UJI

Metodologia docent i sistema d'avaluació

METODOLOGIA I AVALUACIÓ

Cada crèdit ECTS requereix de 25 hores de treball de l'estudiantat. A les assignatures del mòdul general i les del mòdul específic, d'aquestes 25 hores, 8 són presencials.

La metodologia docent promou l'aprenentatge actiu, de manera que en les sessions de classe s'alternen les explicacions del professorat amb la participació de l'alumnat mitjançant la realització de debats, treballs en grup, estudi de casos, exposicions, etc. A més del treball de classe, l'estudiantat ha de realitzar tasques de treball personal com realitzar lectures, assaigs curts, exercicis, projectes, portafolis, etc.

L'avaluació de cada matèria constarà de dues proves amb un valor total per a cadascuna del 50%. Una prova serà de tipus teòric, en la qual l'estudiant haurà de reflectir que ha adquirit els coneixements necessaris. L'altra serà de tipus pràctic i en ella l'estudiant haurà de ser capaç d'aplicar aquests coneixements. D'aquesta manera demostrarà l'adquisició de les competències corresponents.

Informació proporcionada per: InfoCampus