Treball final de màster

23/11/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Assignatura SAR016
(Aprovat per la Comissió Acadèmica del Màster ELIT el 25 de gener 2013)

Preàmbul:
L´article 1, apartat 3 de la Normativa de Treballs Final de Grau i Màster de la Universitat Jaume I aprovada pel Consell de Govern nº 26 del 26 de juliol de 2012 estableix que les Comissions de titulació poden desplegar les directrius contingudes en aquesta normativa i adaptar-les a les especificitats del títol.
En resposta a aquestes indicacions es redacta la present normativa interna que especificarà el procés d´elaboració i defensa del Treball Final de Màster del Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional (English Language for International Trade, ELIT).

 

1. PRESENTACIÓ
El Treball Final de Màster suposa la realització per part de l´estudiant d´un projecte, memòria o estudi original i de forma individual, sota la supervisió d´un tutor, en el qual s´integren i desenvolupen els coneixements i competències adquirits en el si del Màster.

El Treball Final de Màster (TFM) del Màster ELIT s´acull a la normativa vigent en la Universitat Jaume I relativa al reglament i acords sobre els treballs de final de màster.

Una vegada conclòs i avaluat positivament el període de formació teòrica (assignatures obligatòries i optatives corresponents), i les pràctiques externes (assignatura SAR010), els estudiants del màster hauran d´elaborar i defensar públicament davant un tribunal el seu Treball de Final de Màster (assignatura SAR015).

El nombre de crèdits que correspon al TFM del màster ELIT és de 12 ECTS que equivalen a 300 hores de dedicació efectiva i exigible a l'alumne per a la seua elaboració.

L´elaboració i defensa del TFM servirà d´instrument de síntesi del conjunt de coneixements adquirits i de competències desenvolupades en el Màster al llarg de les diferents matèries cursades.

1. OBJECTIUS

Els dos itineraris del màster ELIT (investigador i professional) conclouran amb la realització d´un Treball Final de Màster (TFM), un projecte dirigit que constarà d´un valor de 12 crèdits ECTS. El TFM d´orientació investigadora permetrà a l´alumne realitzar posteriorment estudis de doctorat. El TFM d´orientació professional, en principi, no dóna accés directe als estudis de Doctorat. Si un estudiant amb TFM d´orientació professional vol realitzar posteriorment el Doctorat, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat corresponent, estudiat el seu cas, establirà la necessitat o no de realitzar alguns complements de formació.
Dins de l´itinerari professional, les estades en pràctiques en empresa marcaran la posada en escena dels coneixements desenvolupats en l´aula. De la mateixa manera, i dins de l´itinerari investigador, els continguts del màster seran analitzats en un projecte final, en el qual l´alumne haurà de demostrar la seua competència investigadora. En tots dos casos, la tasca de direcció realitzada pel professorat farà que els projectes se circumscriguen dins de les competències pròpies de cada estudiant, per la qual cosa els treballs s´adequaran en la seua forma, objectius, plantejament i desenvolupament, a les necessitats reals de l´estudiant en qüestió. Seguirem, en qualsevol cas, tenint en compte aquestes característiques bàsiques a l´hora de desenvolupar aquesta tasca:

 • El nostre interès per formar de manera íntegra al personal titulat en el màster, equilibrant la seua formació teòrica i pràctica.
 • El nostre interès per que els estudiants adquirisquen la metodologia de treball adequada a la realitat en la qual hauran de desenvolupar les seues habilitats lingüístiques.
 • L´obtenció d´experiència que propicie la inserció dels estudiants en l´àmbit laboral, o la capacitat de demostrar la seua competència investigadora.
 • El desenvolupament de la capacitat de decisió i de l´esperit crític dels estudiants.

 

2. CONTINGUTS

En l´itinerari professional l´estudiant haurà de reflectir en un document tot el relacionat amb el seu pràcticum (Internship), incloent una proposta de millora d'algun dels aspectes observats en l´empresa durant la seua estada. Aquesta proposta haurà de fonamentar-se en les competències i continguts apresos en les assignatures del màster. S´haurà d´incloure també una valoració personal sobre el pràcticum i el màster. El TFM d´orientació professional, doncs, haurà de presentar de manera argumentada una proposta d´integració d´aquests coneixements i competències en un context professional.

Respecte a l´itinerari investigador, l´estudiant haurà de presentar un treball de recerca inèdit sobre un tema inclòs en el marc del màster i de l´anglès d´especialitat, en el qual demostre adequadament la seua capacitat investigadora i que seguisca els estàndards dels articles de recerca.

3. DIRECCIÓ

La Comissió Acadèmica del Màster (CAM-ELIT) assignarà a l´estudiant un/a director/a de TFM entre el professorat del màster, depenent dels seus objectius i interessos específics. És molt probable que la direcció de TFM tinga una correspondència directa amb la tutorització del Pràcticum (dins de l´itinerari professional). En el cas de l´orientació investigadora, el tutor ha de ser necessàriament doctor.
El director de TFM té les següents funcions:

 • Assessorament sobre el plantejament inicial del treball, la seua pertinència i, si escau, orientació metodològica, teòrica, bibliogràfica i documental.
 • Orientació específica en el Treball Acadèmicament Dirigit, en els TFM d´orientació investigadora.
 • Consultes i revisions periòdiques durant el curs de forma presencial i/o virtual.
 • Resposta a les revisions que l´alumne li remeta per mitjans electrònics o presencials.
 • Lectura i correcció del treball abans de la seua presentació.
 • Elaboració i enviament al tribunal corresponent de l'informe sobre el TFM que ha dirigit (procés d´autorització, qualitat del treball, qualsevol altre aspecte que vulga donar a conèixer al tribunal, etc.)

 

4. ESTRUCTURA I FORMAT DELS TREBALLS: ITINERARI PROFESSIONAL
L´estudiant i el seu director, en una sessió inicial, desenvoluparan un esquema de treball que serà el que regirà l´estructura del projecte, una vegada completat, sense menyscapte al fet que es puga modificar durant el seu desenvolupament i redacció. El format dels treballs haurà de respondre a uns mínims acadèmics exigibles. En qualsevol cas el treball ha d´incloure:

a. Portada:
Haurà d'incloure el títol, les dades de l'autor/a i DNI, i les dades del/la director/a.

b. Vistiplau del/de la director/a:
La primera pàgina del treball haurà de ser una declaració signada per el/la director/a en la qual declare la seua conformitat amb el treball que es diposita (model en l´annex 1).

c. Resum:
Haurà d´incloure´s, al principi del treball, un resum del mateix d´una extensió no superior a una pàgina. En aquest hauran de detallar-se necessàriament els objectius i principals resultats i conclusions.

d. Estructuració del contingut:
El treball ha de tenir una extensió aproximada de 60 pàgines. L´estructura, consensuada entre les adreça del TFM i l´/la estudiant, no està tancada, encara que s´exigeix una estructura coherent que complisca amb tots aquells aspectes formals i de contingut propis d´un treball acadèmic basat en el Prácticum 1 (índex, introducció, especificació de l´objectiu del treball, seccions concordes al contingut exposat (descripció de l´empresa, resum de les tasques realitzades, utilitat de les assignatures del màster en les pràctiques, proposta de millora, etc.), valoració personal, bibliografia (correctament referenciada), annexos (mostres de materials usats en les pràctiques), etc. La falta de coherència i ús incorrecte de la llengua utilitzada, així com les faltes d´ortografia seran motiu de suspens del treball.

e. Idioma:
Els treballs hauran de presentar-se i defensar-se en anglès.

1 Ha de tenir-se en compte que el títol del màster pot donar lloc a la realització posterior de la tesi doctoral, per la qual cosa el/la directora/a de el TFM haurà de vigilar especialment que el TFM que es presenta tinga la qualitat necessària per a possibilitar que el/la candidat/a, en tant entre en els seus plans, afronte amb èxit la posterior realització de la Tesi. En qualsevol cas, l´alumne que després de realitzar l´itinerari professional desitge seguir amb l´investigador, haurà de realitzar els cursos d´adaptació oportuns i potser un nou treball amb finalitats investigadores.

 

5. REQUISITS, PROCEDIMENT DE DIPÒSIT, TERMINIS DE LECTURA I AVALUACIÓ: VIA PROFESSIONAL

5.1.1 Requisits
Per a portar a acabe el dipòsit del TFM es deu:

 • Acreditar haver completat satisfactòriament totes les assignatures del màster (48 crèdits restants). o, en cas d´alumnes que es matriculen del màster en dos anys, comptar amb permís exprés de la comissió gestora del màster.
 • Informe favorable del/de la director/a de el TFM (Annex 1), incloent títol provisional del treball.


5.1.2 Procediment de dipòsit

 • En aplicació de la normativa vigent en la Universitat Jaume I sobre Pràcticum i TFM, l´estudiant podrà presentar-se a dues convocatòries en cada curs acadèmic. L´estudiant podrà fer ús d´aquestes dues convocatòries. S´estableixen 2 períodes anuals de defensa (1º al juny-juliol i 2º al setembre).
 • El dipòsit del Treball Final de Màster haurà de realitzar-se abans del 10 juny per a la convocatòria de juliol i abans del 5 de setembre per a la convocatòria de setembre.
 • El dipòsit haurà de realitzar-se de manera física seguint el següent procediment:
  • S´han de lliurar cinc exemplars, que es distribuiran de la següent forma:
  • Tres còpies per als tres membres avaluadors del TFM.
  • Una còpia per al director del treball.
  • Una còpia com a dipòsit per al Departament d´Estudis Anglesos. En el departament haurà de registrar-se l´entrada i donar-li una còpia d´aquest registre a l´alumne/a.
 • Una vegada dipositat el treball, en un màxim de 15 dies des del terme del termini de dipòsit, s´establirà data de lectura i es comunicarà a l´estudiant amb una antelació mínima d´una setmana. En aquest termini el director del TFM ha de remetre l´informe confidencial al president del tribunal. L´informe és requisit indispensable per a procedir a la defensa.


5.1.3 Tribunal, avaluació, qualificacions i defensa

Sobre el tribunal
La CAM-ELIT seleccionarà entre el professorat doctor del màster aquelles persones que per les seues línies de recerca o docència siguen expertes o properes a la temàtica abordada en el TFM. Tot el professorat del màster pot ser cridat a formar part d´un tribunal de TFM.

De manera excepcional, i amb autorització expressa de la CAM-ELIT, podran formar part del tribunal altres professors, col·laboradors o membres externs.

Actuarà en qualitat de president del tribunal avaluador, la persona experta de major antiguitat i/o categoria professional.

Actuarà en qualitat de secretari, la persona experta de menor antiguitat i/o categoria professional.

El segon vocal actuarà com a secretari de les sessions desenvolupades. Hi haurà una quarta persona que formarà part del tribunal avaluador (vocal suplent), que substituirà a qualsevol dels tres membres titulars en cas que algun d´aquests haguera actuat com a director/a de algun dels treballs presentats, ja que en cap cas, el/la director/a de el TFM podrà formar part del tribunal avaluador del mateix.

En cap cas podrà formar part d´aquest tribunal el tutor o cotutor del TFM.

En la data fixada per la CAM-ELIT l´estudiant haurà de fer una presentació pública i oral, presencial o en línia, del seu Treball Final de Màster davant aquest tribunal.

La Comissió Acadèmica del Màster ELIT assignarà un tribunal i fixarà la data de la defensa en un termini màxim de 15 dies després de la presentació del TFM en la secretaria del Departament d´Estudis Anglesos.

Els tribunals es constituiran durant la setmana següent de finalitzar el termini de dipòsit de cada convocatòria.

Sobre l´avaluació
La qualificació de cada estudiant tindrà en compte la qualitat i rigor acadèmic del treball presentat. Els criteris generals per a l´avaluació dels estudiants són els següents: qualitat del treball realitzat; qualitat de la iniciativa investigadora i/o professional; interrelació entre les matèries del Màster i quantes evidències es puguen aportar sobre l´adquisició de les competències de l´assignatura; habilitats comunicatives i tecnològiques en la defensa de TFM.

Després de l´exposició de l´alumne el tribunal deliberarà a porta tancada sobre la qualificació del TFM tenint en compte la documentació presentada per l´estudiant i l´exposició pública del treball.

La qualificació del TFM s´atorgarà segons l´escala numèrica de 0 a 10, amb expressió d´un decimal, a la qual haurà d´afegir-se la seua corresponent qualificació qualitativa:

 • 0 – 4'9: Suspens;
 • 5'0 – 6'9: Aprovat;
 • 7'0 – 8,9: Notable;
 • 9'0 – 10: Excel·lent.


En cas de no haver-hi consens entre els membres del tribunal, la qualificació serà la resultant d´aplicar la mitjana aritmètica entre les notes atribuïdes al TFM per cadascun dels membres.

Els membres del tribunal tindran en compte en la seua avaluació els següents aspectes:

 • Originalitat i rellevància del tema
 • Objectius/Competències
 • Metodologia
 • Resultats
 • Memòria i presentació
 • Discussió i diàleg amb el tribunal


Quan la qualificació final siga suspés, el tribunal farà saber a l´estudiant en l´acte de defensa les recomanacions que es consideren oportunes amb la finalitat que el TFM es puga millorar i siga presentat en la següent convocatòria.

La qualificació es farà pública pel President del Tribunal, qui la remetrà a la Coordinació del Màster. La coordinació del màster posarà la nota del TFM en l'acta corresponent.

A proposta del tribunal i sempre que l´estudiant haja obtingut una qualificació de 10, podrà proposar-se per a Matrícula d´Honor. El nombre de matrícules d´honor a assignar haurà de respectar la normativa sobre aquest tema, una cada vint estudiants. En el cas que hi haja més propostes que nombre possible de MH, serà la Comissió Acadèmica del Màster la que dictamine. L´adjudicació de la MH no es realitzarà fins al tancament de l´acta del curs corresponent.

 

Sobre la defensa del TFM:
La defensa del TFM serà realitzada pels estudiants de manera pública i oral, presencial o en línia (en casos excepcionals i prèvia aprovació de la CAM-ELIT) davant el tribunal.

L´estudiant haurà d´exposar en un temps màxim recomanable de 20 minutos les principals aportacions de la seua TFM i fent ús dels mitjans informàtics que considere oportuns, A continuació s´establirà un torn de preguntes, aclariments, comentaris i suggeriments que pogueren plantejar-li els membres del Tribunal.

És aconsellable que estiga present el tutor del treball en l´acte de defensa, el qual únicament podrà intervenir a suggeriment del tribunal.

El secretari del tribunal emplenarà l´acta que arreplega les dades relatives a la presentació d´aquest treball (autor, tutor, data, títol, membres del tribunal, nota, etc.) i farà arribar una còpia del mateix a la coordinació del màster.

QUANTIFICACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE LA DEDICACIÓ

Presencial

Treball personal: 275 h

Tutories: 20 h

Avaluació: 5 h

Hores totals de treball: 300 h

 

 

 

 

 

6. FORMAT DELS TREBALLS: VIA INVESTIGADORA

a. Portada:
Haurà d´incloure el títol, les dades de l´autor/a i DNI, i les dades del/de la director/a.

b. Vistiplau del/de la director/a:
La primera pàgina del treball haurà de ser una declaració signada per el/la director/a en la qual declare la seua conformitat amb el treball que es diposita (model en l´annex 1).

c. Resum:
Haurà d´incloure's, al principi del treball, un resum del mateix d´una extensió no superior a una pàgina. En aquest hauran de detallar-se necessàriament els objectius i principals resultats i conclusions.

d. Estructuració del contingut:
El treball ha de tenir una extensió aproximada de 100 pàgines. L´estructura, consensuada entre la direcció del TFM i l'estudiant, no està tancada, encara que s´exigeix una estructura coherent, que complisca amb tots aquells aspectes formals i de contingut propis d´un treball acadèmic de recerca 2 (índex, introducció, especificació de l´objectiu del treball, seccions concordes al contingut exposat, conclusions, bibliografia (correctament referenciada), annexos si són necessaris, pàgines numerades, etc.). La falta de coherència i ús incorrecte de la llengua utilitzada, així com les faltes d´ortografia seran motiu de suspens del treball.

e. Idioma:
Els treballs hauran de presentar-se i defensar-se en anglès.

2 Ha de tenir-se en compte que el títol del màster pot donar lloc a la realització posterior de la tesi doctoral, per la qual cosa el/la directora/a de el TFM haurà de vigilar especialment que el TFM que es presenta tinga la qualitat necessària per a possibilitar que el/la candidat/a, en tant entre en els seus plans, afronte amb èxit la posterior realització de la Tesi.6.1 REQUISITS, PROCEDIMENT DE DIPÒSIT, TERMINIS DE LECTURA I AVALUACIÓ: VIA INVESTIGADORA

6.1.1 Requisits
Per a portar a acabe el dipòsit del TFM es deu:

 • Acreditar haver completat satisfactòriament totes les assignatures del màster (48 crèdits restants) o, en cas d´alumnes que es matriculen del màster en dos anys, comptar amb permís exprés de la comissió gestora del màster.
 • Informe favorable del/de la director/a de el TFM (Annex 1), incloent títol provisional del treball.


6.1.2 Procediment de dipòsit

 •  
 • En aplicació de la normativa vigent en la Universitat Jaume I sobre Pràcticum i TFM, l´estudiant podrà presentar-se a dues convocatòries en cada curs acadèmic. L´estudiant podrà fer ús d´aquestes dues convocatòries. S'estableixen 2 períodes anuals de defensa (1a al juny-juliol i 2a al setembre).
 • El dipòsit del Treball Final de Màster haurà de realitzar-se abans del 10 juny per a la convocatòria de juliol i abans del 5 de setembre per a la convocatòria de setembre.
 • El dipòsit haurà de realitzar-se de manera física seguint el següent procediment:
  • S´han de lliurar cinc exemplars, que es distribuiran de la següent forma:
  • Tres còpies per als tres membres avaluadors del TFM.
  • Una còpia per al director del treball.
  • Una còpia com a dipòsit per al Departament d´Estudis Anglesos. En el departament haurà de registrar-se l´entrada i donar-li una còpia d´aquest registre a l´alumne/a.
 • Una vegada dipositat el treball, en un màxim de 15 dies des del terme del termini de dipòsit, s´establirà data de lectura i es comunicarà a l´estudiant amb una antelació mínima d´una setmana. En aquest termini el director del TFM ha de remetre l´informe confidencial al president del tribunal. L´informe és requisit indispensable per a procedir a la defensa.

 

6.1.3 Tribunal, avaluació, qualificacions i defensa

Sobre el tribunal
La CAM-ELIT seleccionarà entre el professorat doctor del màster aquelles persones que per les seues línies de recerca o docència siguen expertes o properes a la temàtica abordada en el TFM. Tot el professorat del màster pot ser cridat a formar part d´un tribunal de TFM.

De manera excepcional, i amb autorització expressa de la CAM-ELIT, podran formar part del tribunal altres professors, col·laboradors o membres externs.

Actuarà en qualitat de president del tribunal avaluador, la persona experta de major antiguitat i/o categoria professional.

Actuarà en qualitat de secretari, la persona experta de menor antiguitat i/o categoria professional.

El segon vocal actuarà com a secretari de les sessions desenvolupades. Hi haurà una quarta persona que formarà part del tribunal avaluador (vocal suplent), que substituirà a qualsevol dels tres membres titulars en cas que algun d´aquests haguera actuat com a director/a de algun dels treballs presentats, ja que en cap cas, el/la director/a de el TFM podrà formar part del tribunal avaluador del mateix.

En cap cas podrà formar part d´aquest tribunal el tutor o cotutor del TFM.

En la data fixada per la CAM-ELIT l´estudiant haurà de fer una presentació pública i oral, presencial o en línia, del seu Treball Fi de Màster davant aquest tribunal.

La Comissió Acadèmica del Màster ELIT assignarà un tribunal i fixarà la data de la defensa en un termini màxim de 15 dies després de la presentació del TFM en la secretaria del Departament d´Estudis Anglesos.

Els tribunals es constituiran durant la setmana següent de finalitzar el termini de dipòsit de cada convocatòria.

Sobre l´avaluació
La qualificació de cada estudiant tindrà en compte la qualitat i rigor acadèmic del treball presentat. Els criteris generals per a l´avaluació dels estudiants són els següents: qualitat del treball realitzat; qualitat de la iniciativa investigadora i/o professional; interrelació entre les matèries del Màster i quantes evidències es puguen aportar sobre l´adquisició de les competències de l´assignatura; habilitats comunicatives i tecnològiques en la defensa de TFM.

Després de l´exposició de l´alumne el tribunal deliberarà a porta tancada sobre la qualificació del TFM tenint en compte la documentació presentada per l´estudiant i l´exposició pública del treball.


La qualificació del TFM s´atorgarà segons l´escala numèrica de 0 a 10, amb expressió d´un decimal, a la qual haurà d´afegir-se la seua corresponent qualificació qualitativa:

 • 0 – 4'9: Suspens;
 • 5'0 – 6'9: Aprovat;
 • 7'0 – 8,9: Notable;
 • 9'0 – 10: Excel·lent.


En cas de no haver-hi consens entre els membres del tribunal, la qualificació serà la resultant d´aplicar la mitjana aritmètica entre les notes atribuïdes al TFM per cadascun dels membres.
Els membres del tribunal tindran en compte en la seua avaluació els següents aspectes:

 • Originalitat i rellevància del tema
 • Objectius/Competències
 • Metodologia
 • Resultats
 • Memòria i presentació
 • Discussió i diàleg amb el tribunal


Quan la qualificació final siga suspés, el tribunal farà saber a l´estudiant en l´acte de defensa les recomanacions que es consideren oportunes amb la finalitat que el TFM es puga millorar i siga presentat en la següent convocatòria.

La qualificació es farà pública pel President del Tribunal, qui la remetrà a la Coordinació del Màster. La coordinació del màster posarà la nota del TFM en l´acta corresponent.

A proposta del tribunal i sempre que l´estudiant haja obtingut una qualificació de 10, podrà proposar-se per a Matrícula d´Honor. El nombre de matrícules d´honor a assignar haurà de respectar la normativa sobre aquest tema, una cada vint estudiants. En el cas que hi haja més propostes que nombre possible de MH, serà la Comissió Acadèmica del Màster la que dictamine. L´adjudicació de la MH no es realitzarà fins al tancament de l´acta del curs corresponent.

 

Sobre la defensa del TFM:
La defensa del TFM serà realitzada pels estudiants de manera pública i oral, presencial o en línia (en casos excepcionals i prèvia aprovació de la CAM-ELIT) davant el tribunal.
L´estudiant haurà d´exposar en un temps màxim recomanable de 20 minutos les principals aportacions de la seua TFM i fent ús dels mitjans informàtics que considere oportuns, A continuació s´establirà un torn de preguntes, aclariments, comentaris i suggeriments que pogueren plantejar-li els membres del Tribunal.

És aconsellable que estiga present el tutor del treball en l'acte de defensa, el qual únicament podrà intervenir a suggeriment del tribunal.

El secretari del tribunal emplenarà l´acta que arreplega les dades relatives a la presentació d´aquest treball (autor, tutor, data, títol, membres del tribunal, nota, etc.) i farà arribar una còpia del mateix a la coordinació del màster.

QUANTIFICACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE LA DEDICACIÓ

DISTRIBUCIÓ HORES

 

Hores totals

Presencial
 

Treball personal: 275 h

Tutories: 20 h

Avaluació: 5 h

Hores totals de treball: 300 h

 

 

Annex 1
Declaració del vistiplau del director/a

 

 

D/Dª……………………………………………..Professor/a……………del àrea de……  del Departament de ………………………….  de la Universitat Jaume I de Castelló.

 

DECLARA QUE:
El present Treball Fi de Màster titulat “…………………………………… …………………………………………………………………..” ha sigut realitzat per D/Dª ………………………………………… amb DNI…………., baix la meua direcció en el Departament de …………….. de la Universitat Jaume I de Castelló, i constitueix el seu Treball Final de Màster en el Màster Oficial Universitari English Language for International Trade.

 

I per deixar-ne constància, en compliment de la normativa vigent, done el vistiplau a la versió que ací es diposita en el Departament de ………………………. de la Universitat Jaume I de Castelló, a……de……………….. de 20…..

 

 

 

                                                                                                  El  Director/La Directora

 


                                                                                           

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: InfoCampus