UJI

Mobilitat i programes d'intercanvi

Les pràctiques només es podran realitzar en centres docents de la Comunitat Valenciana (Ordre de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques i s’establixen orientacions per al desenrotllament del Pràcticum dels títols oficials de màster que habiliten per a exercir les professions de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyances d’idiomes).

Informació proporcionada per: InfoCampus