmula de puntuació

Cadascun dels criteris de puntuació té una importància relativa determinada, que equival al coeficient pel qual es multiplica la puntuació obtinguda en el mateix per al càlcul de la puntuació total. En la present proposta, es considera que les importàncies relatives són les següents:

Projecció = 35 %, Motivació = 35 %, Experiència = 15 %, Formació i expedient = 15% (La fórmula quedaria: Puntuació total =35·Projecció + 35·Motivació + 15·Experiència+15 Formació i expedient).

- Matrícula en el Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància):

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Oferta de places

45 places per a estudiants de nou ingrés (primer curs de la titulació).

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

BÀSIQUES

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit autònom.

GENERALS

CG08 - És capaç d'aplicar la metodologia del marc lògic a la planificació, seguiment i avaluació de projectes de Cooperació al Desenvolupament.

CG1 - Saber analitzar des d'una perspectiva global els problemes de cooperació.
CG2 - Conèixer les forces econòmiques, socials i polítiques que expliquen i provoquen l'existència de pobresa, la desigualtat i les problemàtiques de les nacions en desenvolupament, les causes del subdesenvolupament i el paper dels països desenvolupats des d'una perspectiva global.
CG3 - Tenir criteris d'anàlisis de la realitat política, social, econòmica i cultural en la qual es contextualitzen els enfocaments i temes de la nova cultura de la cooperació que promouen els organismes i les convencions internacionals.
CG4 - Saber reconèixer les interrelacions entre els agents locals i els globals.
CG5 - Ser capaç d'inserir-se en les estratègies de cooperació internacional i engegar amb èxit accionis coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible.
CG6 - Conèixer l'entorn econòmic internacional per identificar accions de desenvolupament viables als mercats mundials.
CG7 - Estar preparats per participar en organismes públics i privats de caràcter nacional i internacional i dur a terme amb èxit la gestió de polítiques públiques coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible.
CG10 - Ser capaç de plantejar i dur a terme un treball de recerca en totes les seves fases.
CG12 - Ser capaç de preparar una eixida al terreny tant en relació a les necessitats d'informació prèvies sobre el context polític, econòmic, social i cultural del país, la preparació de la intervenció/recerca en terreny i els procediments de seguretat que deuran ser tinguts en compte.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - És capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis, des d'una perspectiva de gènere.
CE02 - Coneix les forces econòmiques, socials i polítiques que expliquen i provoquen l'existència de la pobresa, la desigualtat i les problemàtiques de les nacions en desenvolupament, les causes del subdesenvolupament i el paper dels països desenvolupats des d'una perspectiva global.
CE03 - Té criteris d'anàlisis de la realitat política, social, econòmica i cultural en la qual es contextualitzen els enfocaments i temes de la nova cultura de la cooperació que promouen els organismes i les convencions internacionals.
CE04 - És capaç de reconèixer les interrelacions entre els agents locals i els globals.
CE05 - És capaç d'aplicar la metodologia del marc lògic a la planificació, seguiment i avaluació de projectes de Cooperació al Desenvolupament.
CE06 - És capaç d'aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'especialitat de Cooperació al Desenvolupament.
CE07 - Sap analitzar des d'una perspectiva global els problemes de la cooperació al Desenvolupament.
CE08 - És capaç d'inserir-se en les estratègies de cooperació internacional i engegar amb èxit accionis coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible.
CE09 - Està preparat per participar en organismes públics i privats (amb ànim de lucre i sense ànim de lucre), de caràcter nacional i internacional i dur a terme amb èxit la gestió de polítiques públiques coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible.
CE10 - Sap reconèixer i utilitzar el tipus de disseny de recerca que sigui més adequat al problema de recerca complex que afecta al context d'intervenció.
CE11 - Sap interpretar els resultats derivats de l'aplicació de tècniques i eines programari d'anàlisi de dades tant quantitatives com a qualitatives.
CE12 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics adquirits al llarg del curs i integrar-los en un Treball Final de Màster.
CE13 - És capaç d'utilitzar les principals fonts estadístiques, publicacions periòdiques i bibliografia sobre aquest tema.
CE14 - Sap sistematitzar bones pràctiques de cooperació internacional.
CE15 - Sintetitza coneixement, sistematitza lectures, construeix arguments i els interrelaciona en el Treball Final de Màster.
CE16 - És capaç de defensar en públic sistematitzant la informació del seu Treball Final de Màster.

Pla d'estudis

TRONC COMÚ OBLIGATORI (24 ECTS) - MODALITAT ON-LINE

 • Mòdul 1: Conceptes bàsics del desenvolupament (12 ECTS)
 • Mòdul 2: Cooperació al desenvolupament (12 ECTS)

ESPECIALITAT EN COOPERACIÓ I POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT (36 ECTS) - MODALITAT ON-LINE

 • Mòdul 1: Govern, drets humans i desenvolupament econòmic (10 ECTS)
 • Mòdul 2: Desenvolupament sostenible (12 ECTS)
 • Mòdul 3: Desenvolupament social i humà (14 ECTS)

ORIENTACIÓ INVESTIGADORA (30 ECTS) - MODALITAT ON-LINE

 • Pràctiques externes I (10 ECTS)
 • Iniciació a la recerca (10 ECTS)
 • Treball de final de màster (10 ECTS)

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL (30 ECTS) - MODALITAT ON-LINE

 • Pràctiques externes II: Prácticum Internacional (20 ECTS)
 • Treball de final de màster (10 ECTS)

Horaris

Modalitat en línia:

1r curs acadèmic: de setembre a juliol. En ser el curs en línia, l’horari és flexible, cada estudiant o estudianta pot adaptar-lo a les seues necessitats i horaris.

2n curs acadèmic: formació tutoritzada.

Horaris curs 2020/21

Continuar la meua formació

El màster interuniversitari en Cooperació al Desenvolupament, ofereix des de la seua modalitat investigadora, la possibilitat d’accedir al doctorat en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional. En el període formatiu del màster s’oferiran les eines necessàries per a la formació de futurs investigadors i investigadores que desitgen accedir a l’obtenció del títol de doctor o doctora en matèria de cooperació.

Per a més informació sobre el doctorat en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional:

https://www.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/actual/cooperacio/

Coordinació docent

El màster en Cooperació al Desenvolupament disposarà d’una doble estructura de coordinació acadèmica, d’una banda la interuniversitària i d’una altra la pròpia de cada Universitat.

A escala interuniversitària existirà la:

 • Comissió de Coordinació Acadèmica Interuniversitària

Respecte a la Comissió de Coordinació Acadèmica Interuniversitària estarà formada per dos representants de cadascuna de les universitats participants per a garantir la coordinació horitzontal (dins de cada curs acadèmic) i vertical (al llarg dels diversos cursos) dels mòduls dels quals consta el pla d’estudis.

 • Comissió de Coordinació Acadèmica en la Universitat Jaume I

 

Per a l’adequada coordinació docent del màster s’han implementat tant mecanismes de coordinació horitzontal com vertical.

D’una banda, en la seua articulació vertical s’ha constituït una Comissió Acadèmica del Màster en la Universitat Jaume I, formada per la direcció del títol, professorat del màster pertanyent a la mateixa Universitat. Aquesta comissió es constitueix com a principal òrgan de coordinació i de govern del màster.

D’altra banda, una coordinació d’articulació horitzontal compta amb una Comissió Gestora del Màster, formada per la direcció del títol, professorat del màster pertanyent a la mateixa Universitat, la persona de suport al màster, estudiantat i ONGD representades per la Coordinadora Valenciana d’ONGD.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

El MCAD compta amb el suport de l’Entorn Virtual d’Aprenentatge Interactiu (EVAI), plataforma altament interactiva, on l’estudiantat té a la seua disposició el material docent corresponent.

L’estudiantat disposa d’una guia d’ajuda per a l’ús de l’EVAI. Així mateix, compta amb el suport constant de tutorització i seguiment informàtic.

El material docent de cada assignatura està estructurat de la següent manera:

 • Material teòric bàsic elaborat pel professorat.
 • Text de lectura obligatòria.
 • Recursos docents de suport.
 • Tasques d’avaluació.

Cada assignatura disposa d’eines bàsiques de la docència virtual, (vídeos de presentació, materials didàctics hipermèdia, càpsules de microaprenentatge…).

La docència serà participativa a través de fòrums, xat, missatgeria interna, classes en directe, tasques o treballs grupals, etc., i estarà dirigida pel professorat corresponent amb un acompanyament personalitzat. La informació més detallada es troba en la guia docent de l’assignatura pertinent.

 

SISTEMA D’AVALUACIÓ

Primer curs acadèmic (60 crèdits ECTS)

Tipus de prova - Modalitat en línia:

 • Examen

S’han de respondre una sèrie de preguntes de tipus test, o de resposta múltiple, sobre els continguts de l’assignatura.

 • Activitats i pràctiques dirigides en aula

Participació activa en el fòrum de cada part o matèria de l’assignatura, responent als temes plantejats pel professorat i desenvolupant noves propostes. L’estudiantat ha de participar de manera activa en el fòrum de l’assignatura i demostrar el coneixement dels materials entregats. Es valorarà el nombre d’intervencions realitzades en el fòrum, així com l’escriptura acurada en aquestes, la capacitat crítica i d’anàlisi, la maduresa en els raonaments exposats, la relació amb el material teòric, o la capacitat per a respondre a les opinions de la resta de companys i companyes, a través d’arguments consolidats. El fòrum estarà obert i es podrà participar mentre s’estiga impartint la matèria (part).

 • Treball autònom

A elecció del professorat: elaboració d’un treball/projecte individual o grupal, o resposta a unes preguntes de desenvolupament de cada matèria o part de l’assignatura.

 

Per a superar l’assignatura s’han d’obtindre 5 punts:

  • 1,5 sobre 3 punts en l’examen de l’assignatura
  • 0,5 punts sobre 1 punt en les activitats i pràctiques dirigides en aula (fòrums, etc.) de cadascuna de les matèries o parts de l’assignatura i,
  • 3 sobre 6 punts en el treball autònom de cada matèria o part de l’assignatura (individual o grupal).

Es considerarà que l’alumnat s’ha presentat a una convocatòria quan realitze l’examen de l’assignatura o presente l’activitat del treball autònom en les matèries corresponents.

 

Segon curs acadèmic (30 crèdits ECTS)
 

 Itinerari Professional

  • Assignatura de Pràctiques II: Presentació de la Memòria de Pràctiques
  • Assignatura de Treball de Final de Màster (Itinerari Professional): Presentació del Treball de Final de Màser

 

Itinerari Investigador

  • Assignatura de Pràctiques I: Opció I: Presentació de la Memòria de Pràctiques/ Opció II: Informe Treball Acadèmicament Dirigit
  • Assignatura de Treball de Final de Màster (Itinerari investigador): Presentació del Treball de Final de Màser
  • Assignatura d’Iniciació a la investigació: Treball Tutoritzat EVAI.


 

Article 11 (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de «zero»; en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de «zero» en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.

Pràctiques externes

Una de les fortaleses del Màster en Cooperació al Desenvolupament de la UJI és l'àmplia oferta de pràctiques acoblada als diversos interessos de l'alumnat.

Des de l'àmbit acadèmic creiem que és imprescindible que la formació teòrica tinga una aplicació pràctica que forme de manera holística als professionals de la cooperació. Les teories abastades durant el període docent, els nous conceptes incorporats per l'alumnat, tenen sentit només quan reconeixen en la pràctica professional una aplicació concreta. És per açò que es posa l'accent a seleccionar acuradament destinacions de pràctiques que afavorisquen la integració de l'alumnat en l'organització durant el seu període de pasantía, establint així una simbiosi en la qual l'alumne o alumna puga aportar els seus coneixements a l'organisme d'acolliment, i l'organització oferisca una experiència laboral real en la qual el/la pasante se senta plenament integrada.

Al llarg de l'estada l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la universitat i un o una supervisor/a de pràctiques en l'entitat.

En aquesta titulació, l'assignatura d'estades en pràctiques són:

 • Pràctiques Externes I (10 ECTS): Itinerari Investigador

PLANIFICACIÓ D'ACTIVITATS

Activitats

 • Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)
  • Hores presencials: 220
  • Hores no presencials: 0
 • Tutories
  • Hores presencials: 0
  • Hores no presencials: 0
 • Treball personal
  • Hores presencials: 0
  • Hores no presencials: 30
 • Hores totals (núm. crèdits * 25): 250

 

 • Pràctiques Externes II (20 ECTS): Itinerari Professional

PLANIFICACIÓ D'ACTIVITATS

Activitats

 • Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)
  • Hores presencials: 420
  • Hores no presencials: 0
 • Tutories
  • Hores presencials: 0
  • Hores no presencials: 0
 • Treball personal
  • Hores presencials: 0
  • Hores no presencials: 80
 • Hores totals (núm. crèdits * 25): 500

 

Per a poder iniciar les pràctiques és necessari haver superat 60 ECTS corresponents amb el primer curs acadèmic del Màster (Continguts comuns 24 ECTS i Especialitat 36ECTS).

Tota la documentació necessària (sol·licituds, model de proposta d'entitat, qüestionaris d'avaluació, normativa, programa de l'assignatura, etc.) està disponible en:

http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/info-estudiantat/

Les pràctiques externes es poden realitzar a Espanya o en l'estranger, mitjançant diversos programes de mobilitat. Pots trobar més informació sobre pràctiques internacionals en:

http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/

Consulta les entitats cooperadores:

 

Més informació: 

 • Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques

http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/

 

Mobilitat i programes d'intercanvi

La cerca de l'excel·lència i la internacionalització del màster, ens ha portat a proposar des de la Comissió Acadèmica del Màster un Aprenentatge Permanent ERASMUS en la convocatòria 2013.

El programa aprovat és el Programa Intensiu (IP) “Global Identity through Human Development: Summer School on Participatory Research Video”. En el qual han participat set universitats:

            - University of Bath i University College London (Gran Bretanya)

            - Università degli Studi vaig donar Pavia (Itàlia)

            - Universitatea de Vest din Timisoara (Romania)

            - Universitat Politècnica de València (Espanya)

            - Universitat de València (Espanya)

            - Universitat Jaume I de Castelló (Espanya)

Aquesta experiència duta a terme en el curs 2013/14 es presenta àmpliament a la web: http://globcons.uji.es/global_id/ es resumeix en cinc vídeos participatius on l’estudiantat i totes les persones participants, han compartit aprenentatges, experiències i en definitiva entre totes han construït una identitat global a partir de la teoria del Desenvolupament Humà.
 

Més informació en: Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

Treball final de màster

Nom de l'assignatura:

 • Treball final de Màster (10ECTS): Itinerari Investigador
 • Treball final de Màster (10ECTS): Itinerari Professional

  

El Treball de Final de Màster, de caràcter obligatori, pot consistir, en funció de l'orientació, professional o investigadora, de l'estudiant, siga en una recerca sobre un tema rellevant vinculat a les línies estudiades al llarg del procés formatiu, siga en l'elaboració d'un document relacionat amb el sector específic del Sistema de Cooperació Internacional en el qual hagen centrat les seues Pràctiques Externes.

En tots dos casos, el treball haurà de mantenir la rigurosidad acadèmica requerida en un treball d'aquestes característiques, ser realitzat de manera individual i presentat en els terminis indicats per a la posterior aprovació per el/la Tutor/a de el Treball de Final de Màster, i qualificat per un tribunal acadèmic.

 

PLANIFICACIÓ D'ACTIVITATS

Activitats

 • Avaluació (Defensa pública)
  • Hores presencials: 0
  • Hores no presencials: 1
 • Tutories
  • Hores presencials: 0
  • Hores no presencials: 8
 • Treball personal
  • Hores presencials: 0
  • Hores no presencials: 241
 • Hores totals (núm. crèdits * 25): 250

 

La tutorización serà a càrrec del tutor/a de el Treball de Final de Màster, les funcions del qual són:

 • Plantejar els objectius i la metodologia de la recerca.
 • Assessorar a l'alumne en tots els aspectes en els quals siga necessari: bibliografia, enfocament, etc.
 • Discutir els resultats del treball amb l'alumne/a.
 • Participar en l'avaluació del treball.

L'estudiantado emmarcarà el seu treball de recerca en alguna de les següents Àrees/Subàrees de coneixement:

 

Més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2020/estudio/42591?caracteres=practicas

 

El Màster Interuniversitari en Cooperació al Desenvolupament, ofereix des de la seua modalitat investigadora, la possibilitat d'accedir al Doctorat en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional. En el període formatiu del màster s'oferiran les eines necessàries per a la formació de futures/us investigadores/és que desitgen accedir a l'obtenció del títol de doctor/a en matèria de cooperació.

Per a més informació sobre el Doctorat en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional, 

http://ujiapps.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/actual/cooperacio/

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Agost Felip, María Raquel Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Titular d'Universitat
Agut Nieto, Sonia Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Titular d'Universitat
Ayllón Pino, Bruno
Universitat: Universidad Complutense de Madrid
Doctor:
Categoria: Profesor Titular de Universidad
Càrrec: Profesor Titular de Universidad
Adreça de correu electrònic: ayllon@uji.es
Professorat extern Màsters
Caballer Miedes, Antonio Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professor Titular d'Universitat
Cabedo Semper, José David Dep. de Finances i Comptabilitat Professor Titular d'Universitat
Climent Nácher, Oscar
Empresa: Profesional autónomo y consultor
Categoria: Técnico Consultor en Calidad, Medio Ambiente y Cooperación al Desarrollo
Càrrec: Técnico Consultor en Calidad, Medio Ambiente y Cooperación al Desarrollo
Adreça de correu electrònic: ocliment@uji.es
Professorat extern Màsters
Echart Muñóz, Enara
Universitat: Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación IUDC- Universidad Complutense de Madrid
Doctor:
Categoria: Investigadora experta en Promoción y Gestión de ONG's. Doctora en Relaciones Internacionales, Unión Europea y Globalización.
Càrrec: Responsable de las pubicaciones del IUDC-UCM
Adreça de correu electrònic: echart@uji.es
Professorat extern Màsters
Fernández Galindo, Vanesa Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Associada Laboral
Flores Buils, Raquel Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Contractada Doctora
Fuertes Fuertes, Iluminada Dep. de Finances i Comptabilitat Professora Titular d'Universitat
Giménez García, Isabel
Empresa: Universitat Jaume I - OCIT
Doctor:
Categoria: Técnico de investigación
Càrrec: Técnica Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT)
Adreça de correu electrònic: igimenez@uji.es
Professorat extern Màsters
Gimeno Navarro, Miguel Ángel Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Contractat Doctor
Gómez Sevilla, María Josefa
Empresa: Universitat Jaume I -IIDL
Doctor:
Categoria: Técnica de proyectos e investigación en cooperación al desarrollo
Càrrec: Secretaria técnica MCAD-UJI/ Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL)
Adreça de correu electrònic: gomezm@uji.es
Professorat extern Màsters
Grandío Botella, Antonio Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Titular d'Escola Universitària
Lázaro Guillamón, María del Carmen Dep. de Dret Públic Professora Titular d'Universitat
Llorens Vilarrocha, Eugenio Dep. de Ciències Agràries i del Medi Natural
López Navarro, Miguel Angel Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Titular d'Universitat
Marí García, David Joan
Empresa: Oficina Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat UJI
Categoria: Técnico Superior
Càrrec: Técnico Superior OCDS
Adreça de correu electrònic: mari@uji.es
Professorat extern Màsters
Martínez Cadenas, Conrado Unitat Predepartamental de Medicina Professor Titular d'Universitat
Martínez Martínez, Ignacio
Martínez Martínez, Miguel Ángel
Empresa: Universitat Jaume I
Categoria: PAS
Càrrec: PAS UJI
Adreça de correu electrònic: martinem@uji.es
Professorat extern Màsters
Moreno Sandoval, Alejandro Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professor Associat Laboral
Pareja Corbí, Gonzalo Unitat Predepartamental de Medicina Professor Associat Laboral
Peris Pichastor, Rosa Ana Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Contractada Doctora
Pinazo Calatayud, Daniel Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professor Titular d'Universitat
Rebagliato Ruso, María Luisa Unitat Predepartamental de Medicina Professora Titular d'Universitat
Ruiz Richi, Ernesto
Salas Medina, Pablo Unitat Predepartamental d'Infermeria Professor Contractat Doctor
Soto Personat, Grisela Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Associada Laboral
Surasky , Javier Leonardo
Trilles Fabregat, Eugenio Manuel Dep. d'Economia Professor Associat Laboral
Valero Valero, María del Mar
Empresa: Universitat Jaume I - OCDS
Doctor:
Categoria: Experta Ayuda Humanitaria Internacional
Càrrec: Experta Ayuda Humanitaria Internacional OCDS - UJI
Adreça de correu electrònic: valero@uji.es
Professorat extern Màsters
Vázquez Gómez, José Luis

Coordinació del màster

Dra. M. Raquel Agost Felip. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL). Universitat Jaume I

Dra. Rosana Peris Pichastor. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL). Universitat Jaume I

Altres membres de la Comissió de Titulació:

Dra. Iluminada Fuertes Fuertes. Departament de Finances i Comptabilitat. Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL). Universitat Jaume I

Dr. Antonio Grandío Botella. Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting. Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL). Universitat Jaume I

Dra. Sonia Agut Nieto. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL). Universitat Jaume I

 

INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL)
Telèfon: 964 728 604 | gomezm@uji.es
master_mcad@uji.es

Departaments implicats

Departaments implicats. Universitat Jaume I

 • Institut interuniversitari de desenvolupament local (IIDL)
 • Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia
 • Departament d’Economia
 • Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting
 • Departament Finances i Comptabilitat
 • Departament Dret Públic
 • Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
 • Unitat Predepartamental de Medicina
 • Unitat Predepartamental d’Infermeria
 • Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat. (OCDS)

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Coordinadora pràctiques externes: Rosana Peris Pichastor. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. Institut Interuniversitari de Desenvolupament local (IIDL). Universitat Jaume I.
Contacte: rperis@uji.es

Les Universitats han signat convenis de pràctiques amb diferents entitats que realitzen cooperació, tant en l'àmbit autonòmic/estatal com a internacional. A continuació s'informa detalladament

ENTITAT / LOCALITAT PRÀCTICA (PAÍS)

Acadèmia d'Espanyol Probigua / Guatemala

Assemblea de Cooperació per a la Pau / El Salvador, Guinea Bissau, Haití, Hondures

Associació Civil sense finalitats de lucre Passa la Veu / Perú

Associació Civil Siloe / Argentina

Associació Marroquina per a la Integració d'Immigrants / Espanya

Associació Qallariy, Projectes per a l'Ajuda al Desenvolupament. Casa Mantai / Perú

Associació Rudraksha / Espanya

Bahir Donar University / Etiòpia

Caritas Diocesana Sogorb-Castelló / Espanya

Centre de Desenvolupament Regional i Medi ambient CENDER / Paraguai

Centre d'Estudis Rurals i Agricultura Internacional - CERAI / Espanya

Centre de Planificació i Gestió (CEPLAG-UMSS) / Bolívia

Centre per a la Cooperació en el Mediterrani de la Creu Vermella Espanyola (Barcelona)  / Espanya

CIDEN / Espanya

CODEFF / Xile

Comision De Drets Humans, Comisedh / Perú

Conselleria De Benestar Social / Espanya

Coordinadora dominicana de Comerç Just / República Dominicana

Corporació pel Ecodesenvolupament Comunitari. COMUNITAR / Colòmbia

Creu Vermella Espanyola (Oficina Provincial De Castelló) / Espanya

Creu Vermella Espanyola (Oficina Provincial De València) / Espanya

Delegació Territorial del Ministeri de Ciència, Tecnologia i Medi ambient (CITMA) / Cuba

Diputació Provincial Castelló / Cuba

Direcció general d'Integració i Cooperació. Conselleria *Benestar Social *GV / Espanya

Direcció Parc Nacional Galápagos / Equador

Fundació d'orquestres juvenils i infantils de Xile / Xile

Fundació del Valle / Espanya

Fundació El Alto / Etiòpia

Intermon Oxfam / Espanya

Fundació Pau i Solidaritat Serafín Aliaga / Espanya

Fundació per la Justícia / Espanya, Índia

Fundació Químics Sense Fronteres / Espanya

Fundació Vicente Ferrer / Espanya

IECAH. Institut de recerca sobre conflictes i acció humanitària / Espanya

Institut tecnològic Monterrey / Mèxic

Karve Institute of Social Service / Índia

Metges Sense Fronteres / Espanya

Moviment per la Pau - MPDL / Espanya

Probigua / Guatemala

Musol Municipalista Per la Solidaritat / Espanya

Protransparencia / Xile

PSICÒLEGS SENSE FRONTERES / Espanya, Bolívia

Sin excusas 2015 / Espanya

Sura, Associació sense ànim de lucre de suport a la Restinga / Perú

Tramundi / Espanya, Índia, Etiòpia, Ghana

Tupay Ongd / Espanya, Perú, Txad

Uniminuto Corporació Universitària Minut de Déu / Colòmbia

Unió d'Agricultors Minifundistes de Guatemala "UAM" / Guatemala

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East / EUA

Universitat D'Orient / Cuba

Universitat de Sant Carlos de Guatemala / Guatemala

Universitat Nacional de Colòmbia / Colòmbia

Universitat Federal de Alagoas / Brasil

Universitat Major de Sant Andrés -Facultat d'Arquitectura, Arts, Disseny i Urbanisme / Bolívia

Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua, León / Nicaragua

Universitat Nacional De Missions / Argentina

Universitat Politècnica Salesiana - Equador / Equador

Universitat Tecnològica Metropolitana / Xile

VCAP Nepal / Nepal

Karve Institute of Social Service (India)

Karve Institute of Social Service (India)

 

Bahir Dar University (Etiopia)

Bahir Dar University (Etiopia)

 

Unión de Agricultores Minifundiasta- UAM (Guatemala)

Unión de Agricultores Minifundiasta- UAM (Guatemala)

 

Centro de Planificación y Gestión- CEPLAG-UMSS (Bolivia)

Centro de Planificación y Gestión- CEPLAG-UMSS (Bolivia)

 

Asociación Peruana La Restinga, Iquitos (Perú)

Asociación Peruana La Restinga, Iquitos (Perú)

Coordinació del treball final de màster

Dra. Mª Raquel Agost Felip. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. Institut Interuniversitari de Desenvolupament local (IIDL). Universitat Jaume I. Contacte: Raquel.agost@uji.es
Dra. Rosana Peris Pichastor. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. Institut Interuniversitari de Desenvolupament local (IIDL). Universitat Jaume I. Contacte: rperis@uji.es

 

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL)
Telèfon: (+34) 964728604/| gomezm@uji.es
master_mcad@uji.es
Universitat Jaume I
Telèfon:(+34) 964 72 80 00

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Es pot consultar la informació en aquesta adreça http://ujiapps.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/sgiq/

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=1000008

Satisfacció dels grups d'interès

Els membres de la comunitat universitària poden consultar la informació referent a la satisfacció dels grups d'interès pot consultar-se en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=1000008

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus