Eixides professionals

Aquest màster ve a cobrir el buit pedagògic del que emmalalteixen els titulats superiors i de grau mijtà en música a l'hora d'afrontar una carrera professional destinada a l'educació musical especialitzada de nivell inicial i mitjà. Com expressament legisla el Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin ensenyaments artístics regulats en la llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació en el punt de la formació inicial del professorat d'ensenyaments artístics professionals. “Articles 15, 16 i 20". Concretament l'article 16 diu: 1. Per exercir la docència en els ensenyaments artístics professionals, serà necessari estar en possessió d'un títol oficial de postgrau que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb l'exigit per l'article 96 i en la disposició transitòria. Les assignatures impartides pel professorat del Conservatori Superior de Música, inclouen l'assignatura “Didàctica de la Interpretació Musical”, dividida al seu torn en tantes subespecialitats com apareixen en el pla d'estudis de conservatori. Està prevista la realització de pràctiques en centres de l'espai europeu de l'educació superior, per a això s'establiran els convenis necessaris.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16