UJI

Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament

Última modificació: 29/04/2019 | Font: InfoCampus

No sols hi ha la pau entesa d’una sola manera, sinó que hi ha tantes formes de fer la pau com diverses són les persones i les cultures.

Aquesta és una de les idees que sustenten el plantejament del màster universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament de la Universitat Jaume I en el marc de la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau. [Llegir més]

Modalitat: presencial.

Idioma de docència: anglès o espanyol.

Pla d'estudis anterior

 

Introducció

Presentació

No sols hi ha la pau entesa d’una sola manera, sinó que hi ha tantes formes de fer la pau com diverses són les persones i les cultures.

Aquesta és una de les idees que sustenta el plantejament teòric del màster universitari en Estudis Internacionals de Paz, Conflictes i Desenvolupament. Així i prenent com a fonament aquest pressupost, el currículum del màster promou coneixements específics en les àrees d'estudis de pau, transformació de conflictes, cooperació al desenvolupament, educació per a la pau, cultures de pau, democràcia, drets humans, comunicació per mitjans pacífics, gènere i estudis postcoloniales, entre unes altres.

Amb una tradició de més de vint anys, el màster, que va començar en 1996 com a títol propi, ha anat consolidant-se a poc a poc, fins a arribar als nostres dies, quan es troba  adscrit a la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I i depèn institucionalment de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau creat entre la Universitat d'Alacant i la Universitat Jaume I.

Algunes de les fites més importants del màster són:

 • En 1999 va ser reconegut com a Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau atès el treball constant de construcció i difusió de cultures per a fer la pau.
 • A partir del curs 2009-2010, el Consell d'Universitats va aprovar amb verificació favorable aquest màster universitari (Reial decret 1393/2007).
 • A inicis de 2013, el màster va ser verificat favorablement mitjançant el procediment complet de l'ANECA, per la qual cosa va passar a anomenar-se “màster universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament”.
 • L'any 2015 el màster ha rebut l'informe favorable a la renovació de l'acreditació per part de l'ANECA.

També és important assenyalar que el principal objectiu del màster és crear una comunitat d'aprenentatge internacional, intercultural i interdisciplinari en la qual es fomente la transformació pacífica de conflictes, des del reconeixement, respecte i entesa de les diferents cultures i formes de vida. Així mateix, en les seues aules es promou el diàleg intercultural i l'intercanvi acadèmic entre el Sud i el Nord. Aquesta és una de la raons per les quals l'estudiantat procedeix tant de països desenvolupats com de països en vies de desenvolupament, reflectint, moltes vegades, alguns d'ells les tensions i els trastorns del món actual i havent pogut experimentar, en moltes ocasions i directament, guerres i conflictes violents. De la mateixa manera, el professorat participant procedeix de tot el món, contribuint també al caràcter internacional i intercultural del programa, i prové  de prestigioses universitats, organitzacions i institucions dels cinc continents.

Finalment, cal dir que la mida de les classes (màxim 25 estudiants per assignatura) afavoreix el contacte personal entre estudiants i professors, així com les metodologies de treball dinàmiques i participatives.

 

 

 

Màster interuniversitari

Aquest màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Durada: dos cursos acadèmics (setembre 2020 / setembre 2022).

Docència presencial: setembre 2020 / setembre 2022.

 

PRIMER ANY 

PRIMER SEMESTRE, TARDOR 2020: PAU I CULTURA

I (21 Set. – 16 Oct. 2020)

II (19 Oct. – 13 Nov. 2020)

III (16 Oct. - 11Dec. 2020)

IV (11 Gen./ Jan. -5 Feb. 2021) 

V (Dilluns /Monday: 21 Sept. 2020 – 1 Feb. 2021)

 • SBG023 Seminari intercultural I/ Intercultural Seminar I   
  Adela Almela Escrig, Cátedra UNESCO de Filosofía Paz, España
  Gigio de Bustamante, Cátedra UNESCO de Filosofía Paz, Brasil
  Laurence Klein, Research group SOGRES_MF (UJI), Luxemburg

 

SEGON SEMESTRE, PRIMAVERA 2021: PAU I CONFLICTES

I (8 Feb.- 5 Mar 2021)

II (15- 31 Mar. 2021)

III (12 Abr/Apr. - 7 May. 2021)

IV (10 May. - 4 Jun. 2021)

V (Dilluns/Monday: 8 Feb. – 31 May. 2021)

 • SBG046 Seminari Intercultural II / Intercultural Seminar I
  Adela Almela Escrig, Cátedra UNESCO de Filosofía Paz, España
  Egidio de Bustamante, Cátedra UNESCO de Filosofía Paz, Brasil
  Laurence Klein, Research group SOGRES_MF (UJI), Luxemburg

        

 

SEGON ANY

TERCER SEMESTRE, TARDOR 2020: PAU I DESENVOLUPAMENT
 

I (21 Sept. – 16 Oct. 2020)

II (19 Oct. - 13 Nov. 2020)

III (16 Nov.- 11 Dic. 2020)

 • SBG059 Migracions i Codesenvolupament  (docència online)
  Dr. Eduardo Sandoval Forero, Universidad Autónoma del Estado de México
 • SBG060 Migration and Co-development
  Dr. Jarpa Dawuni, Institute for African Women in Law, Ghana

 

IV (11 Gen./ Jan- 5 Feb. 2021)

 • SBG108 Noves Tendències en Estudis de Pau i Desenvolupament
   

 • SBG109 New Tendencies in Peace and Development Studies
  Dr. Araceli Alonso, Wisconsin University, USA

V (Dilluns / Monday:  21 Sept. 2020 – 1 Feb. 2021)

 • SBG069 Seminari Intercultural III 
  Adela Almela Escrig, Cátedra UNESCO de Filosofía Paz, España
  Gigio de Bustamante, Cátedra UNESCO de Filosofía Paz, Brasil
  Laurence Klein, Research group SOGRES_MF (UJI), Luxemburg

 

QUART SEMESTRE, PRIMAVERA 2021: VIA DE RECERCA O VIA PROFESSIONAL

I ( 8 - 12 Feb. 2021)

II (15- 19 Feb. 2021)

TFM 2021

Via professional / Professional Track:

Via investigadora / Research Track:

 

El Programa es reserva el dret a modificar, afegir o cancel·lar cursos i altres activitats. Actualitzat: 18/02/2020

Calendari matèries 1r any

Calendari matèries 2n any

Crèdits i import

120 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2020/21: 39,27 €/crèdit.

Objectius

Els objectius del programa són els següents:

1.1 Difondre les nocions de pau, conflictes, ajuda humanitària i cooperació al desenrotllament proposades per la UNESCO, perquè els futurs professionals i investigadors les incorporen de manera integral als seus àmbits de treball.

1.2 Crear un entorn d´estudi i investigació crític, interdisciplinari i d´excel·lència acadèmica en línia amb els estatuts de la Universitat Jaume I i el procés de convergència de l´Espai Europeu d´Educació Superior en el marc de Bolonya.

1.3 Promoure el reconeixement de la diversitat cultural, l´educació i la comunicació interculturals.

1.4 Desenvolupar habilitats personals, socials i professionals per a fer la pau (les paus) i transformar els conflictes per mitjans pacífics.

1.5 Estudiar les tendències de transformació de l´Acció Humanitària en processos de cooperació al desenvolupament i al codesenvolupament a llarg termini.

1.6 Avançar en la construcció de cultures per a la pau per mitjà del treball acadèmic i professional des de la perspectiva de gènere, de transformació de conflictes i de diplomàcies alternatives.

1.7 Assentar els coneixements, ferramentes i actituds necessàries per a establir xarxes de treball que implementen polítiques mundials i locals basades en el desenvolupament sostenible, la responsabilitat cooperativa i la seguretat ecològica.

 

Coneixements previs recomanables

Dirigit a alumnat, professionals i acadèmics que busquen formació interdisciplinària en temes de cultura de pau, transformació pacífica de conflictes i cooperació al desenvolupament.

En tractar-se d'un Màster que promou la interculturalitat, estem oberts a diverses àrees del coneixement. Alguns dels nostres estudiants provenen de l´àrea de filosofia, comunicació, humanitats, o dret, per mencionar alguns.

Orientació

El màster proporciona una formació de postgrau amb una orientació professional i/o investigadora.

Estructura del Programa de Màster:

Dos anys acadèmics (120 ECTS): tres semestres de docència (Pau i cultura, Pau i conflictes, Pau i desenvolupament, 30 ECTS cada un) i un d´investigació o professional (30 ECTS).

Via d´investigació: dos matèries de Metodologia i Tècniques d´Investigació, més la investigació i elaboració d´un treball final de màster amb orientació acadèmica (150 pàgines) que serà defensat públicament. Esta via dóna accés al programa de Doctorat Europeu en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament amb menció de Qualitat.

Via professional: dos matèries de Metodologia i Tècniques d´Elaboració i Execució de Projectes, més pràctiques en alguna institució o organisme d´aquest àmbit de treball i, finalment, l'elaboració i defensa pública d'un treball final de màster amb orientació professional.

 

Eixides professionals

Professionals:

 • Tècnics de cooperació al codesenvolupament que des d´ONGs del Nord impulsen la creació d´ONGs contraparts en països empobrits.
 • Oficials de les agències de l´ONU i altres organismes internacionals. Observadors de processos electorals democràtics en situacions postconflicte bèl·lic.
 • Observadors i mediadors en conflictes armats latents o efectius.
 • Tècnics en ajuda humanitària per a desastres naturals i/o en situacions de conflicte armat i postconflicte bèl·lic.
 • Tècnics de planificació de projectes d´ajuda humanitària i codesenvolupament en camps de refugiats i desplaçats.
 • Mediadors en conflictes de violència escolar, domèstica o producte de les desigualtats socials.
 • Experts en campanyes de sensibilització.
 • Tècnics de relacions interculturals en zones de fort flux d´immigració.
 • Formadors en temes de pau, conflictes i desenvolupament.

Acadèmics:

 • Professors universitaris.
 • Educadors per a la pau, la transformació pacífica de conflictes i la cooperació al codesenvolupament.
 • Investigadors acadèmics.
 • Investigadors en observatoris i en organismes d´anàlisi de la situació mundial d´armament, pobresa, relacions internacionals i conflictes.

Beques pròpies i ajudes

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Els criteris d'admissió als màsters universitaris estan regulats en l'article 17 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Els criteris de valoració de mèrits que s'apliquen per a la selecció de l'estudiantat que participa en aquest títol són els següents:

1. Expedient acadèmic. Valoració de l'excel·lència acadèmica de les candidatures (20%)

2. Coneixements i experiència professional prèvia amb especial atenció als tres camps principals del màster: pau, conflictes i desenvolupament. Valoració dels currículums dels candidats (30%)

3. Motivació personal, aspiracions, responsabilitat social i interessos. Valoració d’un l'assaig personal que s’ha de presentar on s'expliquen els motius pels quals es desitja participar en el programa i quin és el seu interès en els temes principals d’aquest (20%)

4. Coneixement d'idiomes (anglès/castellà) (20%)
El màster s'ofereix en castellà i/o en anglès. Els estudiants no natius d'aquestes llengües hauran d'aportar un certificat d'idiomes B2 per a la seua admissió.

5. País d'origen i context cultural. Ateses les característiques socials del programa i els seus objectius per a establir un diàleg intercultural, s'accepta els estudiants de manera que es forme un equilibri entre europeus i procedents de tercers països. Al mateix temps, el programa fa un esforç per combinar estudiants procedents de països en desenvolupament i de països desenvolupats. Aquest ambient intercultural és una de les característiques que enriqueixen i fan peculiar aquest programa (10%)

Encara que el programa no té explicitades proves d'admissió específiques, en cas de dubte es realitzen entrevistes via Skype, atès el caràcter internacional de l'estudiantat, per a comprovar la idoneïtat de les candidatures.

 

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Reconeixement de crèdits per experiència professional i/o laboral

L'alumne/a pot sol·licitar el reconeixement de fins a 18 ECTS per experiència professional i/o laboral. Les sol·licituds de reconeixement de crèdits en el Màster Universitari en Estudis Internacionals de Paz, Conflictes i Desenvolupament per experiència professional o laboral seran valorades per la Comissió Acadèmica del Màster. El sol·licitant haurà d'acreditar fefaentment que l'experiència professional o laboral està relacionada directament amb les competències inherents al títol que es pretén obtenir i a l'assignatura que sol·licita reconèixer.

Reconeixement de crèdits de títols propis

El títol propi Màster Internacional en Estudis de Paz i Desenvolupament es reconeixerà íntegrament (90 ECTS) a causa de la seva total extinció pel títol oficial de Màster Universitari en Estudis Internacionals de Paz, Conflictes i Desenvolupament (120 ECTS). 

Oferta de places

Nombre de places: màxim 50 estudiants per curs acadèmic, 25 estudiants per classe.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Estudis Internacionals de Paz, Conflictes i Desenvolupament per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol.

COMPETÈNCIES GENERALS:

 • CG01 - Comprendre les teories dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament per a poder analitzar-les des d'una perspectiva crítica i creativa
 • CG02 - Organitzar la informació treballada sobre els estudis de pau, conflictes i desenvolupament d'acord amb les metodologies professionals i de recerca pròpies d'aquests estudis
 • CG03 - Resoldre problemes a través d'una aplicació dels mitjans de la transformació pacífica de conflictes
 • CG04 - Avaluar processos de transformació pacífica dels conflictes
 • CG05 - Cooperar en un equip de caràcter interdisciplinari per a la realització d'activitats pròpies dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament
 • CG06 - Treballar en un context internacional en l'àmbit de la cooperació
 • CG07 - Interactuar amb els companys a través de les activitats realitzades en relació amb els estudis de pau, conflictes i desenvolupament
 • CG08 - Reconèixer la diversitat i la interculturalitat gràcies al contacte continu amb estudiantat i professorat procedent de múltiples cultures
 • CG09 - Raonar críticament sobre les teories ajuste als estudis de pau, conflictes i desenvolupament
 • CG10 - Discriminar quan una acció és causant de sofriment humà i de la naturalesa
 • CG11 - Desenvolupar un aprenentatge autònom en relació amb els continguts propis dels estudis per a la pau, els conflictes i el desenvolupament
 • CG12 - Seleccionar estratègies per a transformar conflictes per mitjans pacífics
 • CG13 - Fer propostes creatives i prendre decisions en la transformació pacífica dels conflictes
 • CG14 - Identificar trets culturals des d'una perspectiva intercultural


COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

E01 - Interpretar els corrents de pensament dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament que permeten adoptar un posicionament crític, igualitari, obert i flexible
E02 - Valorar críticament la relació entre els fets i els processos actuals i del passat dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament
E03 - Analitzar els processos històrics i socioculturals dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament
E04 - Jutjar les informacions, els textos i els discursos dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament i poder valorar-los d'una manera autònoma i creativa
E05 - Promoure el diàleg de forma oberta i inclusiva tenint en compte els pressupostos dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament
E06 - Aplicar de forma organitzada els coneixements adquirits en els estudis de pau, conflictes i desenvolupament.
E07 - Transmetre i ensenyar els continguts dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament d'acord amb els pressupostos de la filosofia per a la pau i de la transformació pacífica dels conflictes
E08 - Contrastar les diferents perspectives historiogràfiques en el marc dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament sobre moments de pau i situacions de conflicte en diversos períodes i contextos
E09 - Comparar les principals aportacions teòrico-pràctiques aplicades en els estudis interdisciplinaris de pau, conflictes i desenvolupament
E10 - Analitzar els fets històrics des d'una perspectiva científica dels estudis interdisciplinaris de pau, conflictes i desenvolupament
E11 - Conèixer i utilitzar recursos en línia per a la recerca conduent a la realització de treballs acadèmics (Webs oficials vinculades amb els estudis de pau, conflictes i desenvolupament, revistes electròniques, llibres electrònics, endnote, etc.)
E12 - Discriminar informació continguda en bases de dades i altres instruments informàtics i d'Internet relacionats amb els estudis de pau, conflictes i desenvolupament
E13 - Utilitzar de manera clara i sense ambigüitats la terminologia pròpia en l'àmbit interdisciplinari dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament
E14 - Comunicar de forma escrita, mitjançant la realització de treballs acadèmics, i en la pròpia llengua els continguts apresos en els estudis de pau, conflictes i desenvolupament
E15 - Valorar els continguts propis dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament en un context intercultural i internacional
E16 - Produir una reflexió crítica i profunda sobre la violència, la injustícia, la desigualtat, el desenvolupament i la pau en diversos contextos i temps

Pla d'estudis

Màster universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament: 120 crèdits ECTS en dos cursos acadèmics; tres semestres de docència (30 crèdits ECTS cada un) i un de formació investigadora o professional (30 crèdits ECTS).

Estructura de cada semestre de docència: una matèria introductòria més tres matèries específiques a triar segons els interessos de l'alumnat i l'idioma, anglès o espanyol, més un seminari intercultural setmanal.

Estructura del semestre de formació investigadora o professional:

L'estructura del semestre acadèmic/professional varia respecte als anteriors, ja que està composta per 2 matèries obligatòries (3 crèdits ECTS cada una) i la matèria Treball de Final de Màster amb orientació acadèmica (24 crèdits ECTS) per a la via acadèmica, que inclou l'elaboració d'un treball final de màster de 150 pàgines i la seua defensa pública davant d'un tribunal d'experts, o la matèria Estada en Pràctiques (12 crèdits ECTS) que inclou pràctiques nacionals o internacionals en un organisme i el Treball de Final de Màster amb orientació professional (12 crèdits ECTS) que inclou l'elaboració d'un treball final de màster i la seua defensa pública davant d'un tribunal d'experts.

Primer any acadèmic

Primer semestre: Pau i Cultura

Mòdul 1

 • Matèria d'introducció (obligatòria): 6 crèdits

Mòdul 2

 • Matèria optativa: 6 crèdits

Mòdul 3

 • Matèria optativa: 6 crèdits

Mòdul 4

 • Matèria optativa: 6 crèdits

Mòdul 5

 • Seminari Intercultural I (obligatòria): 6 crèdits

Total: 30 crèdits

 

Segon semestre: Pau i Conflictes

Mòdul 1

 • Matèria d'introducció (obligatòria): 6 crèdits

Mòdul 2

 • Matèria optativa: 6 crèdits

Mòdul 3

 • Matèria optativa: 6 crèdits

Mòdul 4

 • Matèria optativa: 6 crèdits

Mòdul 5

 • Seminari Intercultural II (obligatòria): 6 crèdits

Total: 30 crèdits

 

Segon any acadèmic

Tercer semestre: Pau i Desenvolupament

Mòdul 1

 • Matèria d'introducció (obligatòria): 6 crèdits

Mòdul 2

 • Matèria optativa: 6 crèdits

Mòdul 3

 • Matèria optativa: 6 crèdits

Mòdul 4

 • Matèria optativa: 6 crèdits

Mòdul 5

 • Seminari Intercultural III (obligatòria): 6 crèdits

Total: 30 crèdits

Quart semestre: Via investigació

Mòdul 1

 • Metodologia I (obligatòria): 3 crèdits

Mòdul 2

 • Metodologia II (obligatòria): 3 crèdits

Mòdul 3, 4 i 5

 • Treball de Final de Màster amb orientació acadèmica: 24 crèdits

Total: 30 crèdits

Quart semestre: Via professional

Mòdul 1

 • Metodologia I (obligatòria): 3 crèdits

Mòdul 2

 • Metodologia II (obligatòria): 3 crèdits

Mòdul 3, 4 i 5

 • Estada en pràctiques: 12 crèdits
  Treball de Final de Màster amb orientació professional: 12 crèdits

Total: 30 crèdits

Total: 120 crèdits


Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es

 

Avantatges del disseny del màster:

 • L’alumnat té més temps per a investigar i redactar els treballs dels cursos amb major qualitat, ja que disposen d'una setmana sense classe entre les matèries.

 • L'alumnat pot redactar el seu treball final de màster a Castelló amb tot el suport acadèmic i els recursos que el programa i la Universitat ofereixen.

 • Com a oferta addicional, el programa introdueix un període de pràctiques ateses les prèvies necessitats del nostre alumnat així com de la mateixa comunitat. Aquesta possibilitat permet rebre una formació professional en aquest camp.

 • Com que el programa compta amb 120 crèdits ECTS, adaptat al sistema europeu, és possible obtenir una especialització professional més elevada amb l'elaboració del projecte professional o una formació acadèmica superior amb l'elaboració d'un treball de final de màster que permet 'estudiant l'accés al programa de doctorat. A més, els que vulguen realitzar el programa de doctorat, una vegada completat el màster (línia investigadora), poden directament començar a elaborar la tesi doctoral, sense haver de cursar els crèdits de doctorat actuals corresponents al primer i segon any, ja que han sigut substituïts per les matèries del màster.

 • Seguint les recomanacions de l'espai europeu d'educació superior, el sistema educatiu deixa de centrar-se en l'ensenyament del professorat per a centrar-se en l'aprenentatge dels que estudien.


 

 

 

Horaris

L'horari general del màster sol ser tots els dies de dilluns a divendres de 10 a 13 hores.

A més, el dilluns de 14.30 h a 16.30 h s'imparteix l'assignatura Seminari Intercultural.

Horaris del curs 2020-2021 

Les classes s'imparteixen en les aules FF103AA , FF104AA, FF204AA y FF205AA de l'edifici de l'Escola de Doctorat.

El Seminari Intercultural s'imparteix en el Saló d'actes de l'edifici de l'Escola de Doctorat (FF0008CC).

Continuar la meua formació

La realització d´aquest Màster pot donar accés al Doctorat en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament.

Coordinació docent

Segons la Normativa dels estudis oficials de màsters universitaris de la Universitat Jaume I publicada en la web ací la coordinació docent del màster ha de ser a càrrec de la Comissió Acadèmica del Màster.

Segons aquesta normativa, la Comissió Acadèmica del Màster està composta per un mínim de tres professors del màster que tinguen vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet, i per un estudiant de la Universitat. En tot cas, en la seua constitució s’ha d’establir una representació adequada dels departaments participants en el màster. La Comissió ha de triar d’entre els seus membres un coordinador o coordinadora i un secretari o secretària. Aquesta Comissió assumeix les funcions d’ordenació acadèmica dels ensenyaments corresponents al títol de màster. Són funcions de la Comissió Acadèmica del Màster:

a) Proposar als òrgans competents la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures; calendari d’avaluació; assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

b) Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’alumnat.

c) Resoldre les sol·licituds d’admissió d’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

d) Assignar els tutorsi tutores a l’alumnat quan formalitzen la matrícula.

e) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.

f) Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o personal investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o diversos professors o professores col·laboraren en les activitats formatives del màster.

g) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la necessitat d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

h) Demanar, si escau, assessorament a persones i institucions de reconegut prestigi.

i) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

j) Nomenar el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del treball final de màster.

k) Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs finals de màster.

l) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

m) Gestionar els recursos econòmics del màster.

n) Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

o) Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establert en el títol.

p) Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

Dins de la Comissió Acadèmica també s’han de repartir entre els seus membres les funcions de:

- Coordinació de Pràcticum: que vetllen per establir les correctes relacions amb les entitats col·laboradores i per la qualitat de les pràctiques en els àmbits d’intervenció psicopedagògica.

 - Coordinació d’especialitat: per a garantir la coherència i complementarietat d’activitats i propostes didàctiques entre les assignatures que la formen (activitats integrades o interdisciplinàries).

D’aquesta forma es garanteix tant la coordinació vertical com horitzontal del títol.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

REQUISITS ACADÈMICS DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS INTERNACIONALS DE PAU, CONFLICTES I DESENVOLUPAMENT. 

1. INTRODUCCIÓ

El Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament és, junt amb el seu Doctorat, una de les principals activitats de la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau i de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau (IUDESP) de la Universitat Jaume I de Castelló, Espanya. El Màster començà l’any 1996 com a títol propi i ha anat consolidant-se al llarg de la seua trajectòria. S’imparteix en un context internacional, interdisciplinari i intercultural, combinant estudiantat i professorat del Nord i del Sud.

Aquest Màster Universitari fou aprovat com a Títol Oficial per la Generalitat Valenciana en el Decret 44/2006, de 31 de març (DOGV núm. 5233, de 04.04.2006) i verificat per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i pel Consell de Universitats, així com el seu Doctorat. Aquest últim ha rebut la Menció cap a l’Excel·lència pel Ministeri d’Educació i Ciència a través de la seua Resolució del 6 d’octubre de 2011, de la Secretària General d’Universitats, amb reconeixement a la solvència cientificotècnica i formadora del programa. Segueix els criteris del procés de convergència de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) dins del procés de Bolonya, de la legislació espanyola (Reial Decret 1393/2007 de 29 d’octubre), de les regulacions de la Generalitat Valenciana i dels criteris acadèmics de l’UJI.

A inicis de 2013, el Màster fou verificat favorablement mitjançant el procediment complet de l’ANECA, per tant, ha passat a denominar-se “Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament”. Durant 2014 ha rebut l’avaluació favorable per a la renovació de l’acreditació per l’AVAP (Agencia Valenciana de Avaluació i Prospectiva).

Aquest títol oficial aposta pel rigor acadèmic en un marc internacional, interdisciplinari i intercultural en el que es potencia la participació activa a través de l’intercanvi acadèmic i intercultural.

La complexitat dels Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament requereix una intensa dedicació i esforç per part de l’estudiantat i professorat, a qui s’anima a buscar temes comuns entre les diferents matèries ofertades, de manera que es relacionen els coneixements i competències i puguen, d’aquesta manera, aproximar-se als continguts del Màster des d’una perspectiva global, crítica, dialògica i reflexiva.

(1 Aquesta informació pot estar subjecta a modificacions en cas de canvi en la legalització vigent.)


2. ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2.1 Estructura general

Aquest Màster és de 120 crèdits ECTS (European Credit Transfer Sistem), que és el sistema de crèdits vàlid per a tot l’EEES. El programa té una duració de dos cursos acadèmics i està estructurat en quatre semestres: tres semestres de docència i un últim semestre on l’estudiantat opta per la via d’investigació o la via professional i elabora el Treball Final de Màster (TFM), amb orientació acadèmica o professional, dependent de la via escollida.

Els tres semestres de docència s’organitzen al voltant dels tres grans àmbits d’estudi del programa: el primer semestre aborda els temes de Pau i Cultura, el segon semestre versa sobre Pau i Conflictes i el tercer semestre s’organitza en torn a temes de Pau i Desenvolupament.

PRIMER ANY

 • Primer semestre (30 crèdits ECTS): Pau i cultura

 • Segon semestre (30 crèdits ECTS): Pau i conflictes

SEGON ANY

 • Primer semestre (30 crèdits ECTS): Pau i Desenvolupament

 • Segon semestre (30 crèdits ECTS): Via d'investigació o Via professional


 

2.2 Els primers tres semestres de docència

Cada semestre de docència comprèn cinc matèries de 6 ECTS cada una:

 • Una primera matèria introductòria (obligatòria)
 • Tres matèries d’especialització (optatives)
 • Un seminari intercultural setmanal (obligatòria)

2.2.1 Estructura de les matèries dels tres primers semestres

 • En els tres primers semestres de docència, les matèries introductòries i les matèries d’especialització tenen una duració de quatre setmanes, organitzades en mòduls consecutius. Cada matèria es compon de tres setmanes de docència amb classes diàries de tres hores (habitualment, de 10h. a 13h.) de dilluns a divendres, amb un total de 45 hores lectives presencials, i una setmana d’investigació (en la que no hi ha classes) per al treball autònom de l’estudiantat que ha de portar, especialment, a l’elaboració del treball final de la matèria. Els horaris i les dates es poden consultar en el document “Calendari diari de classes”.

 • La metodologia utilitzada seguirà els pressupostos didàctics que es venen proposant des de l’EEES i que tenen en compte els propis sabers de l’estudiantat, així como el seu aprenentatge autònom. En aquest sentit, les classes es centraran en una combinació entre les explicacions magistrals i les dinàmiques participatives. Cada tema constarà de texts de lectura obligatòria diària, de presentacions orals per part de l’estudiantat, debats d’aula, treballs en grup i altres activitats pràctiques. Tot això es complementarà amb les lliçons magistrals.

 • Al llarg dels tres semestres de docència, l’estudiantat cursa també les matèries Seminari Intercultural / Intercultural Seminar I, II i III com a part de la docència obligatòria. Es tracta d’una matèria en la que participen conjuntament tots/es els/les estudiants/es que assisteixen al programa i s’enriqueixen mútuament de les seues experiències i coneixements. El Seminari Intercultural tracta de ser un fòrum de discussió on es combinen xerrades, conferències o col·loquis tant del propi estudiantat com d’especialistes invitats. Els seminaris són matèries bilingües on s’alternen presentacions en anglès i castellà i disposa d’interpretació simultània gratuïta per a qui ho necessite. A més, els seminaris estan oberts al professorat, a tot l’estudiantat de la Universitat i al públic en general. Tenen lloc una vegada a la setmana (tant durant les setmanes de docència de la resta de matèries com en les setmanes d’investigació. Els horaris i les dates es poden consultar en el documento “Calendari de classes”).

 

2.3 L'últim semestre

Al finalitzar els tres semestres de docència els/les estudiants optaran en l’últim semestre per la via d’investigació o per la via professional.

L’estudiantat que opte per la via d’investigació:

 • Cursarà la matèria Metodologia i Tècniques d’Investigació I (de 3 ECTS).
 • Cursarà la matèria Metodologia i Tècniques d’Investigació II (de 3 ECTS).
 • Elaborarà un TFM (de 24 ECTS) amb orientació acadèmica. Aquest TFM tindrà una extensió mínima de 150 pàgines i serà defés públicament davant d’un tribunal. Les temàtiques estaran relacionades amb els Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament.

L’estudiantat que opte per la via professional:

 • Cursarà la matèria Metodologia i Tècniques d’Elaboració de Projectes (de 3 ECTS).
 • Cursarà la matèria Metodologia i Tècniques d’Execució de Projectes (de 3 ECTS).
 • Realitzarà una Estància en Pràctiques (de 12 ECTS). Les pràctiques poden ser nacionals o internacionals.
 • Elaborarà un TFM amb orientació professional (de 12 ECTS). Aquest TFM també serà defés públicament davant un tribunal.


2.3.1 Estructura de les matèries de l'últim semestre

Les matèries de l’últim semestre (Metodologia i Tècniques d’Investigació I i II, i Metodologia i Tècniques d’Elaboració/Execució de Projectes) tenen lloc al principi de l’últim semestre del Màster, en el mes de febrer. Cada matèria té 22,5 hores presencials, 20 hores de docència i 2’5 hores de tutories, que es concentren en una setmana. Les dos matèries s’imparteixen de manera consecutiva i les hores presencials es desenvolupen en dos setmanes de classe (els horaris i les dates es poden consultar en el document “Calendari diari de classes”).

Al finalitzar aquestes matèries, l’estudiantat pot dedicar-se al TFM, en el cas de la via acadèmica, o a l’Estància en Pràctiques i el TFM, en el cas de la via professional.


 

3. AVALUACIÓ DE LES ASSIGNATURES2

3.1 Avaluació de les matèries dels tres semestres de docència

Els requisits acadèmics per a la superació de les assignatures compleixen les directrius europees dels ECTS que centren l’aprenentatge en el treball autònom i personal de l’estudiantat. Els ítems d’avaluació de cada matèria són les següents: assistència i participació activa en les classes, presentació oral i elaboració d’un treball acadèmic escrit.

 • Assistència i participació en classe: l’assistència a totes les classes és obligatòria. Així mateix, per al procés d’ensenyança-aprenentatge és fonamental la participació activa en les mateixes. L’estudiantat deurà llegir diàriament les lectures de cada sessió amb la finalitat de discutir i profunditzar el contingut en els debats de classe. El material de lectures serà facilitat pel professorat. L’estudiantat també deurà complir amb possibles activitats indicades per el professorat que poden donar lloc a debats d’aula, treballs en grups i altres tasques pràctiques. Tot això es complementarà amb les explicacions magistrals. “L’Assistència i participació en classe” suposa el 20% de la nota final.
 • Presentació oral: l’estudiantat preparà també una exposició oral sobre un dels temes o continguts de la matèria, seguint les indicacions prèvies del professorat. Cada docent establirà la duració de la presentació així com l’organització i el format (individual, per parelles, en grup, amb o sense suport audiovisual, etc.). La “Presentació oral” suposa el 20% de la nota final.
 • Treball final de matèria: durant les setmanes d’investigació, l’estudiantat elaborarà el treball escrit de cada assignatura, relacionat amb les continguts de la matèria. El treball ha d’estar escrit en espanyol i tenir una extensió entre 12 i 15 pàgines aproximadament (3.000-3.750 paraules), incloent la bibliografia (els annexes no computen en aquesta extensió). En l’annexe a aquest document es poden consultar els criteris d’edició recomanades per a la redacció de texts acadèmics en la Universitat Jaume I.
  Els detalls específics de cada treball escrit, com el tema, el format (assaig, article d’opinió, portafoli, etc.) i altres qüestions s’acordaran amb el professorat de l’assignatura. El treball final s’entregarà mitjançant l’Aula Virtual en format pdf l’últim dia de la setmana d’investigació de cada matèria, abans de les 23:55 hores (les dates d’entrega es poden consultar en el document “Calendari diari de classes”). En cas de qualsevol incidència tècnica hi ha que informar al programa (epd@uji.es) dins del període d’entrega. El “Treball final de matèria” suposa el 60% de la nota final.

Assistència i participació en classe: 20%

Presentació oral: 20%

Treball final de matèria: 60%

3.2 Avaluació de les assignatures de l'últim semestre

En el quart semestre, els criteris d’avaluació varien segons el tipus d’assignatura.

 • Per a les matèries de Metodologies d’Investigació/Projectes (que s’imparteixen durant dos setmanes en el mes de febrer), es segueixen els mateixos criteris d’avaluació que per a les matèries dels primers tres semestres:
  • Assistència i participació a classe: 20% de la nota final.
  • Presentació oral: 20% de la nota final.
  • Treball final de matèria: 60% de la nota final.
 • Per a l’Estància en Pràctiques, l’estudiantat ha de realitzar les pràctiques i elaborar una memòria. La memòria de pràctiques suposarà el 100% de la nota final de l’assignatura.
 • Per al Treball Final de Màster (TFM), tant amb orientació acadèmica com professional, es tindran en compte els següents criteris:
  • Treball escrit: 60% de la nota final.
  • Defensa oral: 40% de la nota final.

Donada l’especificitat de les assignatures del quart semestre, es recomana consultar la normativa detallada en les guies docents i la informació proporcionada pel professorat responsable de la coordinació de cada assignatura.

(2 La informació específica de les matèries (continguts, temari, bibliografia, avaluació, etc.) es troba detallada en la guia docent de cada assignatura. Es poden consultar en el SIA i en el web del màster (www.epd.uji.es).)


 

4. NOTES, REVISIÓ I CONVOCATÒRIES

4.1 Procediments per a les notes, revisions i convocatòries d'exàmens

Al respecte, la coordinació del programa es regirà per la Normativa d’Avaluació de l’Estudiantat vigent en la Universitat Jaume I i disponible en la pàgina Web de la Universitat (Consell de Direcció núm. 5, del 18 de juliol de 2006 i Consell de Govern núm. 32, del 13 de juliol de 2009). El professorat de cada matèria pujarà les qualificacions i comentaris de cada estudiant en el bolletí de qualificacions de l’Aula Virtual de la seua assignatura. Per a açò, el professorat disposa d’un màxim d’un mes des del dia de l’entrega dels treballs. En el bolletí de qualificacions de l’Aula Virtual apareixen los ítems de les corresponents tasques avaluables i la nota final de la matèria. Cada tasca avaluable (Assistència i Participació activa a classe, Presentació oral i Treball acadèmic) estarà expressada sobre 10. L’aplicació informàtica calcularà automàticament la nota final de l’assignatura, segons les mitges ponderades específiques de cada matèria. Cada estudiant pot veure les seues qualificacions a l’Aula Virtual dels cursos accedint amb l’usuari i contrasenya personals. Després de la recepció de les notes i els comentaris, l’estudiantat té quinze dies per a sol·licitar al seu docent una revisió, en cas de disconformitat o dubte. El professorat atendrà la sol·licitud dins d’aquests quinze dies de revisió i informarà tant a l’estudiantat com a l’administració del programa de possibles canvis en les qualificacions. Posteriorment, una vegada s’hagen generat les actes oficials segons el calendari de l’UJI, les notes seran registrades en les mateixes i immediatament apareixeran també en l’expedient acadèmic de cada estudiant.

Seguint el RD 1393/2007 sobre convocatòries de títols oficials de Màster, l’alumnat té dret a dos convocatòries d’examen en cada curs acadèmic per a aprovar les assignatures:

 1. La primera convocatòria té lloc al finalitzar la docència de cada matèria. Per a presentar-se a aquesta convocatòria és necessari entregar el treball final de matèria dins del termini establert (consultar el calendari de classes amb les dates específiques de les entregues).
 2. La segona convocatòria té lloc durant el mes de juliol. Esta segona convocatòria acull tant a l’estudiantat no presentat (treball no entregat o entregat fora del termini indicat) com qui ha rebut un suspens en la primera.

La data màxima per a que l’estudiantat entregue els seus treballs, en aquesta segona convocatòria, és el 5 de juliol abans de les 23:55 hores. Els treballs s’entregaran, a l’igual que en la primera convocatòria, a través de l’Aula Virtual en format pdf. El professorat tindrà en compte els mateixos criteris d’avaluació que en la primera convocatòria, i, una vegada avaluats els treballs, posarà les notes i els comentaris en l’Aula Virtual.  L’estudiantat disposarà de quinze dies per a sol·licitar una revisió en cas de disconformitat o dubtes.

Cal nombrar que:

La nota mínima per a aprovar les assignatures és 5.

 1. Els criteris d’avaluació són els mateixos per a ambdues convocatòries.
 2. En ambdues convocatòries, l’estudiantat haurà d’entregar necessàriament el treball escrit per a ser avaluat. Si no es presenta el treball, constarà com a “No presentat”.
 3. En l’expedient acadèmic de cada estudiant apareix explícit si la matèria s’ha aprovat en primera o segona convocatòria.
 4. Donat el caràcter internacional del professorat, des del programa es recomana a l’estudiantat fer ús de la primera convocatòria.

 

4.2 Sistema de qualificació

El sistema de notes de la Universitat Jaume I és sobre 10 i segueix el següent barem de puntuació:

 • No presentat: el/la estudiant que no ha participat en la convocatòria (no va entregar el treball en el termini establert).
 • 0 – 4,9 (Suspens): el/la estudiant no ha demostrat haver adquirit les competències bàsiques de la matèria, el treball entregat no té suficient qualitat acadèmica.
 • 5,0 – 6,9 (Aprovat): el/la estudiant s’ha esforçat, ha adquirit les competències bàsiques del curs, però no ha assolit tot l’aprenentatge requerit. No sempre ha demostrat portar les lectures preparades i ha realitzat un treball d’una qualitat mitjana.
 • 7,0 – 8,9 (Notable): el/la estudiant ha demostrat l’aprenentatge requerit i la preparació dels temes corresponents. El treball final de matèria i la participació en classe ha sigut d’una qualitat alta.
 • 9,0 – 10 (Excel·lent): el/la estudiant ha fet un treball final de matèria amb qualitat i nivell acadèmic excel·lent. Ha tingut una participació molt activa en les discussions de classe i ha demostrat estar molt ben preparat/da en les temàtiques requerides.
 • 9,0 – 10 (Matrícula d’Honor): de manera opcional es podrà atorgar una matrícula d’honor a estudiants que hagen obtingut una qualificació igual o superior a 9 i la seua participació i trajectòria acadèmica haja sigut excel·lent i mereix destacar-se de la resta de participants. El nombre de matrícules d’honor no podrà excedir del 5% del número total d’estudiants matriculats en una mateixa matèria. Si el número total d’estudiants matriculats és inferior a 20, es podrà concedir una sola «Matrícula d’Honor».


 

5. NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT

 

 • Assistència: el Màster és un programa presencial i és necessari assistir a totes les hores lectives de les assignatures com a part del procés d’aprenentatge. Si un/a estudiant està malalt/a o no pot assistir a classe per alguna raó extraordinària, deurà notificar la seua absència tant al professorat de la matèria com a l’administració. L’estudiantat deurà informar per escrit a l’administració del programa, a través d’una carta o e-mail (epd@uji.es). El fet de no justificar una absència repercutirà negativament en la qualificació “d’Assistència i participació activa en classe”.
 • Puntualitat: per al correcte desenvolupament de les classes diàries, els seminaris interculturals setmanals i qualsevol activitat programada és fonamental la puntualitat, respectant els horaris indicats.
 • Terminis d’entrega: no serà admès cap treball fora del termini d’entrega, ni per part del professorat ni de l’administració. Els retards en les entregues impliquen constar com “No presentat” en la convocatòria.
 • Aparells electrònics: es prega desconnectar els telèfons mòbils i altres aparells electrònics durant les hores de classe per respecte a les/as companys/eres i al professorat. A més, es prega fer ús correcte dels ordinadors portàtils durant el desenvolupament de les sessions i únicament en cas que sigue necessari. Així mateix, es recomana evitar l’ús indegut d’auriculars.
 • Plagi: finalment, cap ressaltar que el plagi total o parcial en tots els treballs elaborats per l’estudiantat implicarà automàticament suspendre l’assignatura.

 

 

ANNEX: CRITERIS D'EDICIÓ (BASATS EN LES NORMES DE PUBLICACIÓ DE LA UNIVERSITAT JAUME I)


1. Presentació

 • Treball final de matèria: 12-15 pàgines (aprox. 3.700 – 4.500 paraules)
 • Treball Final de Màster amb orientació acadèmica: mínim 150 pàgines (aprox. 45.000 paraules)
 • Treball Final de Màster amb orientació Professional: consultar la guia docent de l’assignatura.
 • Memòria de l’Estància en Pràctiques: consultar la guia docent de l’assignatura.
 • Interlineat 2
 • Alineació del text: justificat (evitar l’alineació només a l’esquerra)
 • Numeració de pàgines
 • Font i mida de Lletra: Times New Roman 12
 • Organitzar el text en paràgrafs: els paràgrafs començaran amb sangria en la primera línia, així doncs no serà necessari deixar un major espai entre paràgrafs sinó que es deixarà el mateix espai entre paràgrafs que entre línies
 • Per a les entregues a paper es recomana imprimir a doble cara


 

2. Citacions i referències bibliogràfiques

2.1 Citacions textuals/literals

 • Entre cometes angulars « » dins del text (si són menys de tres línies)

 • Paràgraf a part sense « », ni cursiva, amb sagnat i amb un interlineat inferior (si són més de tres línies)

 • [...] per a les omissions

 • Les referències bibliogràfiques s'han d'incorporar en el text i només han de fer constar el cognom o cognoms de l'autor en minúscula, l'any d'edició de l'obra referida i la pàgina o pàgines: (autor, any: pàgines).

 • Evitar les abreviatures llatines: loc. Cit., op. Cit., ibídem,...


 

2.2 Referències a idees o teories

 • Quan no s’està citant textualment sinó que solament estem utilitzant l’idea d’un autor en una determinada obra també es deu indicar la font, encara que en aquest cas no serà prescriptiu concretar la pàgina (Autor, any). Però sempre serà útil explicitar al màxim la localització de l’idea. Per exemple, si l’idea apareix en pàgines consecutives es posarà un guió entre les dos xifres, si no és el cas, es posarà una coma. Exemple: (Shiva, 1999: 17-32), (Sponsel, 1994: 34, 67, 109).

  També pot donar-se el cas de que una mateixa proposta o teoria s’haja consultat en diferents autors. Exemple: (Apel, 1999; Habermas, 2002; Honneth, 2007).

 

3. Notes

 • En xifra i superíndex, correlatives i després dels signes de puntuació. Exemple:   

  [...] segons les últimes teories.1

 • S’han de reduir al màxim, donat que les referències bibliogràfiques van abreviades dins del text; utilitzar les notes només per a xicotets esclariments.

 

4. Tipus de lletra: normal, versaleta, negreta i cursiva

 • Normal: en la composició d'un text acadèmic s'ha d'utilitzar fonamentalment la lletra normal, que excepcionalment es pot combinar amb la cursiva o itàlica (inclinada), amb la negreta (de traç més gros que la normal) i la versaleta (amb aspecte de majúscula però d'una altura mitjana entre la minúscula i la majúscula) per a destacar o diferenciar certs elements del text. Mai se sol utilitzar el subratllat (ni en els títols).

 • versaleta: en la secció de bibliografia, per als autors.

 • Negreta: ha quedat destinada més per als títols que per al text, per tant es recomana prescindir d'aquest estil en el cos de l'obra.

 • Cursiva: l'ús de la cursiva també és restrictiu; s'usa especialment per als estrangerismes (paraules d'un altre idioma, incloent-hi les llatines) i si es vol remarcar alguna paraula. Així mateix, en la bibliografia, els títols dels llibres i de les publicacions periòdiques s'escriuen en cursiva.

 

 

5. Bibliografia

 • Al final de l'obra i per ordre alfabètic dels autors (lletres VERSALES per als noms).
 • Llibres:
  MARTÍNEZ GUZMÁN, VICENT (2005): Podem fer les paus, Reflexions ètiques després de l'11-S i l'11-M, Bilbao, Desclée De Brouwer.
 • Articles en publicació periòdica:
  MARTÍNEZ GUZMÁN, VICENT (2003): «Polítiques per a la Diversitat: Hospitalitat contra Estrangeria», Convergència Revestisca de Ciències Socials, 33, 19-44.
  BURTON, JOHN (1996): «Civilizations in crisi: from adversarial to problem solving processes», International Journal of Peace Studies, 1(1), 5-24.
 • Capítols d'un llibre col·lectiu:
  REI MARCOS, FRANCISCO (2002): «Estat i periodisme en les crisis humanitàries. ¿Qui condiciona a qui?», en ENS ALDÁS, ELOÍSA (ed.): Mitjans periodístics, cooperació i acció humanitària, Barcelona, Icària, 95-101.
 • Fonts d'Internet: el servei de publicació de la UJI no contempla l'ús exprés de fonts d'Internet, encara que s'aplicaria la mateixa normativa que en els llibres o articles (que en aquest cas serien sobre suport informàtic) però afegint l'adreça i la data de consulta del document.
  MARTÍNEZ GUZMÁN, VICENT (2005): «Armes per la pau? Cicle armamentístic i Cultura de Pau», en Centre d'Estudis per a la Pau Delàs, disponible en http://www.justiciaipau.org/centredelas/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=210&mode=thread&order=0&thold=0, Data de consulta, 20-03-06.
 • Dos autors: el segon autor s'introdueix de forma directa, és a dir, es posa primer el nom i després el cognom.
  MOLINA RUEDA, BEATRIZ I FRANCISCO A. MUÑOZ (eds.) (2004): Manual de Paz i Conflictes, Granada, Universitat de Granada/Conselleria d'Educació de la Junta d'Andalusia.
 • Més de dos autors: es nomena al primer de la forma indicada, seguit de la construcció «i uns altres»
  ERIKSSON, MIKAEL i uns altres (2003): «Special Data feature: Armed Conflict, 1989-2002», Journal of Peace Research, 40(5), 593-607.
 • Si l'autor és una institució: se li dóna el mateix tractament tipogràfic
  UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (1993): Resums de tesis doctorals, València, Servei de Publicacions.
 • Any. En el cas que dues o més publicacions del mateix autor siguen del mateix any:
  HABERMAS, JÜRGEN (1989a): El discurs filosòfic de la modernitat, Madrid, Taurus.
  HABERMAS, JÜRGEN (1989b): Teoria de l'acció comunicativa: Complements i estudis previs, Madrid, Càtedra.
 • Ciutat d'edició: el topònim ha d'anar en la llengua del text.
 • Si l'obra no té un autor específic es pot citar pel títol
  Nova Bíblia de Jerusalem revisada i augmentada (1999): Bilbao, Desclée de Brouwer. Edició en CD.
  L'Alcorà (Edició bilingüe preparada per Julio Cortés) (1999): Barcelona, Herder.

Pràctiques externes

Consulta les entitats cooperadores:

Més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2020/estudio/42177/eep

Mobilitat i programes d'intercanvi

 

Actualment, estan actius els convenis de col·laboració d'intercanvi d'estudiants amb les següents universitats:  

- Universitat d'Innsbruck (Àustria): Master Program in Peace, Development, Security and International Conflict Transformation 

- Universitat Autònoma de l'Estat de Mèxic de Toluca (Mèxic):  Mestratge en Pau i Desenvolupamen

- Abo Akademi University (Finlàndia): Master degree in peace, Mediation and conflict research 

 

Més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2019/estudio/42177/intercambio

Treball de Final de Màster

1. Treball de Final de Màster amb Orientació Acadèmica

1.1. Guia docent del Treball de Final de Màster amb Orientació Acadèmica

1.2 Defensa pública del Treball de Final de Màster amb Orientació Acadèmica (SBG119) 2019-2020

Juny

22 de Juny: El/la estudiant realitzarà el depòsit del TFM a través de l'Aula Virtual en format electrònic (pdf) i lliurarà l'autorització per a la biblioteca per e-mail a cominsi@uji.es. El director o directora del TFM enviarà per e-mail al tutor/a del treball l'Informe d'Avaluació del TFM.

23 de Juny: El tutor/a elaborarà el Vistiplau per a la Defensa Pública del TFM.

24 de Juny: El programa publicarà el llistat provisional d'estudiants admesos per a la Defensa Pública.

26 de Juny: El programa publicarà el llistat definitiu d'estudiants admesos per a la Defensa Pública.

6 i 7 de Juliol: Defensa Pública del TFM.


Setembre

9 de Setembre: El/la estudiant realitzarà el depòsit del TFM a través de l'Aula Virtual en format electrònic (pdf) i lliurarà l'autorització per a la biblioteca per e-mail a cominsi@uji.es. El director o directora del TFM enviarà per e-mail al tutor/a del treball l'Informe d'Avaluació del TFM.

10 de Setembre: El tutor/a elaborarà el Vistiplau per a la Defensa Pública del TFM.

11 de Setembre: El programa publicarà el llistat  provisional d'estudiants admesos per a la Defensa Pública.

14 de Setembre: El programa publicaràel llistat definitiu d'estudiants admesos per a la Defensa Pública.

24 i 25 de Setembre: Defensa Pública del TFM.


Octubre

13 d'Octubre: El/la estudiant realitzarà el depòsit del TFM a través de l'Aula Virtual en format electrònic (pdf) i lliurarà l'autorització per a la biblioteca per e-mail a cominsi@uji.es. El director o directora del TFM enviarà per e-mail al tutor/a del treball l'Informe d'Avaluació del TFM.

14 d'Octubre: El tutor/a elaborarà el Vistiplau per a la Defensa Pública del TFM.

15 d'Octubre: El programa publicarà el llistat provisional d'estudiants admesos per a la Defensa Pública.

19 d'Octubre: El programa publicarà el llistat definitiu d'estudiants admesos per a la Defensa Pública.

26 i 27 d'Octubre: Defensa Pública del TFM.

 
1.3 Tipologia del tutor.  
 
Professorat de la Universitat Jaume I amb grau de Dr. 
 

2. Treball de Final de Màster amb Orientació Professional

2.1 Defensa pública de Treball de Final de Màster amb Orientació Professional

2.2 Defensa pública de Treball de Final de Màster amb Orientació Professional (SBG120) 2019/2020

Juny 

15 de Juny: El/la estudiant realitzarà el depòsit del TFM a través de l'Aula Virtual en format electrònic (pdf) i lliurarà l'autorització per a la biblioteca per e-mail a cabedoa@uji.es. L'Informe d'Avaluació del TFM serà elaborat i lliurat pel tutor/a en aquest mateix termini.

19 de Juny: El programa publicarà el llistat provisional d'estudiants admesos per a la Defensa Pública.

22 de Juny: El programa publicarà el llistat definitiu d'estudiants admesos per a la Defensa Pública.

6 i 7 de Juliol: Defensa Pública del TFM.


Setembre 

11 de Setembre: El/la estudiant realitzarà el depòsit del TFM a través de l'Aula Virtual en format electrònic (pdf) i lliurarà l'autorització per a la biblioteca per e-mail a cabedoa@uji.es. L'Informe d'Avaluació del TFM serà elaborat i lliurat pel tutor/a en aquest mateix termini.

14 de Setembre: El programa publicarà el llistat provisional d'estudiants admesos per a la Defensa Pública.

17 de Setembre: El programa publicarà el llistat definitiu d'estudiants admesos per a la Defensa Pública.

24 i 25 de Setembre: Defensa Pública del TFM.

Octubre 

14 d'Octubre: El/la estudiant realitzarà el depòsit del TFM a través de l'Aula Virtual en format electrònic (pdf) i lliurarà l'autorització per a la biblioteca per e-mail a cabedoa@uji.es. L'Informe d'Avaluació del TFM serà elaborat i lliurat pel tutor/a en aquest mateix termini.

16 d'Octubre: El programa publicarà el llistat provisional d'estudiants admesos per a la Defensa Pública.

19 d'Octubre: El programa publicarà el llistat definitiu d'estudiants admesos per a la Defensa Pública.

22 i 23 d'Octubre: Defensa Pública del TFM.

1.3 Tipologia del tutor.  
 
Professorat de la Universitat Jaume I amb grau de Dr. 
 
1.4 Llistat d'entitats cooperadores.
 
1.FUNDACIÓ MAINELL, VALÈNCIA
2.INSTITUT DE LA PAZ I ELS CONFLICTES, UNIVERSITAT DE GRANADA
3.CÀTEDRA UNESCO, UJI / IUDESP
4.PEACE REVOLUTION
5.ACCIÓ CONTRA LA FAM, VALÈNCIA
6.INSTITUT MARTIN LUTHER KING – UPOLI, NICARAGUA
7.COMISSIÓ NACIONAL DOMINICANA PER A la UNESCO, REPÚBLICA DOMINICANA
8.WOMENS KNOWLEDGE INTERNATIONAL, MADRID
9.CREU ROJA ESPANYOLA (OFICINA PROVINCIAL DE CASTELLÓ)
10.JARIT - ASSOCIACIO CIVIL, VALÈNCIA
11.WOMEN'S INTERNATIONAL LEAGUE FOR PEACE AND FREEDOM – WILPF, SUÏSSA, els EUA
12.MANS UNIDES, CASTELLON
13.FUNDACION EDUKERE, VALÈNCIA
14.AECID
15.UNIVERSITAT JAUME I
16.CENTRE DELÀS D'ESTUDIS PER LA PAZ (BARCELONA)
17. ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - PAIS VALENCIÀ
18.THE WORLDVIEW PROJECT – SANT DIEGO (USA)
19.WOMEN'S DARFUR ACTION – WASHINGTON (USA)
20.AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS
21.ASSOCIAZIONE CULTURALE ITÀLIA MEDIEVALE
22.CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL
23.CREU ROJA ESPANYOLA (OFICINA PROVINCIAL DE CASTELLÓ)
24.FUNDACIÓ CULTURA DE PAZ
25.FUNDACIÓ ECONOMISTES SENSE FRONTERES
26.GLOBAL RECONCILIATION AUSTRÀLIA, LTD
27.INSTITUT D'ESTUDIS CONFLICTES & ACCIÓ HUMANITÀRIA
28.INSTITUT MARTIN LUTHER KING (IMLK)
29.MÀSTER D'ESTUDIS DE LA PAZ - CÀTEDRA UNESCO FILOSOFIA DE LA PAZ
30.PEACE LABS ASSOCIATION
31.THE BARRI PLANTA PROJECT
32.UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME
33.PONTIFÍCIA UNIVERSITAT CATÒLICA DEL PERÚ
34.MINNESOTA COUNCIL ON LLATÍ AFFAIRS (USA)
35.SOCIAL JUSTICE INITIATIVE (USA)

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Abarca Obregón, Gloria María
Doctor:
Adreça de correu electrònic: abarca@uji.es
Breu currículum: BIOGRAPHICAL PROFILE (approximate length of 1500 characters) Master: International Master’s Degree in Peace, Conflict and Development Studies Professor: GLORIA MARIA ABARCA OBREGÓN Date: November 20th till December 1st, 2017 - Description of the professional situation (category) Professor of the Peace Education Course in the Master´s Degree in Peace, Conflict and Development. Dr. Gloria Maria Abarca holds a PhD in Peace, Conflict and Development. - Brief description of the research profile (main research lines or line, contributions, ...) The principle research area that she is searching is about Peace Education, and the specific topic is about Peace Education trough Holistic Peace. This topic is include it in the Master thesis and the PhD thesis that she present in the UJI University, in the program of Peace, Conflict and Development. She was coordinator for some International Peace education Projects like: “ A World Painted by Peace” www.unmundotenidodepaz.org. Mexico Painted by Peace, “ Burbujas de Ilusión”, “RadioMiniatura”, Creando puentes, and others. She wrote different articles about Peace education and Peace, some of this articles are: English -Abarca, Gloria. The Classroom: A Place for Inner Peace Education. GCPE Monthly Newsletter No. 107, August /September 2013 http://www.peace-ed-campaign.org/newsblog/wp-content/uploads/2013/08/GloriaAbarca_InnerPeaceInTheClassroom.pdf Spanish -Abarca, Gloria “Guía del profesor 5” Portafolios de vínculos Inteligentes. Santillana, México, marzo del 2006. -Ramírez, Gloria, Asistentes de la Coordinación (Miriam Soto, Gloria Abarca, Odeth Solís, Mario Salgado y Job Luna) “Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, 2006 “, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, (FCPS), México, del 2006. -Bahajin, Said, Gloria Abarca etal. “Cuestionario en la puesta en práctica del programa de la acción en una cultura de la paz”, UNESCO, 2005 http://www3.unesco.org/iycp/Report/Bahajin.pdf -Abarca, Gloria. Artículo “La Paz, cuestión de todos” 18 de febrero del 2008, periódico el Mediterráneo. http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/noticias/mediterraneo_gloria_18022009.pdf -Swart, Sanne. Clizia del Zompo y Gloria Abarca.” La paz; reconocer el Humano en cada persona, Julio 2009, Periódico el Mediterráneo. http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/noticias/final_articulo_meditaraneo.pdf -Artículo publicado en catalán y castellano en la Universidad de Barcelona, en la sección de Artes y Paz de la Escola de Cultura de Pau llamado ‘Un mundo teñido de paz. Una exposición itinerante, internacional e intercultural de plástica infantil’, escrito por Gloria María Abarca Obregón y Said Bahajin. Enero 2011. http://escolapau.uab.cat/img/programas/musica/mon.pdf http://escolapau.uab.cat/img/programas/musica/mundo.pdf -Abarca Gloria María, Herrero Rico Sofia y Andrea Francisco Amat. Articulo “la Educación para la paz desde una visión Holística para la conformación de una ciudadanía crítica” octubre 2011Quaderns Digitals. No. 69 Actas Congreso Mejora Educativa y ciudadanía crítica. http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11090 -Abarca Obregón Gloria María en UAEM “La configuración de Nuevos espacio en la cultura, deporte, comunicación y educación para la paz, México 2011. http://www.maporrua.com.mx/p-4710-la-configuracin-de-nuevos-espacios-en-la-cultura.aspx -Abarca Gloria y Amaral Palevi “Educación y migraciones contemporáneas: El caso de la comunidad Rumana en Castellón”. En Aldás Eloisa, Alex Iván Arévalo, Eduardo Sandoval (editores) « Migraciones y cultura de paz: Educando y comunicando solidaridad», Dykinson, Madrid 2012. -Abarca, Gloria “Reconocimiento a Fatuma Ahm
Professorat extern Màsters
Aguilar Agustí, Pablo
Breu currículum: - Descripción de la situación (categoría) profesional: En la actualidad estoy al frente de la Asociación Arcadia, que fundamos en 2013. Arcadia es un espacio de respeto a naturaleza y toda su biodiversidad. Entre otros fines, cuenta con un refugio de animales procedentes de maltrato o abandono. Además de asegurar el bienestar de estos animales, trasmite a través de sus acciones valores como el respeto, la superación y la necesidad de vivir en paz. - Descripción breve del perfil investigador (principales líneas o línea, aportaciones, ...): La vida en el campo es un continuo aprendizaje. Además de participar en la construcción de una vivienda de bioconstrucción, están profundizando en el conocimiento y uso de las plantas autóctonas, en la recuperación de fuentes y canalizaciones de agua, en la recuperación de oficios tradicionales, en el conocimiento de los animales que integran el refugio y la fauna autóctona… - Descripción del perfil docente (tipo y calidad de docencia): El tipo de docencia que pretenden impartir es basada en una visión práctica. Es decir, trasladar a los alumnos la experiencia de vida en el campo. Desde una visión conservacionista, la vida en el campo permite observar las diferentes formas de relación y simbiosis. Además, la intención de los responsables de Arcadia es transmitir la idea y ofrecer soluciones para poder vivir en la montaña de una manera económicamente sostenible y de manera respetuosa con la naturaleza. - Aspectos relativos a actividades profesionales (si hay). De los conocimientos adquiridos en la universidad y la experiencia en los medios de comunicación he pulido la capacidad de transmitir. Y, por otra parte, los años que llevo viviendo en la montaña me han servido para acumular experiencias suficientes para mostrar con cierto conocimiento de causa lo que significa la vida en el campo. - Otros aspectos que se quieran destacar: Mi docencia es eminentemente práctica, incluyendo la experiencia en el refugio de animales y en la casa de bioconstrucción, en Llucena. En este escenario, el estudiantado podrá descubrir el modelo de vida que pretende exportar Arcadia: Una vida lo más respetuosa posible con el medio ambiente, integrada y muy relacionada con la naturaleza y con un proyecto económico viable que pueda sustentar este tipo de vida. Este modelo de vida puede aplicarse en cualquier zona geográfica o país.
Professorat extern Màsters
Aguirre García Carpintero, Arecia Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Ali , Fatuma Ahmed
Universitat: United Stated International University, Kenia
Doctor:
Categoria: Assistant professor/Profesora Ayudante
Càrrec: Miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP)- UJI
Adreça de correu electrònic: ahmed@uji.es
Professorat extern Màsters
Almela Escrig, Adela
Adreça de correu electrònic: aalmela@uji.es
Professorat extern Màsters
Benet Ferrando, Vicente José Dep. de Ciències de la Comunicació Catedràtic d'Universitat
Cabedo Mas, Alberto Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques Professor Titular d'Universitat
Calvo Rufanges, Jorge
Empresa: Centre d'estudis per la pau JM Delàs
Doctor:
Categoria: Investigador
Càrrec: Investigador Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau (IUDESP)
Adreça de correu electrònic: rufanges@uji.es
Breu currículum: Profesor/a: Jordi Calvo Rufanges Fecha: 24 de junio de 2015 - Descripción de la situación (categoría) profesional Es coordinador e investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz, ONG dedicada al estudio del militarismo y el armamentismo desde una visión de cultura de paz y desarme. Es doctor en Paz, Conflictos y Desarrollo en la CEs coordinador e investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz, ONG dedicada al estudio del militarismo y el armamentismo desde una visión de cultura de paz y desarme. Es Máster en Acción Internacional Humanitaria (Universidad de Deusto) y Máster Internacional en estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo (UJI). Es profesor de grado en la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Profesor en el Máster Internacional en estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo de la UJI, y profesor de master online de la Universitat Oberta de Catalunya y de la Universitat de Barcelona. - Descripción breve del perfil investigador (principales líneas o línea, aportaciones, ...) Ha realizado buena parte de su investigación en el campo de los movimientos sociales y las ONG, con una tesis doctoral y varias publicaciones sobre el Foro Social Mundial, la globalización y los movimientos sociales como agentes de cambio sistémico. la cooperación al desarrollo y acción humanitaria y la paz y el desarme. Desarrolla su principal investigación en el campo de la paz y el desarme, prestando especial atención al impacto de la economía de defensa en la conformación y perpetuación de conflictos armados. Ha especializado su investigación en el ciclo económico-militar, especialmente en los aspectos de gasto militar, ,comercio de armas y financiación de la industria militar. - Descripción del perfil docente (tipo y calidad de docencia) Profesor de conflictos, economía de defensa, desarme, cooperación al desarrollo, acción humanitaria, movimientos sociales y cultura de paz en varias universidades (UJI, URL, UB, UOC) así como en cursos de ONG. Experiencia en docencia en la Universitat Ramon Llull, en la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna, como profesor-tutor del seminario de Análisis de Conflictos, del Grado de Relaciones Internacionales (2014 y 2015) y de Sistemas de Cooperación Internacional al Desarrollo del Grado de Relaciones Internacionales (2015). Universitat Jaume I de Castelló. Profesor de la asignatura Análisis de conflictos internacionales en el Master por la Paz, Conflictos y Desarrollo de la UJI (2013 - actualidad) Experiencia en docencia online en la Universitat Oberta de Catalunya. Consultor-profesor de la asignatura Economía y conflicto. Máster en conflictología. (2012- actualidad) y en la Universitat de Barcelona, Profesor del módulo sobre movimientos sociales y transformación social en el Máster Educación, Globalización y Transformación Social (2013 y 2014) Fundación Apy Solidaridad y ONG Solidaridad Internacional. Ayuda humanitaria en situaciones de conflicto, nuevos factores de conflicto derivados de la globalización (2007, 2008, 2012, 2014); Paz y cultura de paz (2005, 2007, 2008, 2012, 2015). - Aspectos relativos a actividades profesionales (si hay) Trabajo en paz y desarme en el Centro de Estudios por la Paz JM Delàs como coordinador e investigador en seguridad, defensa, militarización, armamentismo y cultura de paz. (2010 – actualidad), y en Justícia i Pau, como coordinador e investigador de campañas de paz y desarme, (2007 – 2015) en Barcelona Trabajo humanitario en terreno: Médicos Sin Fronteras-España: Coordinador de Proyecto en República Centroafricana. (2012). Nigeria (2011); República Democrática del Congo (2010); Zambia (2006); Asistente Coordinador General en República
Professorat extern Màsters
Camps Febrer, Blanca
Adreça de correu electrònic: bcamps@uji.es
Breu currículum: Master: International Master’s Degree in Peace, Conflict and Development Studies Professor: Blanca Camps-Febrer Date: 20th of February, 2019 - Description of the professional situation (category) I am currently a Doctoral Fellow at the Autonomous University of Barcelona. I hold a scholarship (Ref. BES-2017-080049) within the framework of the R+D Project “Transnational Dynamics and Actors in the MENA Region: A historical Genealogy of Elites and Social Movements in between the local and global levels”, directed by Dr. Laura Feliu Martínez and Dr. Ferran Izquierdo Brichs. (Spanish Ministry of Science, Innovation and Universities; State Agency for Research (AEI) and European Regional Development Fund (ERDF)) (HAR2016-77876-P). - Brief description of the research profile (main research lines or line, contributions, ...) My main research lines deal with the security sector and human rights in the Mediterranean Region, especially in the Middle East and North Africa. I have worked and published on issues related with the Security Sector and its Reform; tranisitional justice; popular uprisings; Foreign Policy Analysis; militarism and militarization in the North of Africa; Armed conflicts; feminist security studies; and business and human rights in contexts of military occupation. See my CV for a list of my publications. - Description of the teaching profile (type and quality of teaching) I have been teaching in the capacity of Associate Professor at Graduate level and at post-graduate level at Blanquerna – Ramón Llull University and at the Autonomous University of Barcelona. I have taught lectures in groups of plus 60 students as well as in seminar courses with groups of 10-15. I have also regularly been supervising Final Degree Projects and Final Master Projects. - Aspects related to professional activities (if any) I have worked for different NGOs in the Mediterranean region. I am the research coordinator of the Observatory on Human Rights and Business in the Mediterranean Region (ODHE in Spanish). In sum, I have developed technical skills in project-design and implementation as well as in research-based work with NGOs. - Other aspects you would like to highlight I have worked and I am a member of the Delas Center for Peace Studies.
Professorat extern Màsters
Chiva Bartoll, Óscar Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques Professor Contractat Doctor
Comins Mingol, Irene Dep. de Filosofia i Sociologia Professora Contractada Doctora
Cutler , Yacsire Déniz
Empresa: Organización de los Estados Americanos (OEA), Washington, EE.UU.
Doctor:
Categoria: Profesional
Càrrec: Jefa de la sección de gestión de proyectos
Adreça de correu electrònic: deniz@uji.es
Breu currículum: RESEÑA BIOGRÁFICA (extensión aproximada de 1500 caracteres) Master: Master Universitario en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo Profesor/a: Yacsire Cutler Fecha: 11 de diciembre de 2017 Professional in the international and national development field with over 30 years experience in project management. Planned and implemented technical cooperation projects in Latin America and the Caribbean in various areas, including employment planning and generation, occupational safety and health, social security and cultural administration and preservation. Special emphasis given to incorporating a gender perspective through the project cycle. Conducted reasearch on poverty as well as in health and labour issues with an emphasis in women needs. Developed policies, guidelines and instruments for the formulation, monitoring and evaluation of projects implemented in the Americas with over 8 million dollars of annual funding. Experienced in coordinating and negotiating agreements with donors to development projects. Designed, developed and conducted a program on project design, monitoring and evaluation that has trained over 1,000 staff of national governments, NGOs, and international organitations as well as university students at the master level. Co-author of “Manual del Sistema de Marco Logico”, 2013. Sociologist with a Master in International Communications (minor in Development) from the School of International Serice at American University, Washington DC. Extensive post-graduate studies in Evaluation
Professorat extern Màsters
de Bustamante Azevedo, Egidio Alcides
Adreça de correu electrònic: al209837@uji.es
Professorat extern Màsters
De Díez , Orla Patricia
Universitat: Stanford University . Peace Innovation Lab Network. Irlanda
Càrrec: Co-Founder and Director
Adreça de correu electrònic: dediez@uji.es
Breu currículum: BIOGRAPHICAL PROFILE (approximate length of 1500 characters) Master: International Master’s Degree in Peace, Conflict and Development Studies Professor: .................Orla Patricia de Diez....................... - Description of the professional situation (category) Current affiliations: Researcher at the Institute of Sustainable Tourism and Economic Development, TIDES at the University of Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC); member of Stanford University Peace Innovation Lab Network exploring how persuasive technology can be used to gently nudge people from poor levels of engagement or negative interaction to quality collaboration across and beyond densely populated shantytowns affected by youth gang violence in Bolivia. Previously, at Club de Madrid, a forum of former heads of state and government, she led projects on (i) political reforms consultation in Ecuador; (ii) constitution building in Bolivia; and (iii) forging and scaling new ways for grassroots women to leverage their differences and converge their constituencies to influence national, regional and global policy on peace and security in the Greater Horn of Africa. Past research experience includes acclaimed simulation-based exploration with real stakeholders into the potential strengths and pitfalls of re-writing the Bolivian constitution. The aim was to study the interpersonal dynamics between opposing sets of political, geographical, cultural and social interests for reform, in a simulated environment. Several mock delegates went on to run successfully for seats in the real Assembly (2006-2007). She holds a Master’s degree in Public Policy and Management from Bolivian Catholic University (Harvard institute for International Development) and a Bachelors degree in History and Geography from Complutense University of Madrid. - Brief description of the research profile (main research lines or line, contributions, ...) For the past 7 years, she has focused on team learning behaviours that enable and speed up large-scale, systemic innovation, with particular R+D emphasis on social learning software for changing organisational culture. - Description of the teaching profile (type and quality of teaching) Created practice-based Introduction to Peace and Conflict Studies module—focussed on violent extremism; with two distinct layers of learning. 1) Students learn how systems thinking, human-centred design, and persuasive technology can be used together to discern, design and mobilise more effectively for complex systems that are shaping the lives and decisions of people at risk of committing to violence. 2) Students learn how to develop team intelligence from the experience of untangling and addressing extremism. Through reflective practice, they develop deeper awareness about how their own behaviours and group interactions encourage or inhibit flow of information and ideas into systemic understanding and impact.
Professorat extern Màsters
Di Prete , Lori Anne
Adreça de correu electrònic: diprete@uji.es
Breu currículum: Education: Harvard School of Public Health, M.S. International Health Policy and Management Harvard Divinity School, M.T.S. Focus: Women, Religion and Social Justice. Leadership: Distinguished Faculty Associate, University of Wisconsin-Madison As Director of UW’s 4W Initiative, develops a range of research- to-action programs to address major challenges that face women worldwide. Works to establish UW as a thought leader in making life better for women through Annual Women and Wellbeing Summit, UNESCO Chair on Gender, Wellbeing and a Culture of Peace, and other activities. As Associate Director for the GHI, supports overall development of the Institute, focusing on design and implementation of global health education programs, system strengthening initiatives, and ongoing academic partnerships. Serves on the leadership team for Undergraduate GH Certificate (minor). Leads GHI Quality Improvement Leadership Institute. Research: Lori DiPrete Brown focuses her scholarship on the health and wellbeing of women and children in highly vulnerable situations around the world. She is the lead author and editor of Foundations for Global Health Practice, a textbook that goes beyond health and health care systems, to include topics such as human rights, global mental health, water and sanitation, food systems, climate change and urban health. She has collaborated in QI research, capacity building, policy development and evaluation in Chile, Costa Rica, Nicaragua, Mexico, Ecuador, Ethiopia, Malawi, Cameroon, India, Nepal, and Malawi. DiPrete Brown is a Distinguished Faculty Associate at the University of Wisconsin-Madison in the School of Human Ecology (Department of Civil Society & Community Studies, and the Department of Population Health Sciences. She teaches courses related to public health, human rights, leadership and civil society.
Professorat extern Màsters
Díaz Pérez, Guillermina
Universitat: Universidad Autónoma del Estado de Mèxico en Toluca (Mèxico)
Doctor:
Categoria: Profesora
Càrrec: Profesora
Adreça de correu electrònic: diazg@uji.es
Breu currículum: - Descripción de la situación (categoría) profesional Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestra en Estudios para la Paz y el Desarrollo por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y la Universidad Jaime I de Castellón, España Profesora de Tiempo Completo categoría “E” de la Universidad Autónoma del Estado de México y Directora Editorial de Convergencia Revista de Ciencias Sociales, revista indizada del Centro de Investigación en Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM. - Descripción breve del perfil investigador (principales líneas o línea, aportaciones) Las líneas de investigación en las que ha trabajado son paz, políticas públicas y género - Descripción del perfil docente (tipo y calidad de docencia) Ha impartido docencia a nivel posgrado en el Doctorado en Ciencias Sociales, la Maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo, la Especialidad Género, Violencia y Políticas Públicas y en la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, todos son programas impartidos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. - Aspectos relativos a actividades profesionales (si hay) Ha desempeñado diversos cargos académicos- administrativos entre los que destacan Directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Secretaria de Administración y Secretaria de Extensión y Vinculación de la Universidad Autónoma del Estado de México. - Otros aspectos que se quieran destacar Ha participado en la realización de capítulos de libros y artículos para revistas , entre los que destacan: • Vélez Bautista Graciela, Guillermina Díaz Pérez y América Luna (2014) “Protocolos de atención del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México” en Vélez Bautista Graciela (coord.) (2014) Violencia de género en el Estado de México. Análisis de las políticas gubernamentales de prevención, atención y sanción, UAEM – CIEGyE. • Juan Pablo Vázquez Gutiérrez, Natalia Ix-Chel Vázquez González y Guillermina Díaz Pérez (2014) La democracia participativa y la alteridad: una mirada desde la educación para la paz en Olvera García Jorge y Julio César Olvera García (coord.) (2014) Responsabilidad social universitaria. El reto de la construcción de la ciudadanía, México, Miguel Ángel Porrúa editores, UAEM • Guillermina Díaz Pérez, Natalia Ix-Chel Vázquez González y Araceli Pérez Damián (2015) “La sombra de la violencia estructural en los jóvenes universitarios” en Reserca, Revista de Pensamiento y Análisis núm. 16, pp. 59-86
Professorat extern Màsters
Evans Pin, Xoan
Doctor:
Adreça de correu electrònic: evans@uji.es
Breu currículum: - Descripción de la situación (categoría) profesional Director del Center for Global Nonkilling. Docente e investigador en Åbo Akademi University. - Descripción breve del perfil investigador (principales líneas o línea, aportaciones, ...) Investigador interdisciplinar, buscando puntos de encuentro entre la antropología, etología y salud pública aplicados a la prevención de la violencia y a la construcción de la cultura de paz. Ha sido investigador en 2017 de la “Emancipatory Rural Politics Initiative” en el International Institute of Social Studies, Erasmus University, Rotterdam; y entre marzo de 2015 y april de 2016 de la Kone Foundation. - Descripción del perfil docente (tipo y calidad de docencia) Docente a tiempo parcial del Master’s Programme in Peace, Mediation and Conflict Research en el Department of Social Sciences, Åbo Akademi University Vasa, Finlandia, desde Septiembre de 2014 hasta la actualidad, impartiendo con regularidad las materias “PEACE 1: Contemporary Peace and Conflict Studies”, “PEACE 2: Mediation and Negotiation”, “The Power of Nonviolence” (opcional), “Peaceful Societies and Peace Systems”(opcional) y “Nonkilling Studies” (opcional). Con anterioridad, ha impartido docencia en otros centros: en 2016, docente a tiempo parcial de la materia “PEACE 40: Violence Prevention” en el Master’s Programme in Peace, Mediation and Conflict Research, Tampere Peace Research Institute, Tampere University, Finlandia; en 2015, mentor en el Michael Polanyi College, Universidad Francisco Marroquín, Guatemala; en 2013, docente a tiempo parcial de la materia "Introduction to Nonkilling Studies”, en el Master’s Programme in Peace, Mediation and Conflict Research, Department of Social Sciences, Åbo Akademi University (Finlandia); en octubre de 2012, docente invitado del Asian World Center, Creighton University (Omaha, USA); entre Julio 2007-Julio 2008, Tutor y coordinador del Curso de Especialización en Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Galicia; entre diciembre de 2006 y junio de 2007, profesor interino de substitución en el Departamento de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela. - Aspectos relativos a actividades profesionales (si hay) Desde 2011 es Director del Center for Global Nonkilling, con sede en Hawaii, Estados Unidos, habiendo trabajado en dicha institución con anterioridad desde 2008. También es miembro del World Health Organization Violence Prevention Alliance Academic Collaborations Group. En 2017 publicó “Global research priorities for interpersonal violence prevention” en el Bulletin of the World Health Organization. - Otros aspectos que se quieran destacar Apasionado por los comunales, vive y colabora en la Comunidad del Monte Vecinal en Mano Común de Froxán, reconocida como Área Conservada por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales por las Naciones Unidas.
Professorat extern Màsters
Forastelli , Fabricio Ramón
Universitat: Universidad de Buenos Aires
Doctor:
Categoria: Profesor
Càrrec: Investigador Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP)
Adreça de correu electrònic: forastel@uji.es
Professorat extern Màsters
Gaddi , Daniela
Doctor:
Adreça de correu electrònic: gaddi@uji.es
Breu currículum: es, ...) Master: Master Universitario en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo Profesor/a: Daniela Gaddi Fecha: 20 de marzo de 2018 - Descripción de la situación (categoría) profesional Mediadora, criminóloga. Investigadora posdoctoral en temas de Justicia Restaurativa - Descripción breve del perfil investigador (principales líneas o línea, aportacion Interesada en la relación entre mediación y derecho desde una perspectiva socio-jurídica, actualmente investiga las condiciones bajo las que la mediación puede funcionar como mecanismo de regulación social, y las condiciones bajo las que el paradigma restaurativo puede contribuir a la transformación del sistema de justicia penal. - Descripción del perfil docente (tipo y calidad de docencia) Desde 1998 desempeña actividades de docencia en tema de Mediación Penal y Comunitaria, Conflicto, Justicia Restaurativa, Justicia Juvenil, Derecho Penitenciario y Penas Alternativas, colaborando con diferentes instituciones académicas en Italia, España y Argentina. Asimismo, es formadora en tema de negociación interpersonal, gestión del conflicto, comunicación y team building, justicia restaurativa, mediación penal y comunitaria, para Empresas, Cooperativas, Organizaciones no gubernamentales, Asociaciones, Administraciones Públicas. - Aspectos relativos a actividades profesionales (si hay) Desde el 1999 colabora con diferentes centros y servicios de mediación comunitaria. - Otros aspectos que se quieran destacar Ha sido miembro del equipo de formadores en el marco del proyecto "Mediation Interethnique au Kosovo, Programme Kosovska Mitrovica (Nord) et Mitrovicë (Sud)", dirigido a jóvenes procedentes de diferentes zonas de los Balcanes.
Professorat extern Màsters
García Carmona, Marina
Doctor:
Breu currículum: Master: Master Universitario en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo Profesora: Marina García Carmona Fecha: 9 de julio de 2019 - Descripción de la situación (categoría) profesional En la actualidad es Profesora Ayudante Doctora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada en la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Melilla, donde desarrolla labores de investigación y docencia. - Descripción breve del perfil investigador (principales líneas o línea, aportaciones, ...) Forma parte del Grupo de Investigación “Análisis de la Realidad Educativa” (A.R.E.A. HUM-672) de la Universidad de Granada, del grupo “Investigación y difusión educativa: universidad y escuela” de la Universidad de Alcalá, de la “Asociación Europea Liderazgo y Calidad de la Educación”, del grupo “Gender, Migration and Development” del Center for International Studies de Fordham University (EEUU) y es mimbro colaborador del grupo EDO (Equipo de Desarrollo Organizacional) de la Universidad Autónoma de Barcelona. Las principales líneas de investigación sobre las que se centra su trabajo son: liderazgo educativo, educación intercultural, participación de las familias en la educación, tecnologías de la información y la comunicación en educación, género y educación e inclusión educativa. Selección de algunas publicaciones: • Fernández-De-Álava, M., Quedasa-Pallarés, C., & García-Carmona, M. (2016). Uso de las TIC en el puesto de trabajo: un análisis intergeneracional en España. Cultura y Educación, 28(4), 1-31. • García-Carmona, M. (2015). La educación actual: retos para el profesorado. Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, 10(4), 1199-1211. • García-Carmona, M., & García-Quero, F. (2018). Beyond Mo and Po Mo: trans-education for living well in a sustainable world. Educational Philosophy and Theory, 50(14), 1494-1495, DOI: 10.1080/00131857.2018.1461434 • García-Carmona, M., Evangelou, M., & Fuentes-Mayorga, N. (2019). ‘Hard-to-reach’ parents: immigrant families’ participation in schools and the views of parent association leaders in Spain and the United States. Research Papers in Education, https://doi.org/10.1080/02671522.2019.1568532 • García-Carmona, M., Fernández De Álava, M., & Quesada Pallarés, C. (2016). Gender and leadership in Brazilian, Singaporean and Spanish Secondary Schools: an in-depth analysis based on the 2013 TALIS. En Miller, P. (Coord.) Cultures of educational leadership (pp. 121-148). London: Palgrave MacMillan. • García‑Carmona, M., Marín, M. D., & Aguayo, R. (2018). Burnout syndrome in secondary school teachers: a systematic review and meta‑analysis. Social Psychology of Education, https://doi.org/10.1007/s11218-018-9471-9 • López Castellano, F., García-Quero, F., & García-Carmona, M. (2018) Perspectives on human and social capital theories and the role of education: An approach from Mediterranean thought, Educational Philosophy and Theory, https://doi.org/10.1080/00131857.2018.1449106 • Miller, P. Roofe, C., & García-Carmona, M. (2019). School Leadership, Curriculum Diversity, Social Justice and Critical Perspectives in Education. In P. S. Angelle and D. Torrance (Eds.) Cultures of Social Justice Leadership: Intercultural Contexts of Schools (pp. 93-119). London: Palgrave MacMillan. - Descripción del perfil docente (tipo y calidad de docencia) Acumula más de 1300 horas de docencia universitaria en asignaturas de grado y posgrado del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada. Algunas de las asignaturas son: Diseño y Desarrollo de Planes, Proyectos y Programas (Grado en Educación Social), Educación Permanente (Grado en Educación Social), Recursos Didácticos y Tecnológicos aplicados a la Edu
Professorat extern Màsters
García Quero, Fernando José
Universitat: Universidad de Granada
Doctor:
Categoria: Profesor
Càrrec: Profesor
Adreça de correu electrònic: quero@uji.es
Breu currículum: -Investigador post-doctoral, Departamento de Teoría e Historia Económica (área de Fundamentos del análisis económico), Universidad de Granada -Miembro Titular de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-España (FLACSO-España) -Delegado andaluz ONGD Economistas sin Fronteras. Miembro de la Junta Directiva de la organización. -Profesor acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA) en las figuras de Profesor Ayudante Doctor y Profesor Contratado Doctor. Experiencia docente Año académico 2015/2016 Módulo: Introducción a los Estudios para la Paz y el Desarrollo en máster oficial universitario. Universidad Jaume I de Castellón. Máster Universitario en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo. Módulo: Planificación y gestión de proyectos y políticas públicas de cooperación. Máster en Cooperación Al Desarrollo, Gestión Pública y de las ONGD. Macroeconomía: Grado en Administración de Empresas. Microeconomía: Grado en Economía. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN -Investigador colaborador del proyecto 3929, "Desempleo y bienestar subjetivo: Análisis cuantitativo y cualitativo". Instituto de Estudios Fiscales. IP: Jorge Guardiola. Periodo: Septiembre 2013-Noviembre 2014 (14 meses) - Investigador colaborador del proyecto “Construcción conceptual y medición del Buen Vivir en los cantones de Cuenca y Nabón”, Centro interdisciplinario en Población Territorio y Desarrollo (PYDLOS), Universidad de Cuenca Ecuador. Ecuador. Financiación: 134.000$. Periodo: Septiembre 2012-Diciembre 2015 (24 meses) -Investigador principal proyecto “Cooperación, altruismo, prejuicios económicos y de género: un diagnóstico para una intervención adecuada”. Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (convocatoria autonómica 2013). Financiación: 39840€. Periodo: Junio 2014-Junio 2016 (24 meses) -Investigador printical. “CON-CIENCIA LABORATORIO DE IDEAS, Diagnostico y propuestas alternativas al desarrollo de los pueblos del norte de Marruecos, en base a las necesidades socioeconómicas del área”. Subvencionado en convocatoria pública por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo. XI Convocatoria Modalidad 1: Cooperación Universitaria al Desarrollo. Contraparte: Facultad de Ciencias Jurídicas Tánger, Marruecos. Financiación: 1000 €. Periodo: 2012-2013 (12 meses). -Coordinador. Inversiones Empresariales de los Inmigrantes y Crecimiento en Andalucía, subvencionado por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, Dirección General de Coordinación de Políticas migratorias. Grupo de Investigación Historia económica, Instituciones y Desarrollo de la Universidad de Granada. 2011. Financiación 5370€ -Colaborador. Racism and Social Marginalization (FRA2-2007-3200-T03). Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA- Europenal Union Agency for Fundamental Rights) Marzo 2008-Marzo 2009. Responsable Cristina Rechea Alberola. Financiación 235,070€
Professorat extern Màsters
Giménez García, Isabel
Empresa: Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local
Doctor:
Categoria: Experta en Cooperació al Desenvolupament
Càrrec: Tècnica IIDL
Adreça de correu electrònic: igimenez@uji.es
Breu currículum: - Descripción de la situación (categoría) profesional Gestora de proyectos europeos en la Universitat Jaume I de Castellón (contratada como Personal de Administración y Servicios) y consultora independiente en cooperación y desarrollo local - Descripción breve del perfil investigador (principales líneas o línea, aportaciones,...) Principales líneas: desarrollo local, cooperación internacional, adaptación al cambio climático, reducción del riesgo de desastres, educación para el desarrollo. Autora y editora de publicaciones sobre desarrollo y cooperación descentralizada. Presentación de comunicaciones en jornadas y congresos nacionales e internacionales. - Descripción del perfil docente (tipo y calidad de docencia) Profesora invitada en diversos másteres oficiales y cursos de postgrado (asignaturas relacionadas con el desarrollo sostenible, el medio ambiente y la gestión de proyectos), tanto presenciales como e-learning. - Aspectos relativos a actividades profesionales (si hay) Especialista en la identificación, preparación, gestión, seguimiento y evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo. Más de diez años de experiencia en ONGDs y universidades, como Cruz Roja Española y la Universitat Jaume I de Castellón. Ha trabajado como expatriada en India y Guatemala, habiendo llevado a cabo misiones a corto plazo en países como Filipinas, México, Argentina, Chile, Etiopía, Bangladesh y Marruecos. - Otros aspectos que se quieran destacar Experta independiente para la Comisión Europea en el proceso de evaluación del programa europeo Erasmus+ (2014-15 y 2013-14). Seleccionada para participar como pionera en el programa europeo Climate-KIC. Pioneers into Practice (2014) (http://www.climate-kic.org/programmes/pioneers/)
Professorat extern Màsters
Gomes , Alberto Gerardo
Universitat: La Trobe University Australia
Doctor:
Categoria: Profesor Titular
Càrrec: Director del programa en Sociologia y Antropologia de la Facultad de Ciencias Sociales
Adreça de correu electrònic: gomes@uji.es
Breu currículum: - Description of the professional situation (category) Emeritus Professor, La Trobe University, Australia & Director, Dialogue, Empathic Engagement, and Peacebuilding (DEEP) Network. - Brief description of the research profile (main research lines or line, contributions, ...) Much of my research has been on the impact of state-sponsored development, capitalism and modernity on Indigenous communities, particularly the Orang Asli (Malaysian Aborigines). Drawing from this research, I have published numerous papers and three books (Malaysia and the "Original People", with R. Dentan, K. Endicott, and B. Hooker; Looking for Money; and Modernity and Malaysia: Settling the Menraq Forest Nomads). I have also published work on cultural politics in Malaysia (such as the edited book Multiethnic Malaysia, with Lim Teck Ghee and Azly Rahman) and in Goa, India. In the last five years, my publication projects have focused on what we can learn from Indigenous peoples and their epistemologies rather than merely learning about them. Related to this are my current projects on (1) the nexus between equality (or egalitarianism), sustainability, and peace and (2) Indigenous forms of conflict transformation, dialogue and empathetic engagement. I am also working on two books, one on Malaysia tentatively entitled Culture Matters in Malaysia and the other (with Michalis Michael) on the art and craft of dialogue. - Description of the teaching profile (type and quality of teaching) For the past twenty five years, I have taught introductory anthropology at La Trobe University. I have received several teaching awards, including a national citation for teaching excellence. I have taught an intensive MA course at Universitat Jaume 1 since 2008 and have taught courses at University of Malaya (Malaysia), University of Helsinki (Finland), University of Innsbruck (Austria), and Vietnam National University. My teaching is focused on anthropology, development studies, social and political ecology, Southeast Asia, and Indigenous peoples and epistemologies. - Aspects related to professional activities (if any) Member of Editorial Board of the following academic journals: Asian Ethnicity, Analisa, Suomen Antropologi (Journal of the Finnish Anthropological Society). Member of the Board of the following organisations: Malaysian Academy of Han Studies, Global Reconciliation, and Institute of Peace and Diplomatic Studies, Pakistan.
Professorat extern Màsters
Hernández López, Leonor Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professora Titular d'Universitat
Hernández Moura, Belén
Doctor:
Adreça de correu electrònic: moura@uji.es
Breu currículum: Master: International Master’s Degree in Peace, Conflict and Development Studies Professor: Belén Hernández Moura Date: 10th of July, 2019 - Description of the professional situation (category)  Assistant Professor at University Carlos III of Madrid. - Brief description of the research profile (main research lines or line, contributions, ...)  Professor and researcher at the University Carlos III of Madrid, member of the “Alonso Martínez” Institute for Justice and Litigation, former mediator at the Court-Connected Mediation Program held by the above-mentioned University.  Her main research lines are focused on alternative dispute resolution methods, Restorative justice and victim's rights within the criminal procedure.  She has published several book chapters in scientific publications as well as participated as expert speaking in different International Congresses and Seminars. Among her most recent contributions, highlight the article "The role of assistance offices in satisfying the victims interest" (Tirant lo Blanch, 2019) or the presentation "European platform for the resolution of disputes for online purchases: future challenges" (University of Extremadura, 2019).  During last courses she has visited several European Universities, with the aim of collaborating in the teaching of ADR and ODR, among them, Lucian Blaga University of Sibiu (Romania) and Lomza State University of Applied Sciences (Poland). - Description of the teaching profile (type and quality of teaching)  She has recently been responsible for various subjects of the Degree in Law Studies (Criminal Procedure Law, Spanish Judicial System and Mediation and other alternative ways of conflict management) and in different postgraduate courses taught at the same institution.  She has coordinated and taught in training courses for professionals (Madrid Bar Association, Red Cross Spain) at a postgraduate level, including online teaching. - Other aspects you would like to highlight  Award for the best communication presented at the Congress "Justice with woman eyes: 10 years later", held by Basque Country University, with the title "A feminist reading from the search for consensual solutions within the process".
Professorat extern Màsters
Hernández Sánchez, Maria Isabel
Breu currículum: Master: International Master’s Degree in Peace, Conflict and Development Studies Professor: Maribel Hernández Sánchez Date: 7 of January, 2020 - Description of the professional situation (category) Freelance Journalist, Researcher and Activist3 specialized in Peace and Human Rights - Brief description of the research profile (main research lines or line, contributions, ...) Research on Peace Journalism and the role of media in promoting Peace; Peace Communication and Gender and Peacebuilding. Some publications in books and refereed journal include: • GEROME, Rebeca; HERNÁNDEZ, Maribel and ACHESON, Ray (2016): The Spanish Arms trade and risk assessments. Preventing gender-based violence through arms control, Geneva: Women’s International League for Peace and Freedom. • “Género, liderazgo y construcción de paz en Colombia: una aproximación desde el método biográfico” [Gender, leadership and peacebuilding in Colombia: a vision from a biographic approach] in COMINS, Irene and MUÑOZ, Francisco (eds.): Filosofías y praxis de la paz, Madrid: Icaria (2013). • “Más allá de la violencia: el periodismo de paz como alternativa ética y responsable en la cobertura de conflictos” [Beyond violence: peace journalism as an ethical and responsible alternative in conflict coverage], in NOS ALDAS, Eloísa; MARTÍN GALÁN, José Ignacio y AHMED ALI, Fatuma (eds.) (2011): Communication for Peace in Action: Journalisms, Conflicts, Media Literacy and Alliance of Civilizations, Castellón: Publicaciones UJI. - Description of the teaching profile (type and quality of teaching) Teaching experience in Journalism degree (University Miguel Hernández of Elche) and experience as visiting professor teaching courses related with Peace Journalism, Peace Communication and Gender at different Master’s programmes in Autonomous University of Barcelona (UAB), University Miguel Hernández and University of Castilla la Mancha. - Aspects related to professional activities (if any) As a journalist she writes about Human Rights for Spanish digital newspaper eldiario.es. She is cofounder and editor of the first website focused on the Peace Journalism perspective corresponsaldepaz.org together with Mexican Journalist Cristina Avila-Zesatti. Her journalistic work has been recognised with different awards: Special Mention in the 2015 Positive Journalism Awards and finalist of the 2015 Colombine International Journalism Award with the story "Challenging machismo on the waves in Iran"; CUPRE Prize for Responsible Journalism in Latin America 2014 with the profiles "Indian Malalas: Parvati Pujari and Ashwini Angadi"; Joan Gomis Journalism Award in 2009 with the story "Breaking the silence: the Israeli occupation told by its soldiers"; and was awarded in the Peace Stories Challenge for the story “Fugees Familiy: building a future for refugee children in the US”, which was included in the book People Building Peace 2.0. In addition to that, she has recieved professional journalistic training in Rwanda and Israel/Palestine. Previously, she coordinated the Spanish Edition of the Forced Migration Review, edited by the Oxford University and the University of Alicante. - Other aspects you would like to highlight Member of WILPF, the International League for Peace and Freedom. She has developed activism skills on Gender and Peacebuilding. She has researched and campaigned on Arms trade and gender. She was member of the civil society delegation at the UN ATT Conferences held in Mexico (2015) and Geneva (2016), where she presented a Spanish Case Study on Arms trade. Working languages: English, French, Italian. Basic knowledge of Arabic and Japanese.
Professorat extern Màsters
Herrero López, María Sagrario
Adreça de correu electrònic: maherrer@uji.es
Breu currículum: - Descripción de la situación (categoría) profesional Portavoz del Foro de Transiciones Profesora- colaboradora Catedra de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible UNED. Miembro de Patronato de Fuhem - Descripción breve del perfil investigador (principales líneas o línea, aportaciones, ...) Crisis ecológica y social. Ecofeminismos Transiciones socioecológicas - Descripción del perfil docente (tipo y calidad de docencia) - Aspectos relativos a actividades profesionales (si hay) Antropóloga, Educadora Social e Ingeniera Técnica Agrícola; Directora General de FUHEM entre 2012 y 2018; ; profesora-colaboradora de la Cátedra Unesco de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible (UNED); socia fundadora de Garúa S. Coop. Mad; Coordinadora del CCEIM de la Fundación General Universidad Complutense de Madrid entre 2009 y 2012.; miembro del consejo editorial de He Es Coordinadora Confederal de Ecologistas en Acción. Entre 2005 y 2014. - Otros aspectos que se quieran destacar
Professorat extern Màsters
Jarpa Dawuni, Josephine
Doctor:
Adreça de correu electrònic: jarpa@uji.es
Breu currículum: Master: International Master’s Degree in Peace, Conflict and Development Studies Professor: J. Jarpa Dawuni, Ph.D Date: 10 of June , 2015 - Description of the professional situation (category) J. Jarpa Dawuni is Associate Professor of Political Science at Howard University, Washington D.C. She is a qualified Barrister-at-Law before the Ghana Superior Courts of Judicature. She holds a Doctorate in Political Science from Georgia State University. Her primary areas of research include judicial politics, women in the legal professions, gender and the law, international human rights, women’s civil society organizing and law and development. - Brief description of the research profile (main research lines or line, contributions, ...) Her two recent books are International Courts and the African Woman Judge: Unveiled Narratives (Routledge, 2018) co-edited with Judge Akua Kuenyehia and Gender and the Judiciary in Africa: From Obscurity to Parity? (Routledge, 2016), co-edited with Gretchen Bauer. Her research has appeared in journals such as Studies in Gender and Development in Africa, Journal of African Law, University of Baltimore Law Journal and Africa Today. - Description of the teaching profile (type and quality of teaching) She has taught a wide range of courses both at the undergraduate and graduate levels including but not limited to; International development, International law, Gender, law and polítics, International relations, comparative polítics, African polítics, Global issues. - Aspects related to professional activities (if any) She is the founder and Executive Director of the non-profit Institute for African Women in Law (IAWL) which focuses on enhancing the capacity of women in the legal professions in Africa and the Diaspora. She is a Global Scholar at the Wilson Center Women in Public Service Project. She sits on board of the West Africa Research Association (WARA) and the African Research Academies for Women (ARA-W). In 2016, she received the President Obama White House Presidential Award for her service on the Board of ARA-W. Dr. Dawuni belongs to several professional bodies and is currently the Co-Convener of the Gender and Judging Collaborative Research Network of the Law and Society Association, Co-Convener of the Women’s Caucus of the African Studies Association and the Co-Convener of the Women and Gender Studies Collective at Howard University. She sits on the editorial board of the Journal of International Politics and Development (JIPAD) and the Peter Lange Book Series on Studies in Law and Politics. Her research has appeared in journals such as Studies in Gender and Development in Africa, Journal of African Law, University of Baltimore Law Journal and Africa Today. - Other aspects you would like to highlight In 2018, she was the recipient of the Outstanding Assistant Professor Award at Howard University. In 2018 she was a Fulbright Specialist Scholar to Ghana where she designed a Center for Research in African Union Law. In 2016, she was awarded the Carnegie African Diaspora Fellowship to undertake a project on graduate student mentoring and research at the Faculty of Law, University of Ghana. In 2017 she was a Visiting Scholar at Queen’s University Faculty of Law in Kingston, ON, Canada, and in 2015 she was a Visiting Scholar at the University of Copenhagen Faculty of Law iCourts Center of Excellence for International Courts. Dr. Dawuni has presented her research internationally at professional conferences and has been invited to speak at several universities, conferences and expert group meetings.
Professorat extern Màsters
López Sanromán, Beatriz
Breu currículum: - Descripción de la situación (categoría) profesional: En la actualidad estoy al frente de la Asociación Arcadia, que fundamos en 2013. Arcadia es un espacio de respeto a naturaleza y toda su biodiversidad. Entre otros fines, cuenta con un refugio de animales procedentes de maltrato o abandono. Además de asegurar el bienestar de estos animales, trasmite a través de sus acciones valores como el respeto, la superación y la necesidad de vivir en paz. - Descripción breve del perfil investigador (principales líneas o línea, aportaciones, ...): La vida en el campo es un continuo aprendizaje. Además de participar en la construcción de una vivienda de bioconstrucción, están profundizando en el conocimiento y uso de las plantas autóctonas, en la recuperación de fuentes y canalizaciones de agua, en la recuperación de oficios tradicionales, en el conocimiento de los animales que integran el refugio y la fauna autóctona… - Descripción del perfil docente (tipo y calidad de docencia): El tipo de docencia que pretenden impartir es basada en una visión práctica. Es decir, trasladar a los alumnos la experiencia de vida en el campo. Desde una visión conservacionista, la vida en el campo permite observar las diferentes formas de relación y simbiosis. Además, la intención de los responsables de Arcadia es transmitir la idea y ofrecer soluciones para poder vivir en la montaña de una manera económicamente sostenible y de manera respetuosa con la naturaleza. - Aspectos relativos a actividades profesionales (si hay). De los conocimientos adquiridos en la universidad y la experiencia en los medios de comunicación he pulido la capacidad de transmitir. Y, por otra parte, los años que llevo viviendo en la montaña me han servido para acumular experiencias suficientes para mostrar con cierto conocimiento de causa lo que significa la vida en el campo. - Otros aspectos que se quieran destacar: Mi docencia es eminentemente práctica, incluyendo la experiencia en el refugio de animales y en la casa de bioconstrucción, en Llucena. En este escenario, el estudiantado podrá descubrir el modelo de vida que pretende exportar Arcadia: Una vida lo más respetuosa posible con el medio ambiente, integrada y muy relacionada con la naturaleza y con un proyecto económico viable que pueda sustentar este tipo de vida. Este modelo de vida puede aplicarse en cualquier zona geográfica o país.
Professorat extern Màsters
Mc Donagh , Fiachra Brendan
Adreça de correu electrònic: fimcdona@uji.es
Professorat extern Màsters
Moliner Miravet, María Lidón Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura Professora Titular d'Universitat
Murphy , Jennifer Marie
Empresa: Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP)
Doctor:
Categoria: Investigadora
Càrrec: Investigadora - Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP)
Adreça de correu electrònic: murphyj@uji.es
Professorat extern Màsters
Nos Aldás, Eloísa Fernanda Dep. de Ciències de la Comunicació Catedràtica d'Universitat
Omar Abdallah, Sidi Mohamed
Empresa: Miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP)- UJI
Doctor:
Categoria: Investigador/Diplomático
Càrrec: Diplomático de la República Saharaui
Adreça de correu electrònic: omars@uji.es
Breu currículum: Sidi M. Omar (Smara, en el entonces Sahara Español, 1970) es licenciado en «Crítica y Literatura Dramática» por el Instituto Superior de Arte Dramático de Damasco (Siria), y tiene Máster y Doctorado Europeo (con premio extraordinario de doctorado) en «Estudios de Paz y Conflictos» de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón (España). Desde 1996, trabaja para el Ministerio de Exteriores de la República Saharaui (RASD) y ha ocupado varios puestos diplomáticos en África, Asia y Europa. En la actualidad, es Embajador de la RASD en Etiopia y Representante Permanente ante la Unión Africana en Addis Ababa. Es también investigador y profesor visitante de la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la UJI, en cuyo marco ha impartido varios cursos en el Máster Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo sobre temas relacionados con los estudios post-coloniales y culturales y los estudios de paz, conflictos y desarrollo así como la metodología y técnicas de investigación. Dr. Sidi Omar tiene varias publicaciones tanto en inglés como en castellano. Entre sus publicaciones se destaca su libro Los Estudios Post-Coloniales: una Introducción Crítica (Universitat Jaume I, 2008) que ha sido descrito por la revista Exit Book (nº 10, 2009) como “la introducción más asequible y completa [de los estudios post-coloniales] de la que disponemos en castellano”. Entre sus líneas de investigación se encuentran los estudios de paz, conflictos y desarrollo, estudios post-coloniales y culturales, identidad, análisis del discurso, la política en el norte de África y el Medio Oriente.
Professorat extern Màsters
París Albert, Sonia Dep. de Filosofia i Sociologia Professora Contractada Doctora
Penalva Verdú, Clemente
Universitat: Universidad de Alicante
Doctor:
Categoria: Profesor titular
Adreça de correu electrònic: penalva@uji.es
Professorat extern Màsters
Pozo Marín, Alejandro
Empresa: Miembro del Centro de Estudios de Paz, JM Delás y ENAAC, Barcelona
Doctor:
Categoria: Investigador
Càrrec: Miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP)- UJI
Adreça de correu electrònic: apozo@uji.es
Breu currículum: Profesor/a: ALEJANDRO POZO MARÍN Fecha: 23 de JUNIO de 2015 - Descripción de la situación (categoría) profesional Profesor asociado / “Lecturer” en la Universitat Ramon Llull (Barcelona); docente-consultor en la Universitat Oberta de Catalunya; y profesor invitado con carácter regular en las universidades UJI y Universidad de Granada; y con carácter ocasional en varias otras universidades. - Descripción breve del perfil investigador (principales líneas o línea, aportaciones, ...) Ha realizado diversos estudios, informes y publicaciones sobre militarismo, humanitarismo y conflictos armados y es autor de una quincena de capítulos de libros, además de seis libros (cinco como coautor, dos en proceso) y siete informes largos públicos y varias docenas de carácter interno, en inglés, francés, catalán y castellano. - Descripción del perfil docente (tipo y calidad de docencia) Investigador sobre paz y conflictos armados. Doctor en paz y conflictos por la Universitat Jaume I (2010), también formado en las universidades de Deusto (Bilbao) y Uppsala (Suecia) (máster) y Bradford (Reino Unido) (doctorado, investigador visitante). Profesor de “Análisis de Conflictos Armados” (8 ECTS, 2º curso, seminario obligatorio), “Estudios de Paz y Seguridad” (3 ECTS, 3er curso, asignatura obligatoria para el itinerario de Política Exterior) y “Geopolítica” (3 ECTS, 4º curso, obligatoria para todos/as los alumnos/as) en el grado de Relaciones Internacionales de la Universitat Ramon Llull (Barcelona). Toda la docencia es en inglés. Consultor-docente de las asignaturas “Economía y Conflicto” (2008-2014) y “Deconstruir la Guerra” (desde 2015) en el máster de Conflictología de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), docencia en inglés. Profesor invitado en el máster de Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo en la Universitat Jaume I (3 ECTS – 6 ECTS entre dos profesores). Docente invitado en el módulo "Análisis y Gestión de Conflictos Contemporáneos", del máster Claves del Mundo Contemporáneo, Universidad de Granada. - Aspectos relativos a actividades profesionales (si hay) Asesor sénior de dirección de Médicos Sin Fronteras sobre asuntos relacionados con la seguridad, los conflictos armados y los dilemas ético-humanitarios. Ha coordinado proyectos humanitarios o realizado trabajos e investigaciones de campo en una quincena de países en conflicto armado en los últimos 16 años. Miembro del Centro Delàs de Estudios para la Paz de Barcelona, participa o ha colaborado activamente en otras organizaciones, plataformas y centros de estudio relacionados con la geopolítica, el militarismo o la guerra.
Professorat extern Màsters
Sanz Rozalén, Vicente Dep. d'Història, Geografia i Art Professor Titular d'Universitat
Vázquez González, Natalia Ixchel
Doctor:
Adreça de correu electrònic: nvazquez@uji.es
Breu currículum: RESEÑA BIOGRÁFICA (extensión aproximada de 1500 caracteres) Master: Master Universitario en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo Profesor/a: Natalia Ix-Chel Vázquez González Fecha: ...13...de ...septiembre...de 2017 - Descripción de la situación (categoría) profesional Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Especialidad en Publicidad Creativa Universidad Autónoma del Estado de México Maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo Universidad Autónoma del Estado de México Doctorado en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo Universidad Jaume I de Castellón, España - Descripción breve del perfil investigador (principales líneas o línea, aportaciones, ...) Trabajo en el Cuerpo de Investigación “Sociedad y Sistemas Culturales”, en cuya línea se han desarrollado trabajos de investigación referentes a la paz, la comunicación y el género: • Los sentidos sociales de la violencia de género en el ámbito universitario • La violencia estructural y cultural. Sentidos de vida en las juventudes del Estado de México • Aplicación de los protocolos de actuación para la elaboración de un programa estatal de prevención de la violencia de género, la atención, el acompañamiento de las mujeres víctimas de género ante las instancias de justícia • Los estudios para la paz y el desarrollo como abordaje innovador del fenómeno social • Violencia y comunicación Entre las tres últimas publicaciones se encuentran: • La sombra de la violencia estructural en jóvenes universitarios • La Responsabilidad Etica del Periodista Ante el Feminicidio en el Estado de México • La mirada no hegemónica en la recuperación de los saberes tradicionales - Descripción del perfil docente (tipo y calidad de docencia) Profesora de Tiempo Completo, definitiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Autónoma del Estado de México. Profesora de la Licenciatura en Comunicación, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Universidad Autónoma del Estado de México. En las Unidades de Aprendizaje: Estudios funcionalistas de la comunicación, Estudios de mediación de la comunicación y Talleres de investigación. Profesora de la Especialidad en Género, Violencia y Políticas Públicas. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Autónoma del Estado de México. En la unidad de aprendizaje juventud y violencia y taller de desarrollo de proyecto terminal. Profesora de la Maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Autónoma del Estado de México. En la unidad de aprendizaje taller de investigación. Actualmente es Coordinadora del Programa de la Maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Autónoma del Estado de México. Ha participado como Profesora del Diplomado en Cultura de paz e interculturalidad, dirigido a asesores técnico pedagógicos, directivos y docentes de educación preescolar y primaria indígena. Chiapas. UNESCO México. 2012. Ha sido Profesora invitada en la materia de Técnicas de Investigación social de la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas, del Departamento de Sociología II, Psicología, Comunicación y Didáctica de la Universidad de Alicante, curso 1998-1999. - Aspectos relativos a actividades profesionales (si hay) • Dictaminadora de la Revista Convergencia, Espacio Públicos. Iberforum, Comunicación y sociedad. • Tutora Académica del Programa Institucional de Tutoría Académica. • Coordinadora y participante en la organización de encuentros académicos como el I y II Congreso Internacional de Paz, Desarrollo y Democracia. UAEM-UJI-UA. Toluca.
Professorat extern Màsters
Vazquez Vidal, Miriam Arely
Doctor:
Adreça de correu electrònic: mivazque@uji.es
Breu currículum: RESEÑA BIOGRÁFICA (extensión aproximada de 1500 caracteres) Master: Master Universitario en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo Profesor/a: Miriam Arely Vázquez Vidal Fecha: 22 de noviembre de 2015 - Descripción de la situación (categoría) profesional Actualmente soy profesora de filosofía para la paz y filosofía para niños independiente e investigadora externa del IUDESP. Desarrollo actividades de formación de profesorado en paz y filosofía y desarrollo proyectos de cultura de paz en colegios públicos, privados y/o centros culturales. - Descripción breve del perfil investigador (principales líneas o línea, aportaciones, ...) Durante los últimos años me he dedicado a la propuesta política de construcción de paz que tienen las resistencias indígenas, sobre la que he desarrollado mi tesis doctoral. Su perspectiva me acercó a la filosofía para niños para facilitar a niños y adultos las herramientas de pensamiento que fundamentan la construcción de una sociedad más justa y armónica Actualmente desarrollo diversas actividades enfocadas a la cultura de paz pues considero necesario para el quehacer filosófico las experiencias prácticas. - Descripción del perfil docente (tipo y calidad de docencia) Mi metodología de se fundamente en términos generales en la metodología de Filosofía para Niños. Se prioriza el dialogo, el cuestionamiento como enseñanza (mayéutica socrática) y el juego. Además, se prioriza las analogías artìsticas, por lo que muchas de las actividades en clase se envuelven con pintura, foto, escritura, entre otras. - Aspectos relativos a actividades profesionales (si hay) En mi experiencia profesional he trabajado tanto en la academia como en organizaciones del tercer que han enriquecido mi visión general de la filosofía, pues siempre he buscado el punto medio entre la práctica y la teoría Como docente he dado clases en bachiller, grado y posgrado. Actualmente dirijo la aplicación de la filosofía para niños en el Colegio Público el CEIP Pinar. Como activista he coordinado los programas de una organización civil mexicana, Presencia Ciudadana Mexicana durante varios años. Como voluntaria he trabajado para diversas organizaciones civiles, Greenpeace México, Cruz Blanca y el CIDECI – Universidad de la Tierra Chiapas.
Professorat extern Màsters
Vermaelen , Annemie
Doctor:
Adreça de correu electrònic: vermaele@uji.es
Breu currículum: BIOGRAPHICAL PROFILE (approximate length of 1500 characters) Master: International Master’s Degree in Peace, Conflict and Development Studies Professor: Dr. Annemie Vermaelen Date: 28 of November, 2017 - Description of the professional situation (category) Unemployed - Brief description of the research profile (main research lines or line, contributions, ...) I conducted research on the ‘politics of development’ in Wadi Araba (Bedouin area south of the Dead Sea in Jordan) and the role of the notion/idea of culture in development thinking and practices. My research interest are situated in the areas of post-colonial studies, sub-altern studies, critical (cultural) theory. - Description of the teaching profile (type and quality of teaching) My classes start generally from “obligatory” (theoretical) sources (papers, chapters, videos, etc.) as a base to explore student’s insights in addressed issues/topics. Students are encouraged to interact, to express (respectful) opinions and thoughts. The objective is to elaborate the student’s ability to reflex, analyse and work with both given and self-produced material. - Aspects related to professional activities (if any - Other aspects you would like to highlight
Professorat extern Màsters
Vollmer , Frank
Universitat: University of Edimburg, Scotland
Doctor:
Categoria: Profesor
Càrrec: Profesor
Adreça de correu electrònic: vollmer@uji.es
Breu currículum: - Description of the professional situation (category) Research Associate in Agriculture and Rural Development School of GeoSciences Geography and the Lived Environment (Department) University of Edinburgh - Brief description of the research profile (main research lines or line, contributions, ...) Researcher with experience in poverty assessment and measurement and livelihood analysis with a focus on Mozambique; evaluation and policy analysis of development cooperation and humanitarian assistance; Q-squared research methodologies to operationalise Amartya Sen’s Capabilities Approach
Professorat extern Màsters

Coordinació del màster

 

Sonia París Albert. Coordinadora del Màster. 

Membres de la Comissió de titulació:

Sonia París Albert. Coordinadora de la Comissió de titulació.

Irene Comins Mingol. Representant del professorat i del TFM amb orientació acadèmica.
Alberto Cabedo Mas. Representant del TFM amb orientació professional i d'estància en pràctiques i secretari de la comissió.
Sofía Herrero Rico. Representant del PAS.
Delegats. Representants de l'estudiantat.

Informació acadèmica :
Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau
Telèfon: 964 729 380
epd@uji.es

Departaments implicats

El títol depén institucionalment de la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau i l´Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau (IUDESP).

El PDI implicat en la docència del títol és membre del:

 • Departament de Filosofia i Sociologia.
 • Departament de Ciències de la Comunicació.
 • Departament d´Educació.
 • Departament d'Història, Geografia i Art
 • Departament d'Ingenieria Mecànica i Construcció

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

A l'any 2008, naixen les estades en pràctiques en el Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament. Aquest és un programa d'estada en pràctiques professionals en centres d'investigació, ONGs i institucions col·laboradores que té l'objectiu de permetre a l'alumnat del Màster, el desenrotllament de pràctiques en l'àrea de Pau, Conflictes i Desenvolupament tant dins d'Espanya com a l'esfera internacional.

Les estades en pràctiques ofereixen un altre camí per a la conclusió i obtenció del títol oficial. El primer camí és la tradicional via acadèmica amb l'elaboració i posterior defensa pública de la tradicional tesi de Màster (ara ja Treball Final de Màster amb orientació acadèmica); i l'altre camí, és la via professional que ha permès a l'alumnat, desenrotllar estades en pràctiques amb una posterior defensa pública del tradicional Projecte Professional (ara ja Treball Final de Màster amb orientació professional).

D'aquesta manera, el Màster compleix amb un doble objectiu: formar a futur professorat i a investigadors per la pau i, d'altra banda, preparar professionals en diversos àmbits, cultures i necessitats reclamades en temes de la pau, conflictes i desenvolupament.

Coordinació:

 • Dra. Lidón Moliner Miravet, Universitat Jaume I, Castelló, Espanya.

Coordinació del treball final de màster

Coordinació del Treball de Final de Màster amb orientació acadèmica:

 • Dra. Irene Comins Mingol, Universitat Jaume I, Castelló, Espanya.

 • Dra. Sonia París Albert, Universitat Jaume I, Castelló, Espanya.

 

Coordinació del Treball de Final de Màster amb orientació professional:

 • Dr. Alberto Cabedo Mas, Universitat Jaume I, Castelló, Espanya (coordina la línia en anglès).
Sistema de qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=1000005

Altres
Normatives

Professors

A més del professorat que forma part de la Universitat Jaume I, comptem amb professores/as procedents d´universitats i institucions de reconegut prestigi internacional en els estudis i investigació en pau, conflictes i desenvolupament tant del Nord com del Sud.

 

PROFESSORAT INTERNACIONAL
 

 • ALONSO RODRIGUEZ, Araceli - Women´s Knowledge International, Wisconsin University, USA.
 • AGUIRRE ERNST, Mariano - Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF), Norway
 • AHMED ALI, Fatuma - United States International University (USIU), Kenya
 • ACKERMANN, Alice - Senior Operational Advisor, Head/Planning and Analysis OSCE, Germany
 • BASSUE BABU, Greg Kazad - Universidad de Kinshasa, Congo
 • BLOOMFIELD, David - Glencree Centre, Ireland
 • BOAZ, Cynthia - Sonoma State University, USA
 • BROCK-UTNE, Birgit - Education And Development Consulting (EDCON), Norway
 • BUKULUKI, Paul - Makerere University, Uganda.
 • CABEZUDO, Alicia International Peace Bureau (IPB), Switzerland
 • CARSTARPHEN, Nike - Alliance for Conflict Transformation (ACT), USA
 • CASCÓN SORIANO, Francisco  -Escuela de Cultura de Paz, Universidad Autónoma de Barcelona, España
 • COMINS MINGOL, Irene - Universitat Jaume I, España
 • CORTINA ORTS, Adela - Universidad de Valencia, España
 • CORTRIGHT, David - Fourth Freedom Forum, USA
 • CREWS, Robin - Loyola College in Maryland, USA
 • CUTLER, Yacsire - Organización de los Estados Americanos, USA
 • De CURREA-LUGO, Víctor - Universidad Nacional de Colombia, Colombia
 • DÍAZ PÉREZ, Guillermina - Universidad Autónoma del Estado de México, México
 • DIETRICH, Wolfgang - University of Innsbruck, Austria
 • DUBOIS, Alfonso - Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, Universidad del País Vasco, España
 • FERNÁNDEZ HERRERÍA, Alfonso- Universidad de Granada, España
 • FISAS ARMENGOL, Vicenç - Escuela de Cultura de Paz, Universidad Autónoma de Barcelona, España
 • FISHER, Ronald - American University, USA
 • FLESCHENBERG, Andrea - University of Duisburg-Essen, Germany
 • FORASTELLI, Fabricio- Universidad de Buenos Aires, Argentina
 • GALTUNG, Johan – Peace Research Institut of Oslo (PRIO), Norway
 • GIRÓ, Xavier - Universitat Autónoma de Barcelona, España
 • GOMES, Alberto - La Trobe University, Australia
 • HARRIS, Ian - University of Wisconsin, USA
 • IMAM, Huda – Al-Quds University , Palestine
 • ISSTAIF, Abdul-Nadi - University of Damascus, Syria
 • JACKSON, Richard – National Center for Peace and Conflic Studies (NCPACS) University of Otago, New Zealand
 • JALALI, Martha – University of Kansas, USA
 • KARLSSON, Svante - University of Gothenburg, Sweden
 • KALLER-DIETRICH, Martina - University of Vienna, Austria
 • KUMAR, Ravindra - Meerut University, India
 • LANGLE DE PAZ, Teresa - Woman's Knowledge International, Fundación Cultura de Paz, España
 • LAWLER, Peter - University of Manchester, UK
 • LEDERACH, Jean Paul –University of Notre Dame, USA
 • LEEPER, David - Leeper Law and Mediation, USA
 • LÓPEZ MARTÍNEZ, Mario - Universidad de Granada, España
 • LOZANO CASTRO, Alfredo - Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, Ecuador
 • MACGINTY, Roger - Humanitarian and Conflict Response Institute, University of Manchester, UK
 • MAGALLÓN PORTOLES, Carmen – Fundación Seminario de Investigación para la Paz, Universidad de Zaragoza, España
 • MARTHOZ, Jean Paul –Institud of Hight Studies of Social Comunication (IHECS), Belgium
 • MARTÍN VICENTE Maximiliano – Universidade Estadual Paulista (UNESP), Brasil.
 • MARTÍNEZ GUZMÁN, Vicent – Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz, Castellón, España
 • MATEO PEREZ, Miguel Ángel - Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz, Universidad de Alicante, España
 •  MATTHEWS, Robert - Consultant at Norwegian Peacebuilding Resource Centre, USA
 • Mc INTYRE, Robert- Local Development in Transition, USA
 • MESA PEINADO, Manuela - Centro de Educación e Investigación para la Paz (CEIPAZ), España
 • MUNENE, Macharia - United States International University (USIU), Kenya
 • MURPHY, Jennifer – Notre Dame the Namur University, USA
 • NINA ESTRELLA, Daniel - Universidad de San Juan, Puerto Rico
 • NOS ALDÁS, Eloísa - Universitat Jaume I, España
 • NÚÑEZ VILLAVERDE, Jesús - Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), España
 • OMAR, Sidi - Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP),  España.
 • PARÍS ALBERT, Sonia - Universitat Jaume I, España
 • PERRIGO, Sarah - Bradford University, England
 • PONTARA, Giuliano- International University of Peoples’  Isntitutions for Peace (IUPIP), Italy
 • RAO, Sethu - United Nations Population Found, USA
 • REARDON, Betty A. - Columbia University, USA
 • REY MARCOS, Francisco - Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), España
 • RICHARDS, Howard- Earlham College, USA
 • ROGERS, Paul - Bradford University, UK
 • ROSENBERG, Dorothy - Development Policy Adviser, Independent Consultant, USA
 • RUIZ JIMENEZ, José Ángel - Instituto de la Paz y los Conflictos, Universidad de Granada, España
 • RYAN, Stephen - University of Ulster, Ireland
 • SANDOLE, Dennis - George Mason University, USA
 • SANDOVAL FORERO, Eduardo - Universidad Autónoma del Estado de México, México
 • SAN MARTÍN, Javier - Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España
 • SMITH-CHRISTOPHER Daniel L. - Loyola Marymount University, USA.
 • SOREMEKUN, Kayode - University of Lagos, Nigeria
 • STAVRIDIS, Stelios - Institute of International Economic Relations (IIER/IDOS), Greece
 • STERN, Maria - University of Göteborg, Sweden
 • SULLIVAN, Kathleen - Hibakusha Stories, USA
 • SÜTZL, Wolfgang – Ohio University, Austria
 • SWAFFORD-SMITH, Christine - Earlham College, USA
 • SYNOTT, John - Queensland University of Technology, Australia
 • TAMTHAI, Mark -Committee on Strategic Non-Violence of the National Security Council, International Peace Foundation, Thailand
 • THOMPSON, Stephen - Quebec Community Groups Network, Canada
 • TORTOSA BLASCO, José María - Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz, Universidad de Alicante, España
 • VAN DEN DUNGEN, Peter - University of Bradford, UK
 • VINYAMATA CAMP, Eduard- Universitat Oberta de Catalunya, España
 • WEBER, Annette - German Institute for International and Security Affairs, Berlin, Germany
 • WIBERG, Håkan - Center for Peace and Conflict Research, Denmark
 • WOODHOUSE, Tom - Bradford University, UK
 • YAMANE, Kazuyo- Ritsumeikan University in Kyoto, Japan
 • YOUNG, Nigel -      Oxford University International Encyclopedia of Peace, UK
 • YLONEN, Aleksi - Center for International Studies (CEI), University Institute of Lisbon, Portugal
 • ZUNES, J. Stephen - University of San Francisco, USA

Institucions

Entitats col·laboradores:
 
 
 
Institucions:
Experiències

Vídeos

Institucionals:
 
 
Estudiants:
 
 
Professors:

 

Informació proporcionada per: InfoCampus