UJI
 • UJI
 • Estudis
 • Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació (Pla 2016)

Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació

Última modificació: 13/04/2021 | Font: InfoCampus

Aquest màster ofereix una formació especialitzada en les últimes tècniques en l’àmbit de la comunicació corporativa, audiovisual i periodística. Presenta tres línies formatives, que són: Direcció estratègica de la comunicació, que ofereix les claus per a afrontar la gestió de la imatge i la comunicació corporatives en empreses i institucions públiques; Creació i producció transmèdia, la qual mostra els instruments conceptuals i materials necessaris per a comprendre els discursos audiovisuals contemporanis, així com per a aplicar-los en la pràctica; i Periodisme i comunicació política en l’era digital, que se centra en l’estudi pràctic i en profunditat dels mecanismes que guien la producció de peces informatives, amb especial incidència en els mitjans de major desenvolupament futur: la televisió i Internet.

Modalitat: a distància. 

http://www.mastercomunicacion.uji.es/

Introducció

Màster interuniversitari

Aquest màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Es tracta d´un màster a distància.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (setembre de 2021 - setembre de 2022) (amb possibilitat de fraccionar la docència en 2 cursos per a fer-ho compatible amb les obligacions laborals).

Crèdits i import

Nombre de crèdits: 60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2021/22: 39,27 €/crèdit.

Objectius

Els objectius del Màster en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació són els següents:

 • Oferir una formació avançada en el camp de la comunicació que potencie la perspectiva innovadora i creativa.
 • Avaluar en profunditat els camps de la direcció estratègica de la comunicació, la creació i producció audiovisual transmèdia i el periodisme polític.
 • Dominar les tècniques i eines que permeten idear, dissenyar, produir, elaborar i distribuir productes i serveis relacionats amb els camps de la direcció estratègica de la comunicació, la creació i producció audiovisual transmèdia i el periodisme polític.
 • Avaluar els nous escenaris i les últimes tendències de l'àmbit de la comunicació que estan transformant la seva estructura, les seves dinàmiques de funcionament i les seves possibilitats en el context digital.
 • Fomentar la creació d'empreses, l'emprenedorisme i l'autoocupació en l'àmbit de la comunicació.
 • Desenvolupar una conducta ètica i una visió crítica en l'alumnat respecte al paper social de la comunicació i la seva transformació en l'entorn digital.
 • Capacitar a l'alumnat per concebre, dissenyar i aplicar mètodes de recerca social dels fenòmens i processos comunicatius.

Coneixements previs recomanables

El Màster va dirigit a persones en possessió del títol de llicenciatura de les titulacions de Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual o Periodisme; Sociologia, Antropologia, Ciències Polítiques i d'Administració, Belles Arts, Enginyeria Informàtica, Disseny Industrial o Humanitats.

Orientació

L'orientació d'aquest màster és preeminentment de caràcter professional, encara que també inclou entre els seus continguts algunes matèries relacionades amb la investigació en Comunicació.

 

Eixides professionals

El Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació planteja de forma específica uns perfils professionals definits i perfectament identificables per part del mercat laboral, circumstància que facilita la inserció laboral dels titulats i que assegura l'interès professional i acadèmic del títol.


Les eixides professionals del Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació estan relacionades amb els seus tres itineraris. Així, la línia en “Direcció Estratègica de la Comunicació” orienta per a treballar en el futur com Dircom (Directors de Comunicació) o tècnics especialistes en Gabinets de Comunicació en empreses o institucions. La línia en "Creació i Producció Transmèdia" s'orienta per al treball com a director, guionista o productor en el nou entorn audiovisual transmedia. La línia en “Periodisme i Comunicació Política en l'Era Digital” s'orienta per al treball com a periodista, cap de secció, redactor cap o director, tant per a mitjans convencionals com a online amb especial èmfasi en l'impuls de nous projecte basats en el periodisme emprenedor en l'àmbit politico nacional i internacional.

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

 

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

El perfil d'accés recomanat al Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació està format per l'alumnat que ha cursat estudis de Grau en Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual o Periodisme (o altres Graus vinculats a l'àmbit de les Ciències de la Comunicació), que ha cursat 240 crèdits ECTS, i/o Llicenciats en Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual, Periodisme o altres àmbits vinculats a les Ciències de la Comunicació.

No obstant això, també podran accedir al Màster aquells alumnes que posseïsquen un títol de Grau o Llicenciatura que procedisquen d'altres camps disciplinaris. En aquest cas, el perfil d'accés recomanat és aquell relacionat amb titulacions del camp de les Ciències Socials i Jurídiques com, per exemple, Ciències Polítiques, Sociologia, Dret, Turisme, Administració i adreça d'empreses, Màrqueting, entre d'altres.

Els criteris de selecció són els següents:

1. Currículum. Tindrà un pes total del 80% de la nota final.
Es tindran en compte els següents aspectes:

 • Expedient acadèmic (fins a 40 punts)
 • Experiència professional en el sector audiovisual (fins a 20 punts)
 • Tallers i seminaris realitzats, assistència a congressos, cursos de formació realitzats, publicacions, estades en altres universitats en programes Erasmus, etc. (fins a 30 punts)
 • Coneixement de llengües d'interès científic (fins a 5 punts)
 • Coneixement de valencià (fins a 5 punts).


2. Examen oral de coneixements previs i/o entrevista personal. Tindrà un pes total d'un 20% de la nota final.

L'examen oral de coneixements previs i/o entrevista personal es considera necessari per a conèixer en profunditat les característiques de l'estudiant que desitja cursar aquests estudis. D'altra banda, pot resultar molt important per a orientar-lo en funció dels seus coneixements previs i capacitats.

L'examen oral de coneixements previs i/o l'entrevista personal i el currículum individual de cada sol·licitant permetrà establir, per als alumnes seleccionats, el nombre de crèdits precís i les matèries concretes que l'alumne ha de cursar segons les seues capacitats inicials.La Comissió de Titulació del màster actuarà com a comité de selecció i tindrà com a objectiu determinar el pla de formació que ha de cursar l'alumne, de tal manera que serà aquesta Comissió la que determine el currículum acadèmic de l'alumne que s'ajuste millor als seus interessos.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent. 
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis. 
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Es reconeixerà fins a un màxim de 9 crèdits per experiència laboral i/o professional. El sol·licitant haurà d'acreditar que l'experiència professional o laboral està relacionada directament amb les competències inherents al títol que es pretén obtenir i a les assignatures que sol·licita reconèixer.

Oferta de places

45 places

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 • CG01 - Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb els camps emergents de la comunicació
 • CG02 - Comunicar idees, informacions i conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats en els camps de la publicitat, de la comunicació audiovisual i del periodisme
 • CG03 - Analitzar en profunditat, a través del coneixement teòric-pràctic dels codis deontològics vigents en els àmbits de la publicitat, de la comunicació audiovisual i del periodisme, l'ètica professional, l'autorregulació i la responsabilitat social i cultural en l'àmbit comunicatiu

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • CE01 - Sintetitzar coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals i innovadors en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en l'àmbit de la comunicació, tant en el context professional com d'investigació
 • CE02 - Dirigir administrativa, organitzativa i funcionalment empreses de comunicació, potenciant l'autoocupació i l'emprenedoria
 • CE03 - Analitzar en profunditat el camp de l'adreça estratègica de la comunicació d'empreses i institucions, tant en la seua naturalesa intangible –identitat visual, comunicació i cultura corporativa– com en les seues interrelacions funcionals –financera, comercial, de producció, etc.–.
 • CE04 - Idear i engegar projectes de producció de nous serveis o productes audiovisuals, publicitaris, periodístics i d'animació infogràfica.
 • CE05 - Aplicar dinàmiques innovadores en els processos de comunicació, per a dur a terme nous enfocaments creatius en les tasques assignades, i en els diferents suports i formats audiovisuals, periodístics i publicitaris
 • CE06 - Aplicar les diferents tècniques i eines per a oferir serveis o per a produir continguts periodístics, audiovisuals i publicitaris en els actuals entorns digitals i multimèdia des d'una perspectiva innovadora
 • CE07 - Avaluar les oportunitats de negoci i els àmbits del mercat comunicatiu digital més apropiats per a engegar projectes originals i innovadors
 • CE08 - Avaluar les transformacions comunicatives en l'entorn digital per a desenvolupar una perspectiva creativa i innovadora que aprofite les oportunitats que aquests nous escenaris ofereixen 

Pla d'estudis

El màster universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació s'organitza en un curs acadèmic i té una càrrega docent de 60 crèdits ECTS. Aquest títol ofereix una estructura oberta que s'organitza a partir de tres itineraris formatius. Cadascun d'ells, es correspon amb un àmbit específic del camp de les ciències de la comunicació i permet a l'alumnat un estudi avançat i en profunditat d’aquest camp. Al costat d'aquests itineraris, el màster ofereix una sèrie d'assignatures optatives de caràcter transversal que permeten complementar la formació de l'alumnat. Igualment, inclou dues assignatures obligatòries que ha de cursar tot l'alumnat.

ASSIGNATURES COMUNES

 • Metodologies d'Investigació en Comunicació (OB) (5 crèdits ECTS)
 • Treball de Final de Màster (TFM) (10 crèdits ECTS)

L'estudiant haurà de triar un itinerari i cursar-ho per complet (30 crèdits ECTS).

ITINERARI 1: Direcció Estratègica de la Comunicació
El seu objectiu és la formació avançada de l'alumnat en el camp de la comunicació empresarial i institucional, la comunicació corporativa, la comunicació publicitària, la gestió d'intangibles i la direcció de comunicació.

 • Habilitats Directives, Management i Lideratge (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Comunicació Corporativa: el Pla de Comunicació i la Gestió d'Intangibles (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Comunicació Transmèdia en les Organitzacions (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Mètriques i Investigació en la Gestió d'Intangibles Corporatius (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Gestió de Mitjans Socials i Comunitats en Línia (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Branding i Estratègia Cap al Nou Consumidor (OP) (5 crèdits ECTS)

ITINERARI 2: Creació i Producció Transmèdia
El seu objectiu és la formació avançada de l'alumnat en la creació, producció, direcció i anàlisi de continguts audiovisuals per a diversos mitjans i suports (cinema, televisió, fotografia, animació infogràfica, videojocs i multimèdia) especialment en aquelles disciplines multi-format pròpies de l'activitat  transmèdia.

 • Anàlisi de Discursos Transmèdia (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Videojocs i Ludificació (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Disseny de Projectes i Guions Transmèdia (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Creació de Projectes Fotogràfics (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Creació Documental Transmèdia (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Creació de Projectes de Ficció (OP) (5 crèdits ECTS)

ITINERARI 3: Periodisme i Comunicació Política en l'Era Digital
El seu objectiu és la formació avançada de l'alumnat en el camp del periodisme digital tant referent a les tècniques de creació de productes informatius innovadors com a l'anàlisi i avaluació de les transformacions i oportunitats de negoci que emergeixen en l'actual context de canvi tecnològic, sempre marcades per la cerca d'una activitat professional centrada en el camp polític.

 • Comunicació Política, Democràcia i Formes d’Activisme en la Xarxa (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Periodisme Polític (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Gabinets de Comunicació Política (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Comunicació Política i Xarxes Socials (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Disseny i Gestió de Campanyes Electorals (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Gestió Visual de la Comunicació Política (OP) (5 crèdits ECTS)

Al costat d'aquests tres itineraris, el pla d'estudis del Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació inclou una sèrie d'assignatures optatives que tenen com a finalitat complementar la formació de l'alumnat. Així, l'estudiant, juntament amb la realització d'un dels tres itineraris anteriorment esmentats i les dos assignatures obligatòries, pot completar la seua formació amb aquestes assignatures fins a arribar a cursar els 60 crèdits ECTS que conformen el títol. Es tracta d'assignatures que aborden en profunditat aspectes transversals del camp de les Ciències de la Comunicació. A més, introdueixen les noves tendències de l'àmbit de la comunicació. Són les següents:

 • Gestió Avançada de Recursos Documentals per a Comunicadors (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Anàlisi i Investigació de la Informació Periodística (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Emprenedoria i Models de Negoci en Comunicació (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Comunicació, Educació i Noves Tecnologies (OP) (5 crèdits ECTS)

A més d'aquestes assignatures, els alumnes també poden triar cursar Pràctiques Externes, que es desenvolupa al llarg de 10 crèdits ECTS.

Guies docents de les assignatures

Les guies docents de les assignatures poden consultar-se en el SIA (Sistema d'Informació Acadèmica), en el següent enllaç:

Assignatures obligatòries:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2021/estudio/42192?caracteres=fbasica

Assignatures optatives:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2021/estudio/42192?caracteres=optativas

Treball final de màster:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2021/estudio/42192?caracteres=practicas

Horaris

El Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació es desenvolupa durant el curs acadèmic 2021-2022. Comença en octubre de 2021 i finalitza en setembre de 2022.

Les sessions s'imparteixen de dimarts a divendres alterns en horari de 16.00h. a 21.00h.

Horari curs 2021-2022 (.pdf) 

Continuar la meua formació

El Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació integra un Programa de Doctorat que es correspon amb la Línia d'Iniciació a la Recerca del Màster. Les recerques que es promouen estan relacionades amb l'activitat que desenvolupen una sèrie de Grups de Recerca del Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I, que descrivim molt breument:

 • El Grup de Recerca "Reputation, Brand and Innovative Communication Towards Competitiveness", dirigit per la Dra. Magdalena Mut, i el Grup de Recerca "Tendències Publicitàries en la Societat Digital", dirigit pel Dr. Carlos Fanjul, han centrat les seues tasques investigadores a convertir-se en referent per a l'estudi i anàlisi de la comunicació com a eix transversal de desenvolupament soci-econòmic. Nombrosos membres de tots dos grup han participat en la creació d'associacions professionals com el Col·legi Oficial de Publicitaris i Relacions Públiques de la Comunitat Valenciana, l'Associació d'Agències de Publicitat de la Comunitat Valenciana o adComunica.
 • El Grup de Recerca ÍTACA-UJI (Recerca en Tecnologies Aplicades a la Comunicació Audiovisual), sota l'adreça del Dr. Javier Marzal Felici, desenvolupa principalment recerques sobre teoria i història del cinema, narrativa audiovisual, teoria de la imatge i de la comunicació audiovisual i anàlisi de textos audiovisuals. Les recerques desenvolupades tenen com a fil comú l'estudi dels mitjans audiovisuals, amb un especial interès pels efectes de les tecnologies digitals en els processos de producció de sentit, des d'una orientació semiòtica (anàlisi textual) combinada amb l'estudi de les condicions de producció, distribució, exhibició i recepció dels textos audiovisuals.
 • Finalment, el Grup de Recerca "Periodisme, comunicació i poder", dirigit pel Dr. Andreu Casero Ripollés, centra les seues recerques en l'estudi de la informació periodística, la comunicació política i institucional, l'estructura del sistema comunicatiu i periodístic, les tendències del periodisme actual i els nous formats periodístics en el tractament de la realitat.

Coordinació docent

La coordinació docent d’aquest màster es basa en una Comissió de Titulació, formada per tres professors que imparteixen docència en el títol. La Comissió de Titulació té les funcions assignades per la normativa pròpia de la Universitat en l’article 19 de la Normativa dels estudis oficials de màster de la Universitat Jaume I.

Les principals atribucions d’aquesta Comissió de Titulació són les de tràmit i gestió general del màster així com vetllar per una òptima coordinació del disseny del màster i la coordinació entre matèries: continguts, metodologia, avaluació i altres activitats.

Són també funcions de la Comissió de Titulació:

a) Assignar a l’estudiantat el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

b) Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

c) Coordinar l’assignació de places per a l’estada en pràctiques de l’estudiantat i designar el professorat tutor corresponent.

d) Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’estudiantat dins de la normativa vigent.

e) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió de l’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.

f) Resoldre les sol·licituds d’admissió d’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

g) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

h) Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de finals de màster.

i) Gestionar els recursos econòmics del màster, si escau.

j) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

k) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

l) Proposar a la junta de centre la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

m) Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o més professors o professores col·laboren en les activitats formatives del màster.

n) Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora de la qualitat del títol.

o) Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

La Comissió de Titulació, a més, ha de:

1. Garantir per la coordinació entre assignatures: continguts, metodologia, avaluació i activitats interdisciplinàries.

2. Garantir per una òptima coordinació del disseny del màster.

La Comissió de Titulació del màster universitari en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació està integrada pels membres següents:

Els directors o directores del màster

Almenys dos membres del personal docent i investigador que imparteixen docència en el màster, amb vinculació permanent en l’UJI i dedicació a temps complet.

Un representant de l’estudiantat.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

El Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació inclou les següents activitats d'ensenyament-aprenentatge: 

 • Ensenyaments teòrics: Exposició de la teoria per part del professor/a i alumne que pren anotacions o bé amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). Aquests continguts s'impartiran mitjançant sessions telepresenciales que garantisquen la participació activa de tots els alumnes i mitjançant un programari específicament dissenyat per a la impartició d'ensenyaments teòrics a distància.
 • Ensenyaments pràctics (problemes): Classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ordinadors, etc.). Els ensenyaments pràctics es desenvoluparan mitjançant les eines participatives del Campus Virtual (Fòrums, Wikis, Enquestes, Glossaris…), garantint una contínua interacció entre l'alumne i l'equip docent.
 • Ensenyaments pràctics (laboratoris): Tots els ensenyaments pràctics d'aquesta categoria es desenvoluparan mitjançant eines informàtiques lliures o equips informàtics comuns i d'ús comú. En cap cas se li demanarà a l'alumne un desemborsament addicional en maquinari o programari, sinó que totes les experiències pràctiques vinculades amb la tecnologia es desenvoluparan amb paquets de treball de fàcil accés i disponibilitat online gratuïta. Açò és especialment coherent amb el nou enfocament de continguts de les tres especialitats, potenciant la creativitat, la reflexió crítica i la pràctica des de la immediatesa dels recursos domèstics – per exemple: distribució de continguts transmedia mitjançant xarxes socials, o activitats de periodisme ciutadà on-line.
 • Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, cinefórum, convidar experts, etc.). També es desenvoluparan mitjançant el programari telepresencial destinat a aquest efecte i integrat en el Campus Virtual.
 • Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula o en un espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de “ús obligatori” per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) i implica l'ús de tècniques com: Ensenyament per projectes, Supervisió de Grups de recerca, tutoria especialitzada, etc. També es desenvoluparan mitjançant el programari telepresencial destinat a aquest efecte i integrat en el Campus Virtual.
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant. Totes les activitats evaluativas es dissenyaran tenint en compte els trets específics de la modalitat online. Per a aquelles que requerisquen la connexió concreta dels alumnes a una hora determinada (qüestionaris on-line, exposició de treballs…) es lliurarà un calendari de connexió obligatòria el primer dia de classe perquè tots els alumnes sàpien quan han de participar activament en les sessions.
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques. Les exposició es podran fer en temps real mitjançant les eines telepresenciales dissenyades a aquest efecte, o mitjançant la utilització dels fòrums i els repositoris oberts, rebent a posteriori les indicacions pertinents de l'equip docent.
 • Treball de preparació dels exàmens: Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc. Aquest treball serà supervisat per l'equip docent mitjançant l'ús de les eines telepresenciales, que a més serviran com a repositori d'aquells materials que es consideren susceptibles de ser matèria de exámen.

 

Així mateix, les proves d'avaluació utilitzades en les assignatures del màster són les següents: 

 • Anàlisi i comentaris de textos audiovisuals: L'alumne haurà de demostrar la seua destresa en l'anàlisi concreta d'una o diverses peces de caràcter audiovisual mitjançant la correcta aplicació d'una metodologia concreta (semiòtica, psicoanalítica, basada en els Estudis Culturals, formalista…) estudiada prèviament en classe. Es valorarà el correcte domini de les eines específiques d'anàlisis.
 • Resolució de problemes mitjançant un treball escrit: L'alumne haurà d'escometre la realització d'una recerca entorn d'un problema concret propi de la disciplina. Es pot tractar tant de l'estudi concret d'un cas, de la proposta d'una solució a un problema d'índole professional, a l'estudi d'un cas concret, o de reflexions estrictament teòriques. Es valorarà la capacitat d'oferir solucions personals, madures, creatives i realistes als problemes concrets.
 • Activitats de síntesis i de presentació d'informació: L'alumne haurà d'escometre la recollida i anàlisi d'un cert nombre de fonts bibliogràfiques, videogràfiques, documentals… Haurà de demostrar la seua habilitat per a cercar patrons sòlids que permeten realitzar prediccions, per a jutjar críticament les diferents fonts… De la mateixa manera, haurà de demostrar el seu domini de la comprensió i aplicació dels principals textos teòrics i pràctics de la disciplina en la qual s'examina.
 • Qüestionaris on-line d'avaluació: Proves desenvolupades mitjançant la plataforma del Campus Virtual que permeten a l'alumne i a l'equip docent conèixer de primera mà el domini teòric dels rudiments de cada assignatura.
 • Exposició on-line del Treball Final de Màster: Utilitzant les possibilitats del Campus Virtual, l'alumne podrà exposar el seu Treball Final de Màster tal i com ocorre en la modalitat presencial, i amb els mateixos paràmetres que permeten una avaluació clara i objectiva. Comptarà amb els mateixos avantatges que els seus companys de la modalitat presencial (mateix nombre i composició dels tribunals, mateixa rúbrica d'avaluació…)
 • Memòries i informes de pràctiques: Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la “memòria de pràctiques externes”.

 

Pràctiques externes

Consulta les entitats cooperadores:

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2021/estudio/42192/eep

Mobilitat i programes d'intercanvi

Treball final de màster

És entès com una assignatura obligatòria més, necessària per acabar el Màster.

SBP052 – Treball Final de Màster

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2021/estudio/42192/asignatura/SBP052/evaluacion

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Alonso Muñoz, Laura Dep. de Ciències de la Comunicació Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Antón Carrillo, María Elvira Dep. de Ciències de la Comunicació Investigadora
Arnau Roselló, Roberto Dep. de Ciències de la Comunicació Professor Contractat Doctor
Balado Albiol, María Consuelo Dep. de Ciències de la Comunicació Professora Contractada Doctora
Benlloch Osuna, María Teresa Dep. de Ciències de la Comunicació Professora Contractada Doctora
Bernad Monferrer, María Estela Dep. de Ciències de la Comunicació Professora Contractada Doctora
Blay Arráez, Rocío Dep. de Ciències de la Comunicació Professora Contractada Doctora
Breva Franch, Eva Dep. de Ciències de la Comunicació Professora Contractada Doctora
Casero Ripollés, Andreu Dep. de Ciències de la Comunicació Catedràtic d'Universitat
Chover Selles, Miguel Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics Catedràtic d'Universitat
Doménech Fabregat, Hugo Dep. de Ciències de la Comunicació Professor Contractat Doctor
Esteve Mon, Francesc Marc Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura Professor Contractat Doctor
Falomir del Campo, Vicente Dep. de Traducció i Comunicació Professor Associat Laboral
Fanjul Peyró, Carlos Dep. de Ciències de la Comunicació Professor Titular d'Universitat
Fernández Beltrán, Francisco José Dep. de Ciències de la Comunicació Professor Associat Laboral
Ferrando García, Pablo Dep. de Ciències de la Comunicació Professor Contractat Doctor
García Catalán, Shaila Dep. de Ciències de la Comunicació Professora Contractada Doctora
González Oñate, Cristina Dep. de Ciències de la Comunicació Professora Titular d'Universitat
Izquierdo Castillo, Jéssica Dep. de Ciències de la Comunicació Professora Titular d'Universitat
López Font, María Lorena Dep. de Ciències de la Comunicació Professora Contractada Doctora
López Meri, Amparo Dep. de Ciències de la Comunicació Professora Ajudanta Doctora Tipus II
López Rabadán, Pablo Dep. de Ciències de la Comunicació Professor Titular d'Universitat
Loriguillo López, Antonio Dep. de Ciències de la Comunicació Professor Ajudant Doctor Tipus II
Marcos García, Silvia Dep. de Ciències de la Comunicació Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Martín Núñez, Marta Dep. de Ciències de la Comunicació Professora Titular d'Universitat
Marzal Felici, José Javier Dep. de Ciències de la Comunicació Catedràtic d'Universitat
Miquel Segarra, Susana Dep. de Ciències de la Comunicació Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Mut Camacho, Magdalena Dep. de Ciències de la Comunicació Professora Titular d'Universitat
Palao Errando, Jose Antonio Dep. de Ciències de la Comunicació Professor Titular d'Universitat
Pardo Baldeón, Ramón Serafín Dep. de Ciències de la Comunicació Professor Associat Laboral
Rodríguez Serrano, Aaron Dep. de Ciències de la Comunicació Professor Titular d'Universitat
Rubio Alcover, Agustín Dep. de Ciències de la Comunicació Professor Contractat Doctor
Rubio Navalón, Alejandro Dep. de Ciències de la Comunicació Professor Associat Laboral
Sáez Soro, Emilio Dep. de Ciències de la Comunicació Professor Contractat Doctor
Sanahuja Peris, Guillermo Dep. de Ciències de la Comunicació Professor Ajudant Doctor Tipus II
Soler Campillo, María Dep. de Ciències de la Comunicació Professora Contractada Doctora
Sorolla Romero, Teresa Dep. de Ciències de la Comunicació Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Valdeolivas Novella, María Gracia Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura Professora Associada Laboral
Zomeño Jimenez, Daniel Dep. de Ciències de la Comunicació Professor Associat Laboral

Coordinació del màster

Aaron Rodríguez Serrano

Altres membres de la Comissió de titulació: 

 • Secretario: Aarón Rodríguez Serrano
 • Administració: Alicia Bruno Romero

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
 

Aaron Rodríguez Serrano | Tel.: 964 729852| serranoa@uji.es

Departaments implicats

Secretaria del Màster:
Dr. Carlos Fanjul Peyró. Professor Contractat Doctor. UJI.

Relacions amb els mitjans:
Dra. Sara Ortells Badenes. Professora Ajudant. UJI.


Coordinació de l´Especialitat “Direcció Estratègica de la Comunicació”
Dra. Lorena López Font. Professora Contractada Doctora. UJI

Coordinació de l´Especialitat “Creativitat i Producció de Nous Discursos Audiovisuals”
Dr. José Antonio Palao Errant. Professor Contractat Doctor. UJI.

Coordinació de l´Especialitat “Periodisme Digital i Multimèdia”
Dr. Hugo Domènech Fabregat. Professor Col·laborador. UJI.

Coordinació Treballs Fi de Màster-Línies d´Iniciació a la Investigació i d´Especialització Professional
Dr. Javier Marzal Felici. Catedrático de Universidad. UJI
Dr. Andreu Casero Ripollés. Profesor Titular de Universidad. UJI
Dr. Francisco Fernández Beltrán. Director del Servicio de Comunicación y Publicaciones. UJI

El Màster en Noves Tendències i Processos d'innovació en Comunicació està vinculat al Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I.

El seu comitè de gestió està integrat pels tres directors:
Dr. Javier Marzal Felici. Catedrático de Universidad. UJI
Dr. Andreu Casero Ripollés. Profesor Titular de Universidad. UJI
Dr. Francisco Fernández Beltrán. Director del Servicio de Comunicación y Publicaciones. UJI

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Coordinació Pràctiques externes i  Treballs Final de Màster - Modalitat professional

María Consuelo Balado Albiol - Direcció Estratègica de la Comunicació
Silvia Marcos García - Periodisme i Comunicació Política en l'Era Digital
Antonio Loriguillo López - Creació i Producció Transmèdia

 

Coordinació del treball final de màster

Coordinació Treballs Final de Màster- Modalitat d'investigació

Dr. Javier Marzal Felici. Catedràtic d´Universitat. UJI
Dr. Andreu Casero Ripollés. Professor Titular d´Universitat. UJI
Dr. Francisco Fernández Beltrán. Director del Servei de Comunicació i Publicacions. UJI

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=1000015

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=1000015

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus