UJI

Metodologia docent i sistema d'avaluació

La metodologia general de cada matèria es dividirà una sèrie de sessions teòriques i pràctiques, pròpies de cadascuna de les assignatures que componen el pla d'estudis del màster.
La mida dels grups serà variable, segons si es tracta d'una matèria obligatòria o optativa. En les matèries obligatòries, els grups plenaris seran d'aproximadament 25 estudiants, la totalitat dels alumnes de nou accés anual.
Les assignatures optatives, pròpies dels dos itineraris contemplats en el títol, tindran un menor nombre d'estudiants (10/15 per grup, aproximadament).

Les activitats d'ensenyament/aprenentatge contemplades en l'actual màster són les següents:

 • Ensenyaments teòrics: exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren anotacions, o amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).
 • Ensenyaments pràctics: classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori de llengües (implica l'ús de tècniques com ara: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.). També inclou la realització d'hores de pràctiques externes a una empresa amb conveni en vigor.
 • Seminaris: es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, convidar experts, etc.).
 • Tutories: treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent d'ús “obligatori” per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment, la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) (implica l'ús de tècniques com ara: ensenyament per projectes, supervisió de grups de recerca, tutoria especialitzada, etc.).
 • Avaluació: activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiant.
 • Treball personal: preparació per part de l'estudiant de forma individual o grupal de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, traduccions, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.
 • Treball de preparació dels exàmens: revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, entrenar habilitats i destreses lingüístiques de forma autònoma, grups d'estudi i de preparació de proves d'avaluació presencial, etc. Hi ha l'opció que els professors decidisquen incloure-hi alguna sessió puntual basada en les metodologies pròpies dels seminaris i/o tutories, i queda a consideració de la comissió de titulació aquesta possibilitat.

Pel que fa a les tasques/proves d'avaluació que cal desenvolupar al llarg de les diferents matèries del màster, convé resumir-les:

 • Elaboració de treballs acadèmics: desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries.
 • Entrevista de tutorización i/o Informes d'experts: testimoniatge escrit per un professional o tutor, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l'estudiant. Pot incloure reunions individuals o grupals per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).
 • Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes): es pot subdividir en diversos tipus:
  • Desenvolupament o resposta llarga: prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però amb molt poques limitacions d'espai.
  • Resposta curta: prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.
  • Tipus test: prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.e. emplenar buits).
  • Exercicis i problemes: prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.
 • Examen oral: prova d'avaluació per a mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l'expressió oral.
 • Memòries i informes de pràctiques: treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la “memòria de pràctiques externes”.
 • Observació/execució de tasques i pràctiques: estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el mateix context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació, rúbriques, simulacions, role-playing i altres variants que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptores de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació en l'aula. També es tindrà en compte la intervenció dels estudiants en els diversos fòrums propis de la titulació, amb accés directe mitjançant la pàgina web del màster, així com la creació i manteniment dels blogs personals de l'estudiant.
 • Presentacions orals i pòsters: exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.
 • Resolució de casos: suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces, tant de manera oral com a escrita.
 • Resolució d'exercicis i problemes: prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment, tant de manera oral com escrita.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus