Competències genèriques i específiques

12/05/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Competències bàsiques:

 • CB1: Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 • CB2: Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB3: Que els estudiants sàpiguen comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB4: Que els estudiants posseïsquen les habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • CB5: Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Competències generals:

 • CG1 - Conèixer i saber utilitzar els models de racionalitat pràctica i l'argumentació moral i política. 
 • CG2 - Conèixer i aplicar els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics. 

Competències transversals:

 • CT1 - Participar en debats i discussions, dirigir-los i ser capaços de resumir-los i extraure d'ells les conclusions més rellevants. 
 • CT2 - Utilitzar les diferents tècniques d'exposició –oral, escrita, presentacions, etc- per a comunicar els seus coneixements, propostes i posicions. 
 • CT3 - Projectar sobre problemes concrets els seus coneixements i saber resumir i extractar els arguments i les conclusions més rellevants per a la seua resolució.

Competències específiques:

 • CE1 - Conèixer el pensament dels clàssics i les tendències actuals en l'àmbit de la filosofia moral i política. 
 • CE2 - Utilitzar els valors i judicis morals enfront de les diferents praxis humanes sent capaços de raonar críticament. 
 • CE3 - Conèixer les diferents teories de la ciutadania i la democràcia, així com les qüestions estretament lligades a elles, tals com interculturalitat, desenvolupament humà, justícia global i ètica cívica. 
 • CE4 - Comprendre críticament el caràcter de permanència i historicitat dels valors morals i democràtics, així com els diversos corrents i tendències per a encarnar-los tant a nivell nacional com a internacional, amb especial referència a l'ètica del desenvolupament. 
 • CE5 - Comprendre críticament el caràcter de permanència i historicitat dels valors morals i democràtics en diferents àmbits de la societat civil, com l'ètica de les professions i de les institucions, l'estat i el nou ordre mundial, objecció de consciència i tolerància, models de democràcia, i la teoria política feminista. 
 • CE6 - Capacitat per a reconèixer la perspectiva de gènere i la seua importància en una gestió transversal de gènere en les empreses i organitzacions. 
 • CE7 - Conèixer i posar en pràctica els diferents mètodes d'ensenyament/aprenentatge d'ètica i democràcia i ètiques aplicades, implicats tant en el sistema d'ensenyament de secundària i de batxillerat com de grau. 
 • CE8 - Comprendre críticament el caràcter de permanència i historicitat dels valors morals i democràtics, incidint en els valors del nostre temps i la seua jerarquia, desenvolupant les habilitats que permeten dur a terme un procés educatiu efectiu en tals valors. 
 • CE9 - Comprendre el problema que planteja el fet moral i conèixer críticament un model de resposta a aquest problema, recorrent als mecanismes de tipus psicològic, sociològic, lingüístic, etc. possibiliten educar en la moral justificada des de tal model. 
 • CE10 - Conèixer l'estatut, tasques i metodologia de les ètiques aplicades, especialment, les diferents temàtiques i metodologies de l'ètica empresarial i econòmica, entre les quals es troben: ètica del desenvolupament humà, ètica econòmica, ètica de les professions i de les institucions, la responsabilitat social de l'empresa i de les organitzacions. 
 • CE11 - Capacitat per a reconèixer i saber utilitzar els instruments de comunicació necessaris per a una gestió ètica de les organitzacions i per a proposar accions comunicatives en el cas de la responsabilitat social corporativa (RSC): codis ètics, auditories ètiques i comitès d'ètica, aplicant especialment la metodologia dels stakeholders per a l'elaboració d'Informes de RSC. 
 • CE12 - Capacitat per a l'anàlisi de casos pràctics, mitjançant la resolució de casos, problemes o situacions a través dels continguts apresos en la teoria, amb una especial incidència en les organitzacions sanitàries. 
 • CE13 - Capacitar per a afrontar críticament els problemes que plantegen les ciències en el món contemporani, coneixent l'estatut, tasques i metodologia de les ètiques aplicades, amb especial referència a les biotecnologies, l'ètica ecològica, la bioètica fonamental i clínica, l'ètica de les organitzacions sanitàries, i l'ètica de les professions i de les institucions. 
 • CE14 - Diferenciar els elements morals dels sociològics, jurídics, religiosos i polítics en la deliberació pública sobre els problemes que planteja el desenvolupament científic i tecnològic des de l'ètica cívica d'una societat pluralista i democràtica. 
 • CE15 - Saber cercar utilitzar les bases de dades i els repertoris bibliogràfics propis de l'àmbit de la filosofia moral i política. 
 • CE16 - Saber organitzar i desenvolupar un treball de recerca tenint en compte les normes científiques acceptades internacionalment. 
 • CE17 - Exposar i defensar públicament el desenvolupament, resultats i conclusions del seu treball d'una manera clara i concisa. 
Informació proporcionada per: InfoCampus