UJI
 • UJI
 • Competències genèriques i específiques

Competències genèriques i específiques

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació 
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi 
 • CB8 - Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis 
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seues conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats 
 • CB10 - Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma. 

COMPETÈNCIES GENERALS

 • CG1 - Identificar i utilitzar apropiadament fonts d'informació per a la resolució de problemes en la investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental 
 • CG2 - Elaborar i manejar escrits, informes i procediments d'actuació més idonis per als problemes suscitats en la investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental 
 • CG3 - Analitzar de forma crítica treballs en l'àrea de la H.ª Moderna del Mediterrani Occidental 
 • CG4 - Aplicar les noves tecnologies en la investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • CE1 - Analitzar des d'una perspectiva comparada la Història Moderna del Mediterrani Occidental 
 • CE2 - Analitzar la història local i regional del Mediterrani Occidental en l'Edat Moderna 
 • CE3 - Comprendre que el coneixement històric està en contínua construcció i comparar i avaluar les diferents perspectives historiogràfiques 
 • CE4 - Comentar, anotar i editar textos i documents de l'època moderna de forma pertinent 
 • CE5 - Definir temes d'investigació històrica sobre l'Edat Moderna 
 • CE6 - Aplicar els mètodes i tècniques més rellevants per a la resolució de problemes en les diferents branques de la investigació històrica sobre l'Edat Moderna 
 • CE7 - Organitzar informació històrica complexa de forma coherent 
 • CE8 - Planificar, dur a terme i presentar una contribució original al coneixement històric d'acord amb els cànons de la Història Moderna 
Informació proporcionada per: InfoCampus