panoramica UJI

Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació

La Universitat Jaume I imparteix, des del curs 2007/08, el màster en Ciències de la Comunicació adaptat a les directrius europees. El Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació és, per tant, un títol oficial de caràcter europeu, i es presenta amb tres itineraris: en Direcció Estratègica de la Comunicació, en Creació i Producció Transmèdia, en Periodisme i Comunicació Política en l'Era Digital. [Llegir més]

Modalitat: a distància.

Pla d'estudis anterior

http://www.mastercomunicacion.uji.es/

Introducció

Presentació

La Universitat Jaume I imparteix, des del curs 2007/08, el màster en Ciències de la Comunicació adaptat a les directrius europees. El Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació és, per tant, un títol oficial de caràcter europeu, i es presenta amb tres itineraris:

1. L'itinerari en Direcció Estratègica de la Comunicació ofereix les claus per afrontar la gestió de la imatge i la comunicació corporatives en empreses i institucions públiques. És una oferta per formar a futurs directors de comunicació.
2. L'itinerari en Creació i Producció Transmèdia mostra els instruments conceptuals i materials necessaris per comprendre els discursos audiovisuals contemporanis, així com per aplicar-los en la pràctica en productes audiovisuals reals.
3. L'itinerari en Periodisme i Comunicació Política en l'Era Digital se centra en l'estudi pràctic i en profunditat dels mecanismes que guien la producció de peces informatives (notícies, reportatges, entrevistes,...), amb especial incidència en els mitjans de major desenvolupament futur: la televisió i Internet.

Per a l'obtenció del títol oficial de Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació l'estudiant haurà de cursar 60 crèdits ECTS, en qualsevol dels seus tres itineraris.

Màster interuniversitari

Aquest màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Es tracta d´un màster a distància.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (setembre de 2018- setembre de 2019) (amb possibilitat de fraccionar la docència en 2 cursos per a fer-ho compatible amb les obligacions laborals).

Crèdits i import

Nombre de crèdits: 60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

Objectius

Els objectius del Màster en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació són els següents:

 • Oferir una formació avançada en el camp de la comunicació que potencie la perspectiva innovadora i creativa.
 • Avaluar en profunditat els camps de la direcció estratègica de la comunicació, la creació i producció audiovisual transmèdia i el periodisme polític.
 • Dominar les tècniques i eines que permeten idear, dissenyar, produir, elaborar i distribuir productes i serveis relacionats amb els camps de la direcció estratègica de la comunicació, la creació i producció audiovisual transmèdia i el periodisme polític.
 • Avaluar els nous escenaris i les últimes tendències de l'àmbit de la comunicació que estan transformant la seva estructura, les seves dinàmiques de funcionament i les seves possibilitats en el context digital.
 • Fomentar la creació d'empreses, l'emprenedorisme i l'autoocupació en l'àmbit de la comunicació.
 • Desenvolupar una conducta ètica i una visió crítica en l'alumnat respecte al paper social de la comunicació i la seva transformació en l'entorn digital.
 • Capacitar a l'alumnat per concebre, dissenyar i aplicar mètodes de recerca social dels fenòmens i processos comunicatius.

Coneixements previs recomanables

El Màster va dirigit a persones en possessió del títol de llicenciatura de les titulacions de Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual o Periodisme; Sociologia, Antropologia, Ciències Polítiques i d'Administració, Belles Arts, Enginyeria Informàtica, Disseny Industrial o Humanitats.

Orientació

L'orientació d'aquest màster és preeminentment de caràcter professional, encara que també inclou entre els seus continguts algunes matèries relacionades amb la investigació en Comunicació.

 

Eixides professionals

El Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació planteja de forma específica uns perfils professionals definits i perfectament identificables per part del mercat laboral, circumstància que facilita la inserció laboral dels titulats i que assegura l'interès professional i acadèmic del títol.


Les eixides professionals del Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació estan relacionades amb els seus tres itineraris. Així, la línia en “Direcció Estratègica de la Comunicació” orienta per a treballar en el futur com Dircom (Directors de Comunicació) o tècnics especialistes en Gabinets de Comunicació en empreses o institucions. La línia en "Creació i Producció Transmèdia" s'orienta per al treball com a director, guionista o productor en el nou entorn audiovisual transmedia. La línia en “Periodisme i Comunicació Política en l'Era Digital” s'orienta per al treball com a periodista, cap de secció, redactor cap o director, tant per a mitjans convencionals com a online amb especial èmfasi en l'impuls de nous projecte basats en el periodisme emprenedor en l'àmbit politico nacional i internacional.

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

 

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

El perfil d'accés recomanat al Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació està format per l'alumnat que ha cursat estudis de Grau en Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual o Periodisme (o altres Graus vinculats a l'àmbit de les Ciències de la Comunicació), que ha cursat 240 crèdits ECTS, i/o Llicenciats en Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual, Periodisme o altres àmbits vinculats a les Ciències de la Comunicació.

No obstant això, també podran accedir al Màster aquells alumnes que posseïsquen un títol de Grau o Llicenciatura que procedisquen d'altres camps disciplinaris. En aquest cas, el perfil d'accés recomanat és aquell relacionat amb titulacions del camp de les Ciències Socials i Jurídiques com, per exemple, Ciències Polítiques, Sociologia, Dret, Turisme, Administració i adreça d'empreses, Màrqueting, entre d'altres.

Els criteris de selecció són els següents:

1. Currículum. Tindrà un pes total del 80% de la nota final.
Es tindran en compte els següents aspectes:

 • Expedient acadèmic (fins a 40 punts)
 • Experiència professional en el sector audiovisual (fins a 20 punts)
 • Tallers i seminaris realitzats, assistència a congressos, cursos de formació realitzats, publicacions, estades en altres universitats en programes Erasmus, etc. (fins a 30 punts)
 • Coneixement de llengües d'interès científic (fins a 5 punts)
 • Coneixement de valencià (fins a 5 punts).


2. Examen oral de coneixements previs i/o entrevista personal. Tindrà un pes total d'un 20% de la nota final.

L'examen oral de coneixements previs i/o entrevista personal es considera necessari per a conèixer en profunditat les característiques de l'estudiant que desitja cursar aquests estudis. D'altra banda, pot resultar molt important per a orientar-lo en funció dels seus coneixements previs i capacitats.

L'examen oral de coneixements previs i/o l'entrevista personal i el currículum individual de cada sol·licitant permetrà establir, per als alumnes seleccionats, el nombre de crèdits precís i les matèries concretes que l'alumne ha de cursar segons les seues capacitats inicials.La Comissió de Titulació del màster actuarà com a comité de selecció i tindrà com a objectiu determinar el pla de formació que ha de cursar l'alumne, de tal manera que serà aquesta Comissió la que determine el currículum acadèmic de l'alumne que s'ajuste millor als seus interessos.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Es reconeixerà fins a un màxim de 9 crèdits per experiència laboral i/o professional. El sol·licitant haurà d'acreditar que l'experiència professional o laboral està relacionada directament amb les competències inherents al títol que es pretén obtenir i a les assignatures que sol·licita reconèixer.

Oferta de places

45 places

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 • CG01 - Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb els camps emergents de la comunicació
 • CG02 - Comunicar idees, informacions i conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats en els camps de la publicitat, de la comunicació audiovisual i del periodisme
 • CG03 - Analitzar en profunditat, a través del coneixement teòric-pràctic dels codis deontològics vigents en els àmbits de la publicitat, de la comunicació audiovisual i del periodisme, l'ètica professional, l'autorregulació i la responsabilitat social i cultural en l'àmbit comunicatiu

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • CE01 - Sintetitzar coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals i innovadors en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en l'àmbit de la comunicació, tant en el context professional com d'investigació
 • CE02 - Dirigir administrativa, organitzativa i funcionalment empreses de comunicació, potenciant l'autoocupació i l'emprenedoria
 • CE03 - Analitzar en profunditat el camp de l'adreça estratègica de la comunicació d'empreses i institucions, tant en la seua naturalesa intangible –identitat visual, comunicació i cultura corporativa– com en les seues interrelacions funcionals –financera, comercial, de producció, etc.–.
 • CE04 - Idear i engegar projectes de producció de nous serveis o productes audiovisuals, publicitaris, periodístics i d'animació infogràfica.
 • CE05 - Aplicar dinàmiques innovadores en els processos de comunicació, per a dur a terme nous enfocaments creatius en les tasques assignades, i en els diferents suports i formats audiovisuals, periodístics i publicitaris
 • CE06 - Aplicar les diferents tècniques i eines per a oferir serveis o per a produir continguts periodístics, audiovisuals i publicitaris en els actuals entorns digitals i multimèdia des d'una perspectiva innovadora
 • CE07 - Avaluar les oportunitats de negoci i els àmbits del mercat comunicatiu digital més apropiats per a engegar projectes originals i innovadors
 • CE08 - Avaluar les transformacions comunicatives en l'entorn digital per a desenvolupar una perspectiva creativa i innovadora que aprofite les oportunitats que aquests nous escenaris ofereixen 

Pla d'estudis

El màster universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació s'organitza en un curs acadèmic i té una càrrega docent de 60 crèdits ECTS. Aquest títol ofereix una estructura oberta que s'organitza a partir de tres itineraris formatius. Cadascun d'ells, es correspon amb un àmbit específic del camp de les ciències de la comunicació i permet a l'alumnat un estudi avançat i en profunditat d’aquest camp. Al costat d'aquests itineraris, el màster ofereix una sèrie d'assignatures optatives de caràcter transversal que permeten complementar la formació de l'alumnat. Igualment, inclou dues assignatures obligatòries que ha de cursar tot l'alumnat.

ASSIGNATURES COMUNES

 • Metodologies d'Investigació en Comunicació (OB) (5 crèdits ECTS)
 • Treball de Final de Màster (TFM) (10 crèdits ECTS)

L'estudiant haurà de triar un itinerari i cursar-ho per complet (30 crèdits ECTS).

ITINERARI 1: Direcció Estratègica de la Comunicació
El seu objectiu és la formació avançada de l'alumnat en el camp de la comunicació empresarial i institucional, la comunicació corporativa, la comunicació publicitària, la gestió d'intangibles i la direcció de comunicació.

 • Habilitats Directives, Management i Lideratge (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Comunicació Corporativa: el Pla de Comunicació i la Gestió d'Intangibles (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Comunicació Transmèdia en les Organitzacions (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Mètriques i Investigació en la Gestió d'Intangibles Corporatius (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Gestió de Mitjans Socials i Comunitats en Línia (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Branding i Estratègia Cap al Nou Consumidor (OP) (5 crèdits ECTS)

ITINERARI 2: Creació i Producció Transmèdia
El seu objectiu és la formació avançada de l'alumnat en la creació, producció, direcció i anàlisi de continguts audiovisuals per a diversos mitjans i suports (cinema, televisió, fotografia, animació infogràfica, videojocs i multimèdia) especialment en aquelles disciplines multi-format pròpies de l'activitat  transmèdia.

 • Anàlisi de Discursos Transmèdia (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Videojocs i Ludificació (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Disseny de Projectes i Guions Transmèdia (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Creació de Projectes Fotogràfics (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Creació Documental Transmèdia (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Creació de Projectes de Ficció (OP) (5 crèdits ECTS)

ITINERARI 3: Periodisme i Comunicació Política en l'Era Digital
El seu objectiu és la formació avançada de l'alumnat en el camp del periodisme digital tant referent a les tècniques de creació de productes informatius innovadors com a l'anàlisi i avaluació de les transformacions i oportunitats de negoci que emergeixen en l'actual context de canvi tecnològic, sempre marcades per la cerca d'una activitat professional centrada en el camp polític.

 • Comunicació Política, Democràcia i Formes d’Activisme en la Xarxa (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Periodisme Polític (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Gabinets de Comunicació Política (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Comunicació Política i Xarxes Socials (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Disseny i Gestió de Campanyes Electorals (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Gestió Visual de la Comunicació Política (OP) (5 crèdits ECTS)

Al costat d'aquests tres itineraris, el pla d'estudis del Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació inclou una sèrie d'assignatures optatives que tenen com a finalitat complementar la formació de l'alumnat. Així, l'estudiant, juntament amb la realització d'un dels tres itineraris anteriorment esmentats i les dos assignatures obligatòries, pot completar la seua formació amb aquestes assignatures fins a arribar a cursar els 60 crèdits ECTS que conformen el títol. Es tracta d'assignatures que aborden en profunditat aspectes transversals del camp de les Ciències de la Comunicació. A més, introdueixen les noves tendències de l'àmbit de la comunicació. Són les següents:

 • Gestió Avançada de Recursos Documentals per a Comunicadors (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Anàlisi i Investigació de la Informació Periodística (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Emprenedoria i Models de Negoci en Comunicació (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Comunicació, Educació i Noves Tecnologies (OP) (5 crèdits ECTS)

A més d'aquestes assignatures, els alumnes també poden triar cursar Pràctiques Externes, que es desenvolupa al llarg de 10 crèdits ECTS.

Guies docents de les assignatures

Les guies docents de les assignatures poden consultar-se en el SIA (Sistema d'Informació Acadèmica), en el següent enllaç:

Assignatures obligatòries:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2018/estudio/42192?caracteres=fbasica

Assignatures optatives:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2018/estudio/42192?caracteres=optativas

Treball final de màster:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2018/estudio/42192?caracteres=practicas

Horaris

El Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació es desenvolupa durant el curs acadèmic 2017-2018, donant començament a l'octubre de 2017 i finalitzant al setembre de 2018.

Les sessions s'imparteixen de dimarts a divendres alterns en horari de 16.00h. a 21.00h.

Horari curs 2017-2018 (.pdf)

Continuar la meua formació

El Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació integra un Programa de Doctorat que es correspon amb la Línia d'Iniciació a la Recerca del Màster. Les recerques que es promouen estan relacionades amb l'activitat que desenvolupen una sèrie de Grups de Recerca del Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I, que descrivim molt breument:

 • El Grup de Recerca "Reputation, Brand and Innovative Communication Towards Competitiveness", dirigit per la Dra. Magdalena Mut, i el Grup de Recerca "Tendències Publicitàries en la Societat Digital", dirigit pel Dr. Carlos Fanjul, han centrat les seues tasques investigadores a convertir-se en referent per a l'estudi i anàlisi de la comunicació com a eix transversal de desenvolupament soci-econòmic. Nombrosos membres de tots dos grup han participat en la creació d'associacions professionals com el Col·legi Oficial de Publicitaris i Relacions Públiques de la Comunitat Valenciana, l'Associació d'Agències de Publicitat de la Comunitat Valenciana o adComunica.
 • El Grup de Recerca ÍTACA-UJI (Recerca en Tecnologies Aplicades a la Comunicació Audiovisual), sota l'adreça del Dr. Javier Marzal Felici, desenvolupa principalment recerques sobre teoria i història del cinema, narrativa audiovisual, teoria de la imatge i de la comunicació audiovisual i anàlisi de textos audiovisuals. Les recerques desenvolupades tenen com a fil comú l'estudi dels mitjans audiovisuals, amb un especial interès pels efectes de les tecnologies digitals en els processos de producció de sentit, des d'una orientació semiòtica (anàlisi textual) combinada amb l'estudi de les condicions de producció, distribució, exhibició i recepció dels textos audiovisuals.
 • Finalment, el Grup de Recerca "Periodisme, comunicació i poder", dirigit pel Dr. Andreu Casero Ripollés, centra les seues recerques en l'estudi de la informació periodística, la comunicació política i institucional, l'estructura del sistema comunicatiu i periodístic, les tendències del periodisme actual i els nous formats periodístics en el tractament de la realitat.

Coordinació docent

La coordinació docent d’aquest màster es basa en una Comissió de Titulació, formada per tres professors que imparteixen docència en el títol. La Comissió de Titulació té les funcions assignades per la normativa pròpia de la Universitat en l’article 19 de la Normativa dels estudis oficials de màster de la Universitat Jaume I.

Les principals atribucions d’aquesta Comissió de Titulació són les de tràmit i gestió general del màster així com vetllar per una òptima coordinació del disseny del màster i la coordinació entre matèries: continguts, metodologia, avaluació i altres activitats.

Són també funcions de la Comissió de Titulació:

a) Assignar a l’estudiantat el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

b) Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

c) Coordinar l’assignació de places per a l’estada en pràctiques de l’estudiantat i designar el professorat tutor corresponent.

d) Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’estudiantat dins de la normativa vigent.

e) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió de l’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.

f) Resoldre les sol·licituds d’admissió d’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

g) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

h) Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de finals de màster.

i) Gestionar els recursos econòmics del màster, si escau.

j) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

k) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

l) Proposar a la junta de centre la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

m) Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o més professors o professores col·laboren en les activitats formatives del màster.

n) Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora de la qualitat del títol.

o) Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

La Comissió de Titulació, a més, ha de:

1. Garantir per la coordinació entre assignatures: continguts, metodologia, avaluació i activitats interdisciplinàries.

2. Garantir per una òptima coordinació del disseny del màster.

La Comissió de Titulació del màster universitari en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació està integrada pels membres següents:

Els directors o directores del màster

Almenys dos membres del personal docent i investigador que imparteixen docència en el màster, amb vinculació permanent en l’UJI i dedicació a temps complet.

Un representant de l’estudiantat.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

El Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació inclou les següents activitats d'ensenyament-aprenentatge: 

 • Ensenyaments teòrics: Exposició de la teoria per part del professor/a i alumne que pren anotacions o bé amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). Aquests continguts s'impartiran mitjançant sessions telepresenciales que garantisquen la participació activa de tots els alumnes i mitjançant un programari específicament dissenyat per a la impartició d'ensenyaments teòrics a distància.
 • Ensenyaments pràctics (problemes): Classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ordinadors, etc.). Els ensenyaments pràctics es desenvoluparan mitjançant les eines participatives del Campus Virtual (Fòrums, Wikis, Enquestes, Glossaris…), garantint una contínua interacció entre l'alumne i l'equip docent.
 • Ensenyaments pràctics (laboratoris): Tots els ensenyaments pràctics d'aquesta categoria es desenvoluparan mitjançant eines informàtiques lliures o equips informàtics comuns i d'ús comú. En cap cas se li demanarà a l'alumne un desemborsament addicional en maquinari o programari, sinó que totes les experiències pràctiques vinculades amb la tecnologia es desenvoluparan amb paquets de treball de fàcil accés i disponibilitat online gratuïta. Açò és especialment coherent amb el nou enfocament de continguts de les tres especialitats, potenciant la creativitat, la reflexió crítica i la pràctica des de la immediatesa dels recursos domèstics – per exemple: distribució de continguts transmedia mitjançant xarxes socials, o activitats de periodisme ciutadà on-line.
 • Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, cinefórum, convidar experts, etc.). També es desenvoluparan mitjançant el programari telepresencial destinat a aquest efecte i integrat en el Campus Virtual.
 • Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula o en un espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de “ús obligatori” per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) i implica l'ús de tècniques com: Ensenyament per projectes, Supervisió de Grups de recerca, tutoria especialitzada, etc. També es desenvoluparan mitjançant el programari telepresencial destinat a aquest efecte i integrat en el Campus Virtual.
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant. Totes les activitats evaluativas es dissenyaran tenint en compte els trets específics de la modalitat online. Per a aquelles que requerisquen la connexió concreta dels alumnes a una hora determinada (qüestionaris on-line, exposició de treballs…) es lliurarà un calendari de connexió obligatòria el primer dia de classe perquè tots els alumnes sàpien quan han de participar activament en les sessions.
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques. Les exposició es podran fer en temps real mitjançant les eines telepresenciales dissenyades a aquest efecte, o mitjançant la utilització dels fòrums i els repositoris oberts, rebent a posteriori les indicacions pertinents de l'equip docent.
 • Treball de preparació dels exàmens: Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc. Aquest treball serà supervisat per l'equip docent mitjançant l'ús de les eines telepresenciales, que a més serviran com a repositori d'aquells materials que es consideren susceptibles de ser matèria de exámen.

 

Així mateix, les proves d'avaluació utilitzades en les assignatures del màster són les següents: 

 • Anàlisi i comentaris de textos audiovisuals: L'alumne haurà de demostrar la seua destresa en l'anàlisi concreta d'una o diverses peces de caràcter audiovisual mitjançant la correcta aplicació d'una metodologia concreta (semiòtica, psicoanalítica, basada en els Estudis Culturals, formalista…) estudiada prèviament en classe. Es valorarà el correcte domini de les eines específiques d'anàlisis.
 • Resolució de problemes mitjançant un treball escrit: L'alumne haurà d'escometre la realització d'una recerca entorn d'un problema concret propi de la disciplina. Es pot tractar tant de l'estudi concret d'un cas, de la proposta d'una solució a un problema d'índole professional, a l'estudi d'un cas concret, o de reflexions estrictament teòriques. Es valorarà la capacitat d'oferir solucions personals, madures, creatives i realistes als problemes concrets.
 • Activitats de síntesis i de presentació d'informació: L'alumne haurà d'escometre la recollida i anàlisi d'un cert nombre de fonts bibliogràfiques, videogràfiques, documentals… Haurà de demostrar la seua habilitat per a cercar patrons sòlids que permeten realitzar prediccions, per a jutjar críticament les diferents fonts… De la mateixa manera, haurà de demostrar el seu domini de la comprensió i aplicació dels principals textos teòrics i pràctics de la disciplina en la qual s'examina.
 • Qüestionaris on-line d'avaluació: Proves desenvolupades mitjançant la plataforma del Campus Virtual que permeten a l'alumne i a l'equip docent conèixer de primera mà el domini teòric dels rudiments de cada assignatura.
 • Exposició on-line del Treball Final de Màster: Utilitzant les possibilitats del Campus Virtual, l'alumne podrà exposar el seu Treball Final de Màster tal i com ocorre en la modalitat presencial, i amb els mateixos paràmetres que permeten una avaluació clara i objectiva. Comptarà amb els mateixos avantatges que els seus companys de la modalitat presencial (mateix nombre i composició dels tribunals, mateixa rúbrica d'avaluació…)
 • Memòries i informes de pràctiques: Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la “memòria de pràctiques externes”.

 

Pràctiques externes

Mobilitat i programes d'intercanvi

Treball final de màster

És entès com una assignatura obligatòria més, necessària per acabar el Màster.

SBP052 – Treball Final de Màster

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2018/estudio/42192/asignatura/SBP052/evaluacion

 

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Adell Segura, Jorge Dept. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura Professor Titular d'Universitat
Arnau Roselló, Roberto Dept. de Ciències de la Comunicació Professor Contractat Doctor
Balado Albiol, María Consuelo Dept. de Ciències de la Comunicació Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Barberá Forcadell, Susana Dept. de Ciències de la Comunicació Professora Associada Laboral
Benlloch Osuna, María Teresa Dept. de Ciències de la Comunicació Professora Contractada Doctora
Blay Arráez, María del Rocío Dept. de Ciències de la Comunicació Professora Contractada Doctora
Breva Franch, Eva Dept. de Ciències de la Comunicació Professora Contractada Doctora
Casero Ripollés, Andreu Dept. de Ciències de la Comunicació Professor Titular d'Universitat
Chover Selles, Miguel Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics Catedràtic d'Universitat
Doménech Fabregat, Hugo Dept. de Ciències de la Comunicació Professor Contractat Doctor
Fanjul Peyró, Carlos Dept. de Ciències de la Comunicació Professor Contractat Doctor
Fernández Beltrán, Francisco José Dept. de Ciències de la Comunicació Professor Associat Laboral
Fernández Fernández, Cesáreo Dept. de Ciències de la Comunicació Professor Contractat Doctor
Galán Cubillo, Esteban Dept. de Ciències de la Comunicació Professor Ajudant Doctor Tipus II
García Catalán, Shaila Dept. de Ciències de la Comunicació Professora Contractada Doctora
González Oñate, Cristina Dept. de Ciències de la Comunicació Professora Contractada Doctora
Izquierdo Castillo, Jéssica Dept. de Ciències de la Comunicació Professora Titular d'Universitat
López Font, María Lorena Dept. de Ciències de la Comunicació Professora Contractada Doctora
López Meri, Amparo Dept. de Ciències de la Comunicació Professora Ajudanta Doctora Tipus II
López Rabadán, Pablo Dept. de Ciències de la Comunicació Professor Contractat Doctor
Martín Núñez, Marta Dept. de Ciències de la Comunicació Professora Contractada Doctora
Marzal Felici, José Javier Dept. de Ciències de la Comunicació Catedràtic d'Universitat
Miquel Segarra, Susana Dept. de Ciències de la Comunicació Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Mut Camacho, Magdalena Dept. de Ciències de la Comunicació Professora Contractada Doctora
Palao Errando, Jose Antonio Dept. de Ciències de la Comunicació Professor Contractat Doctor
Pardo Baldeón, Ramón Serafín Dept. de Ciències de la Comunicació Professor Associat Laboral
Rodríguez Serrano, Aaron Dept. de Ciències de la Comunicació Professor Ajudant Doctor Tipus II
Rubio Alcover, Agustín Dept. de Ciències de la Comunicació Professor Contractat Doctor
Sáez Soro, Emilio Dept. de Ciències de la Comunicació Professor Contractat Doctor
Soler Campillo, María Dept. de Ciències de la Comunicació Professora Contractada Doctora
Valdeolivas Novella, María Gracia Dept. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura Professora Associada Laboral

Coordinació del màster

Dr. Javier Marzal Felici. Catedràtic d´Universitat. UJI

Dr. Andreu Casero Ripollés. Professor Titular d´Universitat. UJI

Dr. Francisco Fernández Beltrán. Director del Servei de Comunicació i Publicacions. UJI

Departament de Ciències de la Comunicació. UJI.

Altres membres de la Comissió de titulació: 

 • Secretaria: Fátima Ramos del Cano
 • Administració: Alicia Bruno Romero

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Javier Marzal Felici | Telèfons: 964 729 824 / 964 729 904 | marzal@uji.es
Francisco Fernández Beltrán | fbeltran@uji.es
Andreu Casero Ripollés | casero@uji.es

Departaments implicats

Secretaria del Màster:
Dr. Carlos Fanjul Peyró. Professor Contractat Doctor. UJI.

Relacions amb els mitjans:
Dra. Sara Ortells Badenes. Professora Ajudant. UJI.


Coordinació de l´Especialitat “Direcció Estratègica de la Comunicació”
Dra. Lorena López Font. Professora Contractada Doctora. UJI

Coordinació de l´Especialitat “Creativitat i Producció de Nous Discursos Audiovisuals”
Dr. José Antonio Palao Errant. Professor Contractat Doctor. UJI.

Coordinació de l´Especialitat “Periodisme Digital i Multimèdia”
Dr. Hugo Domènech Fabregat. Professor Col·laborador. UJI.

Coordinació Treballs Fi de Màster-Línies d´Iniciació a la Investigació i d´Especialització Professional
Dr. Javier Marzal Felici. Catedrático de Universidad. UJI
Dr. Andreu Casero Ripollés. Profesor Titular de Universidad. UJI
Dr. Francisco Fernández Beltrán. Director del Servicio de Comunicación y Publicaciones. UJI

El Màster en Noves Tendències i Processos d'innovació en Comunicació està vinculat al Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I.

El seu comitè de gestió està integrat pels tres directors:
Dr. Javier Marzal Felici. Catedrático de Universidad. UJI
Dr. Andreu Casero Ripollés. Profesor Titular de Universidad. UJI
Dr. Francisco Fernández Beltrán. Director del Servicio de Comunicación y Publicaciones. UJI

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Coordinació Pràctiques externes i  Treballs Final de Màster - Modalitat professional
Dra. Cristina González Oñate - Direcció Estratègica de la Comunicació
Dr. Pablo López Rabadán - Periodisme i Comunicació Política en l'Era Digital
Dr. Esteban Galán Cubillo - Creació i Producció Transmèdia

Coordinació del treball final de màster

Coordinació Treballs Final de Màster- Modalitat d'investigació

Dr. Javier Marzal Felici. Catedràtic d´Universitat. UJI
Dr. Andreu Casero Ripollés. Professor Titular d´Universitat. UJI
Dr. Francisco Fernández Beltrán. Director del Servei de Comunicació i Publicacions. UJI

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=1000015

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=1000015

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació (Pla 2016)

DELS ESTUDIS

1. Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

2. Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

3. Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

4. Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

5. Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

6. A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací.

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

7. On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

8. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

9. Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

10. En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

11. Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

12. Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

13. Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

14. Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


15. Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

16. On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

17. Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

18. On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16