UJI

Orientació

El Consell de Ministres va aprovar el 14 de desembre de 2007, les condicions d'accés als cossos de professors d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes, d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Així, s'acorda que cal ser graduat universitari i cursar un màster oficial específic d'un any de durada (60 crèdits). A partir d'aquest acord, el Ministeri d'Educació va publicar les ordres per les quals es fixen els continguts mínims i els objectius d'aquests ensenyaments, que són la base sobre la qual les diferents comunitats autònomes desenvolupen les seues titulacions de màster, i les universitats desenvolupen els seus plans de estudis.

El títol oficial que s'obté en cursar aquest màster a la Universitat Jaume I habilita per a l'accés a les professions regulades de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes, d'acord a les ordres publicades pel Ministeri d'Educació.

Informació proporcionada per: InfoCampus