UJI
 • UJI
 • Estudis
 • Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)

Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL)

Última modificació: 02/07/2021 | Font: InfoCampus

Aquest màster proporciona una formació de postgrau amb una orientació professional i/o d’investigació. El pla d’estudis presenta tres itineraris: ensenyament de llengües i plurilingüisme, comunicació intercultural i multilingüisme, i literatura i interculturalitat. Respon a les necessitats d’actualització de la formació interdisciplinària dels graduats i graduades; als reptes de la integració de les TIC; a la incidència de la societat globalitzada i de les migracions en àmbits educatius; i al foment del plurilingüisme i de la multiculturalitat en els contextos educatius i socials, locals i internacionals. Compta amb la possibilitat de reconeixement de 12 crèdits amb el màster de Professorat de l’UJI, i ofereix huit idiomes per a formació i aprofundiment. [Llegir més]

Modalitat: semipresencial.

Vídeo complet de la presentació del màster a la Setmana d'Orientació

 

Introducció

Presentació

El Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL) és un màster verificat per l’ANECA segons el Reial decret 1393/2007. Consta de 60 crèdits i proporciona una formació de postgrau amb una orientació professional i/o d’investigació en l’àmbit de l’ensenyament/aprenentatge de llengües des d’una perspectiva multilingüe i multicultural. El seu pla d'estudis respon a:

 • les necessitats d’actualització de la formació inicial dels graduats i graduades,
 • els reptes de la integració de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació,
 • la incidència de la societat globalitzada i de les migracions en àmbits educatius,
 • el foment del plurilingüisme i la incidència de la multiculturalitat en els contextos d’ensenyament/aprenentatge de llengües.

 

Màster interuniversitari

Aquest màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Ensenyament semipresencial (entre el 10 i el 15% de les hores lectives són presencials; la resta, corresponen a participació en fòrums, tutorització, preparació de treballs virtuals, etc.).

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre  / setembre ).

Docència presencial: octubre / juny.

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2021/22: 39,27 €/crèdit.

 

Objectius

Objectius de l'orientació investigadora: promoure l'accés a la investigació en àmbits relacionats amb la comunicació intercultural i l'ensenyament de llengües.

Objectius de l'orientació professional: formar a l'estudiant per a l'aplicació de metodologies didàctiques en el procés d'ensenyament/aprenentatge de la llengua en contextos multilingües, així com intervenir en temes de mediació sociocultural en àmbits educatius.

Coneixements previs recomanables

Llicenciats i llicenciades, diplomats i diplomades, i graduats i graduades universitaris que desitgen una formació orientada a l'adquisició d'una capacitat autònoma de comunicació i aprenentatge des d'un punt de vista plurilingüe i multicultural, la formació en l'àmbit de l'ensenyament de llengües a través del foment de l'autoaprenentatge i de la integració lingüística. 

Orientació

El màster CIEL proporciona una formació de postgrau amb una orientació professional i/o investigadora en l'àmbit de l'ensenyament-aprenentatge de llengües des d'una perspectiva multilingüe i multicultural en contextos educatius.

 

Eixides professionals

El Máster CIEL ofereix una formació complemèntaria per a:

 • opositors a ensenyament secundari,
 • professors de secundària,
 • mediadors interculturals i lingüístics,
 • formadors de formadors,
 • formadors d' adults,
 • assessors d'ensenyament de llengües,
 • assessors lingüístics en organismes públics i empreses,
 • animadors socioculturals,
 • assistents socials,
 • tècnics en turisme,
 • planificadors lingüístics en Ajuntaments y Diputacions,
 • lectors de espanyol i català a l'estranger
 

 

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Els criteris d'admissió als màsters universitaris estan regulats en l'article 17 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.


És necessari complir els requisits d'admissió:

1) Estar en possessió d'un títol universitari oficial.

2) Presentar la sol·licitud completa i tota la documentació requerida durant el període establert.

 

Per a l'estudiantat procedent de països estrangers, s'exigirà un nivell B2 d'espanyol, degudament convalidat per les nostres autoritats acadèmiques. En defecte d'això, es possibilitarà una prova de coneixements de nivell B2 prèvia a la inscripció definitiva.

 

Criteris de selecció de l'alumnat en el cas d'excedir la demanda a l'oferta de places.

Barem de puntuació:

1. 70% Expedient acadèmic, reduïble en un 30% per a titulacions no afins. Es consideren titulacions afins les titulacions de la branca d'Arts i Humanitats i algunes de la branca de Ciències Socials com ara Magisteri, Periodisme, Publicitat, Comunicació Audiovisual o Turisme. També es considera titulació afí Psicologia. Les titulacions no afins nomes poden aspirar a un màxim de 4,9 punts corresponents al 30% reduïble. La Comissió Acadèmica aplicarà aquesta reducció quan la demanda excedisca el nombre de places oferides.

2. 20% Currículum professional relacionat amb la formació del màster.

3. 10% Carta de motivació personal.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL)

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

El Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües(CIEL) reconeixerà crèdits corresponents a:

a) Estudis de màster

- Es podrà reconèixer fins a 12 crèdits cursats en el Màster Universitari en Professor/ad'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Es poden consultar els reconeixemens en el següent enllaç.

- Es podrà reconèixer crèdits optatius procedents d'altres màsters sempre que hi haja adequació entre les competències i coneixements adquirits en els ensenyaments cursats i les previstes en els estudis del màster CIEL.

b) Estudis de doctorat

Es podrà reconèixer per formació en programes de doctorat afins:

- Cursos de doctorat en programes afins amb suficiència investigadora, es reconeixeran fins a 54 crèdits del Màster CIEL.

- Cursos de doctorat en programes afins sense suficiència investigadora, es reconeixeran fins a 48 crèdits del màster CIEL

c) Acreditació d'experiència laboral:

Es reconeixerà fins a un màxim de 9 crèdits per experiència laboral i/o professional. El sol·licitant haurà d'acreditar que l'experiència professional o laboral està relacionada directament amb les competències inherents al títol que es pretén obtenir i a l'assignatura que sol·licita reconèixer.

Oferta de places

35 places

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL) es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 • CG01 - Identificar trets culturals des d'una perspectiva intercultural
 • CG02 - Organitzar la informació treballada sobre la comunicació intercultural i l'ensenyament de llengües d'acord amb les metodologies professionals i d'investigació pròpies d'aquests estudis
 • CG03 - Raonar críticament sobre les teories entorn de la comunicació intercultural i l'ensenyament de llengües
 • CG04 - Analitzar intercanvis comunicatius des del punt de vista de la dinàmica transaccional pròpia de situacions de negociació i mediació
 • CG05 - Produir textos tenint en compte la finalitat dels mateixos i les característiques dels destinataris, així com el context o àmbit social de circulació dels textos
 • CG06 - Comprendre les teories d'ensenyament-aprenentatge de llengües per a poder analitzar-les des d'una perspectiva crítica i creativa
 • CG07 - Conèixer i utilitzar els recursos en línia amb finalitats professionals en l'àmbit de la comunicació intercultural i de l'ensenyament de llengües
 • CG08 - Conèixer i utilitzar recursos en línia per a la investigació i la realització de treballs acadèmics (Webs oficials vinculades amb comunicació intercultural i de l'ensenyament de llengües, revistes electròniques, llibres electrònics, etc.)

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • CE01 - Planificar processos d'ensenyament-aprenentatge atenent a l'enfocament per competències en diferents contextos
 • CE02 - Contextualitzar l'enfocament autonomitzador en l'ensenyament-aprenentatge de llengües
 • CE03 - Analitzar els aspectes psicopedagògics i culturals d'un projecte autonomizador adequat al context
 • CE04 - Reconèixer les representacions discursives dels aprenents a través dels seus processos de comprensió i de producció de textos
 • CE05 - Aplicar estratègies d'ensenyament-aprenentatge que afavorisquen una relació interactiva amb els textos i els discursos, amb la finalitat de desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom
 • CE06 - Elaborar plans d'acció pedagògica que afavorisquen la competència plurilingüe integrant en ells les TIC
 • CE07 - Adquirir coneixements sobre la mediació intercultural en contextos d'acolliment, accions d'integració i especialment en contextos d'ensenyament-aprenentatge
 • CE08 - Analitzar els fenòmens lingüístics de la transacció i la cooperació en situació interactiva
 • CE09 - Identificar el caràcter sociocultural dels gèneres discursius i el seu paper en situacions que impliquen explicar, convèncer i persuadir
 • CE10 - Aplicar les estratègies de l'explicació en diferents situacions comunicatives i en els discursos de divulgació del coneixement
 • CE11 - Reconèixer els principis ètics de la mediació lingüística i cultural i incorporar-los al patrimoni personal i professional
 • CE12 - Analitzar el funcionament dels textos i dels discursos per a reconèixer la diversitat intercultural i l'amenaça del racisme i la xenofòbia per a aplicar-ho a pràctica docent, a la mediació i a la investigació
 • CE13 - Valorar críticament l'impacte dels avanços tecnològics de l'àmbit de la comunicació intercultural i de l'ensenyament de llengües a nivell acadèmic i professional
 • CE14 - Processar críticament la bibliografia existent sobre metodologia i continguts relacionada amb les tasques d'investigació en el marc temàtic del màster
 • CE15 - Sintetitzar i exposar argumentadament les conclusions epistemològiques d'un treball de recerca en el marc temàtic del màster

A més de les competències del màster, els estudiants que cursen l'assignatura Pràctiques externes adquiriran les competències:

 • OP1 - Aplicar coneixements i destreses que permeten cooperar en un equip de caràcter interdisciplinari per a la realització d'activitats pròpies de situacions de mediació en diferents contextos.
 • OP2 - Aplicar coneixements i destreses que permeten actuar com a mediador en contextos interculturals, tals com identificar conflictes, desenvolupar estratègies de negociació, gestionar el malentès, etc.

 

Pla d'estudis

PROGRAMA (60 crèdits ECTS)

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

 • Multilingüisme Social i Interculturalitat (OB) (3 crèdits ECTS)

 • Socioconstructivisme i Estils d’Aprenentatge (OB) (3 crèdits ECTS)

 • Metodologia i Eines Informàtiques per a la Comunicació, la Docència, la Investigació (OB) (3 crèdits ECTS)

 • Tècniques Teatrals d’Expressió1 (OB) (3 crèdits ECTS)

 • Interacció Oral i Construcció del Coneixement1 (OB) (3 crèdits ECTS)

 • Anàlisi del Discurs Oral i Escrit (OB) (3 crèdits ECTS)

 • El Discurs dels Mitjans de Comunicació (OB) (3 crèdits ECTS)

 • Normativa Lingüística del Català // Normativa Lingüística de l’Espanyol2 (OB) (3 crèdits ECTS)

 • Treball de final de Màster (TFM) (12 crèdits ECTS)

ASSIGNATURES OPTATIVES

 • Mediació, Diversitat Cultural i Convivència1 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Didàctica de la Llengua Oral i Escrita en Contextos Culturals Plurilingües (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Semàntica Contrastiva (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Literatura i Aprenentatge de Llengües (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Ideologia, Comunicació i Retòrica (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Autonomia i Aprenentatge de Llengües (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Programació Integrada de Llengües (OP) (2 crèdits ECTS)

 • La Planificació Lingüística en els Centres Educatius d’Ensenyament no Universitari1 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Pragmasemàntica i Pragmàtica Cultural (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Llengua Francesa (Perfeccionament)3 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Llengua Anglesa (Perfeccionament)3 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Llengua Alemanya (Perfeccionament)3 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Llengua Italiana (Iniciació)3 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Llengua Romanesa (Iniciació)3 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Llengua Grega (Iniciació)3 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Paradigmes en l’Ensenyament/Aprenentatge de Llengües (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Les Tipologies Textuals (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Gèneres Discursius Multimodals i Noves Tecnologies (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Intertextualitat i Interculturalitat en l’Escriptura Contemporània (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Argumentació i Fal·làcies del Discurs (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Estratègies d’Inserció del Punt de Vista en la Informació Periodística (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Recursos Lingüístics en els Textos Publicitaris (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Elements per a l’Anàlisi del Discurs Literari (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Literatura Popular i Diversitat Cultural (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Formes i Gèneres Literaris Secundaris (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Empremtes de la Literatura Medieval en la Cultura Contemporània (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Estratègies d’Escriptura i Coherència Discursiva (OP) (2 crèdits ECTS)

 • El Llegat Clàssic Grecollatí en les Llengües i les Cultures Europees Contemporànies (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Lèxic i neologia: Factors Socioculturals del Canvi Lingüístic (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Educació dels Sentiments (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Pràctiques Externes4 (OP) (6 crèdits ECTS)

--------------

 1. Professorat invitat de reconegut prestigi, procedent tant de diverses universitats espanyoles com de l'exercici professional.

 2. És obligatori cursar almenys una d’aquestes dues assignatures.

 3. S’ha de triar almenys una de les sis llengües indicades.

 4. Obligatòria per a l’orientació professional.

--------------

El Màster ofereix tres possibles recorreguts o itineraris d'optativitat:

Itinerari d'optativitat: Ensenyament de llengües i plurilingüisme

 • 36 crèdits obligatoris: SBC001-SBC08A/B + TFM
 • 14 crèdits d´itinerari: SBC009 + SBC010 + SBC016 + SBC017 +SBC026 + SBC027 + SBC040
 • 10 crèdits de lliure elecció la resta de les assignatures optatives

Itinerari d'optativitat: Comunicació intercultural i multilingüisme

 • 36 crèdits obligatoris: SBC001-SBC08A/B + TFM
 • 14 crèdits d´itinerari: SBC009 + SBC019 + SBC027 + SBC028 +SBC031 + SBC037 + SBC040
 • 10 crèdits de lliure elecció la resta de les assignatures optatives

Itinerari d'optativitat: Literatura i interculturalitat

 • 36 crèdits obligatoris: SBC001-SBC08A/B + TFM
 • 14 crèdits d´itinerari: SBC015 + SBC019 + SBC027 + SBC029 +SBC033+ SBC034 + SBC035
 • 10 crèdits de lliure elecció la resta de les assignatures optatives

 

 

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic del curs 2021-22 ací.

 

Continuar la meua formació

El màster ofereix al professionals i titulats i titulades que ho desitgen una formació orientada a l'adquisició d'una capacitat autònoma de comunicació i aprenentatge des d'un punt de vista multilingüe i multicultural, i la formació en l'àmbit de l'ensenayment de llengües mitjançant el foment de l'autoaprenentatge i de la integració lingüística.

L'orientació investigadora del màster permet continuar amb els estudis de doctorat, en concret, amb el Programa de Doctorat en Llengües Aplicades, Literatura i Traducció de la Universitat Jaume I.

Coordinació docent

Segons la Normativa dels estudis oficials de màsters universitaris de la Universitat Jaume I, publicada en el web http://www.uji.es/perfils/estudiantat/academica/estudiantat/master/normativa-acad/, la coordinació docent del màster és a càrrec de la Comissió Acadèmica del Màster.

Segons aquesta normativa, la Comissió Acadèmica del Màster està composta per un mínim de tres professors del màster amb vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet, i per un estudiant de la mateixa Universitat. En tot cas, en la constitució s’intenta que hi haja una representació adequada dels departaments participants en el màster. La Comissió ha de triar d’entre els seus membres un coordinador o coordinadora i un secretari o secretària. Aquesta Comissió assumeix les funcions d’ordenació acadèmica dels ensenyaments corresponents al títol de màster. Són funcions de la Comissió Acadèmica del Màster:

 a) Proposar als òrgans competents la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures; calendari d’avaluació; assignació de professorat, i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

b) Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’alumnat.

c) Resoldre les sol·licituds d’admissió d’estudiants i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

d) Assignar els tutors i tutores a l’alumnat una vegada formalitzada la matrícula.

e) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiants amb estudis estrangers sense homologar.

f) Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o personal investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o diversos professors o professores col·laboraren en les activitats formatives del màster.

g) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la necessitat d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

h) Demanar, si escau, assessorament a persones i institucions de reconegut prestigi.

i) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

j) Nomenar el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del treball final de màster.

k) Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs finals de màster.

l) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

m) Gestionar els recursos econòmics del màster.

n) Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

o) Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establert en el títol.

p) Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

Dins de la Comissió Acadèmica també s’han de repartir entre els membres les funcions de:

- Coordinació de Pràctiques Externes que vetllen per establir les correctes relacions amb les entitats col·laboradores i per la qualitat de les pràctiques en els àmbits d’intervenció psicopedagògica.

D’aquesta forma es garanteix tant la coordinació vertical com horitzontal del títol.

La composició de la Comissió Acadèmica del Màster CIEL s’ha exposat en l’apartat de Descripció de procediments de consulta interns.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Totes les assignatures contemplen activitats formatives i sistemes d'avaluació específics derivats del caràcter semipresencial (tutories virtuals, enregistrament de classes i d'exposicions orals, exàmens online, debats en fòrums, xats, ús quotidià de l'Aula Virtual i de les aplicacions de Google que ha assumit la UJI com a entorn virtual institucional de suport a la docència), com s'especifica en els paràgrafs següents.

Les competències del màster es desenvolupen a partir d'un conjunt d'activitats de diferent tipus que complementen i donen coherència als continguts i resultats d'aprenentatge previstos:

 • Ensenyament teòric: Exposició de la teoria per part del professorat, amb la participació activa de l'estudiantat (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). També pot realitzar-se a través de videoconferència.
 • Ensenyaments pràctics: Ensenyaments externs amb les quals l'estudiantat aplica de manera pràctica els coneixements teòrics adquirits en el títol.
 • Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula o a través de xats, videoxats, Google Drive, diàlegs de tutoria o fòrums de tutoria. Es tracta de la tutoria com a recurs docent d'“ús obligatori” per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) i implica l'ús de tècniques com: Ensenyament per projectes, Supervisió de Grups d'investigació, tutoria especialitzada, seguiment de la investigació duta a terme en els TFM, etc.
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant. Aquestes proves poden ser presencials físicament o virtualment.
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques. Per als treballs en grup, els estudiants utilitzen habitualment l'aplicació Google Drive o l'entorn Dropbox per a compartir arxius.
 • Treball de preparació dels exàmens: Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.
 • Referent a l'avaluació fem constar que la major part d'assignatures s'avalua amb la realització d'un o diversos treballs individuals i que l'avaluació és contínua. El lliurament de treballs es realitza normalment entre 4 i 5 setmanes després de l'última sessió presencial.

Les proves d'avaluació de l'aprenentatge contemplades com a pròpies del màster són:

 • Elaboració de treballs acadèmics: desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs de recerca amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries.
 • Presentacions orals i pòsters: exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències. Aquestes presentacions poden realitzar-se també a través de videoconferència o enregistrament de les mateixes.
 • Assistència i participació: valoració de la participació en els debats i en les discussions en elles generats. Aquests debats també es duen a terme mitjançant fòrums en l'aula virtual.
 • Memòries i informes de pràctiques: Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat.
 • Carpetes d'aprenentatge i/o portafolis: Conjunt documental elaborat per un estudiant que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada. Els portfolis poden realitzar-se en format digital.
 • Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes): Inclourà proves de “Desenvolupament o resposta llarga” (prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense quasi limitacions d'espai); de “Resposta curta” (prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit); i/o de “Tipus test” (prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos, com per exemple emplenar buits). Les proves de test poden realitzar-se també en línia.
 • Contracte d'aprenentatge: Alumne i professor de forma explícita intercanvien opinions, necessitats, projectes i decideixen en col·laboració la forma de dur a terme el procés d'ensenyament-aprenentatge i ho reflecteixen oralment o per escrit. El professor ofereix unes activitats d'aprenentatge, resultats i criteris d'avaluació; i negocia amb l'alumne el seu pla d'aprenentatge
 • Diaris i/o quaderns de notes: Informe personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions...
 • Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptores de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació en l'aula de classe o en l'aula virtual.
 • Projectes: Situacions en les quals l'alumne ha d'explorar i treballar un problema pràctic aplicant i integrant coneixements interdisciplinaris.
 • Defensa pública: defensa pública del Treball Fi de Màster, que té lloc davant un tribunal format per tres professors del màster. Aquesta pot realitzar-se també per videoconferència.

 

 

Pràctiques externes

L'assignatura Pràctiques Externes és optativa dins de la globalitat del màster però obligatòria per als estudiants que cursen el màster amb orientació professional. 

Els estudiants podran realitzar pràctiques en centres educatius espanyols i estrangers (públics, privats o concertats), i en altres serveis públics en els quals és fonamental desenvolupar destreses de mediació lingüística i intercultural.

Consulta les entitats cooperadores:

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2021/estudio/42168/eep

Mobilitat i programes d'intercanvi

El màster CIEL participa en programes d' intercanvi amb les universitats: Charles-de-Gaulle-Lille 3 en França y de Lausanne en Suïssa.

Més informació en: Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

Treball final de màster

Normativa Interna de Treballs Final de Màster CIEL (Assignatura SBC042)

PROPOSTA DE TEMES PERA A DESENVOLUPAR ALS TREBALLS FINAL DE MÀSTER 

Temes

- Estratègies lingüístiques dels textos publicitaris i/o periodístics, tant des d'una òptica de recerca pragmaestilítica, com en el seu vessant en el plànol de la didàctica.

- L'ensenyament de la literatura i les noves tecnologies.

Estudis de pau, conflictes i desenvolupament, estudis post-colonials i culturals, identitat, anàlisi del discurs, la política en el Nord d'Àfrica i el Mig Orient.

Ensenyament de llengües a través de la literatura;

Ensenyament de literatura;

Disseny de tasques literàries a l'aula de llengües.

Estudis de literatura Comparada

Literatura espanyola

Literatura contemporània

Sintaxi llatina

Modulacions rítmiques en la lírica llatina

Forma literària i tipologia textual en textos llatins

Presència de l'antiguitat clàssica en la literatura espanyola (generació del 27 i uns altres).

Literatura contemporània i dones

La violència en la literatura

Sexualitat i literatura

Novel·la policíaca i negra

Altres temes en els quals es conjugui dones, literatura.

Interculturalitat i educació;

Literatura i dones...

1. La intervenció docent a l'aula de llengües : observació i anàlisi.

2. L'ensenyament de la llengua en contextos plurilingües: anàlisi

de pràctiques docents i seguiment d'alumnat.

3.Propostes didàctiques en l'ensenyament de llengües:

3.1 Ensenyament de la llengua oral a l'aula: propostes didàctiques i processos implicats

3.2 Ensenyament de la composició escrita en les primeres edats: ídem

3.3 Ensenyament de la lectura: estratègies lectores i estratègies docents: observació, anàlisi i propostes didàctiques

El viatge en la literatura i/o la literatura de viatges: la percepció de l'altre

El conte com a recurs didàctic per afavorir la multiculturalitat a l'aula

Noves Tecnologies i aprenentatge col·laboratiu: fòrums, blogs, wikis, ciberrallyes, xarxes socials….

Metodologies per afavorir l'autonomia de l'aprenent: memòries i diari d'aprenentatge, contractes d'aprenentatge…

Entorns tridimensionals (Second Life) com a espais de mediació en diferents entorns laborals i/o docents.

Dramatització real i/o virtual com a recurs per a l'ensenyament/aprenentatge d'idiomes.

Creació i/o utilització de material multimèdia (videos/machinimas) per afavorir l'aprenentatge col·laboratiu, el diàleg i la interacció social.

Aprendre idiomes en entorns tridimensionals (Second Life)

Qualsevol tema relacionat amb la Normativa de l'espanyol

Interculturalitat i pensament doxal en la novel·lística.

Temes relacionats amb la identitat lingüística. sociolingüística en general, contacte de llengües o anàlisis del discurs polític.

Es tracta de suggeriments que poden, especificar-se més, ampliar-se o combinar-se. Poden realizar-se en qualsevol de les llengües presents en el màster i aplicarse a corpus monolingües o plurilingües.

- Visió dels emigrants en la prensa actual: Argumentació i ideología en un corpus de textos periodístics d’un gènere de discurs determinat (p. ex: notícies, reportatges, entrevistes, successos, información legislativa, etc.)

- Fraseologia, metàfores i eufemismes en la comunicación social: estudi d’un corpus multilingüe extret d’internet o d’un corpus audiovisual

- El manual com a instrument complementari de l’ensenyament (de les llengües o d’altres matèries): anàlisi d’un corpus de manuals a un nivel determinat de l’ensenyament (primari o mitjà)

- Les adaptacions dels textos canònics de la literatura europea: anàlisi de les operacions que adapten una obra literaria a l’ensenyament (traducció, simplificació i abreviació, selecció de fragments, etc.) sobre un corpus seleccionat

- Tipologia dels contes populars/tradicionals: estudi comparatista d’un model determinat en més d’una tradició del folktale universal

- La polémica sobre les energies renovables: arguments i ideología en un corpus d’opinió publicada

Línies de treball i alguns suggeriments que poden concretar-se segons els interessos dels estudiants:

- ANÀLISI CRÍTICA DEL DISCURS: en els mitjans de comunicació; en els textos de l'àmbit sanitari; en els textos educatius i en els textos de la comunicació quotidiana en l'àmbit institucional i empresarial.

- IDEOLOGIA I ESTRATÈGIES DISCURSIVES. Models Discursius i activació de marcs sociocognitius. Algunes concrecions possibles:

 • Estratègies argumentatives en el discurs social sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües;
 • Les representacions culturals i sociocognitives de professors i estudiants sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües;
 • La violència de gènere: enfocaments argumentatius i estudi del lèxic;
 • El discurs sobre la crisi econòmica i social;- el discurs polític.

- PLURILINGÜISME I AUTONOMIA D'APRENENTATGE: la innovació sobre la introducció de l'autonomia com a recerca en acció en l'ensenyament secundari i superior; anàlisi de la interacció entre assessor, tutor o conseller i estudiant; estudi del metallenguatge dels estudiants: blogs, diaris d'aprenentatge, entrevistes, etc.

- ELS GÈNERES DISCURSIUS. –La seva aplicació en l'aprenentatge de llengües des de l'òptica de la construcció d'una competència plurilingüe i intercultural.

- NOVA LITERACIA I INTERNET:

 • Anàlisi de pàgines Web: interactivitat, hipergenericitat, transgenericitat, multimodalitat, intertextualitat, interculturalidad: implicacions per a la construcció de coneixement;
 • Estudi de les estratègies de navegació: manera lectura, manera rastrejo, manera navegació, i la seva relació amb : a) tipus de tasques; b) estils cognitius i d'aprenentatge; c) grau d'autonomia; d) desenvolupament de competències pròpies de la nova literacia o alfabetització digital

- Polítiques lingüístiques (dret lingüístic, normalització, gestió de llengües minoritàries)

- Anàlisi del paisatge lingüístic

- Demolingüística

- Traducció i interculturalitat

- Models d'ensenyament plurilingüe

- Aprenentatge col·laboratiu on-line (wikis, blocs, entorn google, xarxes socials)

 

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Blas Arroyo, José Luis Dep. de Filologia i Cultures Europees Catedràtic d'Universitat
Español Garrigos, Benjamin
Empresa: CeBe Muntatges Teatrals
Categoria: Actor professional i professor de teatre
Adreça de correu electrònic: espaol@uji.es
Breu currículum: Benjamín Español Garrigós formado en psicoterapia humanista grupal por la EMTG (Escuela Madrileña de Terapia Gestalt) y el centro Enearan de Madrid, actor formado en el Estudio Corazza para el Actor, con una larga experiencia en el teatro, lleva más de cinco años como Formador de Profesores de Primaria y Secundaria en el CEFIRE de Castellón (Centro de Formación de Profesorado) en las áreas de mediación escolar y técnicas dramáticas y expresivas en el aula, es Experto en Mediación Escolar y resolución de conflictos y dirige varios proyectos educativos con Teatro y Mediación para adolescentes y profesores. Es profesor del Máster en Comunicación intercultural y de Enseñanza de Lenguas de la Universitat Jaume I desde la implantación del mismo.
Professorat extern Màsters
Gherman , Adelina Dorina
Empresa: INNOBath
Categoria: Professora de romanés. Traductora de romanés anglés-espanyol
Adreça de correu electrònic: gherman@uji.es
Breu currículum: Experiencia profesional y académica: 06/2011 - actualmente. EMOTIONBATH S.L. (www.emotionbath.com) Técnico de Comercio Exterior. Actividades realizadas: o Realizar y negociar operaciones de compra de mercancías a nivel internacional; o Gestionar las operaciones de logística, transporte marítimo internacional y transporte terrestre nacional o Almacenamiento de mercancías; o Supervisar los procesos adecuados para garantizar la integridad de las distintas mercancías; o Servicios posventa. 06/2009 - Actualmente. Universidad Jaume I de Castellón I Profesora colaboradora de rumano MASTER CIEL (SAN024). 2011-2012. Academia Edelweiss, Almazora Profesora de inglés, grupos de 3º y 4º. 2009 - 2010. Adevarul Holding S.L. Castellón (Grupo de Prensa). Editora y Redactora de la edición española del periódico. 2007 - 2010. Horfi Ingenieros Consultores, S.L. Castellón. Promotora y Traductora rumano - inglés - español Actividades realizadas: o Promoción venta de viviendas: contacto con los clientes, presentaciones, gestión de documentos, creación de textos para la página web y diseño de folletos; o Contacto con los bancos para la obtención de créditos; o Traducción de planos de ingeniería y urbanización; o Intérprete para las delegaciones de negocio en sus desplazamientos al extranjero; o Gestión de documentos ofimáticos: agenda de actividades, reuniones, correo electrónico. 1996 - 2005. Escuela Pública de Timisoara. Profesora Titular de idiomas, Escuela Publica Secundaria.
Professorat extern Màsters
Girón García, Carolina Dep. d'Estudis Anglesos Professora Contractada Doctora
Jiménez Salcedo, Juan
Universitat: Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Doctor:
Categoria: Professor Contractat Doctor
Adreça de correu electrònic: jsalcedo@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctor en Letras por la Universidad de Tours (Francia), Doctor en Filología Francesa por la Universidad del País Vasco, Máster en Lenguas, Civilizaciones, Literaturas Nacionales y Comparadas por la Universidad de Tours, Posgrado en Enseñanza del Español como lengua extranjera por la Universitat de València. Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): 1 sexenio Profesor Contratado Doctor en la Universidad Pablo de Olavide desde 2008. Acreditado como Profesor Titular de Universidad desde 2014. Investigador posdoctoral en la Universidad de Montreal (Canadá) (2009). Profesor Visitante en la Universidad Pablo de Olavide (2007-2008). Maître de langue en la Université de Franche-Comté (Francia) (2005-2007). Allocataire de recherche (investigador contratado) (2002-2005) en la Universidad de Tours. Líneas de investigación: Políticas lingüísticas. Interpretación en servicios públicos. Traducción jurídica francés/castellano. Estudios de género. Resultados relevantes (selección de 5-6 publicaciones): " Politiques linguistiques et interprétation en milieu social au Canada: des droits linguistiques aux droits d'accès aux services publics", Cédille, revista de estudios franceses, monografías 4, 2014, 131-147. "La política de bilingüisme de l'administració de justícia canadenca i les seves implicacions per a la normalització del francès al Quebec", Revista de Llengua i Dret, 58, 2012, 74-91. "Quelques pistes méthodologiques en démolinguistique : la langue catalane et son Enquête d'usages linguistiques", Cahiers québécois de démographie, 40-1, 2012, p. 13-38. "Análisis de recursos para la enseñanza-aprendizaje del francés jurídico y de la traducción jurídica francés-castellano", Anales de Filología Francesa, 19, 2011, p. 101-131. Traducción-interpretación en los servicios públicos en Quebec : ¿un modelo para Andalucía ?, Sevilla, Consejería de la Presidencia, 2010. "Bijuridismo, bilingüismo y terminología jurídica en francés : el caso canadiense", Anales de Filología Francesa, 18, 2010, p. 301-316.
Professorat extern Màsters
Kotatkova , Adéla Dep. de Filologia i Cultures Europees Personal investigador postdoctoral
La Fuente Dias, Sabrina Dep. de Filologia i Cultures Europees Professora Associada Laboral
López Martínez, Marina Dep. de Filologia i Cultures Europees Professora Contractada Doctora
Luque Arrufat, Vita Vera Dep. de Filologia i Cultures Europees Professora Associada Laboral
Martí Contreras, Jorge Dep. de Filologia i Cultures Europees Professor Contractat Doctor
Marzà Ibàñez, Anna Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura Professora Contractada Doctora
Meseguer Pallarés, Lluís Bartomeu Dep. de Filologia i Cultures Europees Catedràtic d'Universitat
Milà Garcia, Alba
Adreça de correu electrònic: mila@uji.es
Professorat extern Màsters
Montañés Gómez, Rubén Josep Dep. de Filologia i Cultures Europees Professor Contractat Doctor
Nebot Nebot, Vicente José Dep. de Filologia i Cultures Europees Professor Ajudant Doctor Tipus I
Omar Abdallah, Sidi Mohamed
Empresa: Miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP)- UJI
Doctor:
Categoria: Investigador/Diplomático
Càrrec: Diplomático de la República Saharaui
Adreça de correu electrònic: omars@uji.es
Breu currículum: Sidi M. Omar (Smara, en el entonces Sahara Español, 1970) es licenciado en «Crítica y Literatura Dramática» por el Instituto Superior de Arte Dramático de Damasco (Siria), y tiene Máster y Doctorado Europeo (con premio extraordinario de doctorado) en «Estudios de Paz y Conflictos» de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón (España). Desde 1996, trabaja para el Ministerio de Exteriores de la República Saharaui (RASD) y ha ocupado varios puestos diplomáticos en África, Asia y Europa. En la actualidad, es Embajador de la RASD en Etiopia y Representante Permanente ante la Unión Africana en Addis Ababa. Es también investigador y profesor visitante de la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la UJI, en cuyo marco ha impartido varios cursos en el Máster Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo sobre temas relacionados con los estudios post-coloniales y culturales y los estudios de paz, conflictos y desarrollo así como la metodología y técnicas de investigación. Dr. Sidi Omar tiene varias publicaciones tanto en inglés como en castellano. Entre sus publicaciones se destaca su libro Los Estudios Post-Coloniales: una Introducción Crítica (Universitat Jaume I, 2008) que ha sido descrito por la revista Exit Book (nº 10, 2009) como “la introducción más asequible y completa [de los estudios post-coloniales] de la que disponemos en castellano”. Entre sus líneas de investigación se encuentran los estudios de paz, conflictos y desarrollo, estudios post-coloniales y culturales, identidad, análisis del discurso, la política en el norte de África y el Medio Oriente.
Professorat extern Màsters
Ortells Montón, Elena María Dep. d'Estudis Anglesos Professora Titular d'Universitat
Piquer Vidal, Adolfo Dep. de Filologia i Cultures Europees Professor Titular d'Universitat
Portalés Llop, Enric Pasqual Dep. de Filologia i Cultures Europees Professor Associat Laboral
Ruiz Madrid, María Noelia Dep. d'Estudis Anglesos Professora Titular d'Universitat
Salameh Jiménez, Shima Dep. de Filologia i Cultures Europees Professora Associada Laboral
Salvador Liern, Vicent Manuel Dep. de Filologia i Cultures Europees Professor Emèrit
Sampietro , Agnese Dep. de Filologia i Cultures Europees Personal investigador (Programa Juan de la Cierva)
Sanz Gil, Mercedes Dep. de Filologia i Cultures Europees Professora Titular d'Universitat
Sifre Gómez, Manuel Dep. de Filologia i Cultures Europees Professor Titular d'Universitat
Silvestre López, Antonio José Dep. d'Estudis Anglesos Professor Titular d'Universitat
Torralba Miralles, Gloria Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Velando Casanova, Mónica Dep. de Filologia i Cultures Europees Professora Titular d'Universitat
Vellón Lahoz, Francisco Javier Dep. de Filologia i Cultures Europees Professor Titular d'Universitat

Coordinació del màster

Dr. Lluís Bartomeu Meseguer Pallarés, Departament de Filologia i Cultures Europees. UJI

Membres de la Comissió Acadèmica:

Pr. Adolf Piquer, Pra. Mercedes Sanz, Pr. Javier Vellón, Pra. Noelia Ruiz, Pr. Jorge Martí

INFORMACIÓ ACADÈMICA

Dr. Lluís Bartomeu Meseguer Pallarés | Telèfon: 964 72 97 46  meseguer@uji.es

Departaments implicats

Departaments de

 • Filologia i Cultures Europees
 • d´Estudis Anglesos
 • d´Educació
 • Càtedra UNESCO de Filosofia per la Pau

Coordinació de pràctiques en empresa

Dra. Mercedes Sanz Gil

Coordinació del treball final de màster

Pr. Dr. Javier Vellón Lahoz

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=1000001

 

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=1000001

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus