UJI

Criteris d'admissió

Llicenciats, diplomats universitaris, graduats, enginyers superiors o tècnics i titulacions equivalents, i a qualsevol un altre que complisca la normativa vigent.

  • Per a alumnes no provinents de la llicenciatura en ADE, Economia, de la diplomatura en Ciències Empresarials, dels graus en Economia, ADE o Finances i Comptabilitat, és obligatori cursar un complement formatiu previ a l’inici del màster. El nombre de crèdits d’aquest complement formatiu no és imputat a la càrrega docent del màster, sinó que tenen la consideració acadèmica de crèdits externs.

  • Els professionals amb experiència acreditada en el camp de la gestió empresarial poden ser excusats de la realització del complement formatiu a què es refereix el paràgraf anterior prèvia presentació del currículum i una entrevista personal.

Procediment d’acceptació

La Comissió de Gestió del màster aplicarà un barem, per realitzar la selecció entre els candidats, en el qual el 80% de la puntuació estarà donada per l’expedient acadèmic i, si escau, una entrevista personal, i el 20% restant per altres mèrits, com ara beques, activitats professionals o publicacions. En la sol·licitud l’estudiant ha d’assenyalar l’especialitat que desitja cursar o, si escau, les diferents assignatures optatives de diferents especialitats.

Normativa de permanència

L’estudiantat ha de conèixer la normativa de permanència; d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el màster en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.


- Permanència i Rendiment

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits.

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el màster en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada l’estudiantat té l’opció de reconèixer fins a 9 crèdits ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional

  1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent. 
  2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis. 
  3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Informació de Matrícula

El màster té en teoria cinc especialitats. Però per motius d'organització docent no ens és possible oferir docència en totes les assignatures. Concretament, les assignatures: Mòdul Avançat d'Anàlisi d'Inversions; Context Institucional de la Comptabilitat Internacional i Comptabilitats Especials no s'imparteixen. No obstant això, l'alumne si es pot matricular d'alguna d'aquestes assignatures si sol·licita la seva convalidació i aquesta es concedeix. Llavors sí que podria obtenir una de les especialitats relacionades amb aquestes assignatures, en qualsevol altre cas no. En conseqüència, normalment només dues de les cinc especialitats poden aparèixer en el títol, concretament: Gestió de Carteres i Auditoria i Consolidació dels Estats Comptables. En la resta de casos l'alumne pot completar els 10 crèdits obligatoris d'assignatures optatives combinant assignatures de diferents especialitats.

L'alumne pot matricular-se en qualsevol assignatura optativa, amb independència que s'ofereixin diferents especialitats. Un dels aspectes rellevants a considerar a l'hora de triar assignatures de diferents especialitats és que no se solapin el horaris.

Les pràctiques d'empresa no són obligatòries, pel que els seus 10 crèdits no serveixen per computar els 60 crèdits mínims per aconseguir el títol de màster. Si un alumne es matricula d'aquestes pràctiques cursaria un total de 70 crèdits. Els 60 crèdits obligatoris a cursar com a mínim són 40 d'obligatòries, 10 de optatives i 10 del Treball Final de Màster (TFM).

Pel que fa al TFM, l'experiència ens diu que molts alumnes no el defensen en el seu curs, sinó en el següent o posteriors, de manera que de vegades és interessant no matricular inicialment del TFM. Després hi ha la possibilitat de matricular-se en ampliació de matrícula oa l'inici d'un nou curs. En aquest sentit és important que l'alumne s'informi al Servei d'Estudiants de l'UJI de les dates de matrícula i d'ampliació de matrícula, així com de les dates de defensa dels TFMs a fi de planificar correctament aquesta matricula per no incórrer en sobrecostos. En l'actualitat (curs 2018-19) les dates de defensa són finals de juny, octubre i febrer. L'alumne té dret a dues convocatòries dins d'un curs acadèmic. Per exemple si es matricula en el primer curs del TFM hauria normalment defensar-lo o al juny oa l'octubre. Per defensar-durant el segon curs (en febrer, juny o octubre de l'any següent) hauria de tornar a matricular.

 

 

 

 

 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus