panoramica UJI

Traducció Medicosanitària

El mercat de la traducció medicosanitària està en constant creixement i representa en l’actualitat una porció molt important de la traducció cientificotècnica. Editorials, laboratoris farmacèutics, organismes internacionals, empreses d’equipament medicosanitari, hospitals, grups d’investigació, associacions professionals, organitzacions governamentals, associacions de pacients, mitjans de comunicació especialitzats i altres organitzacions del sector medicosanitari, afronten un ampli ventall de necessitats de comunicació interlingüística i intercultural de qualitat. [Llegir més]

Modalitat: a distància.

Pla d'estudis anterior

Introducció

Presentació

El mercat de la traducció medicosanitària està en constant creixement i representa en l’actualitat una porció molt important de la traducció cientificotècnica. Editorials, laboratoris farmacèutics, organismes internacionals, empreses d’equipament medicosanitari, hospitals, grups d’investigació, associacions professionals, organitzacions governamentals, associacions de pacients, mitjans de comunicació especialitzats i altres organitzacions del sector medicosanitari, afronten un ampli ventall de necessitats de comunicació interlingüística i intercultural de qualitat.

El Departament de Traducció i Comunicació de la Universitat Jaume I, conscient d’aquestes necessitats, en el curs 2003/04 va engegar un programa de postgrau propi en Traducció Medicosanitària. En les quinze edicions realitzades fins avui (maig de 2018), aquest programa de postgrau ha omplert un buit de formació especialitzada, ha donat resposta a un sector important del mercat de la traducció i ha obert una via d’inserció laboral als estudiants de traducció. L’experiència acumulada en les dotze edicions ens han permès comprovar any rere any el creixent interès per la traducció medicosanitària com a perfil professional. Gràcies al treball realitzat per a les dotze  edicions del postgrau comptem amb un equip docent, una metodologia, un programa acadèmic i una pedagogia i tecnologia d’ensenyament/aprenentatge en línia àmpliament consolidats.
 

Màster interuniversitari

No és un màster interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

És un màster a distància.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (setembre de 2018 / juny de 2019).

Calendari acadèmic per al curs 2018 / 2019.

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

Objectius

Aquests estudis condueixen a l'obtenció del títol oficial de màster universitari en Traducció Medicosanitària i tenen una finalitat clara: l´especialització dels estudiants, la qual, en l'últim tram del màster (15 crèdits ECTS), s'articula en dues possibles línies d´especialització, la professional i la investigadora.

 • La línia professional ofereix una formació especialitzada en traducció medicosanitària a través de la realització de pràctiques professionals. Aquestes obrin les portes per a treballar en nombroses empreses i organismes relacionats amb l'àmbit biosanitari, tant en el sector públic com en el privat. Està, doncs, dirigit a la inserció laboral.
 • La línia investigadora proporciona una iniciació a la formació investigadora i dóna pas a la realització de la tesi doctoral.

Orientació

El màster presenta dues orientacions:

 • Orientació professional: destinada l'assimilació per part dels estudiants de la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn social en l'àmbit de la traducció mèdica i a facilitar la seua transició al mercat laboral mitjançant pràctiques professionals o a distància en diverses entitats de l'àmbit d'interès del màster.
 • Orientació investigadora: destinada a la iniciació dels estudis que condueixen a l'obtenció del grau de doctor o doctora en les diferents disciplines afins als àmbits d'interès del màster.

 

Eixides professionals

La traducció medicosanitària és una activitat imprescindible per al desenvolupament de la comunicació i el coneixement mèdics en tots els seus vessants: divulgació, formació, investigació, entre d'altres. Estudis com el realitzat el 2005 per l'Agrupació de Centres Especialitzats en Traducció demostren que el mercat de la traducció mèdica es troba en creixement constant (en la data de l'estudi aquest tipus de traducció representava un 14,6% de la demanda empresarial a Espanya). Molts són els organismes que requereixen aquesta complexa especialització: editorials, laboratoris farmacèutics, organitzacions internacionals, hospitals, grups d'investigació, empreses d'equipament mèdic, entre d'altres. Es tracta, doncs, d'una especialitat de traducció que es presenta com una de les més fructíferes quant a possibilitats de treball i de desenvolupament professional i que, alhora, necessita nodrir-se de professionals amb una formació i uns coneixements específics.

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Atès que la demanda de places al màster en Traducció Medicosanitària és major que l'oferta, la comissió del màster realitza un procés selectiu d'acord amb els criteris següents:

 

 1. Qualificació (70%)
 2. Titulació afí:

  • Doctors en Traducció i Interpretació, Medicina, Farmàcia: 100%
  • Llicenciats/graduats en Traducció i Interpretació, Medicina, Farmàcia: 80%
  • Diplomats en Infermeria i Traducció: 60%
 3. Altres titulacions afins:

  • Doctors en Filologia Anglesa, Veterinària, Biologia, Nutrició, etc.: 50%
  • Llicenciats/graduats en Filologia Anglesa, Veterinària, Biologia, Nutrició, etc.: 30%
 4. Titulacions no afins: 20%

 1. Expedient acadèmic de la titulació d'accés (20%):
  • Matrícula d'honor: 100%
  • Excel·lent: 90%
  • Notable: 80%
  • Aprovat: 60%
 2. Altres:
  • Altres qualificacions; experiència en traducció; coneixement d'altres llengües: 10%
  • Experiència en traducció: 50%
  • Altres qualificacions: 30%
  • Coneixement d'altres llengües: 20%

 

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència. D’aquesta destaquem:

- Matrícula en el màster universitari en Traducció Medicosanitària

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits en els estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I.

 

Reconeixement i transferència de crèdits procedents de títols propis

Es podrà reconèixer el títol propi d'Especialització en Traducció de Textos Mèdics de la Universitat Jaume I pels 45 crèdits ECTS corresponents a la part de formació comuna del màster universitari en Traducció Mèdicosanitària. L'estudiantat podrà completar els 60 crèdits ECTS dels estudis de màster cursant els 15 crèdits ECTS corresponents a un dels dos itineraris d'especialització del màster: el professional o el de recerca, que culminen en tots dos casos en el treball de final de màster.

 

Reconeixement de crèdits per experiència laboral

Es podrà reconèixer l'experiència laboral i professional en forma de crèdits fins a un màxim de 9 crèdits ECTS (15 %). Per a sol·licitar aquest reconeixement l'alumne ha d'acreditar el treball equivalent a dos anys a temps complet com a professional de la traducció o interpretació mèdicosanitària. La Comissió del Màster estudiarà la sol·licitud i resodlrà si aquesta s'adequa al contingut del pla d'estudis.

 

Requisits propis del màster:

S'exigeix, a més, que els estudiants tinguen un nivell avançat (C1-C2) en les dues llengües de treball del màster: anglès i espanyol. En el cas dels estudiants procedents de titulacions sense formació lingüística i de titulats en Traducció i Interpretació amb francés com a llengua B, serà necessari acreditar documentalment els coneixements d'anglès. Així mateix, els estudiants la llengua nativa dels quals siga diferent a qualsevol de les dues llengües de treball de màster, hauran d'acreditar documentalment coneixements superiors d'anglès i d'espanyol.

Els preinscrits que en el moment de la resolució no estiguen en possessió d’una titulació que els permeta l’accés a estudis de màster quedaran en llista d’espera. Una vegada presentada la titulació, se’ls admetrà si queden places vacants; en cas contrari, se’ls assignarà un lloc en la llista d’espera.

Oferta de places

55 places.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el màster universitari en Traducció Medicosanitària per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se amb la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 • CG01 - Capacitat per a aprendre a aprendre en el procés de traducció/interpretació/mediació medicosanitària.
 • CG02 - Capacitat per a executar adequadament i eficaçment les diferents fases del procés de traducció/interpretació/mediació de gèneres propis de l'àmbit medicosanitari.
 • CG03 - Capacitat de treball autònom i en equips de caràcter interdisciplinari en l'àmbit de la traducció/interpretació/mediació medicosanitària.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • CE01 - Analitzar els principals gèneres medicosanitaris des de la triple perspectiva textual, comunicativa i cognitiva.
 • CE02 - Aplicar adequadament els diversos principis i estratègies del procés d'intermediació (traducció, adaptació, mediació, redacció, etc.) interlingüística i intercultural en àmbits medicosanitaris.
 • CE03 - Identificar i definir els conceptes fonamentals de la medicina i disciplines afins que conflueixen en la traducció medicosanitària com a activitat professional.
 • CE04 - Aplicar una metodologia d'acord amb les exigències de qualitat de la tasca en qüestió en àmbits medicosanitaris.
 • CE05 - Comparar els enfocaments teòrics de la traductologia des de la perspectiva de la traducció medicosanitària.
 • CE06 - Solucionar els problemes específics que planteja la traducció de la terminologia medicosanitària.
 • CE07 - Utilitzar de manera eficaç i fiable els principals recursos de consulta documental i humana en els àmbits medicosanitaris.
 • CE08 - Analitzar sistemàticament i interpretar de manera rigorosa les dades científiques procedents dels textos de treball i d'altres fonts d'informació en àmbits medicosanitaris.
 • CE09 - Conèixer i aplicar els principis deontològics i els codis ètics de la professió.

A més de les competències específiques del màster, els estudiants que cursen l'orientació professional adquiriran la competència:

 • CE10 - Dur a terme projectes de traducció en equips interdisciplinaris en condicions de treball reals. 

Pla d'estudis

MATÈRIES OBLIGATÒRIES (37 crèdits ECTS)

 • Enfocaments Teòrics en els Estudis de Traducció (3 crèdits ECTS)
 • Anàlisi Discursiva Aplicada a la Traducció (3 crèdits ECTS)
 • Metodologia, Correcció i Edició (3 crèdits ECTS)
 • Pràctica Professional, Terminologia i Fonts d'Informació (6 crèdits ECTS)
 • Introducció a la Medicina (8 crèdits ECTS)
 • Pretraducció (4 crèdits ECTS)
 • Traducció en el Sector Editorial (5 crèdits ECTS)
 • Traducció en el Sector Farmacèutic (5 crèdits ECTS)

MATÈRIES OPTATIVES (8 crèdits ECTS)

 • Mediació Intercultural en l'Àmbit Sanitari (4 crèdits ECTS)
 • Tècniques d'Interpretació en els Serveis Públics Sanitaris (4 crèdits ECTS)
 • Traducció de Gèneres d'Investigació (4 crèdits ECTS)
 • Traducció de Gèneres Medicojurídics (4 crèdits ECTS)
 • Traducció en Institucions Medicosanitàries (4 crèdits ECTS)
 • Redacció Mèdica (4 crèdits ECTS)

Per a completar el màster, l'estudiantat ha de triar una de les dues orientacions:

Orientació professional (15 crèdits ECTS):

 • Pràctiques Professionals (5 crèdits ECTS)
 • Treball de Final de Màster Professional (10 crèdits ECTS)

Orientació investigadora (15 crèdits ECTS)

 • Metodologia de la Investigació en Traducció Medicosanitària (5 crèdits ECTS)
 • Treball de Final de Màster Investigador (10  crèdits ECTS)

 

Guies docents de les assignatures

Horaris

Continuar la meua formació

La continuació natural d'aquest màster hauria de ser l'accés a un programa de doctorat per a la realització d'una tesi doctoral, la realització d’altres cursos d’especialització, i l'assistència i participació en trobades científiques i acadèmiques anuals.

Coordinació docent

Segons la Normativa dels estudis oficials de màsters universitaris de la Universitat Jaume I, la coordinació del Màster en Traducció Medicosanitària està a càrrec del professor Vicent Montalt i Resurrecció, qui forma part del professorat del màster, és doctor amb dedicació a temps complet i vinculació permanent amb la Universitat Jaume I.

Les seues funcions com a coordinador del màster són:

 • Presidir la Comissió Acadèmica de Màster i actuar en la seua representació.
 • Informar els departaments i instituts, i presentar en el centre la planificació del pla d’estudis del màster i la seua programació anual.
 • Coordinar el desenvolupament del títol i el seguiment d’aquest.
 • Analitzar els resultats del pla d’estudis que indique el sistema de garantia de qualitat i informar a la Comissió de Garantia de Qualitat del centre.
 • Sotmetre a la comissió corresponent, dins dels terminis que aquesta establisca i sempre amb anterioritat a l’inici del curs acadèmic corresponent, les modificacions en l’oferta docent, estructura o professorat aprovades per la Comissió Acadèmica del programa.
 • Difondre entre el professorat i l’alumnat del màster universitari qualsevol informació relativa a la gestió acadèmica d’aquest.
 • Gestionar les convocatòries oficials relacionades amb el seu programa, tant si són d’ajudes a mobilitat a professorat o estudiantat, o sol·licituds d’obtenció o renovació d’esments de qualitat.
 • Coordinar el desenvolupament del títol i el seguiment d’aquest.
 • Analitzar els resultats del pla d’estudis que indique el sistema de garantia de qualitat i informar a la Comissió de Garantia de Qualitat del centre.
 • Sotmetre a la comissió corresponent, dins dels terminis que aquesta establisca i sempre amb anterioritat a l’inici del curs acadèmic corresponent, les modificacions en l’oferta docent, estructura o professorat aprovades per la Comissió Acadèmica del programa.
 • Difondre entre el professorat i l’alumnat del màster universitari qualsevol informació relativa a la gestió acadèmica d’aquest.
 • Gestionar les convocatòries oficials relacionades amb el seu programa, tant si són d’ajudes a mobilitat a professorat o estudiantat, o sol·licituds d’obtenció o renovació d’esments de qualitat.
 • Altres funcions que li assignen els òrgans competents.

La Comissió Acadèmica del Màster està formada per un mínim de tres professors del màster que tenen vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet, i per un estudiant o estudianta del màster. En tot cas, en la seua constitució s’ha cercat una representació adequada dels departaments participants en el màster.

La comissió ha de triar entre els seus membres un coordinador o coordinadora i un secretari o secretària.

Aquesta comissió assumeix les funcions d’ordenació acadèmica dels ensenyaments corresponents al títol de màster:

 • Proposar als òrgans competents la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures; calendari d’avaluació; assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.
 • Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’alumnat.
 • Resoldre les sol·licituds d’admissió de l’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.
 • Assignar els tutors o tutores a l’alumnat una vegada formalitzada la matrícula.
 • Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.
 • Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o personal investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o més professors o professores que han de  col·laborar en les activitats formatives del màster.
 • Indicar a la comissió corresponent, si escau, la necessitat d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.
 • Demanar, si escau, assessorament a persones i institucions de reconegut prestigi.
 • Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.
 • Nomenar el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.
 • Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de final de màster.
 • Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.
 • Gestionar els recursos econòmics del màster.
 • Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.
 • Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establert en el títol.
 • Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

El Màster en Traducció Medicosanitària té una figura amb funcions de suport a la coordinació, la Secretaria Acadèmica, que col·labora en les tasques de planificació i execució del curs i en el disseny dels materials. També du a terme una sèrie de tasques de gestió entre les quals es troben el manteniment de l’entorn virtual d’ensenyament aprenentatge (Aula Virtual), el manteniment de l’adreça web del curs com a espai informatiu i promocional o la creació de recursos de consulta específics per a la traducció mèdica. D’altra banda, s’encarrega de qüestions administratives com ara la gestió de les preinscripcions i matrícules, l’obtenció dels permisos i requisits tècnics necessaris per a l’accés a l’entorn virtual de treball, el contacte amb diversos serveis i centres de la Universitat i la comunicació amb el professorat, l’estudiantat i la direcció acadèmica.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

El màster en Traducció Medicosanitària, impartit totalment en línia, es caracteritza per posar en pràctica una metodologia centrada en l'aprenentatge de l'estudiant. Mitjançant els recursos que ofereix Aula Virtual (grups de treball, fòrums, xats, tasques, wikis, eportfolios, etc.) es promou, entre altres competències i habilitats, la participació, el treball en equip, l'aprenentatge autònom i la interacció amb els altres estudiants i amb el professorat.

Així mateix, hi ha una figura clau que serveix de suport als estudiants al llarg del curs: el tutor o tutora. Aquest acompanya, guia i assessora els alumnes durant el seu aprenentatge, i els proporciona suport acadèmic, pedagògic i tecnològic.

Els pilars bàsics en què es fonamenta la metodologia utilitzada en el màster en Traducció Medicosanitària són:

 • L'orientació temàtica, a saber, l'adquisició de coneixements mèdics com a element fonamental per a facilitar la comprensió dels textos generats en l'àmbit medicosanitari.
 • La utilització del gènere textual com a interfície pedagògica capaç de:
  • connectar el text i el context així com el procés i el resultat de la traducció;
  • promoure la socialització i la cooperació amb altres traductors i amb experts en la matèria i, en definitiva,
  • facilitar la reexpressió i redacció en llengua meta.
 • L'aplicació d'una metodologia de caràcter constructivista, que promou tant l'aprenentatge autònom com el cooperatiu.

En el màster, impartit totalment en línia, la comprensió del text original adquireix una importància vital i es converteix en un dels objectius principals d'aprenentatge. Per això, el programa d'estudis s'ha dissenyat seguint una estructura d'orientació temàtica, que exposa els estudiants a l'adquisició de coneixements mèdics bàsics com a pas previ a la realització d'assignatures de traducció especialitzada. Aquesta adquisició de nocions prèvies es materialitza en l'assignatura Introducció a la medicina, que permet els estudiants disposar d'un marc conceptual bàsic per a poder afrontar la comprensió del text origen amb garanties d'èxit i fer que el text meta siga comprensible al receptor.

El gènere textual, entès com una noció en la qual convergeixen aspectes formals socioculturals i cognitius, també s'utilitza com a base fonamental per a l'aprenentatge de la traducció mèdica. En el màster en Traducció Medicosanitària, la planificació de les matèries en funció d'aquesta interfície pedagògica permet:

 • vincular de forma sistemàtica les convencions del text amb les condicions del context;
 • relacionar el resultat amb el procés de traducció;
 • integrar elements cognitius, socials i professionals;
 • integrar adequadament el camp temàtic i l'encàrrec de treball;
 • dissenyar objectius d'aprenentatge, seleccionar materials de treball i desenvolupar metodologies d'una manera integrada;
 • cooperar amb experts en la matèria, els quals participen del gènere en qualitat de membres d'una determinada comunitat de coneixement;
 • desenvolupar competències bàsiques per a traduir textos medicosanitàris amb garanties de qualitat.

Tots els elements exposats es tradueixen en una millora considerable de la reexpressió i redacció en llengua meta, ja que els estudiants aconsegueixen dominar els seus múltiples registres i són capaços de redactar textos pertanyents als diversos gèneres textuals propis de la comunicació en àmbits medicosanitaris. Per tant, augmenta la qualitat de les traduccions enteses com a producte final dirigit a un client real.

La vocació constructivista del màster concep l'aprenentatge com un procés de construcció d'estructures de les quals se serveix el discent per a ascendir en una piràmide. En aquest context, l'estudiant es converteix en el protagonista del seu propi procés d'aprenentatge.

La plataforma de l'aula virtual de Moodle sobre la qual es desenvolupa el curs també està estructurada de forma constructivista i, per tant, és el complement ideal al plantejament del màster. Mitjançant els recursos que ofereix l'aula virtual (grups de treball, fòrums, xats, tasques, wikis, eportfolios, etc.) es promouen competències i habilitats com la participació, el treball en equip, la consciència del procés, l'aprenentatge autònom i la interacció amb la resta d’estudiants i amb el professorat.

Cal destacar, d'altra banda, que la interdisciplinaritat pròpia de l'àmbit de la traducció medicosanitària influeix positivament en l'enfocament metodològic dels estudis, ja que:

 • s'hi integren coneixements procedents de diverses disciplines;
 • conflueixen diversos perfils tant d'estudiants com de professors, i
 • es formen grups de treball interdisciplinaris basats en la cooperació mútua entre els estudiants.

Aquests factors enriqueixen notablement el procés d'aprenentatge dels estudiants i constitueixen un valor afegit al màster.

Tots aquests pilars metodològics sobre els quals se sustenta el màster es materialitzen en les següents accions:

 • Lectures obligatòries i optatives expressament dissenyades per a les assignatures.
 • Realització de tasques, tant individuals com en grup.
 • Participació en els fòrums creats per a les diferents assignatures.
 • Realització de pràctiques de traducció i de revisió.
 • Tutorització constant.
 • Comunicació individualitzada professor-tutor-alumne.
 • Xats.
   

Activitats d'ensenyament-aprenentatge 

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge que s'utilitzen en el màster en Traducció Medicosanitària són: 

 • Ensenyament teòric: exposició de la teoria per part del professor a través de lectures obligatòries i participació de l'alumne en el comentari d'aquestes amb el suport imprescindible del fòrum i altres eines interactives en línia. 
 • Treball personal: preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de traduccions, seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques, amb el suport imprescindible del fòrum i altres eines interactives en línia. 
 • Ensenyament pràctic de problemes: classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant exercicis com pràctiques de traducció de diversos nivells de dificultat, amb el suport imprescindible del fòrum i altres eines interactives en línia. 
 • Seminaris: en els seminaris, l'estudiant interactua amb el professor i els seus companys a través dels fòrums o altres eines interactives en línia per a la consulta, la resolució de dubtes, la discussió, el debat, etc., dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat. 
 • Tutories: treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula virtual o en un fòrum dissenyat a aquest efecte. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) i implica l'ús de tècniques com ara la supervisió de treballs en grup, de projectes de traducció, etc. 
 • Treball de preparació dels exàmens: revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc., amb el suport imprescindible del fòrum i altres eines interactives en línia. 
 • Avaluació: activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzades per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant amb el suport imprescindible del fòrum i altres eines interactives en línia. 

Proves d'avaluació 

L'avaluació del màster es realitza íntegrament en línia. Els procediments que s'utilitzen per a avaluar el progrés i els resultats d'aprenentatge són: 

 • Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers: conjunt documental elaborat per un estudiant que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada. 
 • Elaboració de treballs acadèmics: desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos. 
 • Examen escrit.
 • Resposta curta: prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta en un temps limitat i en un espai restringit. 
 • Tipus test: prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.e. emplenar buits). 
 • Exercicis i problemes: prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. 
 • Resolució d'exercicis i problemes: prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació del que s'ha vist en les classes teòriques (tasques d'anàlisi textual, tasques de correcció de textos, tasques de pretraducció, etc.). 
 • Memòries i informes de pràctiques: treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Els treballs han de seguir un guió estructurat. 
 • Observació/execució de tasques i pràctiques: participació en debats i grups de discussió en l'aula o en els fòrums. 
 • Projectes: realització de tasques pràctiques, traduccions de diferents nivells de dificultat, adaptacions de textos, anàlisis de casos, entre altres. 
 • Presentacions orals i pòsters: defensa pública del treball de final de màster, que es realitza davant un tribunal per videoconferència. 

 

Pràctiques externes

L'orientació professional del màster Universitari en Traducció Medicosanitària (15 crèdits ECTS) està integrada per dues assignatures que han de cursar obligatòriament els estudiants que opten per aquesta orientació:

 • Pràctiques professionals de 5 crèdits ECTS
 • Treball de final de màster professional de 10 crèdits ECTS

Aquest itinerari professional s'ha estructurat tenint en compte les necessitats que planteja el món laboral. Per això, en aquesta línia, els estudiants:

 • realitzen un encàrrec de traducció de caràcter medicosanitari;
 • tradueixen per a clients reals, com ara empreses del sector editorial o hospitals del sistema sanitari públic, i
 • treballen a distància, però en comunicació constant amb el client.


La realització de l'encàrrec es du a terme entre els mesos d'abril i juny del curs acadèmic en què s'inscriu i es completa amb l'elaboració d'un treball final de màster en el qual queden reflectits els aspectes més importants que afecten tant el procés de traducció com a la traducció en si mateixa, entesa com a producte final destinat a un client real.

Per tal de facilitar la comunicació entre els distints participats, i atès que les pràctiques es realitzen totalment en línia, s'hi habilitaran diverses aules virtuals, una per a cada encàrrec proposat. Aquestes aules, que actuaran com a nexe de comunicació entre els estudiants, el client, l'expert en la matèria i el professor responsable, serviran per a: establir directrius prèvies amb l'empresa que realitza l'encàrrec; plantejar i resoldre dubtes; facilitar la col·laboració i la unificació de criteris de traducció amb la resta de companys, etc. Totes les aules seran ateses per:

 • un representant de l'empresa que realitza l'encàrrec, el qual proporcionarà les directrius i els criteris de l'encàrrec de treball;
 • un representant de la Universitat Jaume I, que en aquest cas és el Dr. Vicent Montalt.
 • un especialista en traducció mèdica, que orientarà els alumnes i resoldrà els dubtes que s'hi plantegen durant la realització de l'encàrrec. 

Els clients per als quals es realitzaran els encàrrecs de traducció seran els proposats pel coordinador de l'assignatura.

Consulta les entitats cooperadores

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2018/estudio/42166?caracteres=practicas

Mobilitat i programes d'intercanvi

Des de l'any 2008, la Universitat Jaume I té un conveni bilateral amb University College London (UCL) en el marc del programa Erasmus Plus. Aquest acord té com a objectiu fomentar la mobilitat tant dels estudiants del màster en Traducció Medicosanitària de la Universitat Jaume I com dels estudiants del MSc in Scientific, Technical & Medical Translation with Translation Technology d'University College London.

En virtut d'aquest acord, el màster en Traducció Medicosanitària ofereix als seus estudiants dues places d'un semestre de durada en el MSc in Scientific, Technical & Medical Translation with Translation Technology d'University College London. Així mateix, aquest màster ofereix dues places per a estades de sis mesos en el màster en Traducció Medicosanitària de l'UJI.

El conveni Erasmus d'intercanvi d'estudiants pretén promoure:

 • que els estudiants es beneficien, enl'àmbit educatiu, lingüístic i cultural, de l'experiència d'aprenentatge en altres països europeus;
 • que es fomente la cooperació entre institucions i que s'enriquisca l'entorn educatiu de les institucions d'acollida;
 • que es contribuïsca a la creació d'una comunitat de joves i futurs professionals qualificats, de ment oberta i amb experiència internacional, i
 • que es facilite la transferència de crèdits i el reconeixement d'estades a l'estranger.

Més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2018/estudio/42166/intercambio

Treball de final de màster

Treball de final de màster professional

Els estudiants que cursen l'orientació professional han de realizar un treball de final de màster on queden reflectits tant el procés com el resultat del treball de les pràctiques externes. El treball ha de contenir les següents parts:

 1. Índex, en el qual quedaran reflectits els apartats que componen la memòria així com la paginació.
 2. Introducció, en la qual s'inclouran els següents punts: ubicació temàtica i síntesi dels continguts del text traduït; descripció del gènere textual, tant del text de partida com del text meta; consideracions sobre la situació comunicativa meta que puguen afectar la redacció del text d'arribada; consideracions sobre aspectes específics de l'encàrrec; etc.
 3. Text meta amb el text origen enfrontat.
 4. Comentari: en el qual s'escriurà detalladament la metodologia seguida, així com els problemes de comprensió i de traducció; raonaments de les solucions aportades a aquells problemes; classificació dels problemes; avaluació dels recursos documentals utilitzats, com ara textos paral·lels, glossaris, diccionaris, entre altres; exposició dels criteris de traducció adoptats, etc. En aquest apartat es valorarà especialment la citació d'autors que hagen tractat algun dels problemes o aspectes esmentats, com per exemple, la traducció d'abreviatures, la traducció de nom d'institucions, els falsos amics, les variacions denominativas de determinats conceptes, les convencions del gènere textual, les tècniques de traducció, o qualsevol altre aspecte objecte de comentari.
 5. Glossari terminològic, que inclourà, com a mínim, tres columnes: una per al terme en anglès, una altra per a la definició i una tercera per al terme espanyol. També es farà constar tant la font de la definició com la dels termes equivalents en espanyol.
 6. Textos paral·lels utilitzats. En aquest apartat s'indicaran els enllaços amb una breu introducció a cada un d'aquests. Els exemples concrets amb citacions de fragments, termes, etc., es detallaran en el comentari.
 7. Recursos i eines utilitzats. En aquest apartat s'indicaran els enllaços amb una breu introducció a cada un d'aquests. Els exemples concrets es detallaran en el comentari.
 8. Bibliografia completa, tant de recursos impresos com electrònics. Aquest apartat haurà de ser elaborat seguint les normes recomanades per:
 • la Universitat Jaume I, per als recursos impresos.
 • la Modern Language Association per als recursos electrònics.


El treball de final de màster s’ha de defensar davant un tribunal a través de videoconferència. La defensa pública del TFM és condició sine qua non per a superar l'assignatura.

 

Treball final de màster investigador

 

L'orientació investigadora (15 crèdits ECTS) està composta per dues assignatures que han de cursar obligatòriament els estudiants que opten per aquest itinerari:

 • Metodologia de la investigació en traducció medicosanitària de 5 crèdits ECTS.
 • Treball final de màster investigador de 10 crèdits ECTS.

Una vegada superats els 5 crèdits ECTS corresponents a l'assignatura Metodologia de la Investigació en Traducció/mediació Medicosanitària, l'estudiantat ha d'elaborar un treball final de màster sobre un tema d'interés relacionat amb els continguts del màster. Aquest treball, en el qual es posen en pràctica les competències per a la realització de projectes d'investigació adquirides en l'assignatura de metodologia de la investigació en traducció, està tutelat per un o dos professors o professores pertanyents a una línia d'investigació afí al tema triat.
L'objectiu del treball final de màster investigador és que l'estudiantat adquirisca i desenvolupe competències necessàries per a poder dur a terme una investigació de qualitat i preparar-se per a la realització d'una futura tesi doctoral.

El treball ha de contindre els elements següents:

 1. Marc conceptual: delimitació de l'objecte d'estudi, plantejament de preguntes d'investigació, establiment d'objectius, elaboració d'hipòtesis, revisions bibliogràfiques, definició de conceptes fonamentals, disseny de l'argumentació, justificació de la rellevància i interés de l'objecte d'estudi, etc.
 2. Marc empíric: materials i mètodes utilitzats, i resultats obtinguts.
 3. Marc interpretatiu: anàlisi dels resultats obtinguts, limitacions de l'estudi, possibilitats d'investigació futura, relació amb altres investigacions, etc.

Este treball final de màster es regirà per les normes formals pròpies d'aquest tipus de treballs acadèmics.
El treball final de màster s’ha de defensar davant un tribunal a través de videoconferència. La defensa pública del TFM és condició sine qua non per a superar l'assignatura.

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2018/estudio/42166?caracteres=practicas

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Agost Canós, Rosa María Dept. de Traducció i Comunicació Professora Titular d'Universitat
Agulló Martínez, Antonia
Empresa: Hospital Clínico Universitario de Valencia
Doctor:
Categoria: Médico adjunto de la Unidad de Documentación Clínica y Admisión
Adreça de correu electrònic: agullo@uji.es
Breu currículum: Antonia Agulló Martínez es médico adjunto de la Unidad de Documentación Clínica y Admisión del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Es doctora en Medicina y Cirugía y especialista en Documentación Médica por la Universitat de València. Sus competencias profesionales están relacionadas con las siguientes actividades: la organizacio´n y gestio´n de toda la informacio´n cli´nica generada a lo largo de los sucesivos procesos asistenciales de los pacientes; la gestio´n del flujo de pacientes por los distintos servicios que ofrecen las instituciones sanitarias; el mantenimiento del sistema de informacio´n asistencial hospitalario, enfocado principalmente al ana´lisis de la documentación generada en la asistencia al paciente a través de instrumentos como la Clasificación Internacional de Enfermedades y su custodia, confidencialidad y utilización con fines de investigación; la elaboración de indicadores de actividad y de calidad asistencial que sirvan de apoyo a la toma de decisiones. El desempeño de estas actividades es posible gracias al contacto continuo y a la actividad compartida con los distintos servicios clínicos y unidades asistenciales del hospital, entre ellos, los servicios de Medicina Interna y sus especialidades. La Dra. Agulló se encargará de impartir los módulos de Medicina Interna I, II y III de la asignatura Introducción a la medicina.
Professorat extern Màsters
Aleixandre Benavent, Rafael
Universitat: CSIC / Universitat de València
Doctor:
Categoria: Investigador
Adreça de correu electrònic: raleixan@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Documentación Médica por las Universidad de Valencia. Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): • Científico titular de OPI. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. • Catedrático acreditado de Biblioteconomía y Documentación. • 5 quinquenios • 3 sexenios • Vicedirector del Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero (CSIC-Universidad de Valencia), durante el quinquenio 2003-2007. • Jefe de la Unidad de Documentación del Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero (CSIC-Universidad de Valencia) desde 1996 hasta 2003. • Miembro de la Comisión de Investigación de la Universidad de Valencia (1999-2001). • Investigador principal de 13 proyectos de investigación (colaborador en un total de 31) y de 21 convenios de colaboración con empresas y otras entidades. • Director de la base de datos de información bibliográfica IME desde 2002. Vicedirector del repertorio bibliográfico Indice Médico Español y base de datos IME desde julio de 1994 hasta diciembre de 1998. • Director del repertorio bibliográfico Documentación Médica Española y base de datos DOCUMED desde 1994. • Director de la revista Papeles Médicos. Revista de la Sociedad Española de Documentación Médica desde 2007. Secretario desde 2001. Miembro del comité científico desde 1994 hasta 2000. • Revisor y Miembro del comité científico de 5 revistas incluidas en Journal Citation Reports. • 12 tesis doctorales dirigidas y otras 5 en curso de realización. Líneas de investigación: 1. Bibliometría e indicadores de actividad científica 2. Acceso abierto a los datos de investigación 3. Biblioteca digital de científicos y humanistas valencianos del siglo X.VESTIGIUM Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: Profesor del máster en Traducción Médica de la Universidad Jaume I de Castellón desde el curso 2004-2005. La mayor parte de la docencia se ha impartido en el Departamento de Historia de la Ciencia y Documentación de la Universidad de Valencia y se ha centrado en el desarrollo de la docencia teórico-práctica como profesor en varias asignaturas de grado, postgrado y doctorado en las licenciaturas de Medicina y en la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación. Además, hemos impartido hasta la actualidad asignaturas y cursos de doctorado en las siguientes universidades: Universidad Jaume I de Castellón; Universidad de Alicante; Universidad de Barcelona; Universidad Autónoma de Madrid; Universidad Católica de Valencia, Universidad Católica de Murcia; Universidad de Deusto; Universidad Politécnica de Valencia. En el ámbito internacional, queremos destacar nuestra participación como profesor en varias ediciones del master Erasmus Mundus Vintage y en la GlobHe-M SummerSchool, ambas bajo el patrocinio de la Unión Europea. En la evaluación global de la actividad docente la puntuación media obtenida ha sido superior a la media del centro.
Professorat extern Màsters
Aragonés Lumeras, Maite
Empresa: Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual
Doctor:
Categoria: Traductora de plantilla
Adreça de correu electrònic: maragone@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctora en Traducción (UJI) Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): Profesora de seminario en FTI Ginebra (2013) Líneas de investigación: La traducción de patentes Resultados relevantes (selección de 5-6 publicaciones): Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura (para profesorado del máster no universitario): Traductora y revisora de plantilla de la OMPI (chino, español, inglés y francés) Patentes
Professorat extern Màsters
Arnal Pons, Ana María Dep. de Matemàtiques Professora Titular d'Universitat
Carasusán Senosiáin, Laura
Empresa: Autónomo
Adreça de correu electrònic: carasusa@uji.es
Breu currículum: Formación académica: - Máster en Traducción Médico-Sanitaria por la Universitat Jaume I (2013-2014) - Licenciatura en Traducción e Interpretación por la Universidad del País Vasco (2007-2012; Premio Extraordinario Fin de Licenciatura) - Semestre académico (Erasmus) en la Ruprecht-Karls-Universität (Heidelberg, Alemania). Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): - Profesora colaboradora (1 año de experiencia)
Professorat extern Màsters
Davis , Charles James
Adreça de correu electrònic: davis@uji.es
Professorat extern Màsters
Franco Aixelá, Javier
Universitat: Universidad de Alicante
Adreça de correu electrònic: francoj@uji.es
Breu currículum: RESEÑA BIOGRÁFICA (extensión aproximada de 1500 caracteres) Profesor: Javier Franco Aixelá Master: Màster Universitari en Traducció Medicosanitària Fecha: Abril de 2018 - Descripción de la situación (categoría) profesional Profesor titular de universidad en el Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante, con docencia en la misma desde 1994. - Descripción breve del perfil investigador (principales líneas o línea, aportaciones, ...) -Creador y gestor de la base de datos BITRA (Bibliografía de Interpretación y Traducción), la mayor del mundo, con más de 71.000 referencias comentadas en abril de 2018. -Autor de más de 50 publicaciones académicas, sobre didáctica de la traducción, traducción de elementos culturales, bibliometría de la traducción o traducción médica. - Descripción del perfil docente (tipo y calidad de docencia) - Docencia en diversos tipos de traducción y teoría de la traducción, entre los que se incluyen aspectos deontológicos, la documentación para traducir y la traducción de textos literarios y de investigación biomédica. - Aspectos relativos a actividades profesionales (si hay) - Traductor autónomo desde 1985 hasta el año 2000, con una treintena de libros publicados, entre los que se incluye tanto novelística como ensayo.
Professorat extern Màsters
Gómez Cadenas, Aurelio Dep. de Ciències Agràries i del Medi Natural Catedràtic d'Universitat
Graham Besson, Claire Mary
Adreça de correu electrònic: graham@uji.es
Breu currículum: Máster Universitario en Traducción Médico-sanitaria Septiembre 2000 – presente Traductora autónoma en el ámbito de la medicina y ciencias afines. Graham Traducciones Especializadas. Navacepeda de Tormes, Ávila, España. Traducción de textos médicos, biosanitarios y relacionados con la industria farmacéutica (investigación clínica). Idiomas de trabajo: inglés, español y francés (ES>EN, EN>ES, FR>ES, FR>EN). Sector de actividad: Traducción científico-técnica Junio 1998 – Septiembre 2000 Clinical Trial Associate (Monitora de ensayos clínicos) QUINTILES, S.L., Madrid, España. Desarrollo, monitorización y coordinación de ensayos clínicos internacionales para varios laboratorios farmacéuticos multinacionales. Organización de reuniones internacionales de investigadores. Sector de actividad: Industria farmacéutica Abril 1997 – Junio 1998 Asistente en Investigación Clínica / Monitora de Ensayos Clínicos Laboratorio Farmacéutico UPSAMEDICA (Grupo Bristol Myers Squibb Company), Madrid, España. Monitorización de ensayos clínicos y preclínicos (identificación de centros y procedimientos de inicio, monitorización y cierre de centros y de ensayos). Traducción de protocolos y documentos relacionados Sector de actividad: Industria farmacéutica Noviembre 1995 – Marzo 1997 Asistente de Group Product Manager, Departamento de Marketing Laboratorio Farmacéutico UPSAMEDICA (Grupo Bristol Myers Squibb Company), Madrid, España. Coordinación de la participación en el Congreso Anual de Farmacia y Parafarmacia. Seguimiento del Plan de Prensa Nacional. Control Presupuestario, negociación con proveedores y agencias de publicidad. Sector de actividad: Industria farmacéutica Noviembre 1994 – Noviembre 1995 Secretaria Trilingüe de Jefe de Producto, Departamento de Marketing Laboratorio Farmacéutico UPSAMEDICA (Grupo Bristol Myers Squibb Company), Madrid, España Sector de actividad: Industria farmacéutica Junio 1992 – Diciembre 1992 Investigadora OCEANIC SOCIETY EXPEDITIONS, San Francisco, EE.UU. Investigadora principal y coordinadora de proyecto de investigación científica, conservación y turismo ecológico con la participación de grupos de voluntarios en Belice, América Central. Sector de actividad: Investigación en Biología Currículum vítae Claire Mary Graham Besson © Unión Europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Página 2 / 2 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN COMPETENCIAS PERSONALES INFORMACIÓN ADICIONAL ANEXOS Navacepeda de Tormes, junio 2016. Septiembre 1997 Curso técnico de formación en Monitorización de Ensayos Clínicos Alain Spriet Conseil, Francia Septiembre 1987 – Junio 1991 BSc. in Biological Sciences University of East Anglia, Reino Unido Título homologado al título español de Licenciada en Ciencias Biológicas por el Ministerio de Educación y Ciencia de España (Sept. 1995). Programa de licenciatura con un año adicional de estudios en la Universidad de Aix Marseille, Francia (09/89-07/90), con beca Erasmus 1978 – 1986 Baccalauréat Francés, sección Ciencias Liceo francés de Madrid, España Lengua materna Español, inglés, francés Competencias comunicativas Buenas dotes comunicativas adquiridas en el transcurso de toda mi experiencia laboral, en la interrelación con los distintos agentes implicados en los proyectos desarrollados bajo mi responsabilidad (como traductora, en el trato continuo con los clientes o las agencias; como monitora de ensayos clínicos, en la constante comunicación con los investigadores y en mi función de intermediaria entre investigadores y promotores de ensayos clínicos). Competencias de organización/ gestión Como trabajadora autónoma a cargo de su propia pequeña empresa de traducción, en la cual trabajamos dos traductoras, soy responsable de la administración, organización,
Professorat extern Màsters
Granell Zafra, Joaquín Dept. de Traducció i Comunicació Professor Ajudant Doctor Tipus II
Gutierrez Rodilla, Bertha
Universitat: Universitat de Salamanca
Doctor:
Categoria: TU
Adreça de correu electrònic: bgutierr@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Licenciada y Doctora en Medicina y Cirugía Licenciada en Filología Hispánica Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): 23 años de docencia en las titulaciones de Medicina, Odontología, Humanidades, Filología, Traducción. Amplia experiencia en docencia en Másteres y Doctorados, tanto en la Universidad de Salamanca como en otras universidades españolas y extranjeras. En la actualidad, Profesora Titular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca [acreditada por ANECA para Cuerpo de Catedráticos] 3 sexenios de investigación (con último sexenio "vivo") 4 quinquenios de docencia Líneas de investigación: - Estudios sincrónicos y diacrónicos de lexicografía y terminología médicas - Historia del lenguaje de la medicina y de la ciencia - Historia de la Medicina española - Metodología del trabajo científico y enseñanza médica Resultados relevantes (selección de 5-6 publicaciones) (Solo de los últimos 5 años y únicamente relacionadas con la materia que imparto en el máster): * “De cómo el ‘collar de Helvetio’ se convirtió en la ‘corbata del suizo’: las trampas del texto científico y la figura del traductor ”, Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua, 4, 2010: 131-139. * “La barrera idiomática en una asistencia sanitaria ¿globalizada?”. En: Porras Gallo, M. I., Gutiérrez Rodilla, B. M., Ayarzagüena Sanz, M. y De las Heras Salord, J. (eds.): Transmisión del conocimiento médico e internacionalización de las prácticas sanitarias: una reflexión histórica, Ciudad Real: SEHM-Facultad de Medicina de Ciudad Real, 2011: 205-207. * “El español como lengua de ciencia: pasado y futuro", Quo vadis, Romania, 40, 2012: 62-72. * "Sobre la formación de palabras y el léxico científico: algunas nociones generales y varias preguntas al aire". En: Pujol Payet, I. (ed.), Anexos Revista de Lexicografía, 19 [A Coruña: Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións], 2013: 69-78. * “El estudio y comprension del léxico de la medicina a la luz de su devenir histórico", Cahiers de Lexicologie, 104 (1), 2014: 177-193 * "La formación en terminología de los estudiantes de titulaciones biosanitarias". En: D. Pereira Gómez, J. A. Rodríguez Sánchez y J. L. de las Heras Santos (coords.): Segundas Jornadas de Innovación Didáctica en la Universidad de Salamanca, Salamanca: Universidad de Salamanca, 2013: 93-98.
Professorat extern Màsters
Martí Ferriol, José Luis Dept. de Traducció i Comunicació Professor Contractat Doctor
Navarro González, Fernando Antonio
Empresa: Traductor autònom
Categoria: no correspon
Càrrec: traductor mèdic
Adreça de correu electrònic: fenavarr@uji.es
Breu currículum: Formación académica: licenciado en medicina y cirugía (1986); médico especialista en farmacología clínica (1991). Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): — Líneas de investigación: — Resultados relevantes (selección de 5 publicaciones): Como autor único: Fernando A. Navarro: Diccionario de dudas y dificultades de traducción del inglés médico (3ª edición). Edición electrónica en línea (versión 3.03). Madrid: Cosnautas, 2013-2014. Fernando A. Navarro: Repertorio de siglas, acrónimos, abreviaturas y símbolos utilizados en los textos médicos en español. Edición electrónica en línea (versión 2.05). Madrid: Cosnautas, 2013-2014. Fernando A. Navarro: Medicina en español. Madrid: Fundación Lilly. En imprenta Como responsable del equipo médico-lexicográfico: Real Academia Nacional de Medicina: Diccionario de términos médicos. Madrid: Panamericana, 2011. Como coordinador de obra colectiva: Bertha M. Gutiérrez Rodilla y Fernando A. Navarro (coords.): La importancia del lenguaje en el entorno biosanitario. Barcelona: Fundación Dr. Antonio Esteve, 2014. Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura (para profesorado del máster no universitario): 27 años de experiencia como traductor externo para diversas empresas multinacionales del sector biosanitario y organismos internacionales: Laboratorios Roche, Basilea (Suiza); Synthes Holding AG, Solothurn (Suiza); MediLingua Translations, Leiden (Holanda); Organización Mundial de la Salud, Ginebra (Suiza); Laboratorios Novartis, Basilea (Suiza); Global Forum for Health Research, Ginebra (Suiza); Orthognathics GmbH, Zúrich (Suiza).
Professorat extern Màsters
Navascues Benlloch, Ignacio
Empresa: Traductor autònom
Doctor:
Categoria: no correspon
Càrrec: traductor mèdic
Adreça de correu electrònic: navascue@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Medicina Interna por el sistema MIR (Hospital Ramón y Cajal) Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): Creación en 2008 del proyecto (aula virtual) y grupo de investigación Heptafarma (farmacología para traductores) asociado al Máster de traducción medicosanitaria del Departamento de Traducción de la Universidad Jaume I. Director médico del “Diccionario de términos médicos” de la Real Academia Nacional de Medicina desde septiembre de 2004 hasta mayo de 2011. Trabajo como médico adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal (1988-1991). Líneas de investigación: Plataforma para la enseñanza de la farmacología a traductores médicos. Próxima creación de plataformas virtuales para facilitar a los traductores médicos la comprensión de textos médicos especializados. Resultados relevantes (selección de 5-6 publicaciones): Desde la plataforma Heptafarma se ofrecen cada año durante una a dos semanas conocimientos teóricos y prácticos a los alumnos del Máster de traducción medicosanitaria de la UJI. Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura (para profesorado del máster no universitario): Desde el año 1975, traducción de más de 200 libros de medicina y de miles de artículos médicos del inglés, alemán, francés e italiano al castellano para editoriales, compañías farmacéuticas nacionales y extranjeras, organismos internacionales, agencias de traducción y empresas de publicidad.
Professorat extern Màsters
Ordóñez López, María del Pilar Dept. de Traducció i Comunicació Professora Contractada Doctora
Pruneda González, Laura María
Adreça de correu electrònic: pruneda@uji.es
Breu currículum: Formación Académica 2012-2013 Cursando. Máster en Traducción Médico-sanitaria (Universidad Jaume I, Castellón). 2012 Diplomatura de Posgrado “Metodología de la investigación: Diseño y Estadística en Ciencias de la Salud”. Universidad Autónoma de Barcelona (cursando, pendiente calificación final). 2007 Biólogo Especialista en Inmunología. Servicio de Inmunología. Hospital Universitario Central de Asturias. 2000 Suficiencia Investigadora. Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Universidad de Oviedo. 1993-98 Licenciatura en Bioquímica. Facultad de Medicina (Universidad de Oviedo, España). Cursos de Posgrado, Formación Continuada y otros  Actualización Clínica en el manejo y tratamiento de la osteoporosis desde Atención Primaria acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias de la Comunidad de Madrid - Sistema Nacional de Salud con 5,6 créditos de formación continuada (75 horas lectivas) celebrado entre el 14/11/2011 y el 30/01/2012.  Los probióticos: alimentos funcionales. Organizado por Diario Medico. Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (4,7 créditos, 85 horas lectivas) celebrado entre el 18/10/2010 y el 09/01/2011.  Síndrome del Ojo Seco. Organizado por Diario Médico. Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada (5 créditos) celebrado entre el 01/03/2010 y el 31/05/2010.  Nutrición y salud. Bases sobre alimentación y nutrición. Organizado por Diario Médico. Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada (1 crédito) celebrado entre el 04/02/2010 y el 30/03/2010.  Hipercolesterolemia y enfermedad vascular. Organizado por Diario Médico. Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada (1,8 créditos) celebrado entre el 04/01/2010 y el 28/02/2010.  II Curso teórico-práctico de técnicas microbiológicas independientes de cultivo en Microbiología de los Alimentos. Organizado por el Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA)-CSIC (40 horas). Junio 2009.  Transgenic Technology: Methods and Application. Organizado por FAES/NIH (Foundation of Advanced Education in the Sciences/National Institute of Health) en Bethesda, Maryland (35horas, 2 créditos). 05-09 de enero de 2009.  Proceso de datos sanitarios con SPSS perteneciente a la Diplomatura en Diseño y Estadística en Ciencias de la Salud (50 horas, 2 ECTS). Universidad Autónoma de Barcelona. Diciembre 2008.  Capacitación para experimentadores en ciencias del animal del laboratorio: categoría B. Organizado por “Animalaria, formación y Gestión” y Universidad de Oviedo. (42horas). Noviembre 2008. Acreditado por la Consejería del Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias como Categoría B (RD 1201/2005).  Actualización en vacunas. Organizado por Diario Médico. Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada (6,9 créditos). Octubre2008-Enero 2009.  Nutrición en el paciente Oncológico. Organizado por Diario Médico. Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada (3,6 créditos). Octubre2008-Enero2009.  Enfoque práctico de las otitis en pediatría II: Procesos inflamatorios del oído medio. Organizado por Diario Médico. Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada (3,3 créditos). Octubre-Noviembre 2008.  Escribir y Publicar en Medicina. Organizado por Diario Médico. Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada (7 créditos). Enero-Junio 2008.  FUNDAMENTOS DE DISEÑO Y ESTADÍSTICA EN CIENCIAS DE LA SALUD (15créditos, 13ECTS) perteneciente a la Diplomatura en Diseño y Estadística en Ciencias de la Salud. Universidad Autónoma de Barcelona. Curso 2006-2007.  Aplicaciones Clínicas de la Citometría de Flujo. Organizado por el Instituto de Investigación Hospital Univers
Professorat extern Màsters
Raga Gimeno, Francisco José Dept. de Traducció i Comunicació Professor Titular d'Universitat
Ruipérez Rodríguez, María Ángeles
Empresa: Universitat Jaume I
Doctor:
Categoria: Professora Titular d'Universitat Jubilada.
Adreça de correu electrònic: ruiperez@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Licenciada en Filosofía y Letras. Sección Psicología por la Universidad de Valencia Doctorado en Psicología por la Universidad de Valencia Especialista en Psicología Clínica Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): Titular de Universidad. 20 años. Cuatro quinquenios Dos sexenios Líneas de investigación: Psicopatología. Personalidad. Psicopatología de la personalidad Resultados relevantes (selección de 5-6 publicaciones): Mezzich, J. E., Ruipérez, M. A., Pérez, C., Yoon, G., Liu, J. y Mahmud, S. (2000). The Spanish version of the Quality Of Life Index: presentation and validation. Journal of Nervous and Mental Disease, 188 (5), 301-305. ISSN: 0022-3018. 7. Ruipérez, M.A., Ibáñez, I., Lorente, E., Moro, M. y Ortet, G. (2001). Psychometric Properties of the Spanish Version of the Brief Symptom Inventory (BSI). European Journal of Psychological Assessment, 17 (3), 241-250. ISSN: 1015-5759. 10. Ruipérez, M.A. y Belloch, A. (2003). Dimensions of the Self-Consciousness Scale and their relationship with psychopathological indicators. Personality and Individual Differences, 35, 829-841. ISSN: 0191-8869 28. Mezquita, L., Stewart, S y Ruipérez, M. A. (2010). Big-five personality domains predict internal drinking motives in young adults. Personality And Individual Differences. 49 (3), 240-245. 25. Ortet, G., Escrivá, P., Ibáñez, M.I., Moya, J., Villa, E., Mezquita, L. y Ruipérez, M.A. (2010) Versión corta de la adaptación española para adolescentes del NEO-PI-R (JS NEO-S). International Journal Of Clinical And Health Psychology. Num. 2 (10). pp. 324-344
Professorat extern Màsters
Sánchez Safont, María Teresa
Empresa: Autònom
Categoria: Traductora i revisora
Adreça de correu electrònic: safontm@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Licenciada en Traducción e Interpretación (Inglés-Español), Universitat Jaume I de Castelló. Curso de Posgrado de Especialización en Traducción de Textos Médicos (Inglés-Español) (220 h), Centro de estudios de Posgrado y Formación Continuada, Universitat Jaume I de Castelló. Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: • Traductora y revisora médica autónoma [desde 2005 hasta la actualidad]. • Colaboradora de la División de Ciencias de la Salud de la Editorial McGraw-Hill Interamericana de España (traducción, revisión de estilo y ortotipográfica, control de calidad, asesoramiento lingüístico, etc.) [2005-2009]. • Colaboradora del Equipo Técnico de la Real Academia Nacional de Medicina (revisión editorial, gestión lexicográfica, control de calidad, elaboración de guías de uso, etc. de la primera edición de las versiones impresa y electrónica del Diccionario de términos médicos) [2008-2011]. • Colaboradora de la empresa CenOposiciones - Centro de estudios académicos (revisión de estilo y ortotipográfica del temario oficial para las oposiciones al cuerpo estatal de funcionarios sanitarios: médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería y celadores) [2011-2012]. • Colaboradora de la empresa SíoSí Punto Gráfico (revisión de estilo y ortotipográfica) [desde 2012 hasta la actualidad]. • Colaboradora de la Editorial Médica Panamericana (traducción; revisión de estilo y ortotipográfica; control de calidad editorial y elaboración de guías y pautas de redacción, revisión y traducción para autores y colaboradores de la Editorial; confección de materiales docentes; etc.) [desde 2011 hasta la actualidad]. • Secretaria académica y tutora de la III y la IV ediciones del Curso de Posgrado en Traducción de Textos Médicos, Departamento de Traducción y Comunicación, Universitat Jaume I de Castelló (cursos académicos 2005-2006 y 2006-2007). • Profesora del III Curso de Posgrado en Traducción de Textos Médicos, Departamento de Traducción y Comunicación, Universitat Jaume I de Castelló (curso académico 2005-2006). Asignatura impartida: o «Introducción a la Traducción Médica» (15 horas). • Profesora del IV Curso de Posgrado en Traducción de Textos Médicos (2006-2007), Departamento de Traducción y Comunicación, Universitat Jaume I de Castelló (curso académico 2006-2007). Asignaturas impartidas: o «Pretraducción de Estadística» (2,5 horas) o «Pretraducción de Farmacología I» (5 horas) o «Pretraducción de Farmacología II» (5 horas) o «Pretraducción de Medicina Interna I: Nefrología, Hematología, Reumatología e Inmunología» (5 horas) o «Pretraducción de Medicina Interna II: Cardiología, Neumología y Neurología» (5 horas) o «Traducción de géneros divulgativos» (3 horas). • Profesora del Curso de Corrección Profesional I: Corrección de Pruebas (a distancia) (20 h), Departamento de Extensión Universitaria, Universidad de las Palmas de Gran Canaria (curso académico 2012-2013). • Profesora del Curso de Corrección Profesional II: Corrección de Estilo (a distancia) (20 h), Departamento de Extensión Universitaria, Universidad de las Palmas de Gran Canaria (curso académico 2012-2013). • Profesora del Máster en Traducción Médico-Sanitaria (2012-2013), Departamento de Traducción y Comunicación, Universitat Jaume I de Castelló (curso académico 2012-2013). Asignaturas impartidas: o «Traducción en el Sector Editorial», módulo: «Traducción de Textos Divulgativos» o «Prácticas en Empresa» • Profesora del Máster en Traducción Médico-Sanitaria (2013-2014), Departamento de Traducción y Comunicación, Universitat Jaume I de Castelló (curso académico 2013-2014). Asignaturas impartidas: o «Traducción en el Sector Editorial», módulo: «Traducción de Textos Divulgativos» o «Prácticas en Empresa»
Professorat extern Màsters
Sanza Porcar, Gemma
Empresa: Traductora autònoma
Categoria: no correspon
Càrrec: traductora mèdica
Adreça de correu electrònic: gsanza@uji.es
Breu currículum: RESEÑA BIOGRÁFICA (extensión aproximada de 1500 caracteres) Profesor:......Gemma Sanza Porcar................................................................ Máster: Máster Universitario en Traducción Médico-sanitaria Fecha: de de 2016 - Descripción de la situación (categoría) profesional Traductora biomédica - Descripción breve del perfil investigador (principales líneas o línea, aportaciones,...) - Descripción del perfil docente (tipo i cualidad de docencia) Profesora externa - Aspectos relativos a actividades profesionales (si las hay) Gemma Sanza Porcar es licenciada en ciencias biológicas en la especialidad de zoología por la Universidad de Valencia y máster en traducción médico-sanitaria por la Universitat Jaume I. Dedicó gran parte de su carrera profesional en distintos equipos de investigación de la Universidad de Valencia (paleontología), la Universitat Jaume I (química orgánica e inorgánica) y el Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal del CSIC (patología de peces) y desde hace más de ocho años trabaja como traductora biomédica por cuenta propia, habiéndose especializado en la traducción del inglés al español de protocolos de ensayos clínicos y demás documentos anexos, fichas técnicas y prospectos de medicamentos de uso humano y veterinario, notificaciones de sospechas de reacciones adversas detectadas en la literatura científica y expedientes de certificación y solicitudes de variaciones de medicamentos. Es coordinadora de la Tertúlia de les lletres, miembro de distintas listas y grupos profesionales dedicados a la traducción médica y general y socia de Tremédica, Asetrad y La Xarxa. - Otros aspectos que se quieran destacar gsanza@uji.es gemmasanza@biomedical-translation.com www.biomedical-translation.com
Professorat extern Màsters
Vañó Botella, Sergio
Adreça de correu electrònic: vano@uji.es
Breu currículum: Experiencia laboral Fechas De marzo de 2009 hasta la actualidad Profesión o cargo desempeñado Profesor de Universidad Funciones y responsabilidades principales - Enseñanza de dos asignaturas sobre Técnicas de interpretación simultánea (teoría y práctica). - Preparación y aplicación de las guías docentes correspondientes. Nombre y dirección de la empresa o empleador Universitat de València Avda. Blasco Ibáñez, 32 46010 Valencia (España) www.uv.es Tipo de empresa o sector Docencia / Público Fechas De junio de 2007 a febrero de 2009 Profesión o cargo desempeñado Jefe de proyectos del departamento de traducción y responsable del departamento de español en empresa de traducción Funciones y responsabilidades principales - Dirección de las secciones de español-inglés e inglés-español del Departamento de Traducción. - Selección y coordinación del equipo de trabajo. - Planificación del proyecto y de sus etapas (tareas y plazos), seguimiento y supervisión final. - Formación de traductores y supervisión de estudiantes en prácticas. - Traducción y revisión de textos (técnicos, jurídicos, científico-técnicos y de índole general) de EN
Professorat extern Màsters

Coordinació del màster

Dr. Vicent Montalt i Resurrecció.  Director del Màster Universitari en Traducció Medicosanitària. Departament de Traducció i Comunicació. UJI.

Altres membres de la comissió de titulació:

Rafael Aleixandre Benavent (UV-CSIC), Anabel Borja Albi (UJI), Pilar Ezpeleta Piorno (UJI), Francisco Raga Gimeno (UJI)

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Departament de Traducció i Comunicació
Telèfon:  964 729 676
tradmed@uji.es

Departaments implicats

 • Traducció i Comunicació, UJI
 • Ciències Agràries i del Medi Natural, UJI
 • Historia de la Ciència, Universitat de Salamanca
 • Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodològica, UJI
 • Departament d’Història de la Ciència i Documentació, UV
 • Institut d'Història de la Ciència i Documentació López Piñero, UV

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Coordinació: Dr. Vicent Montalt i Resurrecció.

Professors: Dr. Vicent Montalt i Resurrecció, Prof. Ignacio Navascués Benlloch, Prof. Laura Carasusán Senosiáin i Prof. Raquel Reboredo García.

Coordinació del treball final de màster

Coordinació: Dr. Vicent Montalt i Resurrecció.

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=1000016

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=1000016

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Traducció Medicosanitària (Pla de 2013)

DELS ESTUDIS

1. Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

2. Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

3. Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

4. Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

5. Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

6. A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací.

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

7. On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

8. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

9. Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

10. En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

11. Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

12. Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

13. Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

14. Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


15. Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

16. On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

17. Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

18. On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16