Criteris d'admissió

Atès que la demanda de places al màster en Traducció Medicosanitària és major que l'oferta, la comissió del màster realitza un procés selectiu d'acord amb els criteris següents:

 

 1. Qualificació (70%)
 2. Titulació afí:

  • Doctors en Traducció i Interpretació, Medicina, Farmàcia: 100%
  • Llicenciats/graduats en Traducció i Interpretació, Medicina, Farmàcia: 80%
  • Diplomats en Infermeria i Traducció: 60%
 3. Altres titulacions afins:

  • Doctors en Filologia Anglesa, Veterinària, Biologia, Nutrició, etc.: 50%
  • Llicenciats/graduats en Filologia Anglesa, Veterinària, Biologia, Nutrició, etc.: 30%
 4. Titulacions no afins: 20%

 1. Expedient acadèmic de la titulació d'accés (20%):
  • Matrícula d'honor: 100%
  • Excel·lent: 90%
  • Notable: 80%
  • Aprovat: 60%
 2. Altres:
  • Altres qualificacions; experiència en traducció; coneixement d'altres llengües: 10%
  • Experiència en traducció: 50%
  • Altres qualificacions: 30%
  • Coneixement d'altres llengües: 20%

 

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència. D’aquesta destaquem:

- Matrícula en el màster universitari en Traducció Medicosanitària

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits en els estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I.

 

Reconeixement i transferència de crèdits procedents de títols propis

Es podrà reconèixer el títol propi d'Especialització en Traducció de Textos Mèdics de la Universitat Jaume I pels 45 crèdits ECTS corresponents a la part de formació comuna del màster universitari en Traducció Mèdicosanitària. L'estudiantat podrà completar els 60 crèdits ECTS dels estudis de màster cursant els 15 crèdits ECTS corresponents a un dels dos itineraris d'especialització del màster: el professional o el de recerca, que culminen en tots dos casos en el treball de final de màster.

 

Reconeixement de crèdits per experiència laboral

Es podrà reconèixer l'experiència laboral i professional en forma de crèdits fins a un màxim de 9 crèdits ECTS (15 %). Per a sol·licitar aquest reconeixement l'alumne ha d'acreditar el treball equivalent a dos anys a temps complet com a professional de la traducció o interpretació mèdicosanitària. La Comissió del Màster estudiarà la sol·licitud i resodlrà si aquesta s'adequa al contingut del pla d'estudis.

 

Requisits propis del màster:

S'exigeix, a més, que els estudiants tinguen un nivell avançat (C1-C2) en les dues llengües de treball del màster: anglès i espanyol. En el cas dels estudiants procedents de titulacions sense formació lingüística i de titulats en Traducció i Interpretació amb francés com a llengua B, serà necessari acreditar documentalment els coneixements d'anglès. Així mateix, els estudiants la llengua nativa dels quals siga diferent a qualsevol de les dues llengües de treball de màster, hauran d'acreditar documentalment coneixements superiors d'anglès i d'espanyol.

Els preinscrits que en el moment de la resolució no estiguen en possessió d’una titulació que els permeta l’accés a estudis de màster quedaran en llista d’espera. Una vegada presentada la titulació, se’ls admetrà si queden places vacants; en cas contrari, se’ls assignarà un lloc en la llista d’espera.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16