Treball final de màster

20/03/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Normativa Interna de Treballs Final de Màster CIEL (Assignatura SBC042)

PROPOSTA DE TEMES PERA A DESENVOLUPAR ALS TREBALLS FINAL DE MÀSTER 

Temes

- Estratègies lingüístiques dels textos publicitaris i/o periodístics, tant des d'una òptica de recerca pragmaestilítica, com en el seu vessant en el plànol de la didàctica.

- L'ensenyament de la literatura i les noves tecnologies.

Estudis de pau, conflictes i desenvolupament, estudis post-colonials i culturals, identitat, anàlisi del discurs, la política en el Nord d'Àfrica i el Mig Orient.

Ensenyament de llengües a través de la literatura;

Ensenyament de literatura;

Disseny de tasques literàries a l'aula de llengües.

Estudis de literatura Comparada

Literatura espanyola

Literatura contemporània

Sintaxi llatina

Modulacions rítmiques en la lírica llatina

Forma literària i tipologia textual en textos llatins

Presència de l'antiguitat clàssica en la literatura espanyola (generació del 27 i uns altres).

Literatura contemporània i dones

La violència en la literatura

Sexualitat i literatura

Novel·la policíaca i negra

Altres temes en els quals es conjugui dones, literatura.

Interculturalitat i educació;

Literatura i dones...

1. La intervenció docent a l'aula de llengües : observació i anàlisi.

2. L'ensenyament de la llengua en contextos plurilingües: anàlisi

de pràctiques docents i seguiment d'alumnat.

3.Propostes didàctiques en l'ensenyament de llengües:

3.1 Ensenyament de la llengua oral a l'aula: propostes didàctiques i processos implicats

3.2 Ensenyament de la composició escrita en les primeres edats: ídem

3.3 Ensenyament de la lectura: estratègies lectores i estratègies docents: observació, anàlisi i propostes didàctiques

El viatge en la literatura i/o la literatura de viatges: la percepció de l'altre

El conte com a recurs didàctic per afavorir la multiculturalitat a l'aula

Noves Tecnologies i aprenentatge col·laboratiu: fòrums, blogs, wikis, ciberrallyes, xarxes socials….

Metodologies per afavorir l'autonomia de l'aprenent: memòries i diari d'aprenentatge, contractes d'aprenentatge…

Entorns tridimensionals (Second Life) com a espais de mediació en diferents entorns laborals i/o docents.

Dramatització real i/o virtual com a recurs per a l'ensenyament/aprenentatge d'idiomes.

Creació i/o utilització de material multimèdia (videos/machinimas) per afavorir l'aprenentatge col·laboratiu, el diàleg i la interacció social.

Aprendre idiomes en entorns tridimensionals (Second Life)

Qualsevol tema relacionat amb la Normativa de l'espanyol

Interculturalitat i pensament doxal en la novel·lística.

Temes relacionats amb la identitat lingüística. sociolingüística en general, contacte de llengües o anàlisis del discurs polític.

Es tracta de suggeriments que poden, especificar-se més, ampliar-se o combinar-se. Poden realizar-se en qualsevol de les llengües presents en el màster i aplicarse a corpus monolingües o plurilingües.

- Visió dels emigrants en la prensa actual: Argumentació i ideología en un corpus de textos periodístics d’un gènere de discurs determinat (p. ex: notícies, reportatges, entrevistes, successos, información legislativa, etc.)

- Fraseologia, metàfores i eufemismes en la comunicación social: estudi d’un corpus multilingüe extret d’internet o d’un corpus audiovisual

- El manual com a instrument complementari de l’ensenyament (de les llengües o d’altres matèries): anàlisi d’un corpus de manuals a un nivel determinat de l’ensenyament (primari o mitjà)

- Les adaptacions dels textos canònics de la literatura europea: anàlisi de les operacions que adapten una obra literaria a l’ensenyament (traducció, simplificació i abreviació, selecció de fragments, etc.) sobre un corpus seleccionat

- Tipologia dels contes populars/tradicionals: estudi comparatista d’un model determinat en més d’una tradició del folktale universal

- La polémica sobre les energies renovables: arguments i ideología en un corpus d’opinió publicada

Línies de treball i alguns suggeriments que poden concretar-se segons els interessos dels estudiants:

- ANÀLISI CRÍTICA DEL DISCURS: en els mitjans de comunicació; en els textos de l'àmbit sanitari; en els textos educatius i en els textos de la comunicació quotidiana en l'àmbit institucional i empresarial.

- IDEOLOGIA I ESTRATÈGIES DISCURSIVES. Models Discursius i activació de marcs sociocognitius. Algunes concrecions possibles:

  • Estratègies argumentatives en el discurs social sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües;
  • Les representacions culturals i sociocognitives de professors i estudiants sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües;
  • La violència de gènere: enfocaments argumentatius i estudi del lèxic;
  • El discurs sobre la crisi econòmica i social;- el discurs polític.

- PLURILINGÜISME I AUTONOMIA D'APRENENTATGE: la innovació sobre la introducció de l'autonomia com a recerca en acció en l'ensenyament secundari i superior; anàlisi de la interacció entre assessor, tutor o conseller i estudiant; estudi del metallenguatge dels estudiants: blogs, diaris d'aprenentatge, entrevistes, etc.

- ELS GÈNERES DISCURSIUS. –La seva aplicació en l'aprenentatge de llengües des de l'òptica de la construcció d'una competència plurilingüe i intercultural.

- NOVA LITERACIA I INTERNET:

  • Anàlisi de pàgines Web: interactivitat, hipergenericitat, transgenericitat, multimodalitat, intertextualitat, interculturalidad: implicacions per a la construcció de coneixement;
  • Estudi de les estratègies de navegació: manera lectura, manera rastrejo, manera navegació, i la seva relació amb : a) tipus de tasques; b) estils cognitius i d'aprenentatge; c) grau d'autonomia; d) desenvolupament de competències pròpies de la nova literacia o alfabetització digital

- Polítiques lingüístiques (dret lingüístic, normalització, gestió de llengües minoritàries)

- Anàlisi del paisatge lingüístic

- Demolingüística

- Traducció i interculturalitat

- Models d'ensenyament plurilingüe

- Aprenentatge col·laboratiu on-line (wikis, blocs, entorn google, xarxes socials)

 

Informació proporcionada per: InfoCampus