UJI

Criteris d'admissió

En el Màster Universitari en Didàctica de la Música les persones sol·licitants hauran de complir els següents requisits:

1. Podran accedir al master de Didàctica de la Música aquells que posseïsquen el Títol superior de música o equivalent.

2. Podran accedir al Master de Didàctica de la Música tots aquells llicenciats, diplomats i graduats que s'indiquen a continuació i posseïsquen el Títol professional de música LOE, LOGSE o títol de professor (pla 66):

Pedagogia, Psicologia, Mestre/a en Educació Primària (Menció de Música), Mestre/a en Educació Infantil, Música, Educació Social, Treball Social o titulacions de Grau o Màster de l'àmbit educatiu o social.

Una vegada obert el període d'admissió, la comissió de titulació del màster, barema les sol·licituds d'acord als criteris d'experiència docent, investigadora dels candidats i candidates establits. La Comissió estudiarà els expedients de l'alumnat seleccionat, per a establir els crèdits que han de cursar-se com a complements formatius per a obtenir el títol de Màster.

Procediment i criteris de baremació

- Una vegada tancat el termini de preinscripció es realitza una selecció de sol·licituds seguint el següent criteri:

Currículum vitae 100 % de l'avaluació total (o 70% en aquells casos en què es realitze entrevista al candidat):

  • Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al Màster.
  • Experiència professional en educació.
  • Realitzacions de cursos, assistències a congressos, estades en altres Universitats, etc.

 

- Matrícula en el Màster Universitari en Didàctica de la Música

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Informació proporcionada per: InfoCampus