UJI

Criteris d'admissió

Atès el màster en Advocacia s’ofereix per a cobrir els requisits de formació i pràctica professional que estableix la Llei d’accés, s’estableix com a requisit d’admissió el previst en l’article 2.1.a) del Reglament de la Llei d’accés:

“Estar en possessió del títol de llicenciat en Dret, graduat en Dret o d’un altre títol universitari de grau equivalent que reunisca els requisits establits en l’article 3 d’aquest Reglament”.

Baremació d’expedients:

La baremació d’expedients es realitzarà tenint en compte la nota mitjana de l’expedient amb una setmana d’antelació al termini que la Universitat indique com a data de finalització de la preinscripció, tant d’aquells expedients d’estudis finalitzats com dels no finalitzats.

En la primera fase de preinscripció i matrícula que establisca la Universitat cada curs acadèmic, la Comissió de Coordinació Acadèmica del màster donarà preferència a les persones sol·licitants que necessiten cursar el màster davant d’aquelles que estiguen o puguen estar col·legiades sense necessitat d’obtindre el títol professional d’advocat o advocada d’acord amb la llei d’accés, excepte els col·legiats o col·legiades que acrediten 18 mesos de col·legiació com a exercents.

La preferència s’estableix de la següent manera: sol·licitants que no necessiten cursar el màster per a l’obtenció del títol professional d’advocat o advocada i que no acrediten estar col·legiats com a exercents un mínim de 18 mesos, quedaran en llista d’espera.

En el període de matrícula (en primera fase) l’alumnat que no l’haja formalitzada en el termini establit per la Universitat, perdrà la reserva de plaça per a gestionar la llista d’espera.

Esgotat el període de matrícula en la primera fase:

Si queden places vacants, la gestió de la llista d’espera seguirà el mateix criteri preferent, però per l’ordre de nota de l’expedient acadèmic del títol ja obtingut

En la segona fase de preinscripció i matrícula: el criteri d’admissió serà la nota de l’expedient acadèmic dels llicenciats i llicenciades i dels graduats i graduades que hagen finalitzat el títol, sense criteris de preferència.

Es reservarà en cada edició un 5% de les places disponibles per a estudiants discapacitats.
 

Normativa de permanència

L’estudiantat ha de conèixer la normativa de permanència; d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el màster en Advocacia

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.

L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.


- Permanència i rendiment

  1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent. 
  2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis. 
  3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits  en els estudis oficials de grau i màster a la Universitat Jaume I.

 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus