UJI

Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

Última modificació: 26/03/2021 | Font: InfoCampus

El màster suposa una possibilitat de reflexió cap al que és l’educació en aquesta etapa educativa. Al màster accedeix estudiantat de diferents titulacions, moltes d’aquestes amb un àmbit competencial no afí a la docència. Però recordem la nostra experiència passada en els centres d’ensenyament com a alumnes. Hem de donar forma a aquesta idea que tenim i apostar per formar un professorat reflexiu, que no obra per impuls o intuïció, almenys no sempre, i que incorpora la reflexió en la seua actuació professional, a més de les tècniques i coneixements adequats. Les especialitats que s’ofereixen són: Ciències Experimentals i Tecnologia (Física i Química, Tecnologia i Informàtica, Ciències Naturals); Formació Professional (branca Administrativa); Geografia i Història; Llengües (Anglès, Espanyol, Català); Matemàtiques; Música; Arts Plàstiques, i Educació Física. 

Modalitat: presencial.

Idioma de docència: castellà i valencià. En les especialitats de Llengües, les assignatures optatives d'especialitat, incloent Pràcticum i TFM, s'han de cursar obligatòriament en la llengua que els correspon (anglès, castellà o valencià).

 

 

Introducció

Màster interuniversitari

Aquest màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

La duració del màster és d'un curs acadèmic.

La docència presencial va de setembre de 2020 a maig de 2021. 

El TFM es pot presentar fins a l'octubre de 2021.

L'acte de presentació del màster del curs 2020/21 serà el 17 de setembre de 2020. El lloc i hora de l'acte es publicaran més endavant.

Calendari del curs 2020/21

Calendari del curs 2020/21 (només FP Branca Administrativa)

Crèdits i import

El màster s'imparteix en un curs acadèmic (60 ECTS). Preu en el curs 2020/21: 14,96 €/crèdit.

Objectius

Com a objectiu principal d'aquest Màster, es planteja la formació integral i actualitzada del professional de l'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, de tal manera que després de cursar els 60 crèdits del títol puguem certificar que dit professional està capacitat plenament per a l'exercici de la professió de Professor/a en aquests ensenyaments. 

Per a açò, de manera específica, es pretén que l'estudiant, en finalitzar el Màster: 

1. Posseïsca una formació suficient tant de les característiques de l'alumnat com del centre educatiu i del context en el qual el procés d'ensenyament aprenentatge ha de circumscriure's. 

2. Posseïsca una formació actualitzada dels continguts més rellevants de l'especialitat en la qual curse el Màster així com les tècniques i mètodes didàctics més idonis per a l'especialitat i estratègies d'innovació i investigació educativa ajustant-se, en tot moment a criteris de qualitat. 

3. Demostre la seua competència en l'acompliment de la professió docent sent capaç d'aplicar aquests coneixements en la pràctica real d'aula mitjançant el pràcticum i a més ser capaç de defensar-los i integrar-los en el treball de finalització de Màster. 

El màster habilita per a exercir la professió de professor/a de Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, per la qual cosa la seua finalitat principal és que els futurs docents coneguen en profunditat els continguts de les matèries i/o assignatures de l'Educació Secundària corresponents a l'especialitat cursada i que, a més, els treballen de manera adequada al nivell i la formació prèvia de l'alumnat. 

Coneixements previs recomanables

No hi ha.

Orientació

El Consell de Ministres va aprovar el 14 de desembre de 2007, les condicions d'accés als cossos de professors d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes, d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Així, s'acorda que cal ser graduat universitari i cursar un màster oficial específic d'un any de durada (60 crèdits). A partir d'aquest acord, el Ministeri d'Educació va publicar les ordres per les quals es fixen els continguts mínims i els objectius d'aquests ensenyaments, que són la base sobre la qual les diferents comunitats autònomes desenvolupen les seues titulacions de màster, i les universitats desenvolupen els seus plans de estudis.

El títol oficial que s'obté en cursar aquest màster a la Universitat Jaume I habilita per a l'accés a les professions regulades de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes, d'acord a les ordres publicades pel Ministeri d'Educació.

Eixides professionals

Per a l'accés a la funció pública docent, el Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer, estableix les titulacions exigides per accedir als diferents cossos de professorat.

 • Per a l'ingrés al Cos de Professors d'Ensenyament Secundari i al Cos de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, s'ha d'estar en possessió del títol de Doctor, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o el títol de Grau corresponent, a més d'aquest màster. A l'Annex V es detallen les especialitats en què podran ser admesos els qui, tot i no tenir la titulació exigida amb caràcter general, estiguen en possessió d'alguna de les titulacions que, per a cadascuna d'elles, es relacionen, així mateix, en el citat Annex V.
 • Per a l'ingrés al Cos de Professors Tècnics de Formació Professional s'ha d'estar en possessió de la titulació de Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic o el títol de Grau corresponent, a més d'aquest màster.

Les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari s'estableixen al Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre.

Per a l'accés a la docència en centres privats, és el Reial Decret 860/2010 BOE, de 2 de juliol, el que regula les condicions de formació inicial del professorat dels centres privats per exercir la docència en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat.

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies. Es pot consultar informació sobre altres beques i ajudes al portal: http://estudiantat.uji.es

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Acreditar el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües. Es pot consultar la taula d´equivalències per a aclarir qualsevol dubte sobre l’acreditació del domini d’una llengua. 

Per altra banda, es considerarà acreditat el nivell sempre que l'estudiant estiga en possessió del títol de llicenciatura o grau en Filologia o Traducció en qualsevol de les llengües europees de fora del nostre Estat.

Els estudiants que no disposen de l’acreditació pertinent podran obtenir-la, prèviament a la preinscripció, superant la prova que realitzarà la Universitat Jaume I habitualment durant el mes de juny i la convocatòria del qual es publica en el Servei de Llengües.

 

 

Criteris d'admissió

Per poder accedir al màster cal realitzar la preinscripció via web en les dates establertes al calendari de la universitat (preinscripció disponible des del portal del nou estudiantat). En aquesta preinscripció s'ha de triar l'especialitat que es vol cursar (és possible seleccionar més d'una especialitat i ordenar-les segons la preferència). Un cop finalitzat el termini de preinscripció i revisada la documentació, en cada especialitat es realitzarà l'ordenació de les persones que la soliciten com a primera opció. L'ordre de prelació ve determinat per la nota mitjana de títol que conste en el seu expedient acadèmic.

Les persones preinscrites sense títol que es titulen un cop finalitzat el termini de preinscripció disposen d'un termini de 48 hores previ a la publicació de l'admissió per fer arribar al negociat de màster el certificat de notes on conste la data i nota de títol.

Les persones preinscrites sense títol que no disposen de nota mitjana de títol per no haver finalitzat els seus estudis quedaran situades al final de la llista de sol·licitants; en cas de no haver-hi prou places per a les persones no titolades, totes elles quedaran en llista d'espera i s'ordenaran entre elles per la nota de l'expedient un cop s'hagen titulat.

Es crearà una llista d'espera en una especialitat si hi ha més sol·licituds que places disponibles (veure la secció Oferta de places). Quan una sol·licitud queda en llista d'espera, i s'ha indicat una segona preferència en la preinscripció, s'ofereix la possibilitat de realitzar l'admissió a la segona opció, continuant en llista d'espera de la primera.

Quan una especialitat genere llista d'espera en l'admissió de la primera fase, no ofertarà places per a la segona fase. Les possibles vacants que es generen degut a la renuncia de plaça s'atorgaran a les persones de la llista d'espera.

Cada especialitat disposa d'una llista de titulacions amb accés directe i accés afí (*). Quan l'accés és directe s'ha marcat amb la lletra D i quan és afí amb la lletra A; quan no posa res, la titulació no dóna accés a l'especialitat. En l'admissió tenen prioritat les persones amb accés directe sobre les d'accés afí.

Que l'accés és afí vol dir que la titulació d'accés no és suficient per acreditar el domini de les competències relatives a l'especialització. Hi ha diverses vies per acreditar aquest domini:

 • Superar una prova d'accés, el temari de la qual ve establert per cada especialitat. La prova tindrà lloc una vegada iniciades les classes màster en la data que determinarà la coordinació de cada especialitat. El preu de la prova el fixa Conselleria d'Educació (preu del curs 2018/19: 78,20€).
 • Haver superat 24 crèdits ECTS en estudis universitaris oficials, de matèries relacionades amb l'especialitat que es vol cursar (si no consten els crèdits, haver superat dos cursos complets). En aquest cas, cal adreçar a la coordinació del màster una sol·licitud juntament amb la llista d'assignatures a considerar. La subcomissió de l'especialitat sol·licitada serà qui determine si s'aprova la sol·licitud d'accés directe.

A més, cal tenir en compte que:

 • Si es té accés afí a l'especialitat d'Anglès, s'estarà exempt de realitzar la prova d'accés si s'acredita el nivell C2 d'Anglès del MECR.
 • Si es té accés afí a l'especialitat de Català, s'estarà exempt de realitzar la prova d'accés si s'acredita el nivell C2 de Català del MECR. També estan exemptes les persones titulades en Traducció i Interpretació o del Grau de Mestre, que hagen cursat un itinerari de Català.
 • Quant a l'especialitat de Música, estan exemptes de realitzar la prova d'accés les persones titulades en Mestre/a de Primària amb Menció en Música i les persones que estiguen en possessió del Títol Professional de Música.
 • Les persones la llengua nativa de les quals no és l'espanyol, hauran d'acreditar un nivell C2 d'aquesta llengua per accedir a l'especialitat d'Espanyol.

(*) En cas d'estar en possessió d'un màster o doctorat, es podrà sol·licitar a la coordinació del màster l'accés a una especialitat a la qual no es té accés per la seua titulació prèvia al màster o doctorat. La subcomissió de l'especialitat sol·licitada serà qui determine si s'aprova la sol·licitud d'accés, per a la qual cosa és imprescindible que els estudis de màster o doctorat acrediten el domini de les competències relatives a la dita especialitat. Les sol·licituds es tindran en compte després d'haver fet l'admissió de les persones que accedeixen amb titulacions directes i afins.

 

 

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent. 
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis. 
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Reconeixement de 24 ECTS corresponents al mòdul específic d'Orientació Educativa a l'estudiantat que haja finalitzat el màster de Psicopedagogia. El mòdul d'Orientació Educativa no es troba activat pel que no es pot cursar a la Universitat Jaume I.

Reconeixement, si escau, d'un màxim de 12 ECTS per crèdits cursats en altres títols de postgrau.

- Els reconeixements amb el Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL) es poden consultar en el següent enllaç.

- Els reconeixements amb el Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM) es poden consultar en el següent enllaç.

Oferta de places

 L'oferta de places es distribueix entre les diverses especialitats de la següent manera:

 • Ciències Experimentals i Tecnologia (Física i Química, Tecnologia i Informàtica, Ciències Naturals): 50
 • Formació Professional (branca Administrativa): 20
 • Geografia i Història: 20
 • Llengües (Anglès, Espanyol, Català): 50
 • Matemàtiques: 20
 • Música: 10
 • Arts Plàstiques: 10
 • Educació Física: 10

En cas que una especialitat no cobreix totes les seues places, es podrà passar les seues vacants a altres especialitats.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster universitari en Professor/a de Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007: 

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació 
 • CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi. 
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma 

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 • CG01 - Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions. 
 • CG02 - Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent al nivell i formació prèvia dels estudiants així com l'orientació dels mateixos, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre. 
 • CG03 - Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l'especialització cursada. 
 • CG04 - Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la planificació col·lectiva del mateix; desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants. 
 • CG05 - Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, l'educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte dels drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible. 
 • CG06 - Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per si mateix i amb uns altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciativa personals. 
 • CG07 - Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes. 
 • CG08 - Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn on estiga situat; desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada; participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge. 
 • CG09 - Conèixer la normativa i organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament. 
 • CG10 - Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seua situació actual, perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època. 
 • CG11 - Informar i assessorar a les famílies sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge i sobre l'orientació personal, acadèmica i professional dels seus fills. 
 • CG12 - Per a l'especialitat d'Orientació educativa, conèixer les característiques psicopedagògiques dels alumnes per a poder avaluar-los i emetre els informes que es requerisquen. 
 • CG13 - Per a l'especialitat d'Orientació educativa, conèixer les mesures d'atenció a la diversitat que es poden adoptar per a poder realitzar l'assessorament necessari en cada cas. 
 • CG14 - Per a l'especialitat d'Orientació educativa, analitzar l'organització i funcionament del centre per a coordinar l'orientació, personal, acadèmica i professional de l'alumnat en col·laboració amb els membres de la comunitat escolar. 
 • CG15 - Per a l'especialitat d'Orientació educativa, desenvolupar les habilitats i tècniques necessàries per a poder assessorar adequadament a les famílies sobre el procés de desenvolupament i d'aprenentatge dels seus fills. 
 • CG16 - Per a l'especialitat d'Orientació educativa, identificar els serveis públics i entitats comunitàries amb les quals puga col·laborar el centre i promoure i planificar, en col·laboració amb l'equip directiu, les accions necessàries per a una millor atenció de l'alumnat. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

 • CE01 - ADP. Comprendre el desenvolupament de la personalitat d'aquests estudiants i les possibles disfuncions que afecten a l'aprenentatge. 
 • CE02 - ADP. Conèixer les característiques dels estudiants, els seus contextos socials i motivacions. 
 • CE03 - ADP. Elaborar propostes basades en l'adquisició de coneixements, destreses i aptituds intel·lectuals i emocionals. 
 • CE04 - ADP. Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten a estudiants amb diferents capacitats i diferents ritmes d'aprenentatge. 
 • CE05 - PCE. Abordar i resoldre possibles problemes. 
 • CE06 - PCE. Conèixer l'evolució històrica del sistema educatiu en el nostre país. 
 • CE07 - PCE. Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i en el centre. 
 • CE08 - PCE. Conèixer i aplicar recursos i estratègies d'informació, tutoria i orientació acadèmica i professional. 
 • CE09 - PCE. Participar en la definició del projecte educatiu i en les activitats generals del centre atenent a criteris de millora de la qualitat, atenció a la diversitat, prevenció de problemes d'aprenentatge i convivència. 
 • CE10 - PCE. Promoure accions d'educació emocional, en valors i formació ciutadana. 
 • CE11 - SFE. Adquirir habilitats socials en la relació i orientació familiar. 
 • CE12 - SFE. Comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatges com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i en la igualtat de tracte i no discriminació de les persones amb discapacitat. 
 • CE13 - SFE. Conèixer l'evolució històrica de la família, els seus diferents tipus i la incidència del context familiar en l'educació. 
 • CE14 - SFE. Relacionar l'educació amb el mitjà. 
 • CE15 - SIM. Ser capaç de desenvolupar destreses i estratègies de resolució de problemes que impliquen el treball en equip col·laboratiu d'un centre docent. 
 • CE16 - Cf. Conèixer contextos i situacions en què s'usen o apliquen els diversos continguts curriculars. 
 • CE17 - Cf. Conèixer diferents perspectives de les matèries de l'especialitat per a poder transmetre una visió dinàmica de les mateixes. 
 • CE18 - Cf. Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització i els continguts que es cursen en els respectius ensenyaments. 
 • CE19 - Cf. Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries de l'especialitat. 
 • CE20 - DID. Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius. 
 • CE21 - DID. Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació. 
 • CE22 - DID. Conèixer els desenvolupaments teòric-pràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialitat. 
 • CE23 - DID. Entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul a l'esforç. 
 • CE24 - DID. Ser capaç de fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor les aportacions dels estudiants. 
 • CE25 - DID. Ser capaç d'integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament aprenentatge. 
 • CE26 - DID. Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball. 
 • CE27 - INV. Analitzar críticament l'acompliment de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat. 
 • CE28 - INV. Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives. 
 • CE29 - INV. Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialitat. 
 • CE30 - INV. Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i aprenentatge de l'especialitat. 
 • CE31 - INV. Plantejar alternatives i solucions als problemes relatius a l'ensenyament i aprenentatge de l'especialitat. 
 • CE32 - INV. Ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació. 
 • CE33 - PR. Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent. 
 • CE34 - PR. Adquirir experiència en la planificació, la docència i l'avaluació de les matèries corresponents a l'especialització. 
 • CE35 - PR. Dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència. 
 • CE36 - PR. Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació a partir de la reflexió basada en la pràctica. 
 • CE37 - TFM. Ser capaç de compendiar la formació adquirida al llarg de tots els ensenyaments en un treball final. 

Pla d'estudis

Segons la directriu oficial, marcada per l'Ordre ECI/3858/2007 de 27 de desembre, el Màster té una estructura bàsica de 60 crèdits ECTS (1 crèdit ECTS = 25 hores) dividits en dos mòduls: un de general i comú a totes les especialitats, amb un total de 20 crèdits, i un altre mòdul de 40 crèdits en el qual es treballarà per especialitats, i inclourà el Pràcticum i el Treball de Final de Màster.

Assignatures del mòdul general (20 crèdits, 8 hores presencials per crèdit):

 • Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (6 crèdits)
 • Processos i contextos educatius (6 crèdits)
 • Societat, família i educació (6 crèdits)
 • SIM Institut (2 crèdits)

Assignatures del mòdul específic (24 crèdits, 8 hores presencials per crèdit):

 • Complements per a la formació disciplinar (8 crèdits)
 • Aprenentatge i ensenyament de les matèries corresponents a l'especialitat (8 crèdits)
 • Innovació i Investigació Educativa (8 crèdits)

Pràcticum (10 crèdits, 200 hores presencials)

Treball de Final de Màster (6 crèdits)

Les especialitats que es troben activades a la Universitat Jaume I són:

 • Ciències Experimentals i Tecnologia. Optativitat: Física i Química, Ciències Naturals i Tecnologia i Informàtica.
 • Formació Professional. Optativitat: Branca administrativa. També es recomana aquesta especialitat per al qui vulga exercir com a professorat d'Economia a Batxiller.
 • Ciències Socials i Humanitats. Optativitat: Geografia i Història.
 • Llengua i Literatura i Ensenyaments d'Idiomes. Optativitat: Anglès, Espanyol i Català.
 • Matemàtiques.
 • Música.
 • Arts Plàstiques.
 • Educació Física.

Aquelles especialitats que compten amb optativitat divideixen cada matèria de 8 crèdits del mòdul específic en dues matèries de 4 crèdits: una obligatòria d'especialitat i una altra corresponent a l'optativitat que es cursa.

Els continguts i tota la informació poden consultar-se en www.sia.uji.es.

Horaris

Els horaris per al curs 2020/2021 els pots consultar al Sistema d'Informació Acadèmica.

També pots consultar els horaris ací

L'horari de classe de les assignatures del mòdul específic ve determinat per l'especialitat que es cursa:

Horari de matins (a partir de les 9:00):

 • Llengua i Literatura i Ensenyaments d'Idiomes (Inglés, Español, Catalán).
 • Matemàtiques.

Horari de vesprades (a partir de les 15:30):

 • Ciències Experimentals i Tecnologia (Física i Química, Ciències Naturals, Tecnologia i Informàtica).
 • Formació Professional (Branca administrativa).
 • Ciències Socials i Humanitats (Geografia i Història).
 • Música.
 • Arts Plàstiques.
 • Educació Física.

Per a les assignatures del mòdul general hi haurà tres grups de 60 places: un grup en horari de matins i dos grups en horari de vesprades. Tindran preferència per a accedir al grup de matins les persones que cursen especialitats amb aquest mateix horari (fins a completar el grup).

En general, les assignatures es distribueixen al llarg del curs acadèmic de manera seqüencial, sense solapamientos, a raó de 4 hores de classe al dia (de dilluns a divendres). L'assignatura SAP007, així com algunes assignatures d'especialitats concretes, es cursen de manera intercalada ja que resulta més adequat per a treballar les competències que els corresponen (sempre en benefici de l'aprenentatge).

L'horari del Prácticum serà l'horari del centre de pràctiques. Cal tenir en compte que la gran majoria de centres només imparteix docència al matí, per la qual cosa és impossible garantir places en qualsevol un altre torn.

Continuar la meua formació

Amb el Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes es podrà accedir al Programa de Doctorat en Educació.

Coordinació docent

La coordinació ha sigut una de les directrius bàsiques d'aquest Màster, i per a açò s'han creat diversos òrgans de gestió, sent els principals:

 • Comissió Acadèmica (CA): formada per la coordinació, un representant de cadascuna de les àrees de coneixement majoritàries implicades en el mòdul general (tres en total) i un representant per especialitat (nou en total) el que fa un total de tretze membres.
 • Comissió Permanent (CP): formada per la coordinació general del Màster, i tres membres de la Comissió Acadèmica d'entre els representants de les especialitats.

La CA tindrà les funcions assignades per la normativa pròpia de la universitat. Les principals atribucions de la CP seran les de tràmit i gestió general del Màster així com vetlar per una òptima coordinació del disseny del Màster i la coordinació entre mòduls: continguts, metodologia, avaluació i activitats interdisciplinàries. També serà l'encarregada de l'estudi previ dels assumptes que hagen de posar-se en consideració de la CA. Per tant, serà funció de la CP establir el calendari de reunions de la CA per a dur a terme aquest funcionament. Així mateix serà l'encarregada de vetlar per l'execució dels acords.

A més, tenint en compte que, en el mòdul general pugues haver-hi més d'un grup d'estudiants per assignatura i en els mòduls específics serà necessària la col·laboració de professors dels diferents àmbits que engloba aquesta especialitat, la CA ha de descansar sobre subcomissions de dos tipus fonamentals:

 • Subcomissions de gestió de les especialitats (una per especialitat activada, formada per les àrees involucrades directament en l'especialitat concreta) que comptarien amb un representant en la CA (i podria alternar-se anualment si es considera necessari).
 • Subcomissions de gestió de les assignatures del mòdul general. Seran tres subcomissions i cadascuna estarà formada pels professors de cadascuna de les assignatures, independentment de l'àrea de coneixement a què estiguen adscrits. Tindrà un representant en la CA que serà d'una de les tres àrees involucrades en aquestes matèries, de tal manera que sempre hi haja un representant de cadascuna de les àrees: Psicologia Educativa per a Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat, Teoria de l'Educació per a Societat, Família i Educació, i Didàctica i Organització Escolar per a Processos i contextos educatius.
 • Existirà també una subcomissió per a les assignatures d'Innovació i recerca educativa que, àdhuc dins de cada especialitat, funcionarà com una subcomissió única per a totes les especialitats.

Seran funcions de les subcomissions d'especialitat, entre altres que puguen afegir-se: elaborar les guies docents de les assignatures, modificar els continguts a impartir en funció de les noves necessitats que puguen plantejar-se, elaborar i corregir les proves d'accés, proposar a la CA els estudiants admesos en l'especialitat, proposar a la CA el professorat que impartirà les matèries de l'especialitat, coordinar el Prácticum i vetlar per una òptima implementació i regulació de l'especialitat en el Màster.

Seran funcions de les subcomissions del mòdul general, entre altres que puguen afegir-se: elaborar les guies docents de les assignatures, modificar els continguts a impartir en funció de les noves necessitats que puguen plantejar-se, proposar a la CA el professorat que impartirà les matèries que li són pròpies, elaborar les proves d'avaluació de la seua assignatura, de tal manera que els alumnes s'avaluen de la mateixa manera, independentment del grup i el professor, i vetlar per una òptima implementació i regulació del mòdul en el Màster.

La CA, a més, haurà de vetlar per la coordinació entre mòduls i assignatures: continguts, metodologia, avaluació i activitats interdisciplinàries, i garantir per una òptima coordinació del disseny del Màster.

A més dels mecanismes de coordinació interna, s'ha dissenyat mecanismes de coordinació docent externa amb el professorat de secundària dels centres de pràctiques. Abans de la realització del Prácticum per part dels estudiants, es manté una reunió amb els coordinadors dels centres de secundària que seran receptors dels alumnes en pràctiques. Aquests coordinadors s'encarreguen de ser l'intermediari entre la universitat (i els tutors d'aquesta) i els tutors del centre (o supervisors). Per aquest motiu, és necessària aquesta reunió on la informació es distribuïsca a tots i es puguen resoldre els possibles dubtes que puguen aparéixer.

Durant la realització del Prácticum, el tutor de la universitat visita el centre, almenys una vegada, per a comentar amb el tutor d'allí  la marxa de les pràctiques. En finalitzar el període del Prácticum, es convoca una nova reunió amb els coordinadors amb la finalitat d'arreplegar l'avaluació del procés i establir línies de millora per al curs següent.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

METODOLOGIA I AVALUACIÓ

Cada crèdit ECTS requereix de 25 hores de treball de l'estudiantat. A les assignatures del mòdul general i les del mòdul específic, d'aquestes 25 hores, 8 són presencials.

La metodologia docent promou l'aprenentatge actiu, de manera que en les sessions de classe s'alternen les explicacions del professorat amb la participació de l'alumnat mitjançant la realització de debats, treballs en grup, estudi de casos, exposicions, etc. A més del treball de classe, l'estudiantat ha de realitzar tasques de treball personal com realitzar lectures, assaigs curts, exercicis, projectes, portafolis, etc.

L'avaluació de cada matèria constarà de dues proves amb un valor total per a cadascuna del 50%. Una prova serà de tipus teòric, en la qual l'estudiant haurà de reflectir que ha adquirit els coneixements necessaris. L'altra serà de tipus pràctic i en ella l'estudiant haurà de ser capaç d'aplicar aquests coneixements. D'aquesta manera demostrarà l'adquisició de les competències corresponents.

Pràctiques externes

El Pràcticum té una durada de vuit setmanes lectives i es realitza en centres docents públics i privats de la província de Castelló que imparteixen ensenyances previstes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, corresponents a l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional, així com per als centres públics autoritzats per impartir ensenyaments d'idiomes. La Conselleria d'Educació és qui regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques.

El Pràcticum es realitza en l'especialitat del màster que s'està cursant i està dividit en dos períodes. Un primer període de dues setmanes al mes de gener i un segon període de sis setmanes a partir de la segona quinzena de febrer. En total, la permanència al centre és de 200 hores. Al llarg del Pràcticum es porta a terme una primera etapa d'acollida pel centre, on es coneix l'organització de la comunitat educativa, una etapa d'observació amb el tutor assignat i una etapa d'intervenció a l'aula. L'horari del Pràcticum serà l'horari del centre de pràctiques. Cal tenir en compte que la gran majoria de centres només imparteix docència al matí, per la qual cosa és impossible garantir places en qualsevol altre torn.

Consulta les entitats cooperadores

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2020/estudio/42135?caracteres=practicas

 

Mobilitat i programes d'intercanvi

Les pràctiques només es podran realitzar en centres docents de la Comunitat Valenciana (Ordre de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques i s’establixen orientacions per al desenrotllament del Pràcticum dels títols oficials de màster que habiliten per a exercir les professions de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyances d’idiomes).

Treball final de màster

El Treball de Final de Màster es realitza en el tram final dels estudis del màster. Aquest és un treball en el qual s'han d'integrar els aprenentatges adquirits mitjançant els ensenyaments rebuts i les pràctiques realitzades.

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2020/estudio/42135?caracteres=practicas

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Adrian Serrano, Juan Emilio Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professor Titular d'Universitat
Aguilella Arzo, Marcelo Isidro Dep. de Física Professor Titular d'Universitat
Aguirre García Carpintero, Arecia Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Arrufat Calatayud, María Luisa
Avariento Adsuara, Maria Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques Professora Associada Laboral
Badenes March, José Antonio Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques Professor Associat Laboral
Bellés Fortuño, Begoña
Bellmunt Serrano, Manuel Dep. d'Estudis Anglesos Professor Ajudant Doctor Tipus II
Beltrán Felip, Antonio Dep. de Matemàtiques Catedràtic d'Universitat
Beltrán Martín, Inmaculada Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Titular d'Universitat
Beltrán Palanques, Vicente Dep. d'Estudis Anglesos Professor Ajudant Doctor Tipus II
Beltrán Valls, Maria Reyes Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Blas Arroyo, José Luis Dep. de Filologia i Cultures Europees Catedràtic d'Universitat
Blesa Pérez, Andreu Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Titular d'Universitat
Caballero Guiral, María Juncal Dep. d'Història, Geografia i Art Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Cabedo Mas, Alberto Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques Professor Titular d'Universitat
Cabedo Semper, José David Dep. de Finances i Comptabilitat Professor Titular d'Universitat
Campoy Cubillo, María Carmen Dep. d'Estudis Anglesos Professora Titular d'Universitat
Canales Leiva, Joaquim Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professor Associat Laboral
Casanova Ávalos, Manuela Dep. de Filologia i Cultures Europees Professora Titular d'Escola Universitària
Chiva Bartoll, Óscar Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques Professor Contractat Doctor
Corchado Badía, Juan Miguel Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura Professor Associat Laboral
Doménech Betoret, Fernando Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professor Titular d'Universitat
Escoín Morellá, Rosa Ana Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques Professora Associada Laboral
Feenstra , Ramón Andrés Dep. de Filosofia i Sociologia Professor Titular d'Universitat
Fernández Nadal, Carmen María Dep. d'Història, Geografia i Art Professora Titular d'Universitat
Fernández Rivera, Juan José Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques Professor Associat Laboral
Ferrández Berrueco, María Reina Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura Professora Titular d'Universitat
Ferrete Sarria, María del Carmen Dep. de Filosofia i Sociologia Professora Associada Laboral
Flor Peris, María Luisa Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Titular d'Universitat
Fortanet Gómez, Inmaculada Dep. d'Estudis Anglesos Catedràtica d'Universitat
Fortea Bagán, Miguel Angel Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura Professor Associat Laboral
Fortuño Llorens, Santiago Dep. de Filologia i Cultures Europees Professor Emèrit
Gil Gómez, Jesús Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques Professor Titular d'Universitat
Gimeno Navarro, Miguel Ángel Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Contractat Doctor
González Tornel, Pablo
Grandío Botella, Antonio Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Titular d'Escola Universitària
Gregori Huerta, Pablo Dep. de Matemàtiques Professor Titular d'Universitat
Hernández López, Leonor Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professora Titular d'Universitat
Hurtado Ruiz, Monica Asunción Dep. de Ciències Agràries i del Medi Natural Professora Titular d'Universitat
Juan Verdoy, Pablo Dep. de Matemàtiques Professor Titular d'Universitat
Lafuente Luengo, Juan Angel Dep. de Finances i Comptabilitat Catedràtic d'Universitat
Lancis Sáez, Jesús Dep. de Física Catedràtic d'Universitat
Llobat Flor, Beatriz
Lluch Peris, Ana María Dep. de Matemàtiques Professora Titular d'Universitat
Lorenzo Valentín, Gil Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques Professor Contractat Doctor
Lozano Estivalis, Maria Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura Professora Contractada Doctora
Mallén Broch, Francisco Fermín Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Ajudant Doctor Tipus II
Marqués Andrés, María Mercedes Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors Professora Titular d'Universitat
Marqués Marzal, Ana Isabel
Martí Arnándiz, Otilia Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura Professora Contractada Doctora
Martí Contreras, Jorge Dep. de Filologia i Cultures Europees Professor Ajudant Doctor Tipus II
Martínez León, Luis Dep. de Física Professor Titular d'Universitat
Martínez Peris, Laura Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Associada Laboral
Meseguer Costa, Sergio Dep. de Ciències Agràries i del Medi Natural Professor Associat Laboral
Miralles Montolío, Alejandro Dep. de Matemàtiques Professor Titular d'Universitat
Moliner Miravet, María Lidón Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura Professora Titular d'Universitat
Moliner Urdiales, Diego Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques Professor Titular d'Universitat
Monferrer Daudí, Joan Ramon Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura Professor Associat Laboral
Navarro Ferrando, Ignasi Dep. d'Estudis Anglesos Professor Titular d'Universitat
Nebot Nebot, Vicente José Dep. de Filologia i Cultures Europees Professor Ajudant Doctor Tipus I
Olcina Sempere, Gustau Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques Professor Ajudant Doctor Tipus II
Ortells Montón, Elena María Dep. d'Estudis Anglesos Professora Titular d'Universitat
Palau Pellicer, Paloma Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques Professora Titular d'Universitat
Pallares Piquer, Marc Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura Professor Contractat Doctor
Palmer Andreu, Vicente José Dep. de Matemàtiques Catedràtic d'Universitat
Pareja Olcina, María
Peñalver Vilar, José María Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques Professor Titular d'Universitat
Piquer Vidal, Adolfo Dep. de Filologia i Cultures Europees Professor Titular d'Universitat
Porta Navarro, María Amparo Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques Professora Titular d'Universitat
Ramírez Helbling, Lidia
Adreça de correu electrònic: ramirezl@uji.es
Professorat extern Màsters
Rangel Gasco, Esperanza Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Associada Laboral
Raro López, María Rosario Dep. de Traducció i Comunicació Professora Associada Laboral
Renau Renau, María Luisa Dep. d'Estudis Anglesos Professora Contractada Doctora
Ribera Giner, Marc Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques Professor Associat Laboral
Ripollés Mansilla, Antonio Fernando Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques Professor Titular d'Universitat
Ripollés Meliá, María Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Titular d'Universitat
Rodríguez Peñarroja, Manuel Dep. d'Estudis Anglesos Professor Associat Laboral
Rodríguez Sánchez, Alma María Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Titular d'Universitat
Ruiz Madrid, María Noelia Dep. d'Estudis Anglesos Professora Titular d'Universitat
Sales Ciges, María Auxiliadora Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura Professora Titular d'Universitat
Sanahuja Ribés, Aida Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Sánchez Tarazaga Vicente, Lucía Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura Professora Ajudanta Doctora Tipus I
Santagueda Villanueva, Maria Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Serra Adsuara, Sergi Dep. de Filologia i Cultures Europees Professor Associat Laboral
Silvestre López, Antonio José Dep. d'Estudis Anglesos Professor Titular d'Universitat
Soriano Martí, Francisco Javier Dep. d'Història, Geografia i Art Professor Associat Laboral
Tejada Tello, Pedro Dep. de Filologia i Cultures Europees Professor Associat Laboral
Traver Martí, Juan Andrés Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura Professor Titular d'Universitat
Velando Casanova, Mónica Dep. de Filologia i Cultures Europees Professora Titular d'Universitat
Vellón Lahoz, Francisco Javier Dep. de Filologia i Cultures Europees Professor Titular d'Universitat
Vernia Carrasco, Ana Mercedes Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Vicedo Jover, Begonya Dep. de Ciències Agràries i del Medi Natural Professora Titular d'Universitat
Vidal Nadal, María Rosario Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Catedràtica d'Universitat
Vidal Prades, Emma Dunia Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura Professora Associada Laboral
Villalba Ibañez, Cristina

Coordinació del màster

Coordinació general: Sergi Selma Castell (mastersecundaria@uji.es)

Especialitat de Ciències Experimentals i Tecnologia: Mercedes Marqués Andrés (mmarques@uji.es)

Especialitat de Ciències Socials i Humanitats: Francisco Javier Soriano Martí (fsoriano@uji.es)

Especialitat de Formació Professional: Francisco Fermín Mallén Broch (fmallen@uji.es)

Especialitat de Llengua, Literatura i Ensenyança d´Idiomes: María Luisa Renau Renau (renau@uji.es)

Especialitat de Matemàtiques:  Gil Lorenzo Valentín (Gil.Lorenzo@uji.es)

Especialitat de Música: Antonio Ripollés Mansilla (antoni.ripolles@edu.uji.es).

Especialitat d'Arts Plástiques: Paloma Palau Pellicer (ppalau@uji.es).

Especialitat d'Educació Física: Òscar Chiva Bartoll (ochiva@uji.es).

Resta de membres de la Comissió Acadèmica del màster:

 • Emilio Adrián Serrano: Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat.
 • Marc Pallares Piquer: Societat, Família i Educació.
 • Auxi Sales Ciges: Processos i Contextos Educatius.
 • Ferran Domènech Betoret: Especialitat d'Orientació Educativa. 

INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Telèfon: 964 72 97 85

mastersecundaria@uji.es

Departaments implicats

Donat l'elevat nombre de professors implicats en el màster, la pràctica totalitat de departaments de la Universitat Jaume I estan involucrats en la docència i tutorització d'activitats.

La coordinació general, no obstant això, correspon al departament d´Educació. Els departaments implicats són els següents:

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Una vegada s'han seleccionat els centres de pràctiques, Conselleria d'Educació proporciona a la coordinació del màster l'oferta de places disponibles a la província de Castelló. La coordinació del màster és qui realitza la tasca de coordinació amb els centres de pràctiques, mentre que la coordinació de cada especialitat s'encarrega de realitzar l'assignació de les places de pràctiques als estudiants, i dels tutors acadèmics de la Universitat Jaume I. En els centres hi ha la figura del coordinador de pràctiques, la funció del qual és la de concretar de manera coherent les accions formatives a desenvolupar per part dels estudiants del Pràcticum al costat dels seus respectius tutors en el centre, així com actuar com a representant del centre en les comunicacions amb la universitat.

Coordinadora de pràctiques: Edurne Zubiria Ferriols  zubiria@uji.es

Coordinació del treball final de màster

La coordinació de cada especialitat és l'encarregada de recollir les propostes de temes de Treball de Final de Màster oferits pel professorat de la Universitat Jaume I. Després de la publicació d'aquestes propostes, es realitza l'elecció de temes i tutors, de la qual s'ha de donar constància a la coordinació de l'especialitat, que serà també qui porte a terme l'organització dels tribunals d'avaluació.

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

La informació referent al sistema de garantia de qualitat es pot consultar en el present enllaç.

Consulta dels Informes del títol de les agències de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària poden consultar els indicadors del títol i tota la información corresponent en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=42135

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=42135

Altres

Vídeos Presentació del Màster

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus