UJI

Ètica i Democràcia

Última modificació: 28/02/2019 | Font: InfoCampus

El màster universitari en Ètica i Democràcia endinsa l’estudiantat en la formació i capacitació interdisciplinària en els àmbits de l’ètica i la filosofia política. Especialment, ofereix coneixements avançats en ètica empresarial i en teoria de la democràcia. Aquest màster té vinculació amb el Programa de Doctorat interuniversitari en Ètica i Democràcia des del qual es desenvolupa una recerca capdavantera en Ètica, Ètiques Aplicades i Filosofia Política des de 1998. [Llegir més]

És un màster interuniversitari entre la Universitat Jaume I i la Universitat de València. Modalitat: semipresencial.

Web pròpia

Facebook
Twitter: @EticaDemocracia

 

Introducció

Presentació

El màster en Ètica i Democràcia endinsa l’estudiantat en la formació i capacitació interdisciplinària en els àmbits de l’ètica i la filosofia política.

Especialment, ofereix coneixements avançats en ètica empresarial i en teoria de la democràcia. Aquest màster té vinculació amb el Programa de Doctorat interuniversitari en Ètica i Democràcia des del qual es desenvolupa una recerca capdavantera en Ètica, Ètiques Aplicades i Filosofia Política des de 1998.

La investigació capdavantera en l’àmbit de les ètiques aplicades i de la filosofia política ha permès que siga reconegut des de l’any 2003 com a Grup de R+D+I d’Excel·lència de la Generalitat Valenciana, on compta fins a l’any 2014 d’un programa de grups d’investigació d’excel·lència Prometeo.

El màster permetrà optar a l’accés al programa interuniversitari de doctorat Ètica i Democràcia que posseeix en l’actualitat el reconeixement de Doctorat cap a l’Excel·lència (BOE 6 de novembre de 2011).

Màster interuniversitari

És un màster interuniversitari entre la Universitat Jaume I i la Universitat de València.

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial i semipresencial.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre - setembre 2019).

Docència semipresencial (octubre - juny 2019). Més informació

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2019/20: 39,27 €/crèdit.

Objectius

L´objectiu general del curs és la formació i capacitació interdisciplinària en els àmbits de l´Ètica i la Filosofia Política, especialment ofereix coneixements avançats en Ètica Empresarial i en Teoria de la Democràcia. Els objectius específics són:

 1. Formació actualitzada de primer nivell en filosofia moral i política i en ètiques aplicades (ètica empresarial, ètica cívica, ètica i ciència, ètica i democràcia).
 2. Coneixement avançat de les línies acadèmiques i d´investigació obertes en l´actualitat tant en filosofia moral i política com en ètiques aplicades.
 3. Desenvolupament d´una capacitat crítica i analítica que permeta afrontar els estudis, temes i problemes presents en les societats actuals.
 4. Capacitació per a proposar i introduir dinàmiques innovadores tant en els àmbits professionals com en les institucions socials, polítiques i econòmiques.
 5. Formació per a ser capaços d´aplicar o proposar nous enfocaments creatius que tinguen en consideració la perspectiva ètica inherent a qualsevol praxi humana.
 6. Iniciació a la investigació científica i aplicada a la temàtica de la filosofia moral i política i als àmbits de l´ètica aplicada.

Coneixements previs recomanables

Persones amb una titulació o graduació universitària interesats/-sades a formar-se en ètica, ètiques aplicades i filosofia política. El màster està orientat a alumne procedent d´Humanitats, Filosofia, Economia, Empresarials, Medicina, Infermeria, Ciències Polítiques, Comunicació i Ciències de l´Educació. Encara que el caràcter eminentment interdisciplinari de les ètiques aplicades fa que estiga obert a alumnat titulat en altres àrees.
 

Orientació

Orientació acadèmica i investigadora.

Eixides professionals

Especialista en filosofia moral aplicable a diferents àmbits empresarials i organitzatius.

Especialista en filosofia que juntament amb el Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes permet la docència en els nivells de secundària i batxillerat en filosofia.

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Els criteris de selecció són els següents:

Currículum: 80% de la nota final.

Es tindran en compte els següents aspectes

 • Expedient acadèmic: fins a 40 punts.
 • Experiència professional: fins a 20 punts.
 • Tallers i seminaris realitzats, assistència a congressos, cursos de formació, publicacions, estades en altres universitats (Programes Erasmus), etc.: fins a 30 punts.
 • Coneixement de llengües d'interès científic: fins a 10 punts.

Entrevista personal: 20% de la nota final.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència.

Normativa de permanència de la Universitat de València

Normativa de permanència de la Universitat Jaume I

- Matrícula en el Màster Universitari en Ètica i Democràcia

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de reconeixement i transferència de crèdits.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universidad de València

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat Jaume I

 

Oferta de places

40 places (10 places en la Universitat Jaume I)

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

Competències bàsiques:

 • CB1: Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 • CB2: Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB3: Que els estudiants sàpiguen comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB4: Que els estudiants posseïsquen les habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • CB5: Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Competències generals:

 • CG1 - Conèixer i saber utilitzar els models de racionalitat pràctica i l'argumentació moral i política. 
 • CG2 - Conèixer i aplicar els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics. 

Competències transversals:

 • CT1 - Participar en debats i discussions, dirigir-los i ser capaços de resumir-los i extraure d'ells les conclusions més rellevants. 
 • CT2 - Utilitzar les diferents tècniques d'exposició –oral, escrita, presentacions, etc- per a comunicar els seus coneixements, propostes i posicions. 
 • CT3 - Projectar sobre problemes concrets els seus coneixements i saber resumir i extractar els arguments i les conclusions més rellevants per a la seua resolució.

Competències específiques:

 • CE1 - Conèixer el pensament dels clàssics i les tendències actuals en l'àmbit de la filosofia moral i política. 
 • CE2 - Utilitzar els valors i judicis morals enfront de les diferents praxis humanes sent capaços de raonar críticament. 
 • CE3 - Conèixer les diferents teories de la ciutadania i la democràcia, així com les qüestions estretament lligades a elles, tals com interculturalitat, desenvolupament humà, justícia global i ètica cívica. 
 • CE4 - Comprendre críticament el caràcter de permanència i historicitat dels valors morals i democràtics, així com els diversos corrents i tendències per a encarnar-los tant a nivell nacional com a internacional, amb especial referència a l'ètica del desenvolupament. 
 • CE5 - Comprendre críticament el caràcter de permanència i historicitat dels valors morals i democràtics en diferents àmbits de la societat civil, com l'ètica de les professions i de les institucions, l'estat i el nou ordre mundial, objecció de consciència i tolerància, models de democràcia, i la teoria política feminista. 
 • CE6 - Capacitat per a reconèixer la perspectiva de gènere i la seua importància en una gestió transversal de gènere en les empreses i organitzacions. 
 • CE7 - Conèixer i posar en pràctica els diferents mètodes d'ensenyament/aprenentatge d'ètica i democràcia i ètiques aplicades, implicats tant en el sistema d'ensenyament de secundària i de batxillerat com de grau. 
 • CE8 - Comprendre críticament el caràcter de permanència i historicitat dels valors morals i democràtics, incidint en els valors del nostre temps i la seua jerarquia, desenvolupant les habilitats que permeten dur a terme un procés educatiu efectiu en tals valors. 
 • CE9 - Comprendre el problema que planteja el fet moral i conèixer críticament un model de resposta a aquest problema, recorrent als mecanismes de tipus psicològic, sociològic, lingüístic, etc. possibiliten educar en la moral justificada des de tal model. 
 • CE10 - Conèixer l'estatut, tasques i metodologia de les ètiques aplicades, especialment, les diferents temàtiques i metodologies de l'ètica empresarial i econòmica, entre les quals es troben: ètica del desenvolupament humà, ètica econòmica, ètica de les professions i de les institucions, la responsabilitat social de l'empresa i de les organitzacions. 
 • CE11 - Capacitat per a reconèixer i saber utilitzar els instruments de comunicació necessaris per a una gestió ètica de les organitzacions i per a proposar accions comunicatives en el cas de la responsabilitat social corporativa (RSC): codis ètics, auditories ètiques i comitès d'ètica, aplicant especialment la metodologia dels stakeholders per a l'elaboració d'Informes de RSC. 
 • CE12 - Capacitat per a l'anàlisi de casos pràctics, mitjançant la resolució de casos, problemes o situacions a través dels continguts apresos en la teoria, amb una especial incidència en les organitzacions sanitàries. 
 • CE13 - Capacitar per a afrontar críticament els problemes que plantegen les ciències en el món contemporani, coneixent l'estatut, tasques i metodologia de les ètiques aplicades, amb especial referència a les biotecnologies, l'ètica ecològica, la bioètica fonamental i clínica, l'ètica de les organitzacions sanitàries, i l'ètica de les professions i de les institucions. 
 • CE14 - Diferenciar els elements morals dels sociològics, jurídics, religiosos i polítics en la deliberació pública sobre els problemes que planteja el desenvolupament científic i tecnològic des de l'ètica cívica d'una societat pluralista i democràtica. 
 • CE15 - Saber cercar utilitzar les bases de dades i els repertoris bibliogràfics propis de l'àmbit de la filosofia moral i política. 
 • CE16 - Saber organitzar i desenvolupar un treball de recerca tenint en compte les normes científiques acceptades internacionalment. 
 • CE17 - Exposar i defensar públicament el desenvolupament, resultats i conclusions del seu treball d'una manera clara i concisa. 

Pla d'estudis

Per a completar els 60 crèdits que donen lloc al títol de màster universitari en Ètica i Democràcia l'alumnat ha de triar 45 crèdits optatius d'entre l'oferta de les dues universitats i cursar obligatòriament l'assignatura Treball de Final de Màster de 15 crèdits.

ASSIGNATURES OPTATIVES (45 crèdits ECTS)

Lloc on s'imparteixen: Universitat Jaume I

 • Teoria crítica i Habermas: ètica, política i economia (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Teoria política feminista (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Ètica empresarial: comunicació i societat civil (OP) (5 crèdits ECTS)

 • RSE en perspectiva ètica (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Ètica, política i religió (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Comunicació corporativa (OP) (5 crèdits ECTS)

Lloc on s'imparteixen: Universitat de València

 • Teories de la ciutadania i de la democràcia (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Hermenèutica crítica: de Nietzsche a Ortega i Gasset (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Ètica, retòrica i política (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Educació per a una ciutadania activa (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Educació i mitjans de comunicació (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Ètica ecològica (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Ciències del món contemporani en perspectiva ètica (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Bioètica i biopolítica (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Ciutadania cosmopolita i desenvolupament humà (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Raó d'Estat i democràcia (OP) (5 crèdits ECTS)

ASSIGNATURA OBLIGATÒRIA (15 crèdits ECTS)

Lloc on s'imparteix: Universitat Jaume I i Universitat de València

 • Treball de Final de Màster (TFM) (15 crèdits ECTS)

   

ITINERARIS

El màster, en principi, no s'estructura en itineraris. Si algun alumne desitja seguir un itinerari, el tutor l’ajudarà a dissenyar-lo dins de les següents possibilitats:

1) Teoria ètica
2) Filosofia política
3) Educació eticocívica
4) Ètica i responsabilitat social empresarial
5) Ètica de la ciència i de la tecnologia

 

Horaris

Els horaris d'impartició de les classes i seminaris són a la vesprada. Les classes comencen a partir de les 16:00 o 17:00 hores.

Com l'estudiant és el que pot triar entre un ampli ventall d'optativitat, depenent de la seua elecció d'assignatures (màxim 9 + la matèria obligatòria de Treball de Final de Màster) quedarà configurat el seu horari fina, podent haver d'assistir entre 2 o 4 dies per setmana a les classes presencials.

Es pot consultar l'horari acadèmic del curs 2018-19 ací.

En el següent enllaç es publiquen els horaris complets que solen ser molt similars tots els anys, així com les novetats en i actualitzacions dels seminaris.

http://eticaydemocracia.uji.es/mastered/

 

Continuar la meua formació

Aquells/as alumnes/as que desitgen realitzar la tesi doctoral dins del Programa de Doctorat en Ètica i Democràcia hauran d´haver completat la formació del Màster i hauran de cursar, posteriorment i amb caràcter obligatori, un Mòdul de Tècniques d´Investigació (10 crèdits) que s´imparteix en ambdues universitats.

El Màster en “Ètica i Democràcia” permetrà accedir al programa interuniversitari de doctorat en “Ètica i Democràcia” que des de l´any 2004 té el reconeixement d´Esment de Qualitat del Ministeri d´Educació i Ciència. Aquest programa al novembre de 2011 va rebre l´Esment cap a l´Excel·lència.

Coordinació docent

5.1.3 Procediments de coordinació docent horitzontal i vertical del pla d’estudis

La coordinació tant horitzontal com a vertical s’estructura a través de la Coordinadora del Màster, la Comissió Acadèmica de Coordinació, el coordinador de la Universitat Jaume I i el cos de tutors i tutores que s’encarreguen de la coordinació dels mòduls i matèries.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Activitats formatives 

 • Classes Teòriques presencials 
 • Resolució individual o en grup de problemes i/o casos pràctics 
 • Recerca, revisió i estudi de materials bibliogràfics 
 • Tutories individuals 
 • Elaboració i presentació del treball
 • Seminaris, Cicles de conferències, tallers específics 

Metodologia docent

La metodologia docent és activa, participativa i expositiva al mateix temps.

En general la majoria de les matèries contemplen intervencions dels assistents i exposicions. De manera que les sessions estan basades en l'estudi dels textos dels autors bàsics i alguns complementaris, per la qual cosa és imprescindible que existisca un estudi previ i autònom per part de l'alumnat i una discussió i participació en les sessions de seminari.

Sistemes d'avaluació 

 • Assistència i participació 
 • Exposició Oral 
 • Treball individual 

 

Pràctiques externes

Aquest màster en ser Docent i d'Investigació no posseeix pràctiques externes.

Mobilitat i programes d'intercanvi

La mobilitat d'estudiants, és una línia prioritària per a la Universitat de València, que ve desenvolupant a través de diferents programes d'actuació, per a afavorir la promoció, la internacionalització, la qualitat i l'excel·lència dels recursos humans, tals actuacions han de contribuir a la creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior. 

Per a facilitar l'impuls d'aquests objectius, la Universitat de València considera imprescindible gestionar amb la màxima dedicació les ajudes que convoca el Ministeri de Ciència i Innovació, per a cada curs acadèmic. 

Aquestes ajudes tenen per objecte facilitar la realització d'estades de mobilitat dels estudiants matriculats en el curs acadèmic corresponent en màsters oficials de les universitats espanyoles, per a la realització d'aquelles activitats acadèmiques del màster que es desenvolupen en una província diferent a la de la seu de la universitat de matrícula o, si escau, en uns altres de països de l'Espai Europeu d'Educació Superior, implicant un canvi de residència de l'alumne. 

Una vegada finalitzat el termini de matrícula en els estudis de màster, el Vicerectorat de Postgrau de la Universitat de València estableix el termini de presentació de les sol·licituds d'estades de mobilitat per als estudiants matriculats en els estudis de màster, assegurant la deguda difusió del procediment de concurrència competitiva, aquesta informació és publicada en la pàgina WEB de la Universitat de València. 

Els/les estudiants interessats/des presenten la sol·licitud d'ajuda de mobilitat acompanyada de la documentació requerida d'acord amb la convocatòria en el lloc, termini i forma establit per la Universitat de València, on van a seguir-se els estudis de màster. A aquests efectes, el Servei General de Postgrau una vegada rebudes les sol·licituds pels estudiants interessats, comprova que els candidats compleixen els requisits i, amb posterioritat, que han destinat les ajudes a la finalitat per a les quals li va ser concedida. 

La selecció d'estudiants i la proposta de setmanes de mobilitat per a cadascun d'ells, es realitza en el si de cada màster per una comissió acadèmica de selecció nomenada pel Vicerector de Postgrau i constituïda per cinc membres. La comissió acadèmica de selecció comprova que les sol·licituds presentades compleixen els requisits generals i acadèmics exigibles, denegant les sol·licituds que no les reuneixen o acrediten. En la proposta de denegació es fa constar la causa que la motiva. La Comissió acadèmica de selecció, considerant els resultats de l'avaluació dels criteris establits en la convocatòria, elabora la proposta de concessió de les setmanes de mobilitat a concedir als candidats que reuneixen els requisits. Aquesta Comissió estén acta de la proposta de concessió que conté les dades identificatives dels sol·licitants. 

Una vegada realitzada la valoració per la comissió, els responsables de cada màster remeten les sol·licituds amb la documentació adjunta a les unitats de suport del Servei General de Postgrau, on es comprova la documentació i s'envia al Ministeri de Ciència i Innovació en el termini establit. 

Prèviament a l'abonament de l'import de les estades de mobilitat als estudiants que hagen obtingut resolució favorable per part del Ministeri de Ciència i Innovació, el Servei General de Postgrau sol·licita a l'estudiant, uns documents amb la finalitat d'acreditar l'estada realitzada, i es procedeix al pagament de l'ajuda. 

El procediment finalitza amb la justificació per part de la Universitat de València, mitjançant la presentació d'una memòria sobre les activitats desenvolupada. Aquesta memòria va acompanyada d'un certificat del responsable del màster en què s'acredita l'aprofitament acadèmic per part dels alumnes als quals s'ha concedit setmanes de mobilitat i un certificat de Gerència de la Universitat de València en el qual s'especifiquen, detallats per conceptes, les despeses efectuades. La unitat de suport està composta per una Tècnic d'administració general i una administrativa, els qui verifiquen els documents oportuns per a la justificació de les ajudes per a estudiants de màster oficial davant el Ministeri. 

Així mateix, el màster compta amb un tècnic de gestió especialitzada que proporciona informació i suport als alumnes i interessats acosta les convocatòries d'ajudes per a la mobilitat d'estudiants tant del Ministeri de Ciència i Innovació, com del Ministeri d'Afers exteriors (beques MAE), de la Fundació Carolina, o de la Comissió Europea a través del Programa “People” del VII Programa Marc d'Investigació. 

-El màster compta amb un conveni de col·laboració amb la Fundació Étnor (per a l'Ètica dels Negocis i de les Organitzacions), a través del com, els alumnes del màster i especialment els que ho cursen en mobilitat tenen accés a les instal·lacions de la Fundació, incloent el seu completíssim centre de documentació, accés a Internet i altres serveis, accés a les sessions del Seminari Permanent d'Ètica Empresarial, etc…

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2019/estudio/42179/intercambio

Treball final de màster

En el Treball Final de Màster l'alumnat desenvoluparà un treball final de màster sobre una de les temàtiques treballades al llarg del mateix dins de l´àmbit de la filosofia moral i política.

El tema a desenvolupar per l'alumnat serà acordat amb el professor dins de les temàtiques tractades en el Màster i en les línies d´investigació del mateix.

La defensa del treball de màster és pública i oral.

Més informació en la Universitat de València

Més informació en la Universitat Jaume I

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Calvo Cabezas, Patrici Dep. de Filosofia i Sociologia Professor Ajudant Doctor Tipus II
Feenstra , Ramón Andrés Dep. de Filosofia i Sociologia Professor Titular d'Universitat
Fernández Beltrán, Francisco José Dep. de Ciències de la Comunicació Professor Associat Laboral
García Marzá, Vicente Domingo Dep. de Filosofia i Sociologia Catedràtic d'Universitat
Gil Martínez, Joaquín Dep. de Filosofia i Sociologia Professor Associat Laboral
González Esteban, Elsa Dep. de Filosofia i Sociologia Professora Titular d'Universitat
Reverter Bañón, Sonia Dep. de Filosofia i Sociologia Professora Titular d'Universitat

Més informació ací

Coordinació del màster

Domingo García Marzá i Patrici Calvo Cabezas, Departament de Filosofia i Sociologia, UJI

Agustín Domingo Moratalla, Dep. Filosofia del Dret i Politica, Universitat de València - Estudi General

Altres membres de la Comissió de titulació:

Francisco Arenas Dolz, Jesús Conill Sancho

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Patrici Calvo Cabezas
calvop@uji.es
Telèfon: 964 729 629
eticaydemocracia@uji.es

Departaments implicats

 Universitat Jaume I

 • Departament de Filosofia i Sociologia
 • Departament de Ciències de la Comunicació

 

Universitat de València

 • Departament de Filosofia del Dret, Moral i Política
 • Departament de Lògica i Filosofia de la Ciència
 • Departament de Teoria de l´Educació


En cadascun dels mòduls l'alumnat podrà gaudir de la formació amb professionals dels diferents àmbits que des d'Instituts, Empreses i Universitats de referència imparteixen al llarg del curse seminaris específics.

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Coordinació del treball final de màster

Patrici Calvo Cabezas, Departament de Filosofia i Sociologia, UJI

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Es pot consultar la informació en aquesta adreça http://ujiapps.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/sgiq/

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=1000007

 

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreçahttps://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=1000007

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Ètica i Democràcia (Pla de 2013)

DELS ESTUDIS

1. Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

2. Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

3. Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

4. Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

5. Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

6. A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací.

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

7. On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

8. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

9. Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

10. En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

11. Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

12. Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

13. Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

14. Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


15. Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

16. On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

17. Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

18. On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives

Informació proporcionada per: InfoCampus