UJI

Metodologia docent i sistema d'avaluació

La docència comprèn l'exposició teòrica per part del docent, el treball cooperatiu en l'aula i el treball individual de l'estudiantat guiat pel docent, a través de tutories presencials o virtuals. S'utilitzaran classes expositives per al temari, classes pràctiques i debats basats en la documentació lliurada prèviament pel professorat, a més dels continguts explicats en les unitats temàtiques (utilització de l'aula virtual).

Sobre el sistema d'avaluació: es té en compte l'assistència i participació en els debats. L'estudiantat ha de realitzar un treball escrit, que haurà de presentar i defensar.

ACTIVITATS FORMATIVES 

 • Docència teòrica 
 • Docència pràctica 
 • Activitats de seminari 
 • Activitats complementàries (assistència tutoritzada a conferències, simposis...) 
 • Lectura de bibliografia i fonts documentals 
 • Preparació d'activitats avaluades 
 • Tutories de curs i d'adreça de treballs 

METODOLOGIES DOCENTS 

 • Mètode expositiu 
 • Resolució d'exercicis i problemes 
 • Aprenentatge basat en problemes/ temes amb recurs a bibliografia/ material d'arxiu 
 • Aprenentatge orientat a projectes 

SISTEMES D'AVALUACIÓ 

 • Assistència a les classes presencials i a les tutories 
 • Participació en les discussions dels seminaris i fòrums on-line 
 • Presentació oral dels treballs 
 • Treballs escrits 
 • Participació en les tutories "on-line" 
 • Resolució de qüestionaris "on-line" i exercicis pràctics 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus