UJI

Pràctiques externes

El Pràcticum té una durada de vuit setmanes lectives i es realitza en centres docents públics i privats de la província de Castelló que imparteixen ensenyances previstes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, corresponents a l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional, així com per als centres públics autoritzats per impartir ensenyaments d'idiomes. La Conselleria d'Educació és qui regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques.

El Pràcticum es realitza en l'especialitat del màster que s'està cursant i està dividit en dos períodes. Un primer període de dues setmanes al mes de gener i un segon període de sis setmanes a partir de la segona quinzena de febrer. En total, la permanència al centre és de 200 hores. Al llarg del Pràcticum es porta a terme una primera etapa d'acollida pel centre, on es coneix l'organització de la comunitat educativa, una etapa d'observació amb el tutor assignat i una etapa d'intervenció a l'aula. L'horari del Pràcticum serà l'horari del centre de pràctiques. Cal tenir en compte que la gran majoria de centres només imparteix docència al matí, per la qual cosa és impossible garantir places en qualsevol altre torn.

Consulta les entitats cooperadores

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2020/estudio/42135?caracteres=practicas

 

Informació proporcionada per: InfoCampus