UJI

Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania

Última modificació: 22/03/2021 | Font: InfoCampus

Aquest màster se centra en tres eixos fonamentals: els estudis de gènere, el feminisme i la ciutadania, tots tres valors bàsics en els projectes investigadors. Aquests estudis s’aborden des d’una perspectiva multidisciplinària que procura a l’estudiantat tant una visió de les teories del feminisme i dels estudis de gènere, com una aplicació d’aquestes teories a diferents àmbits, des de l’històric al sociològic o psicològic o els relacionats amb la creació artística o literària; sense oblidar la dimensió econòmica, jurídica o científica. Aquest màster té una orientació investigadora i el principal objectiu que pretén aconseguir és dotar l’estudiantat d’eines crítiques a fi de poder exercir una reflexió d’acord amb els valors d’una societat democràtica i igualitària.

Modalitat: a distància.

Pla d'estudis anterior

 

Introducció

Màster interuniversitari

Aquest màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

L'ensenyament és a distància.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Durada: un curs acadèmic (octubre 2020 - setembre 2021).

 

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2020/21: 39,27 €/crèdit.

Objectius

 • Dotar l'estudiantat d´eines crítiques per tal de poder exercir una reflexió d'acord amb els valors d´una societat democràtica i igualitària.
 • Transmetre un coneixement dels valors humanistes i feministes, tant en un context de reflexió i praxi docent com investigadora.
 • Donar a conèixer la incidència del feminisme, els estudis de gènere i de ciutadania en diversos àmbits d'especialitat.
 • Capacitar l´estudiantat per abordar des de diferents àrees d´estudi les temàtiques de gènere, feministes i de ciutadania.

Coneixements previs recomanables

L´alumnat seguirà amb més facilitat els estudis si té formació en estudis feministes i de gènere, encara que no és imprescindible ja que les primeres assignatures l´ajudaran a adquirir les competències que li facilitaran a seguir la resta de matèries.

D´altra banda, el caràcter interdisciplinari d´aquests estudis fa que sigui difícil tenir formació en totes matèries que s´imparteixen, però, la formació adquirida en els primers compassos del màster farà que es puguin seguir amb normalitat.

Eixides professionals

La formació en gènere i feminisme possibilita un millor accés a professions com a agent d’igualtat, sent també significativa en totes les professions vinculades a l’ensenyament i estudis interculturals i de mediació.

D’altra banda, el seu vessant investigador facilita l’accés i participació en grups de recerca.

L’estudiantat pot desenvolupar la seua activitat professional en els següents àmbits:

 • Perspectiva de gènere en l’àmbit docent, tant en formació primària com en formació secundària.
 • Projectes d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
 • Grups de recerca en temes de gènere i feminisme.

Orientació

L'orientació del màster és investigadora.

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques pròpies i ajudes. No obstant això, pots accedir a la informació sobre les Beques UJI ací.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Criteris generals:

Una vegada comprovat que l'estudiantat compleix els requisits d'accés obligatoris, la Comissió de Titulació del Màster aplicarà els criteris específics, exposats a continuació, per a l'admissió de l'estudiantat.

Procediment d´admissió:

Un cop comprovada la idoneïtat de la titulació accés, si el nombre de sol·licitants és superior al de places, es reuneix la Comissió de Titulació del màster i realitza la selecció aplicant els criteris de selecció específics.

- Experiència professional i/o investigadora relacionada amb la temàtica de gènere i ciutadania: fins a 6 punts

- Valoració de l'expedient acadèmic (en casos d'expedients estrangers la Comissió de Titulació del màster informarà oportunament de les característiques específiques dels sistemes acadèmics d'origen, per a poder realitzar una valoració raonada): fins a 4 punts

 • Expedient acadèmic: fins a 2 punts
 • Idiomes diferents a l'espanyol i valencià: fins a 1 punt
 • Altres mèrits: fins a 1 punt

Els / les estudiants podran consultar la llista d´admesos / es en la pàgina web de la Universitat (http://www.uji.es), en el termini establit. Alhora, la direcció de màster enviarà un correu electrònic en què es comunicarà l´admissió i les condicions i terminis de matrícula.

L´estudiantat que ha quedat en llista d´espera (l´ordre en la mateixa és controlat per la Universitat Jaume I, un cop realitzada la valoració per la Comissió de Titulació del Màster) s´avisarà en cas de renúncia o no matrícula dels / les sol·licitants admesos/es.

La selecció i matrícula es realitzen en els períodes establerts per la Universitat Jaume I: un els mesos de maig a juliol i un altre en els mesos d´agost a setembre, habitualment.

Un cop finalitzades aquestes dues fases ordinàries, i si la Comissió de Titulació del Màster dóna el seu vistiplau, es podrà realitzar la matriculació a través del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de la Universitat Jaume I. L´equip de coordinació donarà el suport necessari per realitzar els tràmits d´aquesta manera que únicament es durà a terme si hi ha terminis o en casos excepcionals.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Tenint en compte que es poden haver cursat assignatures específiques relacionades i/o coincidents amb algunes de les assignatures o matèries programades en aquest Màster, la Comissió Gestora valorarà les possibles sol·licituds de convalidació que puga presentar l'alumnat. Per a açò, se sol·licitarà a l'alumnat una descripció acadèmica i un programa dels estudis cursats, així com dels crèdits dels quals constaven tals estudis.

L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol. La comissió de màster valorarà individualment les sol·licituds de l'alumnat per a determinar el nombre de crèdits a reconèixer, que en cap cas excedirà de 9.

Oferta de places

30 places

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • C1-Conèixer i comprendre els conceptes i metodologies pròpies de les següents àrees de coneixement relacionades amb el feminisme, gènere i ciutadania: Teoria i metodologia feminista, Sociologia, Antropologia, Filosofia i Psicologia, Història, Art, Literatura i Mitjans de comunicació, Dret, Economia i Ciència
 • C2-Ser capaç d'aplicar d'una manera teòrica i pràctic els diferents coneixements i eines que li permeten transmetre valors igualitaris amb la finalitat d'aconseguir una societat més justa
 • C3-Ser capaç d'integrar en el discurs escrit i oral argumentacions amb conceptes de feminisme, gènere i ciutadania i formular judicis amb reflexions sobre les responsabilitats ètiques vinculades a tals argumentacions
 • C4-Ser capaç de reflexionar sobre les pròpies responsabilitats, tant socials com a ètiques, en l'àmbit del feminisme, gènere i ciutadania
 • C5-Ser capaç de transmetre la rellevància i necessitat dels estudis sobre feminisme, gènere i ciutadania
 • C6-Ser capaç de presentar i defensar públicament els resultats d'estudis sobre feminisme, gènere i ciutadania
 • C7-Ser capaç d'investigar de forma autònoma en les àrees de coneixement relacionades amb el feminisme, gènere i ciutadania
 • C8-Ser capaç de comunicar-se de forma fluïda i acadèmicament correcta mitjançant plataformes virtuals sobre qüestions relatives al feminisme, gènere i ciutadania

Pla d'estudis

El pla d'estudis de Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania s'organitza de la següent forma:

A) MATÈRIA: PANORÀMICA DELS ESTUDIS FEMINISTES, DE GÈNERE I CIUTADANIA. TEORIA I FILOSOFIA FEMINISTA (15 ECTS)

1. Introducció a la teoria feminista (3 ECTS)
2. Metodologia per a la investigació aplicada als estudis feministes, de gènere i ciutadania (3 ECTS)
3. Moviments feministes: una nova genealogia (3 ECTS)
4. Taller de lectura de textos fundacionals (3 ECTS)
5. Ciutadania i gènere a Grècia: Antígona a debat (3 ECTS)

B) MATÈRIA: ESPECIALITAT EN HISTÒRIA, SOCIOLOGIA, ANTROPOLOGIA I PSICOLOGIA (15 ECTS)

6. Gènere, ciutadania i cultura. Entre l’Antic Règim i la Modernitat (3 ECTS)
7.  Les dones en l’Espanya contemporània. Models de gènere, sociabilitat i ciutadania (3 ECTS)
8. Dones, antropologia i diversitat cultural (3 ECTS)
9. Societat civil i participació ciutadana (3 ECTS)
10. Psicologia, gènere i violència (3 ECTS)

C) MATÈRIA: ESPECIALITAT EN LITERATURA, ARTS I MITJANS DE COMUNICACIÓ (9 ECTS)

11. Dones i literatures: de l'exclusió a la inclusió, més enllà de l'eix eurocèntric (3 ECTS)
12. Art i feminismes: teoria i praxi. La qüestió de la ciutadania (3 ECTS)
13. Dones i mitjans de comunicació (3 ECTS)

D) MATÈRIA: ESPECIALITAT EN DRET, ECONOMIA I CIÈNCIA (9 ECTS)

14. Teories feministes del dret (3 ECTS)
15. Les dones en la ciència (3 ECTS)
16. Economia, desenvolupament i immigració (3 ECTS)

E) MATÈRIA: TREBALL FI DE MÀSTER (12 ECTS)

17. Treball de final de màster (12 ECTS)

 

Guies docents de les assignatures

Les guies docents són els documents que contenen la informació bàsica de cada assignatura, des del programa i competències a adquirir per l'alumnat fins a la bibliografia i els mètodes d'avaluació de cadascuna d'elles.

Assignatures obligatòries:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2020/estudio/42193?caracteres=fbasica

Treball final de màster:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2020/estudio/42193?caracteres=practicas

Horaris

Dies de benvinguda i Seminari “Coneix l'aula”: 

PRIMER SEMESTRE. 

- SBR001. Introducció a la teoria feminista: dilluns 26 – divendres 30 octubre. 

- SBR025. Societat civil i participació ciutadana: dilluns 2 – divendres 6 novembre. 

- SBR002. Metodologia per a la investigació aplicada als estudis feministes, de gènere i ciutadania: dilluns 9 – divendres 13 novembre. 

- SBR029. Moviments feministes: una nova genealogia: dilluns 16 – divendres 20 novembre. 

- SBR004. Taller de lectura de textos fundacionals: dilluns 23 – divendres 27 novembre. 

- SBR007. Ciutadania i gènere a Grècia: Antígona a debat: dilluns 30 novembre – divendres 4 de desembre.  

- SBR011. Gènere, ciutadania i cultura. Entre l'Antic Règim i la Modernitat: dilluns 7 – divendres 11 desembre. 

*8 desembre: Festa oficial. Es recuperarà aquest dia el dilluns 14 de desembre. 

Seminari TFM: dimarts 15 – divendres 18 desembre. 

Dilluns 21 – dimecres 23 desembre tutories virtuals TFM. 

- SBR012. Les dones a l'Espanya contemporània. Models de gènere, sociabilitat i 

ciutadania: dilluns 11 – divendres 15 gener. 

- SBR024. Dones, antropologia i diversitat cultural: dilluns 18 – divendres 22 gener. 

Setmana TFM: SBR023 - Treball Fi de Màster: dilluns 25 – 29 gener. 
Tutoria amb tutora i començar a elaborar la primera proposta del TFM. 

 

SEGON SEMESTRE. 

- SBR027. Psicologia, gènere i violència: dilluns 1 – divendres 5 febrer. 

- SBR013. Dones i literatures: de l'exclusió a la inclusió, més enllà de l'eix eurocèntric: dilluns 8 – divendres 12 febrer. 

- SBR028. Art i feminismes: teoria i praxi. La qüestió de la ciutadania: dilluns 15 – divendres 19 febrer. 

- SBR017. Dones i mitjans de comunicació: dilluns 22 – dijous 25 febrer. 

*Divendres 26 febrer: Festa de la Universitat. Es recuperarà aquest dia el dilluns 1 de març. 

SBR023 - Treball Fi de Màster: dimarts 2 – divendres 5 març. 
Tasca: Lliurar versió actualitzada del Treball Fi de Màster, reflectint els 
avanços des de la primera proposta del TFM.
Reunió virtual: Tutories virtuals amb les tutores/és. 

*Dilluns 8 de març – Diumenge 14 de març: No lectiu, festes oficials. 

- SBR018. Teories feministes el dret: dilluns 15 – dijous 18 març. 

*Divendres 19 març: Festa oficial. Es recuperarà aquest dia el dilluns 22 de març. 

- SBR026. Economia, desenvolupament i immigració: dimarts 23 – dilluns 29 març. 

*Dijous 1 d'abril – Diumenge 11 d'abril: No lectiu. Pasqua. 

- SBR021. Les dones en la ciència: dilluns 12 – divendres 16 abril. 
A partir del dilluns 19 d'abril 2021 la dedicació serà exclusiva a l'assignatura
SBR023- Treball Fi de Màster. Les lectures del TFM es realitzaran al juliol i octubre 2021. L'estudiantat de segon curs podrà defensar el seu TFM en la convocatòria extraordinària de març o abril (data per determinar) sempre que només tinga per superar aquesta assignatura. 

- 2a convocatòria de les assignatures: dilluns 17 maig – divendres 21 maig. 

Continuar la meua formació

El màster té un caràcter investigador i dóna accés als programes de doctorat relacionats amb temes de gènere. Gran part de l'estudiantat del màster desitja continuar la seua formació vinculat a una de les matèries específiques impartides en el mateix.

La informació sobre la preinscripció als programes de doctorat es pot consultar al següent enllaç:

http://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/info-academica/estudiantat-nou/admissio/

(S´enviarà informació actualitzada sobre terminis, documentació a presentar, etc., a l´estudiantat que haja superat els estudis de màster).

Coordinació docent

Una de les tasques prioritàries del màster és establir normes clares de funcionament, per la qual cosa la coordinació es presenta com a element indispensable. Així, s’han creat diversos òrgans de gestió; els principals són:

1. Comissió de Titulació: formada per la directora de l’Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere Purificació Escribano, les directores del màster i les coordinadores dels mòduls d’especialitat (coincideix en gran mesura amb la comissió interna inicial que va elaborar aquesta proposta de màster) .

2. Direcció tècnica: formada per una de les directores del màster i una de les coordinadores dels mòduls d’especialitat.

La Comissió de Titulació té les funcions assignades per la normativa pròpia de la Universitat en l’article 19 de la Normativa dels estudis oficials de màster de la Universitat Jaume I.

Les principals atribucions d’aquesta Comissió de Titulació són les de tràmit i gestió general del màster així com vetllar per una òptima coordinació del disseny del màster i la coordinació entre matèries: continguts, metodologia, avaluació i altres activitats.

Són també funcions de la Comissió de Titulació:

a) Assignar a l’estudiantat el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

b) Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

d) Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’estudiantat dins de la normativa vigent.

e) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió de l’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.

f) Resoldre les sol·licituds d’admissió d’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

g) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

h) Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de final de màster.

i) Gestionar els recursos econòmics del màster, si escau.

j) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

k) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

l) Proposar a la junta de centre la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

m) Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o més professors o professores han de col·laborar en les activitats formatives del màster.

n) Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora de la qualitat del títol.

o) Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge que hem considerat en el desenvolupament d'aquest Màster són dos:

 • Seminaris: Es posen a la disposició de l'alumnat una sèrie de materials preparats pel professorat, juntament amb unes lectures complementàries obligatòries i altres opcionals. La interacció docent alumnat-professorat es produeix mitjançant seminaris de debat virtuals, utilitzant les eines que para açò posa a la nostra disposició la plataforma Moodle de l'Aula Virtual de la UJI.
 • Tutories: Utilitzant les eines que ens ofereix la plataforma Moodle de l'Aula Virtual de la UJI el professorat ofereix un horari de tutories (virtuals, és a dir, que parlem de presencialidad virtual) mitjançant les quals l'alumnat pot realitzar consultes per al seguiment del màster.
 • Treball personal (preparació per part de l'estudiantat, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc.) per a exposar o lliurar en les classes. Després del treball de preparació previ (lectura de materials i lectures complementàries obligatòries), es plantegen tasques de seguiment, fonamentalment en dos formats: fòrums de debat grupal (en línia) i/o lliuraments de ressenyes crítiques individuals.

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge que hem considerat adequades per al desenvolupament d'aquest màster estan pensades per a totes les assignatures del mateix. En primer lloc, la modalitat docent de seminaris virtuals, mitjançant els quals es realitzaran debats sobre els materials preparats pel professorat. En segon lloc, concretem ací el tipus de tasques que integren el que hem denominat “treball personal” per part de l'alumnat, i que consistiran en els següents aspectes:

 • Lectura de materials i textos complementaris de referència.
 • Tasques de seguiment per assignatura a través de dues possibles activitats: fòrums de debat grupal en línia i/o lliurament de ressenyes crítiques individuals.

L'alumnat, a través de la plataforma Moodle de l'Aula Virtual de la Universitat podrà sol·licitar tutories, tant amb el professorat de cada assignatura com amb els professors tutors o l'adreça tècnica.

Pel que fa a les proves d'avaluació que hem considerat adequades per al màster, optem per emprar proves de tres tipus: a) Observació/execució de tasques i pràctiques, b) Resolució d'exercicis i problemes i c) Elaboració de treballs acadèmics. Mitjançant la primera i la segona se li sol·licitarà a l'alumnat la seua participació en fòrums de debat (en línia), o breus ressenyes crítiques. Per a açò se li plantejaran preguntes a fi d'orientar-los en la resolució crítica de problemes. La tercera d'elles, de major importància, implicarà el desenvolupament d'un treball més ampli, sobre un tema d'investigació de la seua lliure elecció, tutoritzat per algun docent expert en la matèria. Pel que es refereix a l'elaboració de tasques i pràctiques per part de l'alumnat així com la resolució d'exercicis i problemes (que constituirien els lliuraments dels resultants dels seminaris i el treball personal elaborat per l'alumnat), el professorat, atenent a criteris de rigor científic i reflexió crítica, avaluarà aquestes tasques i remetrà comentaris personalitzats a cadascun dels estudiants, podent sol·licitar la repetició de la tasca en el cas que aquesta no haguera aconseguit la qualitat requerida.

L'avaluació que proposem és de tipus formatiu: a l'alumnat se li plantegen les tasques de seguiment abans esmentades, de caràcter obligatori en cada assignatura del màster, i se li van remetent informes de la seua activitat. D'aquesta manera, encara que el gruix de l'avaluació plantejada se centra en la realització del treball de recerca final (Treballe fi de Màster), les tasques de seguiment s'afigen a l'expedient complet de l'alumnat.

Les assignatures del Màster Universitari d´Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania es desenvolupen exclusivament a través de l´aula virtual localitzada a la plataforma Moodle i actualitzada cada curs. El caràcter a distància d´aquest màster fa que la defensa dels Treballs Final de Màster (TFM) també es pot fer mitjançant viodeconferencia, encara que sempre que sigui possible es recomana una defensa presencial. Així mateix, les tutories del professorat i els / les directores dels TFM també es realitzen per mitjans telemàtics.

La metodologia que desenvolupa el màster, pretén fomentar la participació de l´alumnat i la creació d´espais de discussió que afavoreixin el aprenentatge autònom. Ara bé, encara que el caràcter línia del màster facilita la flexibilitat en la realització dels continguts es recomana seguir el ritme que s´estableix en el programa docent, ja que el debat és un dels pilars per a la construcció del pensament crític (adquisició de la habilitat es té en compte a l´hora de valorar l´evolució de l´estudiantat).

Metodologia docent de les assignatures teòriques

El material es posa a disposició de l´estudiantat progressivament i amb antelació perquè l´alumnat el tingui accessible en el moment de la docència.

Docència: en el programa docent es poden consultar les dates en què s´impartirà cada assignatura. El dia de l´inici de l´assignatura, el professorat exposarà el material bàsic perquè l´estudiantat faci la lectura reflexiva. Plantejarà qüestions relatives als textos a les que l´estudiantat haurà de respondre. S´establirà un debat entre professorat-alumnat i entre el mateix alumnat mitjançant un fòrum obert amb aquesta finalitat.

Un cop finalitzada la setmana de docència de l´assignatura, l´alumnat presentarà un dossier crític que recullin les idees exposades i debatudes al llarg d´aquesta.

Si hi hagués algun problema per presentar els dossiers crític l´/a estudiant pot consensuar amb el/a professora una data alternativa. També es pot presentar el treball fins a la data fixada per això en el mes de juny en què, i si no s´ha participat en el fòrum haurà de seguir els criteris que el professorat estableix per a aquest cas. En cas que no es pugui realitzar el treball a temps per a aquesta primera convocatòria es podrà presentar a la segona convocatòria.

El professorat respondrà durant el període docent a les qüestions de l´assignatura que plantegi l´estudiantat mitjançant el fòrum de l´assignatura, correu electrònic o el sistema de missatgeria de l´aula virtual. Fora del període docent, es respondrà exclusivament a través de correu electrònic i / o el sistema de missatgeria de l´aula virtual

Avaluació: pel que fa a l´avaluació, es considerarà aprovada l´assignatura quan s´assoleixi una nota mínima de 5.

Considerem que s´ha superat l´assignatura quan les respostes a les preguntes estiguin argumentades críticament, no limitant-se a resumir els materials proporcionats pel professorat.

Es considerarà falta greu el plagi i s´aplicaran les mesures disciplinàries que estableixi la Comissió Acadèmica del Màster.

Els estudis es realitzen a través d´una aula virtual que utilitza una plataforma Moodle, suportada per la Universitat Jaume I.

El professorat introdueix a l´aula virtual uns apunts propis així com una sèrie de textos complementaris de suport, que estan visibles per als estudiants amb antelació suficient al període de docència de la material

A partir d´aquestes lectures s´inicia un debat entorn dels aspectes fonamentals de les mateixes a través del fòrum de cada assignatura.

El professorat, a l'inici de l'assignatura, facilita un cronograma perquè l'estudiantat organitze les tasques a realitzar. Igualment comunica el sistema que va a seguir tant en el desenvolupament de les classes com en l'evolució de l'assignatura. Diàriament entra en el fòrum per a dinamitzar-ho i respondre a les qüestions plantejades per l'estudiantat.

La comunicació es realitza preferentment a través de l´aula virtual, tant amb el professorat (sistema de missatgeria i fòrum) com amb l´equip de coordinació (fòrum de coordinació, sistema de missatgeria, fòrum de secretaria). L´inici de la pàgina principal del curs s´utilitza com a tauler d´anuncis perquè l´estudiantat estigui en tot moment informat de les novetats acadèmiques i administratives com poden ser les convocatòries de beques i ajudes.

La comunicació mitjançant correu electrònic és constant i permet un suport personalitzat a aquells / es alumnes que ho sol·licitin.

Equip de coordinació: tant la Direcció com la Secretaria proporcionen feedback a tota comunicació que es rep i donen acompanyament a l´estudiantat. Aquest seguiment és rellevant en una formació a distància.
 

Atenció tècnica: es desenvolupa en dues vessants: a) la relacionada amb la docència, en la qual s´ofereix suport per al Treball Final de Màster i l´organització del treball a les assignatures, i b) la relacionada amb aspectes informàtics. S´ofereix la mediació de l´equip de coordinació per a qualsevol problema que sorgeixi. D´altra banda, el màster programa a l´inici del curs una setmana de benvinguda en què l´estudiantat es familiaritza amb l´aula.
 

Xarxes socials: el Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania, fa ús de les xarxes socials de les que disposa l´IF, organitzador d´aquest, per crear espais participatius. En aquest sentit, compta amb facebook i twitter contínuament dinamitzats.
 

Tutories: les consultes amb el professorat es poden realitzar al llarg de tot el curs, ja que no s´estableix un període de tutoria únic. Un cop el / a professora ha impartit la seva assignatura queda a disposició de l´estudiantat per a respondre a qualsevol dubte o qüestió relacionada amb l´avaluació, contingut de l´assignatura, dificultats en la comprensió dels temes o desig d´ampliació dels mateixos, etc.

COORDINACIÓ

Una de les tasques prioritàries del màster és establir normes clares de funcionament, per la qual cosa la coordinació es presenta com a element indispensable. Així, s'han creat diversos òrgans de gestió, sent els principals:

1. Comissió Gestora: formada per la coordinadora del Seminari d'Investigació Feminista, les directores del màster i les coordinadores dels mòduls d'especialitat (coincideix en gran mesura amb la comissió interna inicial que va elaborar aquesta proposta de màster)

2. Direcció tècnica: formada per una de les directores del màster i una de les coordinadores dels mòduls d'especialitat

La Comissió Gestora, tindrà les funcions assignades per la normativa pròpia de la universitat en l'apartat b de la secció III de la normativa dels estudis oficials de postgrau de la Universitat Jaume I.

Al temps, acollint-nos al punt k de la normativa general, la comissió gestora, a més, deurà:

1. Garantir la coordinació entre mòduls i assignatures: continguts, metodologia, avaluació i activitats interdisciplinàries...

2. Garantir una òptima coordinació del disseny del Màster. 

Pràctiques externes

Aquest màster no oferta pràctiques externes. 

Mobilitat i programes d'intercanvi

Treball final de màster

El treball final de màster (TFM) consta de 15 crèdits ECTS. En les primeres setmanes de curs, i una vegada que l´estudiantat s´hagi familiaritzat amb la dinàmica dels estudis, s´assignarà un tutor o tutora per dirigir el TFM. Prèviament s´haurà consensuada amb l´estudiantat el tema d´aquest treball de recerca.

El TFM es començarà a l´inici del curs, un cop assignat tutor o tutora, i es desenvoluparà al llarg d´aquest. Es podrà passar a la seva defensa un cop s´hagin superat els crèdits de totes les assignatures.

El treball final de Màster (TFM) es podrà començar al principi del curs, quan el / la estudiant hagi escollit el tema i se li hagi adjudicat tutor / tutora. La defensa i finalització del TFM no es pot portar a terme fins a la completa superació de totes les altres assignatures.

L´avaluació de competències del TFM es realitzarà al llarg de l´autorització acadèmica mitjançant:

• entrevistes (presencials o virtuals) entre tutor / ai estudiant;

• presentació de l´esquema de treball del TFM;

• defensa pública del TFM.

El TFM serà avaluat per un tribunal de tres membres format per professorat del màster i estarà d´acord amb la normativa de l´UJI respecte a aquest punt:

"Els ensenyaments del màster finalitzen amb l´elaboració i defensa individual, pública i oral, presencial o en línia, davant d´un tribunal de treball final de màster. (...) La direcció dels treballs final de màster es tutelarà per un professor o professora (...) El treball final de màster serà avaluat i qualificat per un tribunal compost de tres membres, que seran professorat amb docència en el màster. En cap cas pot formar part del tribunal el tutor o tutora del treball final de màster"

Per a la defensa del treball, el / la estudiant disposarà d´un temps màxim de vint minuts, i després de l´exposició el tribunal podrà fer les consideracions que cregui oportunes sobre el mateix, durant un màxim de mitja hora. La / l´estudiant tindrà un dret de rèplica de 10 minuts (màxim). Al llarg del curs s'establiran les dates de la defensa dels treballs, així com el millor mitjà de defensa per als / les estudiants que no puguin estar a Castelló i, per tant, hagin de defensar el treball mitjançant videoconferència.

Hi ha dues convocatòries ordinàries al llarg del curs acadèmic. Previsiblement, aquestes seran una al juliol i una altra al setembre.

L´extensió serà d´entre 60-80 pàgines. Els annexos no entren en el còmput de pàgina. No s'acceptarà cap treball que excedeixi aquesta extensió (tret que la tutora ho justifiqui adequadament).

La llengua de redacció del treball podrà ser: Castellà o català.

El format serà:

• Tractament de textos en Word

• Font: Arial 12

• Interlineat: 1,5.

• Text justificat.

• Pàgines numerades.

Respecte a les normes ètiques cal destacar que es respectaran les normes comunament acceptades per la comunitat acadèmica respecte a la utilització d´idees i paraules d´altres / a investigadors / es. Qualsevol treball en què es detecti plagi serà immediatament retirat i la direcció prendrà les mesures sancionadores que la Universitat considera per a aquests casos.

El TFM es remetrà per correu electrònic al tutor / a en el termini que se li indiqui perquè el doni el vistiplau. Un cop obtingut el mateix, haurà d´enviar per correu electrònic una còpia en pdf del treball, així com un resum d´un màxim de 1500 paraules i un currículum relatat en què destaqui una experiència en estudis de gènere i feminisme.

 La normativa de la Universitat en relació al Treball Final de Màster es pot consultar al següent enllaç:

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2020/estudio/42193/asignatura/SBQ023/temario

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Alberola Crespo, María Nieves Dep. d'Estudis Anglesos Professora Titular d'Universitat
Caballero Guiral, María Juncal Dep. d'Història, Geografia i Art Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Collantes Sánchez, Beatriz Maria
Universitat: Universite ParisOest Nanterre La Défense
Doctor:
Categoria: Profesora Titular
Adreça de correu electrònic: collante@uji.es
Breu currículum: Beatriz Collantes Sanchez es Doctora en Derecho (Doctorado Internacional) por la Universidad de Córdoba. Es Profesora Titular de Universidad en el “ Département d'études hispaniques et hispano-américaines” de la Facultad de “Langues et Cultures Etrangères (LCE)” de la Université Paris Ouest - Nanterre la Défense (Francia) Desarrolla su labor docente como Profesora Titular de Derecho dentro de la Doble Licenciatura Derecho Español-Derecho Francés en la Université Paris Ouest - Nanterre la Défense (Francia). Su principal labor investigadora ha estado centrada en el análisis del impacto de género en las normas europeas, francesas y españolas. Paralelamente milita y asesora jurídicamente a diferentes asociaciones LGBTI en busca de la promoción de la igualdad de oportunidades de todas las personas. Desde el pasado mes de julio de 2015, ha sido nombrada miembro del “Consejo de Expertos y Expertas Jurídicas en materia legal de OINGs” de la “Conferencia Internacional de OINGs del Consejo de Europa”, donde participa de manera activa y continuada. Premiada en dos ocasiones por su labor investigadora, ha participado en varios proyectos de investigación nacionales (franceses y españoles) e internacionales, que se han concretado en la publicación de libros, artículos y capítulos de libro, (muchos de los cuales pueden ser consultado on line) así como en la presentación de ponencias en congresos, seminarios y jornadas. Junto a la docencia en Derecho en el seno de la Université Paris Ouest - Nanterre la Défense (Francia), el Máster en Investigación Aplicada en Estudios Feministas, de Género y Ciudadanía.
Professorat extern Màsters
Corona Marzol, María del Carmen Dep. d'Història, Geografia i Art Catedràtica d'Universitat
Ferrando Esteve, Lara
Empresa: Filiación Universitat Jaume I
Adreça de correu electrònic: lferrand@uji.es
Breu currículum: Graduada en Matemática Computacional y Máster en Matemática computacional por la Universitat Jaume I. Actualmente es estudiante del Doctorado en Ciencias de esta misma universidad. En el 2018 recibió el Premio SEA al mejor trabajo final de grado del XVI Concurso Student de Estadística Aplicada organizado por el Servicio de Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona y el Instituto de Estadística de Cataluña. (Premio nacional para trabajos fin de grado en Estadística). Además, estuvo becada en el proyecto de Neuroeducación: Determinación de los procesos cerebrales asociados a la resolución de problemas aritmético-algebraicos. El caso particular del error de inversión. Implicada en la igualdad, es especialista en áreas STEM, colabora en tareas divulgativas impartiendo charlas en diversos programas de visibilización de la mujer científica que se desarrollan en la Universitat Jaume I. Fruto de dicha implicación, también ha colaborado con la Comisión de Mujeres y Matemáticas de la Real Sociedad Matemática Española, y con motivo de la celebración del 12 de mayo “Día Internacional de la Mujer Matemática” en 2020, fue una de las diseñadoras y desarrolladoras del escape room virtual “El rescate de la maga Omega”. Un escape room donde se hizo un repaso desde la primera mujer matemática hasta la actualidad, y que ha sido realizado por decenas de miles de niñas y niños de toda España. También es autora de diversas comunicaciones en congresos internacionales sobre la incorporación de la perspectiva de género en la enseñanza de las matemáticas.
Professorat extern Màsters
Fortes Marichal, Demelsa
Universitat: Universidad Europea de Canarias
Doctor:
Categoria: Profesora Asociada
Adreça de correu electrònic: dfortes@uji.es
Breu currículum: Doctora en Psicología por la Universidad de La Laguna. Licenciada en Psicología, Experta en Violencia de Género y Especialista Universitaria en Peritaje Psicológico en Violencia de Género y en Familia por la Universidad de La Laguna. Máster Universitario en Investigación Aplicada en Estudios Feministas, de Género y Ciudadanía por la Universitat Jaume I de Castellón. Posee amplia formación complementaria tanto en materia de género e igualdad, como en violencia de género y en intervención psicológica. Desde hace más de una década trabaja como psicóloga realizando tareas de evaluación e intervención con víctimas de violencia de género y tiene una amplia experiencia acreditada impartiendo formación, en materia de género y en violencia contra las mujeres. Ha sido tutora de prácticas del Master Universitario en Prevención e Intervención en Violencia de Género y del Experto/a Universitario en Intervención en Violencia de Género (Títulos Propios de Postgrado de la Universidad de La Laguna). Ha colaborado en diversas investigaciones sobre género y violencia de género. Además, es coautora de varios libros y capítulos de libro y coautora o autora de artículos publicados en revistas científicas.
Professorat extern Màsters
Gámez Fuentes, María José Dep. de Ciències de la Comunicació Catedràtica d'Universitat
López Amores, Antonio Dep. d'Història, Geografia i Art Professor Associat Laboral
Luengo López, Jorge Augusto
Universitat: Universidad Pablo Olavide de Sevilla
Doctor:
Categoria: Profesora Titular
Adreça de correu electrònic: luengo@uji.es
Breu currículum: Profesor Titular en el Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Es doctor por la Universitat Jaume I de Castellón (Premio Extraordinario), institución en la que impartió clases de doctorado y continúa haciéndolo en el Master Universitario en Investigación Aplicada en Estudios Feministas, de Género y Ciudadanía del Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano. Ha recibido el premio de Investigación Victoria Kent del Seminario de Estudios Interdisciplinares de la Mujer de la Universidad de Málaga (2007) y el premio de Investigación Presen Sáez de Descatllar del Centro de Coordinación de Estudios de Género de las Universidades de la Comunidad Valenciana (2008). También ha recibido el premio Nacional de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres (AEIHM) (2008), de la que actualmente es miembro de la Junta Directiva. Desde el año 2008 hasta el 2010 estuvo dando clases en la Université de Franche-Comté de Besançon, año en que se le concedió la Beca Postdoctoral del Ministerio de Educación para desarrollar su investigación en el Centre de Recherche sur l’Espagne Contemporaine (CREC) de la Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle del que todavía forma parte. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran La otra cara de la Bohemia (2009) y, Gozos y ocios de la Mujer Moderna (2008).
Professorat extern Màsters
Marín Torres, Juan Manuel Dep. d'Història, Geografia i Art Professor Titular d'Universitat
Medina Vicent, Maria Dep. de Filosofia i Sociologia Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Reverter Bañón, Sonia Dep. de Filosofia i Sociologia Professora Titular d'Universitat
Sales Salvador, Adoración Dep. de Traducció i Comunicació Professora Titular d'Universitat
Sanz Rozalén, Vicente Dep. d'Història, Geografia i Art Professor Titular d'Universitat
Sos Peña, María Rosa Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Professora Titular d'Universitat
Torrent Esclapes, Rosalía Dep. d'Història, Geografia i Art Catedràtica d'Universitat

Coordinació del màster

Juncal Caballero Guiral , Departament d'Història, Geografia i Art. UJI

Altres membres de la Comissió de titulació:

Rosalía Torrent, Dora Sales Salvador, Sonia Reverter Bañón

 

INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Més informació: Telèfon: 964 729 971 | amolini@uji.es  (Alba Moliní Gimeno)

Juncal Caballero Guiral |Telèfon: 964 729 644 | mguiral@uji.es

Institut Universitari d´Estudis Feministes i de Gènere
Telèfon: 964 729 971 | if@uji.es

Departaments implicats

 • Departament de Filosofia i Sociologia (UJI)
 • Departament d'Història, Geografia i Art (UJI)
 • Departament de Traducció i Comunicació (UJI)
 • Departament d'Estudis Anglesos (UJI)
 • Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia (UJI)
 • Departament de Ciències de la Comunicació (UJI)
 • Departament de Filologia i Traducció (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla)
 • Département d'études hispaniques et hispano-américaine (Université Paris Ouest Nanterre la défense UFR LCE)

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Coordinació del treball final de màster

El professorat que imparteix docència en el màster serà l´encarregat de dirigir els Treballs Final de Màster, podent col·laborar amb professorat aliè a aquest. Els tutors i tutores donaran indicacions a l´estudiantat per elaborar aquests treballs, que es plantejaran com una introducció a la investigació en gènere, feminisme i ciutadania.

En el següent enllaç es pot consultar la normativa referent a la Universitat:

Normativa dels treballs de final de màster de la Universitat Jaume I

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=1000019

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=1000019

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus