UJI
 • UJI
 • Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) (Pla de 2014)

Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX)

Última modificació: 28/02/2019 | Font: InfoCampus

Entre els segles XV i XIX, en el naixement de la moderna societat europea, el Mediterràni va experimentar una profunda transformació que va definir un nou marc de relacions polítiques i econòmiques, així com renovats horitzons culturals. L'estudi d'aquests processos, a més de posseir un innegable atractiu intrínsec, proporciona les claus per a la comprensió del nostre món, i en particular dels problemes a què s'enfronta el procés de construcció política de la Unió Europea, com els límits de la sobirania, l'harmonització de diferents tradicions culturals i la recerca d'una base ideològica comuna que respecte les identitats dels seus components. [Llegir més]

Aquest màster és interuniversitari.

Modalitat: semipresencial.

Introducció

Presentació

Entre els segles XV i XIX, en el naixement de la moderna societat europea, el Mediterràni va experimentar una profunda transformació que va definir un nou marc de relacions polítiques i econòmiques, així com renovats horitzons culturals. L'estudi d'aquests processos, a més de posseir un innegable atractiu intrínsec, proporciona les claus per a la comprensió del nostre món, i en particular dels problemes a què s'enfronta el procés de construcció política de la Unió Europea, com els límits de la sobirania, l'harmonització de diferents tradicions culturals i la recerca d'una base ideològica comuna que respecte les identitats dels seus components.

El Màster Història i Identitats a la Mediterrània Occidental (segles XV-XIX) està orientat a la formació d'especialistes en l'anàlisi i la interpretació d'aquest període, i en la comprensió històrica dels desafiaments que té plantejats el Mediterràni actual.

Entre el professorat hi ha destacats especialistes i acadèmics amb àmplia experiència docent i investigadora sobre el Mediterràni dels segles XV a XIX. No en va, el Màster és resultat de la modernització del Màster Interuniversitari "Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental", que, durant sis anys (fins al curs 2013-2014) s'ha impartit per la UVEG, la UA i la UJI , superant les avaluacions de l'ANECA i l'AVAP.

Màster interuniversitari

El Màster és fruit de la col·laboració de les Universitats de Barcelona (UB), València (UVEG), Alacant (UA) i Jaume I de Castelló (UJI). S'imparteix per les quatre universitats, però es cursa íntegrament a la universitat en què es formalitza la matrícula. No obstant això, en cada universitat una part de les assignatures s'imparteix per professors de les altres universitats participants. Així mateix, la docència de diverses de les assignatures optatives és online, de manera que es pot escollir entre l'oferta anual de les quatre universitats.

Tipus d'ensenyament

Docència semipresencial.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre - setembre 2021)

Docència presencial: octubre - maig 2021.
 

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2020/21: 39,27 €/crèdit.

Objectius

El títol pretén la formació d'especialistes en l'estudi de l'evolució històrica i la configuració de les identitats de les societats del Mediterrani Occidental durant l'Edat Moderna; especialistes que puguen desenvolupar tasques d'investigació directa basada en materials arxivístics, i de reflexió i síntesi a partir de fonts historiogràfiques. Si l'anterior màster en “Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental (S. XV-XIX)” (del com el que ara es proposa és clara continuïtat), se centrava en el coneixement històric dels territoris que – mantenint les seues particularitats territorials – van conjuminar la seua integració política i van configurar les seues identitats en una entitat més àmplia com era la Monarquia Hispànica; el màster que ara es proposa manté el seu interès essencial per l'àmbit mediterrani hispànic, i ho estén al conjunt dels territoris del Mediterrani Occidental, on es van produir durant l'Edat Moderna un conjunt de dialèctiques particularment complexes (configuracions estatals, relacions internacionals, dinàmiques socials, culturals i ètniques) de particular interès en la configuració europea i les seues relacions, tant internes com amb altres àmbits immediats.

Entenem que es facilitarà així una millor comprensió dels problemes als quals s'enfronta el procés de construcció política de la Unió Europea, tals com els límits recíprocs de la sobirania entre els diversos integrants, l'harmonització d'entitats amb tradicions culturals i històriques diferents i la necessitat de cercar un fonament ideològic comú que respecte les identitats dels seus components. 

Coneixements previs recomanables

Vegeu l'apartat Requisits d'accés obligatoris.

Orientació

Orientació investigadora

Eixides professionals

Historiador/a; docent en ensenyament secundari; arxiver/a, bibliotecari/a i documentalista; assessor/a en institucions i organismes nacionals i internacionals; assessor/a en entitats culturals, públiques i privades; especialista en viatges culturals; assessor/a cultural; gestor/a de recursos humans i socials; dinamitzador/a de activitats culturals; col·laborador/a en mitjans de comunicació i editorials; investigador/a i documentació històrica; gestor/a en administracions públiques.

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

La Comissió Acadèmica del Màster decidirà l'admissió dels estudiants preinscrits en el màster aplicant el següent barem:

 • 60%: currículum vitae (els alumnes se seleccionaran segons el seu expedient acadèmic i en la seua valoració es tindrà especialment en compte l'haver cursat matèries que relacionades amb contingut del màster)
 • 40%: valoració, per la citada comissió, dels motius i objectius formatius que han portat a sol·licitar l'admissió en el màster, en relació amb el seu currículum acadèmic o trajectòria professional, expressats en una memòria escrita.

Aquesta memòria ha d'articular-se en dos apartats:

1. Motius d'elecció del màster en relació al currículum presentat (justificació de prioritat respecte a altres màsters; justificació de les matèries cursades en la titulació d'ingrés en relació a l'orientació del màster; justificació de l'exercici professional amb el màster que se sol·licita, etc.).

Fins a un 30% de la valoració total reservada a la memòria.

2. Objectius formatius que es pretenen aconseguir:

 • Formació per a la Investigació (en aquest cas cal indicar tema o temes d'especial interès).
 • Formació continuada per a l'activitat professional.
 • Altres objectius de formació.

Fins a un 70% de la valoració total reservada a la memòria.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència.

Normativa de permanència de la Universitat de Barcelona

Normativa de permanència de la Universitat Jaume I

Normativa de permanència de la Universitat d'Alacant

Normativa de permanència de la Universitat de València

- Matrícula en el Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) en la Universitat Jaume I

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de reconeixement i transferència de crèdits.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universidad de Barcelona

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat Jaume I

 

Oferta de places

52 places (10 places en la Universitat Jaume I).

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació 
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi 
 • CB8 - Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis 
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seues conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats 
 • CB10 - Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma. 

COMPETÈNCIES GENERALS

 • CG1 - Identificar i utilitzar apropiadament fonts d'informació per a la resolució de problemes en la investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental 
 • CG2 - Elaborar i manejar escrits, informes i procediments d'actuació més idonis per als problemes suscitats en la investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental 
 • CG3 - Analitzar de forma crítica treballs en l'àrea de la H.ª Moderna del Mediterrani Occidental 
 • CG4 - Aplicar les noves tecnologies en la investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • CE1 - Analitzar des d'una perspectiva comparada la Història Moderna del Mediterrani Occidental 
 • CE2 - Analitzar la història local i regional del Mediterrani Occidental en l'Edat Moderna 
 • CE3 - Comprendre que el coneixement històric està en contínua construcció i comparar i avaluar les diferents perspectives historiogràfiques 
 • CE4 - Comentar, anotar i editar textos i documents de l'època moderna de forma pertinent 
 • CE5 - Definir temes d'investigació històrica sobre l'Edat Moderna 
 • CE6 - Aplicar els mètodes i tècniques més rellevants per a la resolució de problemes en les diferents branques de la investigació històrica sobre l'Edat Moderna 
 • CE7 - Organitzar informació històrica complexa de forma coherent 
 • CE8 - Planificar, dur a terme i presentar una contribució original al coneixement històric d'acord amb els cànons de la Història Moderna 

Pla d'estudis

MÒDUL BÀSIC (30 crèdits). Obligatori

Matèria: Introducció a la Investigació

 • Historiadors i Historiografia del Mediterrani Occidental en l'Edat Moderna (OB) (5 crèdits)
 • Fonts, Paleografia i Iniciació al Treball de l'Historiador (OB) (5 crèdits)

Matèria: Fonaments Històrics del Mediterrani Occidental en l'Edat Moderna

 • Institucions Polítiques i Poders Territorials (OB) (5 crèdits)
 • Activitats Productives i Xarxes Mercantils en el Mediterrani Occidental (OB) (5 crèdits)
 • Religions i Circulació Cultural (OB) (5 crèdits)
 • Jerarquies i Dinàmica Social (OB) (5 crèdits)

MÒDUL COMPLEMENTARI (15 crèdits). Optatiu

Matèria: Societat

 • Sistemes de Poder i de Pensament Polític (OP) (5 crèdits) (a distancia)
 • Guerra i Societat (OP) (5 crèdits) (a distancia)
 • Creació i Transmissió dels Sabers (OP) (5 crèdits) (a distancia)

TREBALL FINAL DE MÀSTER (15 crèdits). Obligatori

 • Treball de Final de Màster (TFM) (15 crèdits)

Horaris

Les classes presencials abasten tot el primer semestre, d'octubre a febrer, duent-se a terme entre dos i tres tardes per setmana. En el cas de les assignatures impartides per professorat extern, dins de les característiques interuniversitàries del màster, es realitzaran jornades intensives dos dies, de matí i vesprada.

Donat el seu caràcter semipresencial, el contacte amb els docents s'inicia prèviament a les classes presencials, a través de la plataforma en línia de la universitat. D'aquesta manera, es fa un seguiment al llarg del període lectiu.

En el segon semestre abordem les assignatures optatives no presencials, durant aquest procés, els estudiants accediran a l'aula virtual des de la qual es desenvoluparà tot el procés de les mateixes.

Horari curs 2020-21 (.pdf)

Continuar la meua formació

El màster dóna accés al doctorat interuniversitari en Història Moderna.

Coordinació docent

Les comissions acadèmiques del màster de cada universitat s’han d’encarregar de coordinar els diversos professors i professores que l’imparteixen, procurant que s’apliquen les directrius emanades de la Comissió Interuniversitària, i informant-la sobre com va el màster. Són les encarregades de fixar el calendari del màster en la seua universitat, d’acord amb allò establert en la memòria de verificació i en coordinació amb la Comissió Interuniversitària. Els corresponen les tasques que els reglaments de cada universitat els assignen.

La Comissió Interuniversitària del Màster és l’encarregada d’aprovar les guies docents de les assignatures, d’acord amb allò establert en la memòria de verificació; de fixar, per a cada curs, les assignatures optatives que s’han d’activar i assignar la docència que corresponga a cadascuna de les universitats participants, així com de fixar el calendari de les assignatures de la matèria Fonaments Històrics del Mediterrani Occidental en l’Edat Moderna, ja que implica el desplaçament de professorat de les diverses universitats, i de coordinar-ho amb el de les altres matèries. I en general de la supervisió de la marxa del màster, vetllant per l’homogeneïtat dels continguts, mètodes d’ensenyament i sistemes d’avaluació, i de prendre les mesures necessàries per a millorar els aspectes que ho necessiten.

El coordinador o coordinadora del màster és el representant d’aquest en els òrgans administratius superiors, i ha d’adoptar les decisions que considere oportunes per a afavorir la coordinació de les activitats previstes.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

La docència comprèn l'exposició teòrica per part del docent, el treball cooperatiu en l'aula i el treball individual de l'estudiantat guiat pel docent, a través de tutories presencials o virtuals. S'utilitzaran classes expositives per al temari, classes pràctiques i debats basats en la documentació lliurada prèviament pel professorat, a més dels continguts explicats en les unitats temàtiques (utilització de l'aula virtual).

Sobre el sistema d'avaluació: es té en compte l'assistència i participació en els debats. L'estudiantat ha de realitzar un treball escrit, que haurà de presentar i defensar.

ACTIVITATS FORMATIVES 

 • Docència teòrica 
 • Docència pràctica 
 • Activitats de seminari 
 • Activitats complementàries (assistència tutoritzada a conferències, simposis...) 
 • Lectura de bibliografia i fonts documentals 
 • Preparació d'activitats avaluades 
 • Tutories de curs i d'adreça de treballs 

METODOLOGIES DOCENTS 

 • Mètode expositiu 
 • Resolució d'exercicis i problemes 
 • Aprenentatge basat en problemes/ temes amb recurs a bibliografia/ material d'arxiu 
 • Aprenentatge orientat a projectes 

SISTEMES D'AVALUACIÓ 

 • Assistència a les classes presencials i a les tutories 
 • Participació en les discussions dels seminaris i fòrums on-line 
 • Presentació oral dels treballs 
 • Treballs escrits 
 • Participació en les tutories "on-line" 
 • Resolució de qüestionaris "on-line" i exercicis pràctics 

 

Pràctiques externes

Aquest màster no disposa de programa de pràctiques externes.

Mobilitat i programes d'intercanvi

Treball final de màster

El Treball de Final de Màster, de 15 crèdits ECTS, es tracta d'un treball de recerca original sobre fonts documentals i bibliogràfiques en el qual s'aplicaran els coneixements adquirits, tant teòrics com a pràctics. En ell es valorarà, de forma específica, la consecució d'algunes de les competències del màster. Es realitza fonamentalment de forma no presencial, sota la tutela i adreça d'un professor designat amb qui l'estudiantat realitzarà sessions de tutoria i seguiment, i sobre un tema aprovat, sentits els interessos i proposta de l'estudiantat, per la Comissió Acadèmica del Màster.

Més informació

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Aleixos Alapont, Santiago
Baydal Sala, Vicent Dep. de Dret Privat Professor Ajudant Doctor Tipus II
Bernabé Gil, David
Universitat: Universitat d'Alacant
Doctor:
Categoria: Catedràtic d'Universitat
Adreça de correu electrònic: dbernabe@uji.es
Breu currículum: David Bernabé Gil es Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alicante. En sus investigaciones sobre el antiguo Reino de Valencia se ha interesado por las relaciones de poder entre la administración real y las oligarquías municipales durante la etapa foral, así como por la historia agraria del Bajo Segura desde una vertiente social, con especial referencia a la configuración del régimen señorial, a la evolución de las estructuras de la propiedad de la tierra y a la conformación histórica del regadío y de la jurisdicción de aguas. Es autor de seis libros y de más de setenta artículos, ponencias y comunicaciones en Congresos científicos. Viene impartiendo docencia ininterrumpidamente desde el curso 1985-86, además de en estudios de Licenciatura y Grado en Historia, en Programas de Doctorado y Masters, que ha dirigido y coordinado asimismo durante varios cursos. Fue miembro de la Comisión que elaboró el Grado de Historia de la Universidad de Alicante; y director del Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y CC y TT HH.
Professorat extern Màsters
Carrasco Rodríguez, Antonio
Universitat: Universitat d'Alacant
Doctor:
Adreça de correu electrònic: ancarras@uji.es
Professorat extern Màsters
Casals Martínez, Àngel
Universitat: Facultat de Geografia i Història Universitat de Barcelona
Doctor:
Categoria: Agregado Interino
Adreça de correu electrònic: acasals@uji.es
Breu currículum: - Descripción de la situación (categoría) profesional Agregado Interino - Descripción breve del perfil investigador (principales líneas o línea, aportaciones,...) Línias de investigación: - Violencia social. - Bandolerismo. - Criminalidad y represión. - Instituciones políticas. Publicaciones más recientes: CASALS, À, “Un debate ¿inacabable? sobre Cataluña y América”, DEYÀ BAUZÀ, M.J.; FULLANA PUIGSERVER P., Juníper Serra. Un lligam des de la Mediterrània fins al nou món al segle XVIII, IEB, Mallorca, 2016, p. 21-35. CASALS, À (dir.), El bandolerisme a la Corona d'Aragó. Galerada, Cabrera de Mar, 2016. Vol. II - Descripción del perfil docente (tipos y calidad de docencia) Profesor de grado de historia: “Fonts Històriques” “Poders a l'Època Moderna” - Aspectos relativos a actividades profesionales (si los hay) Otros aspectos que se quieran destacar Investigador Principal del proyecto de investigación LOS CONFLICTOS SOCIALES COMO RESISTENCIA AL PODER EN LA PERIFERIA DEL ESTADO MODERNO. SIGLOS XVI-XVII (HAR 2013-44687-P) Miembro del grupo de investigación consolidado de la Generalitat de Cataluña “Grup d'Estudis d'Història del Mediterrani Occidental (GEHMO)”, (referencia 2014GR173). Director del Àrea de Historia de la Universitat Catalana d'Estiu Director de las “Jornades Internacionals sobre Violència, Bàndols i Territori”.
Professorat extern Màsters
Catalá Sanz, Jorge Antonio
Universitat: Universitat de València
Adreça de correu electrònic: jocatala@uji.es
Breu currículum: RESSENYA BIOGRÀFICA (extensió aproximada de 1500 caràcters) Professor: Jorge Antonio Catalá Sanz Màster: Historia e Identidades en el Mediterráneo Occidental (siglos XV-XIX) Data: 15 de enero de 2017 - Descripció de la situació (categoria) professional Profesor Titular a Tiempo Completo Departament d'Història Moderna i Història Contemporània Universitat de València - Descripció breu del perfil investigador (principals línies o línia, aportacions,...) Algunos libros publicados: La biblioteca del primer marqués de Dos Aguas, 1707, Valencia, Universitat de València, 1992. Rentas y patrimonios de la nobleza valenciana en el siglo XVIII, Madrid, Siglo XXI, 1995. Epígonos del encubertismo. Proceso contra los agermanados de 1541, Valencia, Biblioteca Valenciana, Generalitat Valenciana, 2000. Los moriscos de Cortes y los Pallás. Documentos para su estudio, Valencia, Universitat de València, 2002. La conjura morisca de 1570: la tentativa de alzamiento en Valencia, Valencia, Biblioteca Valenciana, Generalitat Valenciana, 2010. El bandolerismo morisco valenciano (1563-1609), Valencia, Universitat de València / Universidad de Granada / Universidad de Zaragoza, 2016 - Descripció del perfil docent (tipus i qualitat de docència) De acuerdo con el sistema de evaluación de la docencia Docentia, mi desempeño como profesor durante el sexenio 2011-2016 ha sido calificado como Excelente (198,084 puntos sobre un total de 200) por el Centro de Formación y Calidad de la Universitat de València (informe emitido en noviembre de 2017). Quinquenios reconocidos: 6 (último en 2017) - Aspectes relatius a activitats professionals (si hi ha) Sexenios obtenidos: 4 (último en 2016) - Altres aspectes que es vulguin destacar Coordinador del área de Historia Moderna del Departament d'Història Moderna i Història Contemporània
Professorat extern Màsters
Corona Marzol, María del Carmen Dep. d'Història, Geografia i Art Catedràtica d'Universitat
Fernández Nadal, Carmen María Dep. d'Història, Geografia i Art Professora Titular d'Universitat
García Belmar, Antonio
Universitat: Universitat d'Alacant
Doctor:
Adreça de correu electrònic: belmar@uji.es
Professorat extern Màsters
Guia Marin, Lluis J.
Universitat: Universitat de València
Doctor:
Categoria: Titular d'Universitat
Adreça de correu electrònic: lguia@uji.es
Professorat extern Màsters
Lomas Cortés, Manuel
Universitat: Universitat de Valencia
Doctor:
Categoria: Profesor Ayudante Doctor
Adreça de correu electrònic: mlomas@uji.es
Breu currículum: - Descripción de la situación (categoría) profesional Profesor Ayudante Doctor. - Descripción breve del perfil investigador (principales líneas o línea, aportaciones,...) Sus líneas de trabajo actuales se centran en el estudio de las minorías religiosas en la España moderna y la navegación mediterránea en los siglos XVI y XVII. Es autor, entre otras publicaciones científicas, de los libros La expulsión de los moriscos del reino de Aragón (2008); El puerto de Dénia y el destierro morisco (2009) y El proceso de expulsión de los moriscos de España (1609-1614) (2011), y editor de El desterrament morisc Valencià en la literatura del segle XVII (2010) y Oficiales reales. Los ministros de la Monarquía Católica (siglos XVI-XVII) (2012). - Descripción del perfil docente (tipos y calidad de docencia) Manuel Lomas imparte docencia reglada del Grado de Historia de la Universitat de València, en los másters “Historia e Identidades en el Mediterráneo Occidental (ss. XV-XIX)” y “Patrimonio Cultural: Identificación, Análisis y Gestión” (De su Departament d’Història Moderna y la Facultat de Geografia i Història respectivamente), y en diferentes cursos de extensión universitaria de la citada universidad.
Professorat extern Màsters
Maffi , Davide
Adreça de correu electrònic: maffi@uji.es
Professorat extern Màsters
Mas Galván, Cayetano
Universitat: Universitat d'Alacant
Doctor:
Categoria: Titular d'Universitat
Adreça de correu electrònic: cmas@uji.es
Breu currículum: Cayetano Mas Galvañ, Dr. en Historia (1986), Profesor Titular en el Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y CC. y TT. Historiográficas de la Universidad de Alicante, área de Historia Moderna (1991), Catedrático Acreditado (Historia Moderna, ANECA, 2014). Ha participado como investigador en 11 proyectos obtenidos en convocatorias públicas competitivas (la mayoría, ministeriales) y es autor de más de 70 publicaciones científicas y docentes. Dichos trabajos han versado sobre la historia del pensamiento, la cultura, la educación y la política de la Edad Moderna, en especial durante la Ilustración y el primer liberalismo, fruto de las cuales son sus trabajos sobre los Seminarios españoles de los siglos XVIII y XIX, o las publicaciones de fuentes (cronistas del siglo XVII, filósofos ilustrados como Ramón Campos, o las obras del sacerdote y liberal radical Ramón de los Santos García). Más recientemente, se ha incorporado a proyectos de investigación sobre historia, clima y catástrofes, desde la aproximación a sus vertientes culturales y de gestión política. En estos momentos, dirige el grupo de investigación “El siglo XVIII español”, de la UA; y es miembro fundador de la ‘Red Temática de Estudios interdisciplinarios sobre vulnerabilidad, construcción social del riesgo y amenazas naturales y biológicas’ (CONACYT-México). Habiendo iniciado su docencia en 1988, posee una amplia experiencia en todos los niveles universitarios, y forma parte del profesorado del máster en Historia e identidades en el Mediterráneo Occidental desde su creación. Fue director del área de Historia de la Biblioteca Virtual Cervantes, y responsable académico del servicio de bibliotecas de la UA. Actualmente es director del referido Departamento de la UA
Professorat extern Màsters
Pardo Molero, Juan Francisco
Universitat: Universitat de València
Doctor:
Adreça de correu electrònic: pardoj@uji.es
Breu currículum: Profesor Titular de Historia Moderna en la Universidad de Valencia desde 2008. Doctor en Geografía e Historia (Historia Moderna) en dicha Universidad (1997), ha sido becario posdoctoral en la École des Hautes Études en Sciences Sociales, de París (1998-1999), e investigador del Programa Ramón y Cajal (2003-2008). Sus investigaciones tratan sobre la organización defensiva de la Monarquía Hispánica, la minoría morisca, la frontera mediterránea, así como las instituciones, ideas y prácticas políticas, y sus protagonistas, en la Monarquía Hispánica de los siglos XVI y XVII. Entre sus publicaciones se cuentan los libros La defensa del imperio. Carlos V, Valencia y el Mediterráneo, publicado en 2001 y el volumen colectivo que coordinó, junto a Manuel Lomas Cortés, Oficiales reales. Los ministros de la Monarquía Católica (2012). En los últimos años ha impartido en el Grado de Historia las asignaturas Historia Moderna de España y Poder y Sociedad en el Mundo Moderno, y ha sido tutor de Prácticas Externas. Asimismo ha impartido la asignatura Sistemas de Poder y Pensamiento Político en el Máster Interuniversitario Historia e Identidades en el Mediterráneo Occidental (siglos XV-XIX), del que, además, actualmente es director.
Professorat extern Màsters
Pérez García, Pablo
Doctor:
Categoria: Titular de Universidad
Adreça de correu electrònic: perezpa@uji.es
Breu currículum: > - Descripción de la situación (categoría) profesional PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD. > - Descripción breve del perfil investigador (principales líneas o línea, > aportaciones,...) HISTORIA SOCIAL DE LA CULTURA, DE LAS INSTITUCIONES, DEL DERECHO PENAL Y DE LA CRIMINALIDAD. HISTORIA DE LA VALENCIA FORAL MODERNA. ÚLTIMAMENTE HE PUBLICADO JUNTO CON ANTONIO MESTRE EL MANUSCRITO DE LA BIOGRAFÍA DEL DUQUE DE ALBA ESCRITO POR GREGORIO MAYANS Y SISCAR ENTRE 1742-1750 (VALENCIA, ALFONS EL MAGNÀNIM, 2016) PRECEDIDO DE UN EXTENSO ESTUDIO PRELIMINAR > - Descripción del perfil docente (tipos y calidad de docencia) IMPARTO DOCENCIA TEÓRICO-PRÁCTICA EN 2º CURSO DEL GRADO DE HISTORIA Y EL EN MASTER (LAS ENCUESTAS DE DOCENCIA ARROJAN UNA PUNTUACIÓN DE ENTRE 3'5 Y 4'2 SOBRE 5)
Professorat extern Màsters
Pérez Sarrión, Guillermo
Universitat: Universitat de Zaragoza
Doctor:
Categoria: Catedràtic d'Universitat
Adreça de correu electrònic: gperez@uji.es
Breu currículum: - Descripción de la situación (categoría) profesional catedrático de Universidad - Descripción breve del perfil investigador (principales líneas o línea, aportaciones,...) historia económica en sus dimensiones sociales, siglo XVIII. Redes sociales. El proceso de formación del mercado interior español en la Ilustración. - Descripción del perfil docente (tipos y calidad de docencia) Docencia en Redes sociales en la UJI Docencia de Historia de España Moderna en la Universidad de Zaragoza, grado de Historia Docencia en la maestría de Investigación y Estudios Avanzados en Historia de la Universidad de Zaragoza. - Aspectos relativos a activistas profesionales (si hay) no hay - Otros aspectos que se quieran destacar ninguno
Professorat extern Màsters
Poveda Ayora, Antonio Bautista
Adreça de correu electrònic: al028632@uji.es
Professorat extern Màsters
Rosado Calatayud, Luis Miguel
Ruiz Ibáñez, José Javier
Universitat: Universidad de Murcia
Doctor:
Categoria: Catedático de Universidad
Adreça de correu electrònic: joibanez@uji.es
Breu currículum: - Descripció de la situació (categoria) professional El professor Ruiz Ibáñez es catedrático en la Universidad de Murcia, dentro del àrea de Historia del pensamiento y de los movimientos sociales y políticos desde el 14 de enero de 2010. Especialización (Códigos UNESCO): 550201, 550302, 550404 - Descripció breu del perfil investigador (principals línies o línia, aportacions,...) Las principales líneas de investigación del professor Ruiz Ibáñez se centran en torno a la historia de España (siglo XVI-siglo XVII), la historia de Francia (siglo XVI), la Historia política y la Historia comparada. - Descripció del perfil docent (tipus i qualitat de docència) Profesor titular de Historia del pensamiento y de los movimientos sociales y políticos desde el 17/02/2003. En la Universidad de Murcia, Facultad de Letras, Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América. - Aspectes relatius a activitats professionals (si hi ha) - Altres aspectes que es vulguin destacar Coordinador general de Red Columnaria. Red temàtica de investigación sobre las fronteres de las Monarquías Ibéricas.
Professorat extern Màsters

Coordinació del màster

Dra. Carmen Corona Marzol. Departament d´Història, Geografia i Art. UJI

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Carmen Corona Marzol | Telèfon: 964 729 634 | corona@uji.es
Carmen M. Fernández Nadal | Telèfon: 964 729 645 | nadal@uji.es

Departaments implicats

Departament d'Història, Geografia i Art de la Universitat Jaume I

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Coordinació del treball final de màster

Dra. Carmen Corona Marzol. Departament d'Història, Geografia i Art de la Universitat Jaume I.

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Es pot consultar la informació en aquesta adreça http://ujiapps.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/sgiq/

 

 

 

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=42184

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreçahttps://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=42184

 

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus