Metodologia docent i sistema d'avaluació

La metodologia general de cada matèria es dividirà una sèrie de sessions teòriques i pràctiques, pròpies de cadascuna de les assignatures que componen el pla d'estudis del Màster. A aquestes sessions se'ls afegirà seminaris dirigits a aprofundir en diverses àrees de la lingüística aplicada a l'ensenyament de llengües que seran impartits per docents o experts nacionals o internacionals de reconegut prestigi en aquest àmbit.

Les activitats d'ensenyament/aprenentatge contemplades en el Màster en la seua modalitat presencial són les següents:

  • Ensenyaments teòrics: Exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren anotacions o bé amb participació de l'alumnat (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).
  • Ensenyaments pràctics: Classes on l'alumnat ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou classes de problemes i exercicis com a resolució de problemes, casos, simulacions, etc.).
  • Ensenyaments pràctics (pràctiques externes en centres docents): Estada docent en la qual l'alumnat podrà, a discreció del centre docent en qüestió, observar i/o impartir docència en diferents nivells de llengua anglesa per a implementar coneixements adquirits en el títol.
  • Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumnat amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, convidar experts, etc.).
  • Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de “ús obligatori” per l'alumnat per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumnat, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar la seua ampliació, etc.).
  • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiantat.
  • Treball personal: Preparació per part de l'estudiantat de forma individual o grupal de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques.

Pel que fa a les tasques/proves d'avaluació a desenvolupar al llarg de les diferents matèries del Màster, convé resumir les mateixes per a l'alumnat presencial, com fem a continuació:

  • Elaboració de treballs acadèmics: Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries.
  • Presentacions orals i pòsters: Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

 

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16