UJI

Advocacia

Última modificació: 15/05/2019 | Font: InfoCampus

L’entrada en vigor de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, d’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals, suposa l’exigència de capacitació professional per a l’exercici d’ambdues professions. [Llegir més]

Modalitat: presencial.

Informació convocatòria d'examen d'accés a l'advocacia del Ministeri de Justicia

Els alumnes tindran la possibilitat  d'accedir al simulador LEXHOW per a la preparació de l'examen d'accés a l'advocacia.

 

Introducció

Presentació

L’entrada en vigor de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, d’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals, suposa l’exigència de capacitació professional per a l’exercici d’ambdues professions. Aquesta capacitació s’adquireix mitjançant la realització d’un curs de formació específica, el desenvolupament d’un període de pràctiques externes, un treball de final de màster i la realització d’una avaluació d’aptitud professional en una prova de caràcter nacional.

Les tres primeres activitats enumerades conformen el màster en Advocacia amb l’objectiu de millorar la capacitació professional dels futurs advocats i advocades. El curs de formació es compon de 60 crèdits ECTS i permetrà obtenir les competències professionals específiques requerides per la normativa aplicable. El període de pràctiques externes de 30 crèdits ECTS complementarà l’experiència formativa anterior i es desenvoluparà sota la tutoria d'un advocat o advocada amb més de cinc anys d'exercici professional.
 

 

Màster interuniversitari

No és un màster interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial. És obligatòria l'assistència al 80% de les classes.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: Tres semestres (octubre 2019 / gener 2021).

Docència presencial: octubre 2019 / gener 2021.

Crèdits i import

90 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Segons taxes oficials preu en el curs 2019/2020: 14,96 €/crèdit.

Objectius

L'objectiu principal del Màster és millorar la capacitació professional dels futurs advocats en tant que col·laboradors rellevants de l'Administració de Justícia amb la finalitat de que els ciutadans tinguen garantida una defensa de qualitat com a element essencial per a l'exercici del dret fonamental a la tutela judicial efectiva. Aquesta formació haurà de realitzar-se conforme als principis de no discriminació i accessibilitat universal. Aquest requeriment del Reglament de la Llei d'Accés entronca amb un altre dels objectius principals del Màster que és incidir i aprofundir en la fonamental formació en valors que ha de proporcionar-se a qualsevol estudiant que pretenga desenvolupar el seu futur professional en l'àmbit de les professions jurídiques i, en aquest cas, en el de l'Advocacia, mitjançant la sensibilització permanent en els valors ètics i deontològics de la professió.

Aquells estudiants que cursen el màster obtindran un formació tècnica qualificada i se'ls oferirà així mateix una formació valores que anirà més enllà de la mera transmissió de coneixements i que els servirà com a guia en l'exercici de la seua professió, en les actuacions davant l'Administració de Justícia i en les seues relacions amb els clients així com amb la resta d'operadors jurídics que interpreten i apliquen el Dret. Entre aquests valors rebran especial atenció aquells directament relacionats amb els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones en un entorn democràtic.

D'acord amb l'anterior, els objectius del Màster són els següents:

 • Donar compliment als requeriments de formació que estableix la Llei 34/2006, de 30 d´octubre, en relació amb els professionals de l´Advocacia.
 • La formació professional de qualitat dels futurs advocats i advocades en tant que col·laboradors rellevants de l´Administració de Justícia per a la garantia de l´exercici del dret fonamental a la tutela judicial efectiva.
 • Facilitar la futura inserció professional dels egressats mitjançant el coneixement del marc jurídic i l'entorn real de l´exercici professional de l´Advocacia.
 • Sensibilitzar als i les estudiants en els valors democràtics i en els valors ètics i deontològics de la professió.
 • Preparar als i les estudiants per a l´acreditació de la seua capacitació professional.

Coneixements previs recomanables

Llicenciatura o Grau en Dret.

Orientació

Màster de capacitació professional dels futurs advocats i advocades que permetrà obtenir l´habilitació per a l´exercici de l´Advocacia.

Eixides professionals

Exercici de la professió d´advocat o advocada previ examen estatal i adscripció al Col·legi professional.

Els llicenciats en Dret per Universitats estrangeres que accedisquen al Màster de l'Advocacia necessitaran homologar el seu títol per a realitzar la prova estatal d'exercici de l'advocacia.

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no oferta beques pròpies nii ajudes per a la realització del màster.

 

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Atès el màster en Advocacia s’ofereix per a cobrir els requisits de formació i pràctica professional que estableix la Llei d’accés, s’estableix com a requisit d’admissió el previst en l’article 2.1.a) del Reglament de la Llei d’accés:

“Estar en possessió del títol de llicenciat en Dret, graduat en Dret o d’un altre títol universitari de grau equivalent que reunisca els requisits establits en l’article 3 d’aquest Reglament”.

Baremació d’expedients:

La baremació d’expedients es realitzarà tenint en compte la nota mitjana de l’expedient amb una setmana d’antelació al termini que la Universitat indique com a data de finalització de la preinscripció, tant d’aquells expedients d’estudis finalitzats com dels no finalitzats.

En la primera fase de preinscripció i matrícula que establisca la Universitat cada curs acadèmic, la Comissió de Coordinació Acadèmica del màster donarà preferència a les persones sol·licitants que necessiten cursar el màster davant d’aquelles que estiguen o puguen estar col·legiades sense necessitat d’obtindre el títol professional d’advocat o advocada d’acord amb la llei d’accés, excepte els col·legiats o col·legiades que acrediten 18 mesos de col·legiació com a exercents.

La preferència s’estableix de la següent manera: sol·licitants que no necessiten cursar el màster per a l’obtenció del títol professional d’advocat o advocada i que no acrediten estar col·legiats com a exercents un mínim de 18 mesos, quedaran en llista d’espera.

En el període de matrícula (en primera fase) l’alumnat que no l’haja formalitzada en el termini establit per la Universitat, perdrà la reserva de plaça per a gestionar la llista d’espera.

Esgotat el període de matrícula en la primera fase:

Si queden places vacants, la gestió de la llista d’espera seguirà el mateix criteri preferent, però per l’ordre de nota de l’expedient acadèmic del títol ja obtingut

En la segona fase de preinscripció i matrícula: el criteri d’admissió serà la nota de l’expedient acadèmic dels llicenciats i llicenciades i dels graduats i graduades que hagen finalitzat el títol, sense criteris de preferència.

Es reservarà en cada edició un 5% de les places disponibles per a estudiants discapacitats.
 

Normativa de permanència

L’estudiantat ha de conèixer la normativa de permanència; d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el màster en Advocacia

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.

L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.


- Permanència i rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent. 
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis. 
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits  en els estudis oficials de grau i màster a la Universitat Jaume I.

 

 

Oferta de places

35 places.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Advocacia es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 • Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseïsquen habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

 • Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibiliten aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s´enfronten els advocats per a evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d´assessorament.
 • Conèixer les tècniques dirigides a l´esbrinament i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • Conèixer i ser capaç d´integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • Conèixer les diferents tècniques de composició d´interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
 • Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l´advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats.
 • Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l´activitat professional, incloent el funcionament bàsic de l´assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat.
 • Saber identificar conflictes d´interessos i conèixer les tècniques per a la seua resolució, establir l´abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.
 • Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l´assessorament jurídic.
 • Conèixer i saber aplicar en la pràctica l´entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, així com el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal.
 • Desenvolupar destreses i habilitats per a l´elecció de l´estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Saber desenvolupar destreses que permeten a l'advocat millorar l´eficiència del seu treball i potenciar el funcionament global de l´equip o institució en què ho desenvolupa mitjançant l´accés a fonts d´informació, el coneixement d´idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades.
 • Conèixer, saber organitzar i planificar els recursos individuals i col·lectius disponibles per a l´exercici en les seues diferents modalitats organitzatives de la professió d´advocat.
 • Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extraure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al que vagen dirigides, d´acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
 • Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals, que faciliten l´exercici de la professió d'advocat en les seues relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.

Pla d'estudis

Primer semestre:

 • Exercici de l´Advocacia - OB - 8,5 crèdits ECTS
 • Formació per a la Pràctica Administrativa- OB - 6 crèdits ECTS
 • Formació per a la Pràctica Constitucional i Internacional Pública - OB - 4 crèdits ECTS
 • Formació per a la Pràctica Civil - OB - 2 crèdits ECTS
 • Formació per a la Pràctica Penal - OB - 9,5 crèdits ECTS

Segon semestre:

 • Formació per a la Pràctica Civil - OB - 9 crèdits ECTS
 • Formació per a la Pràctica Fiscal - OB - 4 crèdits ECTS
 • Formació per a la Pràctica Laboral - OB - 5 crèdits ECTS
 • Formació per a la Pràctica Mercantil - OB - 6 crèdits ECTS
 • Pràctiques Externes I - PE - 6 crèdits ECTS

Tercer semestre:

 • Pràctiques Externes II - PE - 24 crèdits ECTS
 • Treball de Final de Màster - TFM - 6 crèdits ECTS

Guies docents de les assignatures

Continuar la meua formació

Altres màsters relacionats amb el Grau en Dret

 • Màster en Procura (Interuniversitari).
 • Màster en Igualtat de Gènere en l´àmbit públic i privat.
 • Màster en Intervenció i Mediació Familiar.
 • Màster en Sistema de Justícia Penal (Interuniversitari).
 • Màster en Ètica i Democràcia.

Coordinació docent

La direcció i gestió acadèmica del màster s’ha de recolzar en els òrgans següents:

a) Direcció de Màster, compartida per les institucions signatàries de forma paritària.

Formen part de la Direcció del Màster:

1. La Direcció: la persona responsable de la Direcció ha de ser un professor o professora universitari dels departaments jurídics de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, pertanyent als cossos docents universitaris, designat pel rector, a proposta de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I.

2. La Codirecció: la persona responsable de la Codirecció ha de ser designada pel degà del Col·legi d’Advocats de Castelló, a proposta de la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Castelló.

b) Comissió de Titulació del Màster. Ambdues parts han de designar una Comissió Acadèmica, integrada pels degans del Col·legi d’Advocats de Castelló i de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques o persones en els qui aquests deleguen, i per quatre membres més, dos dels quals han de ser professorat funcionari doctor designat per la Universitat Jaume I, i els altres dos advocats en exercici, designats pel Col·legi d’Advocats de Castelló, fins a aconseguir una composició paritària. També han de formar part d’aquesta Comissió les persones responsables de la Direcció i Codirecció del màster. La Comissió Acadèmica ha de ser presidida de forma rotatòria anual pel degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques o, si escau, per la persona en qui aquest haja delegat, i pel degà del Col·legi d’Advocats de Castelló o, si escau, per la persona en qui aquest haja delegat.

1. Funcions de la Direcció del Màster:

a) La gestió ordinària dels aspectes acadèmics i econòmics vinculats al màster.

b) Convocar la Comissió Acadèmica del Màster, a iniciativa pròpia o a instàncies de qualsevol membre de la Comissió Acadèmica.

c) Executar els acords de la Comissió Acadèmica.

d) Supervisar l’elaboració de les guies docents de totes les matèries formatives, així com el seu correcte compliment al llarg del curs acadèmic.

e) Elaborar la proposta de continguts organitzatius i acadèmics i la seua memòria acadèmica.

f) Coordinar els, si escau, responsables de cada matèria, horaris lectius i el professorat.

g) Elaborar la memòria econòmica del màster.

h) Executar el pressupost del màster.

i) Elaborar la memòria anual del màster, el pressupost i la liquidació pressupostària anuals.

j) Les actuacions que li siguen requerides per la Comissió Acadèmica.

2. Funcions de la Comissió Acadèmica: són funcions de la Comissió de Titulació del Màster:

a) Aprovar les guies docents de cadascuna de les matèries formatives i supervisar que la formació respecte els objectius previstos en la guia docent.

b) Aprovar la proposta de continguts organitzatius, acadèmics i la memòria acadèmica.

c) Aprovar la memòria econòmica del màster.

d) Gestionar els recursos econòmics del màster, si escau.

e) Aprovar la memòria anual, el pressupost i la liquidació pressupostària anual.

f) Elaborar i aprovar el protocol i el pla per a distribuir i donar publicitat al màster i els criteris d’admissió i selecció d’estudiants, amb subjecció a la normativa d’aplicació.

g) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologació.

h) Resoldre les sol·licituds d’admissió al màster.

i) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits.

j) Nomenar el professorat i altre personal col·laborador, així com a la resta de personal docent del màster, de conformitat amb la normativa aplicable.

k) Nomenar els equips de tutors de les pràctiques externes, a proposta del Col·legi d’Advocats i assignar a l’estudiantat el professorat que ja de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Grau.

l) Proposar a la Junta de Centre la programació anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

m) Controlar el desenvolupament de les matèries formatives del màster així com el desenvolupament, seguiment i control de les pràctiques externes i, si escau, resoldre les sol·licituds de canvi de tutor o tutora.

n) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent.

o) Nomenar els tribunals d’avaluació del Treball de Final de Màster.

p) Avaluar els resultats obtinguts i realitzar, si escau, propostes de millora.

q) Responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat del títol.

r) Concedir la certificació prevista en l’article 20 del Reglament, als seus efectes.

s) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

t) Qualsevol altra funció relacionada amb el màster que no estiga regulada en aquest conveni i que no és competència de la direcció del màster ni està assignada legalment als òrgans de la Universitat i/o del Col·legi d’Advocats.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Metodologia i avaluació

El màster té un caràcter eminentment pràctic, sense perjudici de les possibles referències teòriques que pogués fer-se dins de les diferents Matèries, per la qual cosa les sessions presencials del màster seran principalment pràctiques.
Les activitats d'ensenyament/aprenentatge contemplades en l'actual Màster són les següents:

 • Ensenyaments teòrics: Exposició de la teoria per part del professor (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.), si bé, com hem indicat seran mínimes.
 • Ensenyaments pràctics: Classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis resolent casos pràctics, redactant escrits, etc.
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiant.
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant de forma individual o grupal de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, traduccions, etc. per exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques.
 • Treball de preparació dels exàmens o examen: Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, entrenar habilitats i destreses lingüístiques de forma autònoma, grups d'estudi i de preparació de proves d'avaluació presencial, etc. Existeix l'opció que els professors decideixin incloure, alguna sessió puntual basada en les metodologies pròpies dels seminaris i/o tutories, quedant a consideració de la Comissió Gestora aquesta possibilitat.

Pel que fa a les tasques/proves d'avaluació a desenvolupar al llarg de les diferents matèries del Màster, convé resumir les mateixes, com fem a continuació:

A) Bloc Tècnic:

 • Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació, rúbriques, simulacions, role-playing i altres variants que defineixin els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació a l'aula. També es tindrà en compte la intervenció dels estudiants en els diversos fòrums propis de la titulació, amb accés directe mitjançant la pàgina web del Màster, així com la creació i manteniment dels blogs personals de l'estudiant.Dins d'aquesta observació/execució de tasques i pràctiques juga un paper fonamental la resolució de supòsits pràctics, això és, l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i buscar solucions eficaces, tant de manera oral com a escrita.
 • Examen (tipus Test amb Cas Pràctic): Tipus de prova que consta de dues parts

                     - Tipus test: Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits).

                     - Resolució de casos pràctics: Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i buscar solucions eficaces.

B) Bloc de Pràctiques externes

 • Memòries i informes de pràctiques: Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la “memòria de pràctiques externes.
 • Entrevista de tutorització i/o Informes d'experts: Testimoniatge escrit per un professional o tutor, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l'estudiant. Pot incloure reunions individuals o *grupales per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).

C) Treball Final de Màster:

 • Elaboració de treballs acadèmics: Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos.
 • Presentacions orals: Exposició i/o defensa pública de treballs individuals per demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seves pròpies experiències.

 

Idiomes docents

Els idiomes d'impartició del màster d'Advocacia seran el castellà i valencià.

Pràctiques externes

Les pràctiques externes del Màster de l'advocacia són dues assignatures de la titulació, Pràctiques Externes I i Pràctiques Externes II, que tenen respectivament 6 i 24 crèdits i que es desenvolupen al final de la realització de la part formativa del Màster.

Les Pràctiques Externes I (6 crèdits) es realitzen al final de la primera anualitat del Màster i les Pràctiques Externes II en el primer semestre de la segona anualitat del Màster.

La matrícula de les pràctiques externes I es realitzen en el primer any del Màster, encara que es desenvolupen una vegada conclosa la part formativa, això és al juny.

La matrícula de les Pràctiques Externes II es realitzen en el segon curs del Màster i es desenvolupen des de setembre a desembre.

L'objectiu d'aquestes dues assignatures és acostar als alumnes/as a la realitat de la pràctica de l'advocacia a través de la immersió de l'alumne/a en els despatxos professionals i institucions amb l'objectiu de posar en pràctica els coneixements teòric- pràctics adquirits en la part formativa.

La coordinació d'aquestes assignatures s'emporta pel Col·legi d'advocats que compta amb un equip de tutors adscrits a aquest.

Despatxos cooperadors.

El Col·legi d'advocats proporciona una relació de despatxos professionals especialistes en les diferents matèries, mercantil, civil, laboral, administratiu, penal i fiscal.

Consulta les entitats col·laboradores

Consulta el llistat de tutors de Pràctiques Externes

Organització

El curs en el qual l'alumnes/a se matricula de l'assignatura (SRJ009 PEI) se li convoca a una reunió informativa en la qual s'explica el format de les pràctiques. Els alumnes continuaran les pràctiques de l'assignatura (SRJ011 PEII) en el mateix despatx o un altre diferent, segons les seues preferències.

A cada estudiant se li assigna el despatx professional on ha de realitzar les pràctiques. L'assignació es farà en funció de les preferències de l'estudiant i del seu expedient acadèmic, si l'alumne accepta el despatx, ha de posar-se en contacte amb el despatx i amb el tutor i est li orientarà amb detall sobre el desenvolupament de les pràctiques en el despatx.

Els alumnes reben totes les instruccions a través de l'aula virtual específica per a cadascuna de les assignatures.

Les assignatures finalitzen amb el lliurament d'una memòria -descrita en la guia docent- que és avaluada per l'equip de tutors.

Per a qualsevol dubte o informació que sorgisca durant el procés, podeu acudir l coordinador de les Pràctiques, Sr. Pedro Olucha (informació@icacs.com)

 

Més informació en les següents pàgines web: Pràctiques Externes I i Pràctiques Externes II

 

Mobilitat i programes d'intercanvi

La normativa i la gestió de intercanvis es pot consultar en la pàgina web: http://www.uji.es/serveis/ori/

Treball final de màster

Aspectes generals

El Treball Fi de Màster consisteix en un informe jurídic d'elaboració individual per part de cada estudiant que comprenga un estudi original que ha de ser realitzat sota la supervisió d'un professor-tutor o professora-tutora, qui té la consideració de director/a del treball. Es tracta d'un treball pràctic que serveix per a acreditar aquelles competències que l'estudiant ha hagut d'adquirir en la resta de les assignatures del Màster i suposa la culminació dels seus estudis, motiu pel qual està relacionat amb les assignatures principals que s'han cursat prèviament.

Aquesta assignatura es correspon amb el segon curs del Màster i, per tant, és imprescindible que s'haja superat tota la part formativa per a presentar-se a aquesta assignatura.

Continguts temàtics i criteris de preferència

Els tres Departaments de Dret estan implicats en la supervisió del TFM en la titulació del Màster de l'Advocacia. Concretament les àrees involucrades són: Dret Civil, Dret Mercantil, Dret Processal, Dret Laboral, Dret Administratiu i Dret Penal.

Durant el segon semestre de la primera anualitat del Màster, la direcció de la titulació distribueix als alumnes entre les diferents àrees de coneixement perquè amb el tutor/a designat pel coordinador del Mòdul proposen temes concrets del TFM a la Comissió de la Titulació.

L'estudi teoricopràctic que l'alumne/a ha d'elaborar ha d'estar basat en el tractament del tema,prèviament consensuat i acceptat pel tutor/a, i es corresponga amb algun dels continguts o temaris que corresponga amb les assignatures que formen part del títol en l'enteniment que cada treball individualment tracta sobre un aspecte concret i singular que ja ha sigut prèviament estudiat i superat durant la part formativa i, que en aquesta assignatura aprofundeix.

Metodologia didàctica

El TFM ha de realitzar-se de manera individual per cada alumne sota la direcció del seu tutor/a. La funció del tutor/a és guiar a l'alumne/a en totes i cadascuna de les activitats que aquest ha de dur a terme de cara a la redacció final del TFM. El seguiment del treball ha de permetre que aquest es desenvolupe i s'execute de manera apropiada.

El tutor/a ha d'autoritzar la defensa del TFM abans de la seua avaluació per part del Tribunal designat a tal fi. Durant el semestre, l'alumnat haurà d'atendre amb rigor la planificació marcada pel seu tutor o tutora en les sessions preceptives que s'estableixen. En el cas de ens ser atesa, s'emetrà un informe negatiu i podrà ser no autoritzada l'exposició.

Cada tutor/a donarà pautes generals sobre el material bibliogràfic i bases de dades jurídiques que l'alumne/a ha d'utilitzar a l'efecte de dur a terme de manera satisfactòria la seua TFM. Ha de ser l'estudiant el/la que posteriorment, amb ajuda del tutor/a, haurà d'identificar, localitzar, sistematitzar, estructurar, estudiar i citar de forma apropiada la bibliografia i jurisprudència utilitzada de manera específica i relativa al tema estudiat.

A l'Aula virtual creada a aquest efecte es detallarà les instruccions per a l'elaboració del TFM, com les normes d'estil, cites bibliogràfiques, tutories exigides, terminis de lliurament, etc. Així com es mantindrà informat a través dels fòrums habilitats per aquesta eina.

En qualsevol cas, la realització del TFM ha d'atendre el previst en la normativa UJI sobre els TFG i TFM aprovada pel Consell de Govern UJI de 26 de juliol de 2012 modificada pel Consell de Govern núm. 30, d'11 de desembre de 2012 i pel Consell de Govern de 15 de desembre de 2014.

El TFM, amb la valoració que realitze el tutor o tutora, i previ l'Informe positiu d'aquest, ha de ser defensat en sessió pública.

Criteris temporals

S'estableixen 2 períodes de defensa pública del treball final de Màster: el primer període el mes de gener-febrer (primera convocatòria); i el segon període el mes de juliol (segona convocatòria).

Presentació i defensa del TFM

L'estudiant haurà de realitzar el seu TFM conforme a la planificació establida amb el seu tutor/a. La coordinació del Màster ha establit unes mínimes tutories que hauran de reflectir-se documentalment -signades per tutor/a i alumne/a- establint la planificació en l'elaboració del treball, dates, presentació de versions i/o emplene de tasques, que els alumnes hauran d'anar complint, sent el seu incompliment motiu perquè el  tutor/a NO autoritze el seu defensa.

Una vegada que l'estudiant ha enviat el treball a tutor/a en el termini establit a aquest efecte, el tutor/a farà un informe de valoració per al tribunal avaluador i li indicarà a l'alumne/a si compta amb el vistiplau a la presentació. L'alumne/a haurà de lliurar en el termini establit a aquest efecte i en el format que se'ls indica a través de l'aula virtual:

1- Tres còpies (3) del treball -en format paper- i el document del repositori en el Deganat de la FCJE. El treball ha de portar com a títol exacte el que s'ha aprovat per Comissió de titulació.

2- El treball en PDF a l'aula virtual.

3- Sol·licitud de lliurament (i còpia) de la documentació emplenada i signada. La còpia serà retornada a l'alumne/a, cunyada i datada, perquè queda constància del moment en el qual es va realitzar la sol·licitud i depòsit del TFM.

La Comissió avaluadora es constituirà segons la normativa d'aplicació. El dia i hora concrets es comunicaran a l'alumnat amb l'antelació suficient.

La Comissió Avaluadora emetrà la qualificació definitiva del TFM valorant, de manera global, tant el contingut del mateix com la defensa realitzada per la/l'estudiant, podent al seu torn, tenir en compte l'informe emès pel tutor/a del TFM.

És necessari obtenir una qualificació mínima de 5 (sobre 10) per a aprovar. S'entendrà que el TFM és presentat quan es defense davant el tribunal corresponent. La sol·licitud de defensa i la no presentació de l'alumne/a davant el Tribunal suposarà la no superació de l'assignatura.

L'avaluació la realitzarà la Comissió Avaluadora després de la defensa pública mitjançant l'exposició no llegida del seu contingut o de les línies principals d'aquest, durant el temps màxim especificat en la citació per a la defensa, que es concreta en 10 minuts. Posteriorment, l'alumne/a contestarà a les preguntes i aclariments que puguen plantejar els membres de la Comissió Avaluadora, la qual, després de la finalització de totes les defenses procedirà a donar-los una qualificació global del TFM, en atenció als criteris assenyalats anteriorment i que seran publicats a través de l'acta de l'assignatura o l'aula virtual.

Per a qualsevol dubte o informació que sorgisca durant el procés, podeu acudir a la coordinadora del TFM (icordero@uji.es).

Més informació en la següent pàgina web: Treball Final de Màster

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Aguilar García, Jorge
Alegre Martinez, Jose Vicente
Alfonso Tormo, Fernando
Empresa: Despacho D. Fernando Alfonso Tormo
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: alfonsof@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 28/04/2009. Nº de colegiado 2764
Professorat extern Màsters
Álvarez Pachés, Isauro Manuel
Empresa: G+ID ABOGADOS
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: ialvarez@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 10/01/2006. Nº de colegiado 2554
Professorat extern Màsters
Ania Presa, Ángel Luís
Empresa: Despacho D. Ángel L. Ania
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: ania@uji.es
Breu currículum: Colegiado ejerciente desde el 11/12/1986. Nº de colegiado 1050
Professorat extern Màsters
Arnau Moya, Federico Dep. de Dret Privat Professor Contractat Doctor
Babiloni Belenguer, Luis
Empresa: H&B ABOGADOS
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: lbabilon@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 25/09/2001. Nº de colegiado 2322
Professorat extern Màsters
Baena Muñoz, Miguel
Empresa: Despacho D. Miguel Baena
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: mbaena@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 05/11/86. Nº de colegiado 1040
Professorat extern Màsters
Balado Margelí, María Dolores
Empresa: Juzgado de Castellón de la Plana
Categoria: Magistrada- Juez
Càrrec: Magistrada- Juez
Adreça de correu electrònic: mbalado@uji.es
Professorat extern Màsters
Ballester Pastor, Inmaculada Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat Catedràtica d'Universitat
Barrachina Gil, David
Empresa: BARRACHINA CONSULTORES, S.L.
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: dbarrach@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 11/10/05 Nº de colegiado 2577
Professorat extern Màsters
Bartle Agustin, María Dep. de Dret Privat Professora Associada Laboral
Bausa Aguilar, José
Empresa: Despacho D. José Bausa
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: jbausa@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 09/01/1990. Nº de colegiado 1306
Professorat extern Màsters
Baydal Sala, Vicent Dep. de Dret Privat Professor Ajudant Doctor Tipus II
Belinchón Barrera, María Isabel
Empresa: letrada de la Administración de Justicia del Juzga- do de lo social número 2 de Castellón
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: mbelinch@uji.es
Professorat extern Màsters
Bellido Salvador, Rafael Dep. de Dret Privat Professor Associat Laboral
Beltrán Montoliu, Ana Dep. de Dret Públic Professora Contractada Doctora
Beltrán Viciano, José Ignacio
Empresa: Despacho JUAN EDO MEDALL
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: al092556@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde (DEL 01/07/2003 AL 21/10/2013; DEL 09/09/2014 AL 05/10/2015 Y DEL 01/02/2017 Nº de colegiado 2444
Professorat extern Màsters
Bengochea Escribano, Mercedes
Empresa: Juzgado de lo Penal
Càrrec: Juez sustituto
Adreça de correu electrònic: mbengoch@uji.es
Breu currículum: Formación académica. - Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, 1985-1990. - Preparación de las oposiciones para ingreso en la acrrera judicial con el Teniente Fiscal de Castellón, D. Juan Salom, desde 1990 hasta 1995. - Curso de formación, teórico y práctico, para Jueces Sustitutos organizado por el CGPJ y la Generalitat Valenciana 1999. -Cursos de doctorado en el área de Derecho Público de la Universidad Jaume I de Castellón, 1999. -Diploma de Estudios Avanzados (DEA) por la Universitat Jaume I de Castellón de la Plana, 2011. - Master en �Sistema de Justicia Penal� por la Universidad de Lérida, 2013. - Curso experto en �Mediación civil y mercantil� por el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón, 2014. - Curso experto en derecho matrimonial práctico (más de 300 horas), 2015. -Otros cursos: �I Congreso sobre Mediación y Procesos Colaborativos: Aprender haciendo� (2014); �Los medios de prueba en el proceso penal� (2004); �Análisis y Valoración de la reforma penal en materia de juicios rápidos. Sistema de garantías� (2004); �I Jornadas sobre la violencia infantil. Aspectos médico-prácticos y judiciales� (2004); �El Fenómeno inmigratorio en la Comunidad Valenciana� (2003); �Jornadas sobre la aplicación practica de la LEC 2000� (2001); �La Justicia y el Menor� (2001); �La Violencia de género en la sociedad actual (1999); �Jornadas sobre la Ley de Ordenación y Supervision de los seguros privados y el contrato de seguros� (1996); �La reforma de la Justicia Penal� (1996). ______________________________________________________ Experiencia profesional. - Juez Sustituto en la provincia de Castellón desde el año judicial 1993-1994 hasta la actualidad (ejercicio de funciones jurisdiccionales en Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, 1ª Instancia, Instrucción, de lo Penal, y Social en Castellón de la Plana y retantes partidos judiciales de la provincia d Castellón), con más de 4.600 sentencias en los citados órdenes jurisdiccionales civil, penal y social. ______________________________________________________ Experiencia académica. - Profesor asociado en el departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I de Castellón desde septiembre de 1996 hasta febrero de 1997. - Profesora de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Castellón desde el curso 2008 hasta el año 2012 (simulaciones penales). - Profesora del Master de Práctica Jurídica de la Universitat Jaume I de Castellón de la Plana desde el año 2012 hasta la actualidad (simulaciones penales). _________________________________________ Idiomas - Castellano, nativo. - Valenciano, nativo oral, Grau mitja Junta Qualificadora. -Inglés, nivel elemental Escuela Oficial de Idiomas. - Francés, nivel elemental Escuela Oficial de Idiomas. _____________________________________________________ Informática - Curso �Uso de las Bases de Datos de Jurisprudencia y Legislación del Consejo General del Poder Judicial�, Consejo General del Poder Judical y El Derecho Editores, S.A (2001). - �Curso de ofimática MS-WORD y consulta de Bases de Datos Legislativas�, Subsecretaría de Justicia (1998).
Professorat extern Màsters
Blasco Marín, Isabel
Empresa: Global Gestión, S.L.
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: iblasco@uji.es
Breu currículum: Colegiada ejerciente desde el 30/03/2004. Nº de colegiado 2210
Professorat extern Màsters
Blasco Pesudo, Juan Enrique
Empresa: Despacho Juan Blasco
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: jpesudo@uji.es
Breu currículum: Colegiado ejerciente desde el11/10/1994. Nº de colegiado 1694 Licenciado en Derecho, especialidad Privado, por el C.E.U. San Pablo de Moncada (Valencia). (Promoción 89-94). Abogado en ejercicio desde 1.994. Intensa formación en materia civil, penal y laboral, así como, desde el 2.008, formación continua especializada en Derecho concursal. Curso de experto en mediación civil y mercantil. Profesor en el Curso (1a, 2a y 3a edición) de Especialista en Administración Concursal, organizado por Fundación Universidad Empresa de la Universidad Jaume I. Coautor TRATADO PRÁCTICO DEL DERECHO CONCURSAL Y SU REFORMA (Tecnos). Administrador concursal y abogado defensor de empresas en concurso de acreedores, en más de 20 autos concursales
Professorat extern Màsters
Blasco Sanz, Emilia
Blay Fornás, Iluminada
Empresa: Ayuntamiento de Burriana
Càrrec: Secretaria
Adreça de correu electrònic: iblay@uji.es
Breu currículum: Funcionaria, perteneciente a la Escala de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional, subescala Secretaria, categoria Superior, estando en la actualidad desempeñando el puesto de Secretaria General del Ayuntamiento de Burriana (Castellón), Pertenece igualmente a la subescala de Secretaría- Intervención. Ha desempeñado los siguientes puestos de trabajo en propiedad : Secretaria Interventora del Ayuntamiento de Eslida (Castellón) 1980-1081 Secretaria Interventora del Ayuntamiento de la Pobla Tornesa (Castellón) 1981-1989 Secretaria General, del Ayuntamiento de Alcanar (Tarragona) 1989-1992 Secretaria General del Ayuntamiento de Oropesa del Mar (Castellón) 1992-1999 Secretaria General del Ayuntamiento de Burriana (Castellón) desde 1999 Licenciada en Derecho por la Universidad Central de Barcelona, en el año 1979. Especialista en Derecho Administrativo, habiendo realizado con aprovechamiento, multitud de cursos de actualización, debidamente homologados. Ha actuado como coordinadora en varias ediciones del Curso Superior de Ordenación Territorial, Urbanismo y Vivienda , organizado por la Fundación Universidad-Jaume I-Empresa, impartiendo en el mismo como profesora diversas clases. Ha actuado asimismo como cordinadora en todas las ediciones del Curso Superior de Régimen Local y Urbanismo, organizado por la Fundación Universidad-Jaume I-Empresa, impartiendo en el mismo como profesora diversas clases. Ha publicado, junto con otros profesionales, el libro ¿Practica de la Administración Local, Formularios y Documentos¿, publicado por la Editorial Tirant lo Blach.
Professorat extern Màsters
Blázquez Peinado, María Dolores Dep. de Dret Públic Professora Titular d'Universitat
Blázquez Serrano, Ismael
Empresa: Despacho D. Ismael Blázquez
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: iblazque@uji.es
Breu currículum: Colegiado ejerciente desde el 13/01/1998. Nº de colegiado 2055
Professorat extern Màsters
Boldó Roda, María del Carmen Dep. de Dret Privat Catedràtica d'Universitat
Boquera Amil, Vicente
Empresa: Consejo Social de la Universidad de Valencia
Càrrec: Secretario del Consejo Social
Adreça de correu electrònic: vboquera@uji.es
Breu currículum: Formación: - Licenciado en Derecho (especialidad Derecho público). Universidad de Valencia. - Funcionario de Carrera de la Universidad de Valencia, Grupo "A". - Funcionario de Carrera de la Generalidad Valenciana, Grupo "A". - Secretario del Consell Social de la Universitat de València. - Abogado de la Generalitat Valenciana. Cuerpo de Abogados de la Generalitat. Experiencia profesional: - Febrero a diciembre de 1994: Ejercicio profesional como Abogado del Colegio de Alzira. - 1995 a 2001: Técnico-Jefe de Sección del Consejo Social de la Universidad de Valencia. - 1999 a 2007: Abogado del Estado sustituto del Abogado del Estado en Valencia. - 2001 a 2003: Letrado-Jefe del Área Jurídica de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat. - Desde 1995: Secretario del Consejo Social de la Universidad de Valencia. Otros datos: - Profesor en cursos para funcionarios organizados por la Universidad de Valencia, Generalitat y Diputación de Valencia. - Impartición de conferencias en diversas Universidades sobre aspectos jurídicos y de gestión universitaria. - Profesor en la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Castellón (marzo de 2012) y en el Master de la Abogacía de la Universidad Jaume I (cursos 12/13, 13/14, y 14/15).
Professorat extern Màsters
Borrás Cuartero, Ana María
Empresa: Mercé y Borrás Gabinete Jurídico y Fiscal
Categoria: Abogada
Càrrec: Miembro de Letrados de la Curia del Tribunal Eclesiástico de Segorbe-Castellón y de Tortosa.
Adreça de correu electrònic: aborras@uji.es
Breu currículum: Incorporada al Ilustre Colegio de Abogados de Castellón en la fecha de 17 de marzo de 1998, despacho propio, dedicada principalmente a temas mercantiles, civiles, y penales de carácter mercantil y con una importante área de asesoría fiscal, igualmente nulidades eclesiásticas. Experiencia como abogado en ejercicio durante 28 años ininterrumpidos. Miembro de Letrados de la Curia del Tribunal Eclesiástico de Segorbe-Castellón y de Tortosa. Curso de Aptitud Pedagógica regulado por la Orden Ministerial de 8 de julio de 1971 y la Resolución de la Consellería de Cultura Educació i Ciencia de 9 de Julio de 1998, para el ingreso en el cuerpo de profesorado de enseñanza secundaria y técnico de formación profesional. Celebrado en La Universidad Jaime I de Castellón desde el día 2 de noviembre de 2000 hasta el 30 de marzo de 2001. PARTICIPACION CON CERTIFICACION ACREDITATIVA EN LOS SIGUIENTES CURSOS: RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS PROFESIONALES UNION DE CONSUMIDORES DE CASTELLON 14 de abril de 1999. LEVANTAMIENTO DEL VELO Y RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES COLEGIO DE ABOGADOS DE CASTELLON. 8 de marzo de 2000. EFICACIA DE LA EJECUCION ENFOQUE XXI 15 de noviembre de 2001. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES ENFOQUE XXI 23 de enero de 2004. PRIMERA JORNADA DE NULIDAD MATRIMONIAL CANONICA UNIVERSDAD CARDENAL HERRERA 4 de diciembre de 2002. SEGUNDA JORNADA E NULIDAD MATRIMONIAL CANONICA ARZOBISPADO DE VALENCIA 4 diciembre de 12 de DICIEMBRE DE 2006. CURSO DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL CONSEJO VALENCIANO DE ABOGADOS 17 de abril de 2007. CURSO DE REGISTRO CIVIL CONSEJO VALENCIANO DE ABOGADOS 10 de octubre de 2008. PRIMER FORO DE DERECHO CONCURSAL DE LA FUNDACION BROSETA 13 de noviembre de 2008. MONOGRAFICOS DE DERECHO CONCURSAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS 5 de de marzo de 2009. ULTIMAS REFORMAS PROCESALES Y OTROS TEMAS DE ACTUALIDAD ENFOQUE XXI 21 de enero de 2010. SEGUNDO FORO SOBRE SWAPS VALENCIA octubre de 2010. REFORMA DE LA LEY CONCURSAL UNIVVERSIDAD JAIME I DE CASTELLON 29 de noviembre de 2011. TALLER PRACTICO DE MEDIACION CONCURSAL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CASTELLON. 16 de noviembre de 2013. CURSO DE EXPERTO EN MEDICAION CIVIL Y MERCANTIL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CASTELLON.24 de abril de 2014. CURSO DE DERECHO CONCURSAL COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA de 40 ahoras de 17 de diciembre de 2014.
Professorat extern Màsters
Brea Rambla, Tomás
Empresa: Despacho D. Tomás Brea Rambla
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: brea@uji.es
Breu currículum: Colegiado ejerciente desde el 05/10/2004. Nº de colegiado 2509
Professorat extern Màsters
Breva Prieto, Juan José
Empresa: Despacho D. Juan José Breva
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: brevaj@uji.es
Breu currículum: Colegiado ejerciente desde el 26/11/2001. Nº Colegiado 2335
Professorat extern Màsters
Bucero Martínez, Alfonso
Empresa: ROAC
Càrrec: Auditor de cuentas
Adreça de correu electrònic: bucero@uji.es
Breu currículum: - Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. (Promoción: Oct. 81 - Junio 86) - III Master de Auditoria Financiera - VII Curso de acceso al R.E.A., (Colegio de Economistas de Valencia) - Auditor de cuentas inscrito en el ROAC Mayo 2007- Actualidad Servicios de asesoramiento empresarial y auditoría. Asimismo, ejerzo como Administrador Concursal, intervengo como perito judicial e imparto formación ocasionalmente (sobre contabilidad , finanzas y derecho concursal). Desde Diciembre de 1993 (hasta mayo de 2007) he desempeñado funciones de dirección en el área administrativo financiera en las empresas Cerámica Tres Estilos S.L., Cerámica Saloni S.A. y UBE España
Professorat extern Màsters
Callariza Miralles, Clara
Empresa: C+T Legal, SL
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: callariz@uji.es
Breu currículum: Colegiada ejerciente desde el 09/05/2006. Nº de colegiado 2614
Professorat extern Màsters
Calpe Gómez, Jorge
Empresa: Despacho D. Jorge Calpe Gómez
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: jcalpe@uji.es
Breu currículum: Colegiado ejerciente desde el 09/02/2010 Nº de colegiado 2805
Professorat extern Màsters
Cantavella Terencio, Francisco Antonio
Empresa: Cantavella & Gil Abogados, C.B.
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: fcantave@uji.es
Breu currículum: Colegiado ejerciente desde el 03/11/1998 Nº de colegiado 2123
Professorat extern Màsters
Carbó Dolz, Francisco José
Carmona Bustos, Antonia Victoria
Empresa: Despacho Dª Antonia Victoria Carmona Bustos
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: acarmona@uji.es
Breu currículum: Colegiada ejerciente desde el 04/02/1992 Nº de colegiada 1493
Professorat extern Màsters
Carrillo Soto, Concepción
Empresa: Despacho Concepción Carrillo Soto
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: ccarrill@uji.es
Breu currículum: Colegiada ejerciente desde el 16/06/1992 Nº de colegiada 1528
Professorat extern Màsters
Casañ Ferrer, José Antonio
Empresa: Abogados Casañ & Casañ
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: jcasan@uji.es
Breu currículum: Colegiado ejerciente desde el 30/12/1983 Nº de colegiado 876
Professorat extern Màsters
Castelló Fenollosa, Víctor Manuel
Catalán Rubert, José Tomas
Chesa Sorribes, Vicente Martin
Empresa: Despacho de Abogados de Llei Abogados Vila-Chesa-Gasco S.C.P.
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: vchesa@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 10/02/87. nº de colegiado 1070 Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Especialidad en Derecho Público año 1987. Realizando la Práctica Jurídica en la Escuela del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. DESARROLLO PROFESIONAL: -Colegiado como Ejerciente en el ICACS desde el 10-02-1987 -Socio desde el año 2000 del Despacho de Abogados “De Llei Abogados Vila-Chesa-Gasco S.C.P.” con sedes en Vila-real (Avda. Francesc Tárrega nº 20, 3º A, CP 12540) y Castellón (calle Mayor nº 40, 8º 11ª, CP 12001; Tf 964260939) -Profesor, hasta el cierre, de la Escuela de Práctica Jurídica del I.C. Abogados de Castellón -Profesor en el Master de la Abogacía de la Universitat Jaume I. en Práctica Penal desde su creación.
Professorat extern Màsters
Clausell Edo, Silvia
Conde-Pumpido García, José Luis
Empresa: Juzgado de Familia de Castellón
Càrrec: Juez
Adreça de correu electrònic: condepum@uji.es
Breu currículum: Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Ingresó en la Carrera Judicial en 1991. Juez de Familia en Castellón desde 2004. Miembro del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME). Profesor del Master de Mediación e Intervención Familiar de la UJI desde el curso 2007/2008. Profesor del Master de Mediación Familiar del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Profesor de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Castellón. Profesor del Master de la Abogacía de la UJI y Colegio de Abogados de Castellón. Ha impartido docencia en cursos de formación para funcionarios de la Administración de Justicia. Ha participado como ponente en conferencias, cursos y mesas redondas en materia de Derecho de Familia organizados por diversas instituciones (UNED, Colegio de Abogados, Colegio Oficial de Psicólogos, Consellería de Educación). Publicó en 2011 un estudio sobre la Ley valenciana 5/2011, de Relaciones Familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven.
Professorat extern Màsters
Cordero Cutillas, Iciar Dep. de Dret Privat Professora Titular d'Universitat
Cuartero Gómez, José
Empresa: CUARTERO ABOGADOS, SLP
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: jcuarter@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 02/07/1987 Nº de colegiado 1104
Professorat extern Màsters
Cuerda Arnau, María Luisa Dep. de Dret Públic Catedràtica d'Universitat
Cuesta Merino, José Luis
Empresa: Generalitat Valenciana- Conselleria de Justicia
Càrrec: Coordinador de la Fiscalía de Menores y Juzgado de Menores de Castellón
Adreça de correu electrònic: jcuesta@uji.es
Breu currículum: -Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid en la promoción de 1973 a 1978. -Nombrado Abogado Fiscal por Orden de 31 de mayo de 1985 y Fiscal por Real Decreto 998/1989 de 28 de julio. Por real Decreto 1568/2012, de 15 de noviembre, fui nombrado Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Castellón. -Ocupo el número 239 en el Escalafón de la Carrera Fiscal. -Por Orden de 24 de junio de 1996 recibí la distinción de la Cruz Distinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, e igualmente he sido condecorado el año 2014 con la medalla de plata de la Policía Local de Castellón, con la Cruz al mérito policial con distintivo blanco del Cuerpo Nacional de Policía, y con la cruz al mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco. -Desde enero del año 2001 y hasta el año 2010 desempeñé las funciones de Fiscal Coordinador y, posteriormente, Delegado de la Sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Castellón, así como de la Sección de Delincuencia Informática desde el año 2007 hasta el 2010. -He impartido numerosos cursos de formación a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal sanitario, funcionarios docentes y miembros de la Carrera Judicial y Fiscal. -Coordinador y profesor de la Escuela de Prácticas Jurídicas del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón, e idéntica colaboración estoy prestando en el Master de Prácticas Jurídica organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón y la UJI. -Autor del artículo ¿La responsabilidad civil en el nuevo proceso penal de menores¿ del libro ¿Justicia Penal de Menores y Jóvenes: Análisis sustantivo y procesal de la nueva regulación¿, Editorial Tirant Lo Blanch. -Autor del artículo ¿La instrucción de las insolvencias punibles¿ publicado en la Revista de Estudios de Derecho Judicial número 64 de 2004. -Autor del artículo ¿El comiso como la consecuencia accesoria de naturaleza patrimonial o pecuniaria de otras penas¿, publicado en la colección ¿Cuadernos Digitales de Formación¿ del Consejo General del Poder Judicial, volumen 44/2008.
Professorat extern Màsters
de Francisco Agustí, Alejandro
Empresa: Despacho Alejandro de Francisco Agustí
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: francisa@uji.es
Breu currículum: Colegiado ejerciente desde el 25/09/2001 Nº Colegiado 2321
Professorat extern Màsters
Del Moral García, Antonio
Empresa: C.G.P.J. Tribunal Supremo - Poder Judicial
Categoria: Magistrado Tribunal Supremo
Càrrec: Magistrado
Adreça de correu electrònic: adelmora@uji.es
Breu currículum: Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Fiscal por oposición desde 1983, desempeñó estas funciones en el Gabinete Técnico de la Fiscalía General del Estado y en el Tribunal Supremo, entre otros destinos. En 2012 fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo por el turno correspondiente a juristas de reconocida competencia. Profesor del Instituto de Empresa entre 1985 y 2012, ha sido también profesor de Derecho Procesal en la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de numerosas publicaciones sobre temas y penales y ha pronunciado numerosas conferencias e impartido cursos, también en ámbitos internacionales. Formó parte por designación del Gobierno de la comisión de expertos encargada de elaborar un borrador de texto articulado de nuevo Código Procesal Penal en 2012 y 2013. Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort.
Professorat extern Màsters
Delgado Terrón, Eduardo José
Empresa: Ilustre Colegio de Abogados de Castellón
Categoria: Abogado
Càrrec: Notario
Adreça de correu electrònic: edelgado@uji.es
Breu currículum: Licenciatura de Derecho, en la Universidad de Salamanca, 1.981-1.986. Notario, por oposición, desde 1.995, habiendo ejercido, como tal, en las plazas de Lucena del Cid (Castellón), Mazarrón (Murcia), Benicasim (Castellón) y actualmente en Castellón de la Plana.
Professorat extern Màsters
Delshorts Fibla, Vicente Juan
Empresa: Despacho D. Vicente Juan Delshorts Fibla
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: delshort@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 04/03/2003 Nº de colegiado 2418
Professorat extern Màsters
Donnay Brisa, Mara
Empresa: Ilustre Colegio de Abogados Castellón
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: donnay@uji.es
Breu currículum: Abogada, colegiada ejerciente desde 05/07/1977 Nº de colegiada 555 Licenciatura en Derecho por la Universidad Literaria de Valencia, año 1975. Especialidad Derecho Laboral. Realización del Primer Curso de Criminología, (no reconocido como Máster) dirigido por el profesor Cobo del Rosal, en la Facultad de Derecho de Valencia. Experiencia profesional. Abogada en ejercicio desde 1977, ejerciendo en despacho multidisciplinar con funcionamiento de colectivo, y con dedicación personal preferente al derecho civil y en particular al derecho de familia. Profesora colaboradora, desde sus inicios, en la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Castellón.
Professorat extern Màsters
Edo Sanz, Rosa
Empresa: Despacho Dª Rosa Edo
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: edor@uji.es
Breu currículum: Abogada, colegiada ejerciente desde 09/01/1990 Nº de colegiada 1303 -Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia con la especialidad de Derecho Privado ( 1989). -Título profesional de Agente de la Propiedad lnmobiliaria.(1994) -Master en mediación Familiar (900 horas) por el CEU Universidad Cardenal Herrera (2010) - Especialista en Mediación en el Ámbito Mercantil (64 horas) . por el CEU Universidad Cardenal Herrera (2010). -Especialista en Mediación en las Organizaciones (64 horas). por el CEU Universidad Cardenal Herrera (2011). DIPLOMAS -Especialización en menores para abogados. 2000. -Jornadas sobre la aplicación práctica de la Ley de enjuiciamiento civil de 2000. 2001. -Actualización del derecho de familia y sucesiones. 2004. -Liquidación de la sociedad de gananciales. 2004 -Derecho de familia y la sucesión hereditaria. 2004. -Especialización sobre violencia domestica . 2004. -Regímenes económico-matrimoniales. 2007. -Curso letrados especialistas para actuar en la Jurisdicción de menores. 2007. -Derecho de familia tras las reformas legislativas del año 2005. 2006. -Novedades en derecho de familia. 2005. -Temas de actualidad en derecho de familia. 2005. -I Congreso multidisciplinar sobre interferencias parentales tras la ruptura de pareja. 2008 -IV Congreso nacional de Psicología jurídica y forense 2008. -Curso mediación familiar para abogados: procedimiento y técnicas mediadoras. 2008. -XIX Congreso de la coordinadora estatal de mujeres abogadas. 2006.
Professorat extern Màsters
Esbrí Portales, Vicente
Empresa: Martínez & Esbrí, Abogados, SL.P.
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: vesbri@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 17/10/1995 Nº de colegiado 1811 -Licenciado en Derecho por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Jaume I de Castellón (1991-1995). 1994-95- Prácticas jurídicas en Bufete Alemany Abogados. (PRACTICUM). 1995 (JULIO).- Colegiación Iltre. Colegio Abogados de Castellón. Núm. 1811. 1995-1998- Ejercicio profesional Bufete Alemany Abogados. 1998-actualidad. Ejercicio profesional Martínez & Esbrí. Abogados. Actividad y participación en cursos y actividades docentes: Ponente en el curso para agentes de la Policía Local Policía Local y seguridad Publica.- Organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Nules. Ponente en el curso NUEVA LEY SOBRE ASOCIACIACIONISMO Organizada por la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Castellón. Ponente en el curso ASOCIACIONISMO Y DEMOCRACIA. Organizada por la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Castellón. Ponente en el Seminario organizado por el Área de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Jaume I de Castelló Los actos de conciliación y juicio en el proceso laboral., celebrado el día 22 de mayo de 2015.
Professorat extern Màsters
Escoin Beltrán, Maria Angels
Empresa: Despacho Dª Mª Angels Escoin Beltrán
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: mescoin@uji.es
Breu currículum: Abogada, colegiada ejerciente desde 08/02/2005 Nº de colegiado 2535
Professorat extern Màsters
Escorihuela Gallén, Carlos Vicente Dep. de Dret Públic Professor Associat Laboral
Escribano Tortajada, Patricia Dep. de Dret Privat Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Espelleta Casinos, Felix
Esteban Estevan, Antonio
Empresa: Ilustre Colegio de Abogados Castellón
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: aesteban@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 27/02/1969 Nº de colegiado 318 Licenciatura en Derecho: 1962-1967, UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Letrado en ejercicio desde 1968, incorporado primero al Colegio de Abogados de Valencia y luego al de Castellón, a cuyo Colegio de Abogados pertenece desde 1969. Decano del Colegio de Abogados de Castellón, desde 2011 al 2018 Actividad profesional preferente: área mercantil (contratación, societario y concursal).
Professorat extern Màsters
Falomir del Campo, Luis Miguel
Empresa: Despacho D. Falomir del Campo Abogados
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: falomirl@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 11/01/1994 Nº de colegiado 1646
Professorat extern Màsters
Fernández Hernández, Antonio Dep. de Dret Públic Professor Contractat Doctor
Ferrandis Valls, Francisca
Empresa: Despacho de Abogado
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: al076878@uji.es
Breu currículum: Colegiado ejerciente desde el 14/10/2008 Número de Colegiado 2731
Professorat extern Màsters
García Méndez, María Dolores
Empresa: Ilustre Colegio de Abogados Castellón
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: mmendez@uji.es
Breu currículum: Colegiada ejerciente desde el 27/06/1978. Nº de colegiada 597 Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia.
Professorat extern Màsters
García-Petit Barrachina, Alfredo
Empresa: Despacho D. Alfredo García-Petit Barrachina
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: garciape@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 25/11/1997 Nº de colegiado 2038
Professorat extern Màsters
Gargori Rubert, Beatriz
Empresa: Despacho Dª Beatriz Gargori
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: sa380709@uji.es
Breu currículum: Colegiado ejerciente desde el 05/05/1998 Número de Colegiado 2084
Professorat extern Màsters
Garnés Pérez, Pilar
Empresa: Despacho Dª Pilar Garnés Pérez
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: pgarnes@uji.es
Breu currículum: Colegiado ejerciente desde el1 13/02/2001 Nº de colegiada 2287
Professorat extern Màsters
Gascó Marco, Rafael
Empresa: DE LLEI ABOGADOS VILA-CHESA-GASCO SCP
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: rgasco@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 02/10/1986 Nº de colegiado 1032 Desarrollo académico principal 1986: Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia Sección Empresa 1986: Colegiación en el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón como ejerciente. Desarrollo profesional 1986 a 2000: Ejercicio profesional como abogado independiente 2000 a 2015. Socio del despacho de Abogados DE LLEI ABOGADOS VILA-CHESA-GASCO SCP. Responsable del área mercantil y civil.
Professorat extern Màsters
Gavara Arnau, María Reyes Dep. de Dret Públic Professora Associada Laboral
Gil Pérez, Cristina
Empresa: Instituto de la Seguridad Social
Càrrec: Letrada
Adreça de correu electrònic: gilcr@uji.es
Breu currículum: 1985 -1990 Licenciatura de derecho en la Facultad de derecho de Albacete- Universidad de Castilla-La Mancha. 1994: Ingreso en el Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social tras haber superado las pruebas selectivas de ingreso convocadas por Resolución de la Dirección General de Servicios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 22 de Abril de 1994 (BOE de 30-41994). Desarrollo académico complementario Desde que ingresé en el Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social han sido múltiples los cursos en los que he participado bien en calidad de alumna o bien como ponente. Todos ellos han tenido como objeto el análisis de cuestiones relacionadas con la actividad de la seguridad social. pesarrollo profesional De 3/1995 a 3/1997 Destinada como Letrada de la Administración de la Seguridad Social en el Servicio Jurídico Delegado Provincial de la Dirección Provincial del INSS de Castellón (Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 4-5-1995, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Letrados de la administración de la Seguridad Social, BOE de 16-5-1995). De 4/1997 a 9/2000 Destinada como Letrada de la Administración de la Seguridad Social en el Servicio Jurídico Delegado Provincial en la Dirección Provincial del INSS de Albacete, al haber obtenido dicha plaza en el concurso específico para la provisión de puestos de la Administración de la Seguridad Social convocado por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social en Resolución de 18-6-1996 (BOE de 19-6-1996). De 10/2000 a la actualidad destinada como Letrada Jefe del Servicio Jurídico Delegado Provincial en la Dirección Provincial del INSS de Castellón habiendo obtenido dicha plaza en el concurso específico para la provisión de puestos de la Administración de la . Seguridad Social convocado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por Orden de 2 de Junio de 2000 (BOE 8-6-2000). En Castellón a 21 maf70 de 2016. Fdo: Cristina Gil PéIJ
Professorat extern Màsters
Gimeno Ahis, Enrique Dep. de Dret Públic Professor Associat Laboral
Gimeno García-Consuegra, Jonathan
Empresa: Despacho D. Jonatan Gimeno-García Consuegra
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: garciaco@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 27/12/2005 Nº de colegiado 2594 Formación académica o reglada A. Titulación: Licenciado de Derecho.2003.Universidad Jaime I Castellón. B. Estudios Postgrado. 1. Máster de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos. Septiembre 2009-Junio 2010. UJI 2. Master de Prevención en Riesgos Laborales. Colegio de Sociólogos y Politólogos de Madrid. Especialidad Seguridad en el Trabajo 2008. 3. Master de Urbanismo. Fundación de la Universidad de Empresas 2007- 4. Master Escuela de Práctica Jurídica 2004. Colegio de Abogados de Castellón. 5. CAP. Curso de Capacitación Progresiva Pedagógica. 2004. UJI 300 horas. 6. Asistencia a jornadas y cursos de la jurisdicción laboral impartidos por CCOO II. Experiencia Profesional 1. Fecha 2010-2015. Abogado, Asesor y técnico jurídico de CCOO. Materias de lo laboral, conflictos colectivos, desempleo seguridad social, inspección de trabajo, fondo de garantía salarial¿etc, en la jurisdicción social, y personal laboral de las administraciones públicas en la jurisdicción contencioso administrativa. 2. Fecha 2009-2011.Abogado Colaborador en el buffet jurídico Nomdedeu-Ripolles-García (Despacho desde 1980). 3. Fecha 2005-2015. Abogado del turno de oficio atendiendo asuntos penales, extranjería, civiles y laborales.
Professorat extern Màsters
Gisbert Sapró, Ignacio
Empresa: Despacho D. Ignacio Gisbert Sapró
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: gisberti@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 22/05/2007 Nº de colegiado 2669
Professorat extern Màsters
González Cussac, José Luis
Adreça de correu electrònic: cussac@uji.es
Professorat extern Màsters
González Pernía, Pilar
Empresa: Dirección General de Tráfico de Castellón de la Plana
Categoria: Jefa de la Unidad de Sanciones
Càrrec: Jefa de la Unidad de Sanciones
Adreça de correu electrònic: ppernia@uji.es
Breu currículum: Funcionaria de Carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social.(Grupo A2) Actual Jefa de la Unidad de Sanciones de la J.P. de Tráfico de Castellón Titulaciones académicas: Licenciado en Derecho. UNED 2005 Diplomado en Profesorado de Educación General Básica Conocimientos básicos de Inglés, Francés e informática. Otros conocimientos con reconocimiento oficial Profesora colaboradora del Master de la Abogacía en el curso 2013-14 Ha asistido con aprovechamiento a una centena de cursos de formación y especialización relacionados con sus funciones en la J.P. de Tráfico y otros que no existe posibilidad de explicitar.
Professorat extern Màsters
González Rodríguez, Eduardo Carlos
Empresa: Excmo. Ayuntamiento de Castellón
Categoria: Policía
Càrrec: Policía
Adreça de correu electrònic: edgonzal@uji.es
Professorat extern Màsters
Gregori Tena, Mª Concepción
Empresa: Despacho MADELA
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: gregorim@uji.es
Breu currículum: Colegiada ejerciente desde el 05/12/1984. Nº de colegiada 924
Professorat extern Màsters
Guisasola Lerma, Cristina Dep. de Dret Públic Professora Titular d'Universitat
Heras Colón, Ausias
Empresa: Despacho D. Ausias Heras
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: aheras@uji.es
Breu currículum: Colegiado ejerciente desde el 29/12/2004. Nº de colegiado 2528
Professorat extern Màsters
Ibáñez Bordonau, Rubén
Empresa: LUMEN IURIS, S.L.
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: ibanezr@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 09/01/1996 Nº de colegiado 1844
Professorat extern Màsters
Ibáñez Ferrandis, Fani Dep. de Dret Públic Professora Associada Laboral
Kloza , Dariusz
Universitat: VRIJE Universiteit Brussel
Doctor:
Categoria: Profesor
Adreça de correu electrònic: kloza@uji.es
Breu currículum: Dariusz (Darek) Kloza is a researcher at the Research Group on Law, Science, Technology and Society (LSTS) at the Vrije Universiteit Brussel (VUB), where he is a founding member of the Brussels Laboratory for Data Protection & Privacy Impact Assessments (d.pia.lab). He also freelances at the Centre for Direct Democracy Studies (CDDS) at the University of Bialystok (Poland), where he is co-editor of the ‘European Integration and Democracy’ Series (Intersentia). His expertise concentrates on the governance of privacy and personal data, in particular on the tools for their protection. He has been involved in several collaborative research projects (co-)funded by the European Union. He earned a PhD in Law from the VUB (2019) with a thesis on the concept of impact assessment in European privacy and personal data protection law. He holds an LL.M. in Law and Technology (2010) from Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) at Tilburg University (with distinction) and a master degree in law from the University of Białystok (2008), including a student exchange at the University of Copenhagen (2007-08). Previously, he held in parallel a part-time research position at Peace Research Institute Oslo (PRIO; 2015-17) and visiting fellowships, among others, at Bond University (Australia; 2016).
Professorat extern Màsters
Lacomba Miró, Guillermo
Empresa: Lacomba-Ortega y Asociados, S.L.P.
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: glacomba@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 07/11/1984 Nº de colegiado 919
Professorat extern Màsters
Lahiguera Arenillas, David Dep. de Dret Públic Professor Associat Laboral
Lara Ortiz, María Lidón Dep. de Dret Públic Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Llido Silvestre, Joaquín
Empresa: Despacho D. Joaquín Llido
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 10/09/1982 Número Colegiado 818
Professorat extern Màsters
Martínez Vázquez de Castro, Luis Dep. de Dret Privat Catedràtic d'Universitat
Marzal Pitarch, José Antonio
Empresa: Despacho D. José Antonio Marzal Pitarch
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: marzalj@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 04/02/1992 Nº de colegiado 1495
Professorat extern Màsters
Masía Segura, Jesús
Empresa: Masiá Abogados, C.B.
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: jmasia@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 20/06/1985 Nº de colegiado 953
Professorat extern Màsters
Mata Pastor, Manuel
Empresa: Mata & Ruiz, Abogados y Asesores Tributarios, S.L.
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: mamata@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 17/05/1999 Nº de colegiado 2171 Abogado (Ilustre Colegio de Abogados de Castellón) y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, especializado en derecho tributario. Realizó sus estudios universitarios en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE E3), Madrid, licenciándose en Derecho en 1.991 y en Ciencias Empresariales en 1992. En 1993 cursó el Master de derecho tributario en la Escuela de la Hacienda Pública (Valencia). Experiencia profesional.- Entre 1993 y 2003 ha desarrollado su trayectoria profesional como Abogado en el despacho ¿Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios, S.L.P.¿, siendo asociado responsable del despacho en Desde 2003 desarrolla su actividad como socio del despacho ¿Mata & Ruiz, Abogados y Asesores Su experiencia profesional se ha centrado en el asesoramiento a empresas de ámbitos de actividad muy variados teniendo la mayoría de ellas carácter familiar. En la actualidad ejerce también como consejero en diversas entidades. Experiencia académica.- En la actualidad es imparte clases en la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón así como en el Master de Práctica Jurídica de la Universidad Jaume I. En el pasado ha sido profesor en el Master de Derecho de empresa de la Universidad Jaume I en su módulo de Empresa Familiar. También ha impartido clases, entre otras, en la Escuela Superior de Estudios Empresariales (Centro adscrito a la Universidad Miguel Hernández de Elche), en la Fundación Universidad Empresa de la Universidad de Valencia (ADEIT) y en el Colegio de Economistas de Valencia. Imparte con frecuencia seminarios sobre aspectos fiscales o relativos a la empresa familiar en instituciones como la Fundación Bancaja, ASCER, etc... Ha publicado diversos artículos en periódicos y revistas sobre aspectos relacionados con su área de Entre 2003 y 2009 ha sido miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón, formando parte de sus Comisiones de Deontología y de Nuevas Tecnologías. Ha sido miembro del Observatorio de Derecho Civil Valenciano. En la actualidad es miembro de la Comisión de Deontología del Colegio de Abogados de Castellón. 1. Sesión de trabajo: Las Sociedades Patrimoniales (4h). Colegio de Economistas Valencia. Enero 2. Curso práctico sobre el IVA (16h). Universidad de Valencia e Instituto de Estudios Fiscales. 3. Curso práctico sobre el IVA (16h). Universidad de Valencia e Instituto Estudios Fiscales. Marzo 4. Mesa redonda: Delito fiscal y nueva LGT (4h). Colegio de Economistas Valencia. Octubre 2005. 5. El proceso contencioso-administrativo y penal en materia tributaria: Cuestiones problemáticas (30h). Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Octubre 2008.
Professorat extern Màsters
Mejías Callau, María de las Mercedes
Empresa: Ilustre Colegio de Abogados Castellón
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: mejias@uji.es
Breu currículum: Abogada, colegiada ejerciente desde 13/11/1990 Nº de colegiado 1388 Licenciada en derecho por la Universidad de Valencia, promoción 1984-1989. Abogado en ejercicio, colegiada nº 1388 del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón. Diputada 5ª de su Junta de Gobierno desde 2009, de la que ha sido también Diputada 9ª (2003-2007). Miembro de la Agrupación de Abogados del Maestrat desde su constitución, ha ostentado los cargos de Vocal (1998-2000), Vice-presidenta (2000-2004) y Presidenta (2007-2009) de su Comisión Ejecutiva. Curso Superior de Ordenación y gestión urbanística y territorial (F.U.E.), junio 2005. Jornadas, cursos y seminarios de derecho privado, ámbito en el que fundamentalmente desarrolla su actividad profesional. Congresos Nacionales de la Abogacía Española Salamanca (octubre 2003), Cádiz (octubre 2011)
Professorat extern Màsters
Mercé Semper, Oscar
Empresa: OSCAR MERCE SEMPER, SLP
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: merce@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 04/01/1984 Con número de Colegiado 878 FORMACIÓN ACADÉMICA LICENCIADO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA EN 1983. EXPERIENCIA COMO PROFESOR DESDE LA CREACION DE LA ESCUELA DE PRACTICA JURIDICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE CASTELLON Y EN EL MASTER DE PRACTICA JURIDICA DE LA UJI. EXPERIENCIA RELACIONADA EN EJERCICIO COMO PASANTE HASTA 1984 Y EJERCIENTE DESDE ENERO DE 1985.
Professorat extern Màsters
MIRALLES MATEU, JOSÉ JUAN
Moles Alagarda, Jose-Blas Dep. de Dret Públic Professor Associat Laboral
Monferrer Peris, Enrique
Empresa: Despacho D. Enrique Monferrer
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: enmonfer@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 20/10/2009 Número de Colegiado 2784
Professorat extern Màsters
Monsonís Chordá, María Dolores
Empresa: Despacho Dª Mª Dolores Monsonis
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: mmonsoni@uji.es
Breu currículum: Abogada, colegiada ejerciente desde 29/03/1990 Nº de colegiada 1144 Formación académica Licenciada en Derecho en la Universidad de Valencia, Promoción 1981-1986. Curso Superior de Ordenación Territorial, Urbanismo y Vivienda de la Fundación Universitat Empresa de la Universitat Jaume I de Castelló. (2011). Curso de especialización en Menores para Abogados (2000). I Encuentro de profesionales de economía y derecho concursal en Castellón (2010). III Foro de Profesionales del Derecho Concursal (2010). Curso de Experto en Mediación Civil y Mercantil (Abril de 2014). Taller práctico de mediación concursal (2013). Seminario de Derecho Inmobiliario (2007). Ejecuciones Hipotecarias y participaciones preferentes (2015).
Professorat extern Màsters
Montañés Lozano, Juan Diego
Empresa: Poder Judicial
Categoria: Juez
Càrrec: Juez
Adreça de correu electrònic: jmontane@uji.es
Breu currículum: - Formación: licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza (1991-1996). - Destino: Fiscal de la Audiencia Provincial de Castellón. Delegado de la Sección de Delicuencia Informática, Delegado de la Sección de Delitos de Odio, miembro de la Sección de Delitos contra el Medio Ambiente, Fiscal Coordinador para la Informatización de la Fiscalía en Castellón y miembro del Sistema de Información del Ministerio Fiscal por Castellón.
Professorat extern Màsters
Moya Pascual, Isabel
Empresa: ABOGADOS MOYA
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: imoya@uji.es
Breu currículum: Abogada, colegiada ejerciente desde 23/04/2003 Nº de colegiada 2427
Professorat extern Màsters
Muñoz Pérez, David
Universitat: Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir
Doctor:
Categoria: Profesor de Derecho Administrativo
Càrrec: Profesor Derecho Administrativo
Adreça de correu electrònic: dmunoz@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 25/10/05. Abogado en ejercicio colegiado núm. 2582 de alta en el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón. Descripción breve del perfil investigador: Es Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid Derecho, Programa distinguido con "Mención hacia la Excelencia" por el Ministerio de Educación (cursos 2011-12, 2012-13, 2013-14), Diploma de Estudios Avanzados (Suficiencia Investigadora) por la Universitat Jaume I de Castellón, Máster en Política Territorial y Urbanística por la Universidad Carlos III de Madrid, Curso Superior de Ordenación y Gestión Urbanística y Territorial por la Fundación Universitat Jaume I-Empresa y Experto Universitario en Iniciación a la Docencia Universitaria por la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”. La principal línea de investigación se enmarca dentro del área de Derecho Administrativo. Director del Grupo de Investigación de la Facultad de Derecho de la UCV denominado Derecho Administrativo y de las TIC, es investigador en el Proyecto Emergente Farmacia 2.0 Farmacia 2.0: implicaciones nacionales e internacionales de la venta online de medicamentos tras la entrada en vigor del Real Decreto 870/2013 fecha inicio 09/06/2015, así mismo, es Investigador Principal en un Proyecto Interno de la UCV denominado: Estudio de las implicaciones de la futura aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda en la Comunidad Valenciana: repercusiones en el ámbito jurídico, económico y criminológico. Publicaciones en Revistas Científicas: Análisis jurídico del alojamiento de las personas mayores a la luz de los planes de vivienda y suelo. Revista Española de Función Consultiva. 21, pp. 343 - 354. Comunidad Valenciana(España): Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, 21/01/2015. Tipo de producción: Revistas de difusión General Tipo de soporte: Revista Índice de impacto: 21,3 Agencia de impacto: IN-RECS, El derecho de las personas con discapacidad a una vivienda adecuada: perspectivas para su eficacia en los Planes Estatales de Vivienda. Revista Española de Función Consultiva. 23. Libros y Capítulos de Libros: El régimen de uso de las viviendas de protección pública y las ejecuciones hipotecarias. El Derecho en tiempos de crisis. Comunidad Valenciana(España) e Incidencias de las reservas para viviendas de protección pública en el Planeamiento y en la Gestión Urbanística. Curso práctico de Derecho Urbanístico Valenciano. Comunidad Valenciana(España) Tirant lo Blanch, 30/06/2014. ISBN 978-84-9053-689-6 Tipo de producción: Capítulos de libros Tipo de soporte: Libro indicador de calidad:31.563 Dirección Tesis Doctorales: Alumna Irene Pedrero Sánchez, titulada “La vivienda: obligación constitucional de los poderes públicos” y de Ignacio Grau Grau, titulada “Cuestiones controvertidas sobre la prueba en los procesos por responsabilidad patrimonial sanitaria”. Miembro evaluador externo de trabajos científicos de la Revista Española de Función Consultiva durante el año 2012. Descripción del perfil docente: Es profesor de Derecho Administrativo en el Grado en Derecho (Derecho Administrativo I, II y III) y Coordinador de los Trabajos Fin de Grado del Grado en Derecho. Profesor de Derecho Administrativo y Coordinador del área de Administrativo del Master Universitario en Abogacía de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” así como Coordinador de los Trabajos Fin de Master del Master Universitario en Abogacía así como del Master Universitario en Gestión Administrativa.
Professorat extern Màsters
Nebot Pérez, Ramón
Empresa: Despacho Nebot Abogados
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: rnebot@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 09/01/1990 Número de Colegiado 1310
Professorat extern Màsters
Oller Rubert, Marta Dep. de Dret Públic Professora Contractada Doctora
Olucha Marzá, Pedro
Empresa: LETRADOS DE LEVANTE 2015, S.L.P.
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: polucha@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 10/10/1989 Nº de colegiado 1289 Formación académica Licenciado en Derecho en la Universidad de Valencia, Promoción 1984-1989. (enero 1989) Curso de Adaptación Pedagógica de la Universidad Politécnica de Valencia. (1.988-1989). Máster en Mediación Familiar de la Universidad CEU (2009-2010). Curso de Especialista en Mediación en el Ámbito Mercantil de la Universidad CEU (2010-2011). Curso de Especialista en Mediación Comunitaria de la Universidad CEU (2010-2011). Experiencia -Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón desde octubre de 1.989 hasta la actualidad. -Despacho profesional dedicado al asesoramiento mercantil, fiscal y laboral. (25 años) -Diversas colaboraciones docentes en la Escuela de práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Castelló, en la Universidad Jaume I, y en el I.E.S. como profesor interino de Secundaria de la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana. -Tesorero del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón.
Professorat extern Màsters
París Sánchez, Carlos
Empresa: Despacho D. Carlos París Sánchez
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: cparis@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 05/05/98. Nº de colegiado 24081 -Inicio los estudios elementales en el Colegio Público Marqués de Benicarló, continuando el bachillerato y completándolo con el C.O.U. en el Instituto Ramón Cid de Benicarló. -Licenciado en Derecho, especialidad derecho privado, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. -Perito Calígrafo y Experto en documentoscopia. -Desempeño mi profesión de abogado con despacho propio desde el año 1999, principalmente en el ámbito del derecho penal y derecho civil. -Idiomas: además de perfecto español y valenciano, nivel de inglés medio.
Professorat extern Màsters
Pauner Chulvi, Cristina Dep. de Dret Públic Professora Titular d'Universitat
Pérez Cebadera, María Ángeles Dep. de Dret Públic Professora Titular d'Universitat
Pérez Nieto, Rafael
Empresa: Tribunal Superior Justicia Comunidad Valenciana
Categoria: Magistrado
Càrrec: Magistrado
Adreça de correu electrònic: rnieto@uji.es
Breu currículum: Ingresó en la Carrera Fiscal mediante las pruebas de oposición de 1989 y ocupó destinos en diversas Fiscalías entre 1990 y 1998, siendo desde entonces Fiscal en excedencia. Ingreso en la Carrera Judicial mediante la pruebas de oposición-especialización de 1998 para lo Contencioso-administrativo. Destinos en los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía (1998-2002) y de la Comunitat Valenciana (desde 2005 y sigue). Magistrado especialista. Entre 2002-2005 fue Letrado temporal del Tribunal Constitucional de España. Cuenta asimismo con una amplia experiencia docente. Por ejemplo, ha sido Profesor de Derecho Penal en el Instituto Valenciano de Seguridad Ciudadana (2005-2009) y de la asignatura “Delito Fiscal” en el Máster de Derecho Financiero-Tributario (Asesoría Fiscal) de la Universitat de Valéncia (2010/14), entre otros. Por lo que se refiere a la Universitat Jaume I, al margen de otras colaboraciones, impartió la asignatura "Dilemas constitucionales del status de los extranjeros” en el Máster de Práctica Jurídica (2008-2011) y tenemos la suerte y el honor de contar con él en el cuadro de profesores de la asignatura "Formación para la Práctica Constitucional e Internacional Público" del Máster Universitario en Abogacía de la Universitat Jaume I desde el curso 2017-18 hasta el momento. También tiene numerosa obra publicada en libros, capítulos de libro y artículos en revistas especializadas.
Professorat extern Màsters
Periago Morant, Juan José Dep. de Dret Públic Professor Ajudant Doctor Tipus II
Petit Lavall, María Victoria Dep. de Dret Privat Catedràtica d'Universitat
Petit Ortells, Vicente
Empresa: Agencia Estatal de Administración Tributaria
Categoria: Inspector de Hacienda del Estado
Càrrec: Jefe Adjunto en Castellón de la Dependencia Regional de Recaudación
Adreça de correu electrònic: vpetit@uji.es
Breu currículum: Formación académica: LICENCIADO EN ECONÓMIA LICENCIADO EN DERECHO MASTER TRIBUTARIO, FINANCIERO Y ASESORÍA FISCAL Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): PARTICIPACIÓN EN CURSOS, COLOQUIOS Y CONFERENCIAS SOBRE TRIBUTACIÓN FORMACIÓN DE OPOSITORES AL CUERPO SUPERIOR DE INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO Líneas de investigación: Resultados relevantes (selección de 5-6 publicaciones): Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: AEAT-DIRECCIÓN DE EQUIPO DE INSPECCIÓN. 2007-2011 AEAT-RESPONSABLE DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN EN CASTELLÓN. 2011-ACTUALIDAD Actualmente desempeña sus funciones en la Agencia Estatal de Administración Tributaria como Inspector de Hacienda del Estado ocupando el puesto de Jefe Adjunto en Castellón de la Dependencia Regional de Recaudación, siendo sus principales funciones la implantación, seguimiento y coordinación del Plan Parcial de Control Tributario en el área de recaudación y dentro del correspondiente ámbito geográfico. Estas labores se plasman en la gestión recaudatoria ejecutiva de recursos de naturaleza pública, así como en el análisis y en su caso concesión de facilidades de pago. Licenciado en Economía (2002), Máster especializado en Derecho Financiero y tributación (2004) y licenciado en Derecho (2005) por la Universistat de València, superó las pruebas de acceso al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado en la convocatoria oficial del año 2005. A finales de 2007 tras superar el correspondiente curso selectivo impartido por el Instituto de Estudios Fiscales, se incorporó en la Agencia Tributaria como Inspector Adjunto a Unidad en la sede en Castellón de la Dependencia Regional de Inspección. Posteriormente, pasó a desempeñar sus funciones como Jefe de Equipo de Inspección, dentro del área de Inspección Financiera y Tributaria, siendo sus principales funciones la dirección y coordinación actuaciones de control tributario sobre empresas y particulares. Compatibiliza su labor profesional con la de preparador de opositores al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y actúa como colaborador ocasional en múltiples másters, cursos y conferencias."
Professorat extern Màsters
Piera Cerezuela, Francisco Javier
Empresa: APICE GRUPO
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: fpiera@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 07/06/2005 Número de Colegiado 2552
Professorat extern Màsters
Pin Godos, Jacobo
Empresa: Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (provincia de Castellón 2)​
Categoria: Juez
Càrrec: Juez
Breu currículum: Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. Obtuvo el premio Aranzadi en 2003 por tener el segundo mejor expediente de su promoción. Ingresó en la carrera judicial en 2007. Su primer destino ha sido por petición propia el Juzgado N.º 1 de la localidad de Nules (Castellón)
Professorat extern Màsters
Planchadell Gargallo, Andrea Dep. de Dret Públic Catedràtica d'Universitat
Porres Paltor, Amadeo Carlos
Empresa: Despacho D. Amadeo Carlos Porres Paltor
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: porres@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 17/03/1994 Nº de colegiado 1661
Professorat extern Màsters
Pradas Ten, Salomé
Puetz , Achim Dep. de Dret Privat Professor Titular d'Universitat
Rallo Lombarte, Artemio Vicente Dep. de Dret Públic Catedràtic d'Universitat
Ramos Thirache, Juan Antonio
Empresa: Ramos Fabregat Abogados, CB
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: thirache@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 04/02/1992 Nº de colegiado 1494
Professorat extern Màsters
Renau Faubell, Fernando
Empresa: Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón
Càrrec: Jefe del Servicio
Adreça de correu electrònic: frenau@uji.es
Breu currículum: Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia (especialidad Derecho Público) en julio de 1984. Funcionario de Administración Local de la Subescala de Secretaría Intervención en excedencia. Funcionario del Grupo A de Administración General de la Generalitat Valenciana en activo. Secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón desde enero de 1998 hasta la actualidad. -Publicaciones: -Manual de Disciplina Urbanística de la Comunidad Valenciana, Editorial Iustel, octubre de 2008, 327 páginas. -Declaración del impacto ambiental y planeamiento urbanístico en el ordenamiento jurídico valenciano, en Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente (RDU) nº175. -La disciplina urbanística en la Comunidad Valenciana: situación de partida y propuestas, en la Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana, número 14. -Tratamiento urbanístico de las actividades mineras. Su regulación en el planeamiento urbanístico, en la RDU nº219. -El informe de la Confederación Hidrográfica sobre la suficiencia de recursos hídricos en los planes urbanísticos, en la Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana, número 22. -La regulación urbanística de las vías pecuarias, en particular en la Comunidad Valenciana, en la RDU nº239. -La evaluación ambiental estratégica de los Planes Urbanísticas, en el libro colectivo Urbanismo en la Comunidad Valenciana, Homenaje a José Luís Llorente Tallada, Editorial Tirant lo Blanc, 2008.
Professorat extern Màsters
Reolid Andreu, Rafael
Empresa: Despacho D. Rafael Reolid Andreu
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: reolid@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 10/01/2006 Nº de colegiado 2597
Professorat extern Màsters
Revert Llinares, Manuel Juan
Empresa: Despacho D. Manuel Revert Llinares
Categoria: Abogado
Càrrec: Letrado
Adreça de correu electrònic: reverrt@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 23/03/93 Nº de colegiado 1582
Professorat extern Màsters
Rodríguez García, Josefina Maria
Empresa: Ilustre Colegio de Abogados Castellón
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: jrodrigu@uji.es
Breu currículum: Colegiada ejerciente desde el 20/01/1981. Nº de colegida 734
Professorat extern Màsters
Romero Bru, Fernando
Empresa: Despacho abogados y Confederación de Empresarios de Castellón
Categoria: Abogado
Càrrec: Secretario General Adjunto de la Confederación de Empresarios de Castellón
Adreça de correu electrònic: romerof@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 05/12/1985 Nº de colegiado 976 Título de licenciado en Derecho en la Universidad de Valencia. A finales de 1985, después de realizar el servicio militar, entra en el despacho de Abogados de D. Juan-Enrique Blasco Sanchiz como pasante, y a finales de 1988 monta su propio despacho con dos socios. En la actualidad sigue trabajando en el despacho. Desde finales de 1988 es Secretario General Adjunto de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEOE en Castellón). Ha sido miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón desde 1993 al 2007, cuando dejó de pertenecer a la misma por la limitación reglamentaria de tres mandatos, y desde 2009 hasta la actualidad. Ha sido Consejero del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados del 2004 al 2007. En ambos organismos ha sido el redactor de su Estatuto. Ha sido miembro desde su creación en 1993 hasta 2014 del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana, órgano de consejo del Gobierno Valenciano para temas económicos, sociolaborales y de empleo, que informa las leyes valencianas. Es miembro desde su creación en 2007 del Tribunal Económico-Administrativo del Municipio de Castellón de la Plana, órgano que resuelve las reclamaciones económico-administrativas contra los tributos municipales e informa las ordenanzas fiscales.
Professorat extern Màsters
Rubert Nebot, Llorens
Empresa: Rubert i Gil Advocats, S.L.
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: lrubert@uji.es
Professorat extern Màsters
Ruiz Escuder, Antonio
Empresa: Mata&Ruiz Abogados, S.L.
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: ruizan@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 17/09/2003 Nº de colegiado 2448 Cursó sus estudios universitarios en la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, Madrid, licenciándose en Derecho y en Ciencias Empresariales en 1996. Experiencia profesional Entre 1997 y 2003 Antonio Ruiz ha desarrollado su trayectoria profesional en el despacho Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios, primero en la oficina de Valencia y posteriormente en la oficina de Castellón, alcanzando la categoría de asociado. Desde 2003 es socio fundador del despacho Mata & Ruiz, Abogados y Asesores Tributarios, S.L.P. Durante este tiempo su desempeño profesional se ha orientado hacia el asesoramiento a empresas de diversos sectores de la actividad económica, tales como el inmobiliario, la industria de la cerámica, empresas servicios Experiencia académica Su experiencia docente se ha centrado principalmente en la organización de cursos de formación interna en el área tributaria orientados a profesionales del despacho, así como impartiendo cursos de auditoría fiscal. Igualmente, ha sido ponente en seminarios de formación sobre tributación y banca privada diseñados para la entidad financiera "La Caixa". Finalmente, ha sido profesor del Máster de la Abogacía de la Universidad Jaime I, cursos 2013/2014 y 2014/2015.
Professorat extern Màsters
Salazar Varella, Clara Elisa Dep. de Dret Públic Professora Associada Laboral
Sales Pallarés, María Lorena
Universitat: Universidad de Castilla-La Mancha
Doctor:
Categoria: Profesora Contratado Doctor
Adreça de correu electrònic: msales@uji.es
Breu currículum: Las principales líneas de investigación de los últimos 5 años: 1. Dentro del Grupo De Estudio Sobre El Derecho Internacional Privado y Los Derechos Humanos: - La responsabilidad de las multinacionales violaciones de derechos humanos // Leyes internas sobre transparencia de multinacionales: los particulares como agentes de la lucha contra las nuevas formas de esclavitud Cuadernos de la Cátedra de Democracia y Derechos Humanos, nº 9, Universidad de Alcalá-Defensor del Pueblo 109-135 Autores (p.o. de firma):Alberto Muñoz Fernández y Lorena Sales Pallarés 9788415834250 2013 - concesión del proyecto Europeo BUSINESS & HUMAN RIGHTS CHALLENGES FOR CROSSBORDER LITIGATION IN THE EUROPEAN UNION. Los trabajos desarrollados en el seno de este proyecto pueden consultarse en http://humanrightsinbusiness.eu 2. Derecho de familia internacional: LA DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN DE LOS MENORES CONCEBIDOS EN EL EXTRANJERO MEDIANTE MATERNIDAD SUBROGADA // Retos de la abogacía ante la sociedad global Thomson-Reuters- Civitas 1731-1744 Autores (p.o. de firma): Lorena Sales Pallarés 978-84-470-3681-3 2012 3. Derecho del transporte internacional: Régimen del transporte en un entorno económico incierto (Dirs.: F. Martinez / Mª.V. Petit Coords.: J. Huguet / A. Puetz)// The Rottedarm Rules or the power of whisful thinking Marcial Pons 485-497 Autores (p.o. de firma): Lorena Sales Pallarés 978-84-9768-865-9 2011 Descripció del perfil docent (tipus i qualitat de docència) Docencia en 1º y 2º ciclo desde 2002 hasta actualidad de las siguientes asignaturas: Derecho del comercio internacional (optativa Derecho: Licenciatura y Grado) Derecho internacional privado (troncal Derecho: Licenciatura y Grado) Derecho aéreo: Graduado Superior en Aviación Comercial. Piloto de transporte de Linea aérea Trabajo final de Grado: Grado en Derecho Docencia en máster oficial o doctorado Máster Universitario en Abogacía (UCLM y UJI) Master Oficial en Intervención y Mediación Familiar (UJI) Master Oficial Derechos fundamentales y Libertades públicas (UCLM) Master en Derecho y Gestión del Transporte (UJI) Máster en Prevención y Tratamiento de la Violencia Doméstica (Un enfoque intrafamiliar) UCLM Master en Asesoría Jurídica de Empresa (UOC) Master en Derecho Marítimo y Portuario (UJI) MBA Junior EDEM International Business Law (IMBA) Curso de Especialista Superior en Derecho y Gestión del Transporte (UJI) V Master en Asesoría jurídica de empresas (UJI) Encuestas de valoración de la actividad docente certificadas. Curso 2001/2007: UJI Curso Académico Organismo Valoración (alumnado/pares/otros) Calificación media 2001/2007 USE Unitat de Suport Educatiu/UJI Alumnado 4,46(escala sobre 5) 2007/2010 Servicio de Evaluación Docente/ Universidad de Castilla La Mancha Alumnado 8,88 (escala sobre 10) 2010/2014 Servicio de Evaluación Docente/ Universidad de Castilla La Mancha Alumnado 2,83 (escala sobre 3)
Professorat extern Màsters
Sangüesa Teruel, Guillermo
Empresa: Despacho D. Guillermo Sangúesa
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: gsangues@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 20/09/2004 Nº de colegiado 2504
Professorat extern Màsters
Sanguesa Teruel, María Isabel
Empresa: Despacho Dª María Isabel Sangüesa Teruel
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: msangues@uji.es
Breu currículum: Abogada, colegiada ejerciente desde 20/09/2004 Nº de colegiada 2504
Professorat extern Màsters
Sastriques Monfort, Carmen Rosa
Empresa: Registro Civil de Castellón
Càrrec: Gestora
Adreça de correu electrònic: sastriqu@uji.es
Breu currículum: 2000-2007 Licenciatura en Derecho, Universitat Jaume I de Castellón. Francés Ciclo Elemental (Escuela de Idiomas de Castellón) Valenciano Certificado de Aptitud del Ciclo Superior.(Escuela de Idiomas de Castellón) convalidado como Certificat Superior de la Junta Qualificadora de Coneixement del Valencià. Funcioanaria de la Administración de Justicia desde 23 de Mayo de 2008, actualmente en el Cuerpo de Gestion Procesal y Administrativa destinada en el Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Castellón (Registro Civil) Octubre 2008 Tutora del Curso práctico tutelado para funcionarios en prácticas del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia Curso 2013-14 Master Universitario en Abogacía¿ dentro del área ¿Ejercicio de la Abogacia¿ el tema: Otros Registros. Obtención de datos. . Impartido en la Universidad Jaume I de Castelló Curso 2014-15 Master Universitario en Abogacía¿ dentro del área ¿Ejercicio de la Abogacia¿ el tema : Otros Registros. Obtención de datos. . Impartido en la Universidad Jaume I de Castelló
Professorat extern Màsters
Sebastiá Gomez, Maria
Empresa: Despacho Dª María Sebastiá Gómez
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: msebasti@uji.es
Breu currículum: Abogada, colegiada ejerciente desde 14/01/1988 Nº de colegiada 1144
Professorat extern Màsters
Sendra Albiñana, Álvaro Dep. de Dret Privat Professor Associat Laboral
Serra Orenga, Manuel José
Empresa: Evalúe Asesores, S.L.
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: orengam@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 09/09/1992 Nº de colegiado 1536
Professorat extern Màsters
Simó Queral, Rubén
Empresa: Centro de Reeducación de Menores Pí Gros de Castellón
Categoria: Director del Centro de Reeducación de Menores Pí Gros de Castellón
Càrrec: Director
Adreça de correu electrònic: sa097860@uji.es
Breu currículum: Director de la residencia socioeducativa para personas menores de edad en conflicto con la ley “Pi Gros"
Professorat extern Màsters
Sos Sebastiá, José Manuel
Empresa: Juzgado de lo Social nº 1 de Castellón
Categoria: LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Càrrec: Secretario Judicial
Adreça de correu electrònic: josos@uji.es
Breu currículum: -LICENCIADO EN DERECHO. -LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. -JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE LOS DE CASTELLÓN. -CURSO MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y EJECUCIÓN CIVIL. -ACTIVIDADES LEY REGULADORA JURISDICCIÓN LABORAL. -PROFESOR ESCUELA PRÁCTICA JURÍDICA COLEGIO ABOGADOS CASTELLÓN. -PROFESOR CURSO ACTUACIÓN ANTE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL DE CASTELLÓN UNIVERSIDAD JAUME I. -PONENTE JORNADA MODIFICACIONES LEY PROCEDIMIENTO LABORAL COLEGIO GRADUADOS SOCIALES CASTELLÓN. -CURSO VIAS ALTERNATIVAS AL PROCESO. -SEMINARIO CUESTIONES PUNTUALES EN EL PROCESL LABORAL. -CURSO DESPROTECCIÓN MERCADO LABORAL, PRECARIEDAD, SINIESTRALIDAD LABORAL Y MEDIACIÓN EN SOLUCIÓN CONFLICTOS LABORALES. -CURSO PROBLEMAS ACTUALES EN EL DERECHO LABORAL. -CURSO CAUSAS EXTINCIÓN CONTRATO LABORAL CON ESPECIAL SIGNIFICACIÓN DERIVADAS SITUACIONES DE CRISIS EMPRESARIAL. -JORNADAS ACTUALIZACIÓN JURISPRUDENCIAL SALA IV SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO. -FORMACIÓN TÉCNICAS DE CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN LABORAL.
Professorat extern Màsters
Taús Ballester, José Joaquín
Empresa: Fiscalía Especial Antidroga de Castellón
Categoria: Fiscal
Càrrec: Fiscal
Adreça de correu electrònic: taus@uji.es
Professorat extern Màsters
Teyssiere Gutiérrez, Sara
Tirado Rico, Vicente Enrique
Empresa: Bufete V. Tirado, S.L.P.
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: vtirado@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 28/09/1992 Nº de colegiado 1547 Ha sido Secretario de la Junta de Gobierno del ilustre Colegio de Abogados de Castellón durante 8 años. Durante 13 años ha impartido clases de mercantil y específicamente de concursal en la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón. Ha impartido la materia de ¿Concurso Necesario¿ en las dos ediciones del Curso de Especialista en Administración Concursal organizado por la Universitat Jaume I de Castellón. Ostenta la Medalla al Merito en el Servicio de la Abogacía que le fue concedida por el pleno del Consejo General de la Abogacía Española en sesión de fecha 17 de junio de 2011 por sus meritos y trayectoria. Ha sido Administrador Concursal en el procedimiento de la compañía ENVASES DEL ALTO PALANCIA S.A. (procedimiento concursal ordinario 166/2007 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Castellón); de MOVIMIENTOS DE MATERIALES SÓLIDOS S.L. (procedimiento abreviado nº 509/2009 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Castellón) y de CONSTRUCCIONES FONTANET ORTIZ S.L. (procedimiento abreviado nº 878/2012-IV del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Castellón). Colabora con la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón habitualmente como árbitro en cuestiones mercantiles habiendo sido designado en siete ocasiones en materia de contratación mercantil.
Professorat extern Màsters
Tomás Algueró, Naiara
Empresa: Despacho Dª Naiara Tomás Alguero
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: ntomas@uji.es
Breu currículum: Abogada, colegiada ejerciente desde 04/01/2011 Nº de colegiada 2878
Professorat extern Màsters
Tomás Mallén, Beatriz Susana Dep. de Dret Públic Professora Titular d'Universitat
Vicente Palacio, María Arantzazu Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat Catedràtica d'Universitat
Vicente Rodriguez, Silvia
Empresa: Despacho Dª Silvia Vicente Rodríguez
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: sivicent@uji.es
Breu currículum: Colegiado ejerciente desde el 28/09/1992 Número de Colegiado 1549
Professorat extern Màsters
Vilaboy Lois, Lotario
Universitat: Universidad de Santiago de Compostela
Doctor:
Categoria: Titular de Universidad
Càrrec: Titular de Universidad
Breu currículum: Universidade de Santiago de Compostela Departamento: Dereito Público Especial e da Empresa Área Especial de Derecho Público y de Empresa : Derecho Procesal
Professorat extern Màsters
Villagrasa Tena, Victorino
Empresa: Despacho D. Victorino Villagrasa Tena
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: vvillagr@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 05/09/1985 Nº de colegiado 962 Licenciado en Derecho en la Universidad de Valencia en el curso 1980-1985 obteniendo en la especialidad de Derecho de la Empresa. Nada más acabar la carrera en el mes de septiembre de 1985 comencé a trabajar como abogado primero en régimen de pasantía en el despacho de D. Juan Enrique Blasco Sanchís, especialista en materia mercantil. Desde el año 1987 tengo despacho propio ejerciendo la profesión en todas las materias del derecho aunque preferentemente civil, mercantíl y penal. En una profesión como la que ejerzco que requiere formación continua he asistido a un gran número de cursos de formación en muy diversas materias.
Professorat extern Màsters
Villanua Serrat, Maria Teresa
Empresa: Despacho Dª Mª Teresa Villanua Serrat
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: villanua@uji.es
Breu currículum: Abogada, colegiada ejerciente desde 12/03/2013 Nº de colegiada 3160
Professorat extern Màsters
ZANÓN BAEZA, CARLOS
Empresa: Despacho D. Carlos Zanón Baeza
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: czanon@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 09/11/1983 Nº de colegiado 870 FORMACIÓN ACADÉMICA: Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, calificación final global de Notable. Promoción 1975-80. Colegiado en ejercicio desde Octubre de 1982 con el número 3069 de Valencia y 870 de Castellón donde me di de alta en 9.11.1983, estando ejerciendo como Colegiado ejerciente de forma ininterrumpida desde entonces con Despacho profesional propio y varios Abogados contratados en el mismo. * Curso de Practica Jurídica en la Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación, Sección de Practica Jurídica. Curso 1981-82. * Master en Asesoría Jurídica de Empresas impartido por la Fundación Universitaria San Pablo, Instituto de Estudios Superiores. CEU (Valencia). 1982-83. * Diversos cursillos de formación de Derecho Bancario, Concursal, Mercantil, así como en Técnicas recuperatorias de morosos y gestión de impagados, Contabilidad, Calculo mercantil, Operatoria y Administración Bancaria y similares. * Curso de Contabilidad y Análisis de Balances a través de IECE (Instituto Empresarial de Contabilidad y Economía). 1995 * Curso de Ingles para Extranjeros en el Mamon College de la Universidad de Nueva York. (EEUU). * III Encuentro de Profesionales del Derecho Concursal. Mayo 2008 * VI Curso de Derecho Concursal organizado en el Colegio de Abogados de Valencia. 48 horas lectivas desde 27.10.08 a 3.12.08. * Curso de Experto en Mediación Civil y Mercantil en Abril 2014 y Taller práctico de Mediación Concursal en noviembre de 2013. 3.- EXPERIENCIA LABORAL/ACADEMICA: * Dirección como Letrado de la Asesoría Jurídica del Banco Bilbao Vizcaya en Castellón entre 1982 y 1996 * Desde Octubre de 1992 titular de un despacho profesional individual integrado, según épocas, entre tres y cinco abogados y especializado principalmente en Derecho Mercantil, Societario, Concursal, Bancario, Civil, Laboral, Fiscal y Penal. Se tienen acuerdo de colaboración exclusivo con despachos de especialistas en Laboral y Fiscal para dar un mejor servicio a las empresas, con los que se edita una revista (newsletter) conjunta sobre temas Mercantiles, Laborales y Fiscales. * Profesor de la Escuela de Práctica Jurídica puesta en funcionamiento por el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón como Profesor de la misma, de forma ininterrumpida desde su creación en el Curso 1996/1997. Hasta entonces, había impartido diversos Cursillos y Ponencias -mas de treinta- a diversas entidades financieras y otros foros y Centros Privados sobre operativa jurídica bancaria - Derecho Concursal, Bancario y Ejecuciones-, dada mi trayectoria profesional hasta ese momento especialmente ligada a la actividad bancaria y mi estrecha vinculación a una entidad financiera de ámbito estatal. * Igualmente, he impartido durante algunos años docencia en la Universitat Jaume I de Castellón en los varios Masters en Asesoría Jurídica de Empresas que la misma ha organizado -ultimo en el ejercicio 2004/2005- . Desde el año 2012, Profesor del Master de Acceso a la Profesión de Abogado que se imparte conjuntamente entre la Universidad de Castellón (UJI) y el Colegio de Abogados de Castellón.
Professorat extern Màsters

Coordinació del màster

COL·LEGI D'ADVOCATS DE CASTELLÓ

Manuel Eugenio Mata Pastor, Degà del Col·legi d'Advocats de Castelló

Direcció acadèmica ICACS

Pedro Pablo Olucha Marzá   pedro@letradosdelevante.es

Altres membres de la Comissió de titulació ICACS:

Paula Isabel Falomir García   paula.falomir@icacs.com
 
UNIVERSITAT JAUME I
 
José Luis Blasco Díaz, Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I
 
Direcció acadèmica UJI
 
Icíar Cordero Cutillas   icordero@uji.es
 
Altres membres de la Comissió de titulació UJI:
 
Andrea Planchadell   planchad@uji.es

Departaments implicats

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

 • ICACS

Coordinació del treball final de màster

Icíar Cordero Cutillas

Telèfon: +34 964 728 643

icordero@uji.es

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Es pot consultar la informació en aquesta adreça http://ujiapps.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/sgiq/

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=42152

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=42152

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus