UJI

Coneixements previs recomanables

Es recomana que l'estudiant que accedeix al màster posseïsca un nivell avançat (nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència) d'una llengua estrangera. D'altra banda, convindria que entre les llengües estrangeres que l'estudiant coneix bé figurara l'anglès, ja que bona part de la bibliografia especialitzada de l'àmbit de la traductología està en aquesta llengua. No obstant tot açò, en cap moment es considera l'acreditació documental del coneixement d'una llengua estrangera com un requisit obligatori per a accedir al màster.

Aquestes són les competències que idealment haurien de posseir els titulats que desitgen accedir a aquest màster:

  • Domini de tècniques i estratègies de traducció
  • Domini de tècniques i estratègies d'interpretació
  • Domini de la llengua materna i la seua cultura per a traduir i interpretar (nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència)
  • Domini d´una llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar (nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència)
  • Domini de la documentació aplicada a la traducció
  • Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció / interpretació
  • Domini d´habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la traducció/interpretació
  • Coneixements temàtics i terminològics especialitzats
Informació proporcionada per: InfoCampus